Miejsce postojowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce postojowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia działek.

Fragment:

Nabycie 28 kwietnia 2017 roku nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego, udziału w działce, w tym drogi wewnętrznej, prawa do korzystania z miejsca postojowego podziemnego w garażu i prawo do korzystania z rowerowni, nastąpiło w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni, która zamieszkuje w tym lokalu i korzysta z nabytej nieruchomości. Przeniesienie prawa własności tej nieruchomości, łącznie z prawem do korzystania z miejsca postojowego podziemnego w garażu i z prawem do korzystania z rowerowni nastąpiło zgodnie z aktem notarialnym dnia 4 kwietnia 2017 roku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w przypadku przeznaczenia tego dochodu w ciągu 2 lat od sprzedaży na zakup miejsca postojowego podziemnego w garażu w budynku wielorodzinnym, w ramach którego Wnioskodawczyni będzie posiadała prawo do wyłącznego miejsca postojowego, będzie traktowany jako wydatek na cele mieszkaniowe i tym samym będzie podlegał zwolnieniu? Czy takiemu samemu zwolnieniu będzie przysługiwało prawo do korzystania z rowerowni w tym samym budynku? Wnioskodawczyni przedstawiła następujące stanowisko: Wnioskodawczyni uważa, że stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku (...)

2018
15
lis

Istota:

Obniżona stawka podatku VAT na dostawę lokali mieszkalnych wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejscem postojowym.

Fragment:

Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to, czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.

2018
25
paź

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy miejsc postojowych znajdujących się w wydzielonych w budynku garażowo-usługowym na kondygnacjach IV-VII.

Fragment:

Klienci faktycznie korzystali w ten sposób z miejsc postojowych na parkingu. Z tego powodu, z uwagi na różny stopień wykorzystania miejsc postojowych na różnych kondygnacjach, mogła nastąpić sytuacja w której większość miejsc postojowych na poszczególnej kondygnacji była zajęta na podstawie biletów czasowych i wykupionych abonamentów, ale mogła nastąpić też sytuacja, że dana kondygnacja pozostawała w większości pusta (wolne miejsca postojowe). Wszystko zależało od potrzeb klientów, jednak klienci, jak już wspomniano powyżej, mogli korzystać ze wszystkich wolnych miejsc postojowych. Nie wystąpiła sytuacja, w której żadne z miejsc postojowych, które obecnie planuje sprzedać Wnioskodawca, nie było nigdy przedmiotem najmu na podstawie biletu czasowego (klienci mogli parkować i parkowali na wolnych miejscach) lub wykupionego abonamentu. Wnioskodawca planuje w niedalekiej przyszłości dokonać sprzedaży udziałów w Nieruchomości (miejsc postojowych) znajdujących się na kondygnacjach od IV do VII. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową Nieruchomości. Nieruchomość po jej oddaniu do użytkowania nie została ulepszona w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 lit. b) ustawy o VAT, tj. wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym nie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej Nieruchomości.

2018
18
kwi

Istota:

Stawka podatku VAT dla dostawy miejsc postojowych.

Fragment:

Ponadto, Zainteresowany zaznaczył również, że sprzedaż ww. miejsc postojowych nie jest obligatoryjna przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – nabywcy mogą ale nie muszą nabyć prawa do miejsca postojowego wraz z nabyciem lokalu mieszkalnego. Natomiast co istotne w analizowanej sprawie dla części podziemnej (miejsc postojowych) będzie utworzona oddzielna księga wieczysta. Wobec powyższego skoro sprzedaż miejsc postojowych w części podziemnej (kondygnacji) budynku przeznaczonej do garażowania samochodów osobowych nie musi odbywać się wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, oraz ww. kondygnacja przeznaczona dla miejsc postojowych posiada odrębną od lokali mieszkalnych księgę wieczystą to sprzedaż miejsc postojowych w postaci udziału w przedmiotowej kondygnacji będzie opodatkowana podstawową 23% stawką podatku VAT. W konsekwencji należy stwierdzić, że dostawa miejsc postojowych usytuowanych w części (kondygnacji) podziemnej budynku dla których utworzona została odrębna od lokali mieszkalnych księga wieczysta nie będzie mogła stanowić wraz z przedmiotową sprzedażą lokali mieszkalnych jednolitego świadczenia. W konsekwencji sprzedaż miejsc postojowych poprzez nabycie udziału w kondygnacji przeznaczonej do garażowania samochodów osobowych będzie opodatkowana podstawową stawką VAT w wysokości 23%.

2018
18
kwi

Istota:

Stawka podatku VAT dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z oznaczonego indywidualnie miejsca postojowego usytuowanego w częściach wspólnych budynku mieszkalnego.

Fragment:

Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to, czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie. Jak wynika z opisu sprawy, przeniesienie na nabywcę własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego następuje w drodze jednej umowy i jednego aktu notarialnego. Ponadto, dostawa lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego stanowiącego część nieruchomości wspólnej odbywać się będzie w ramach jednej księgi wieczystej. Prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nie może być zatem przedmiotem odrębnego obrotu, gdyż jest ściśle związane z nabyciem lokalu, co w praktyce oznacza, że określona osoba nie może nabyć prawa do miejsca postojowego nie nabywając lokalu, a Spółka nie może dokonać zbycia takiego prawa osobom innym, niż nabywcy lokali w danym budynku.

2018
27
mar

Istota:

Zastosowanie stawki podatku VAT na dostawę lokalu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części wspólnej nieruchomości, tj. dostawę miejsca postojowego w podziemnym garażu wielostanowiskowym w opisanym stanie faktycznym

Fragment:

Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem, dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to, czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.

2018
24
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.

Fragment:

Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.

2018
27
lut

Istota:

Stawka podatku dla transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.

Fragment:

Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to, czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.

2018
7
lut

Istota:

1. Czy transakcja zbycia miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym (przeniesienie udziału w prawie odrębnej własności na podstawie aktu notarialnego), po wydłużeniu okresu spłaty wkładu budowlanego do 3 lat, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b?
2. Jeżeli tak, to czy i kiedy należy dokonać korekty pobranego i odprowadzonego podatku VAT od każdej wpłaconej raty wkładu budowlanego i kiedy ująć w deklaracji VAT 7 (za jaki okres) wystawione faktury korygujące?

Fragment:

Jednocześnie osoba, która zawarła ze Spółdzielnią umowę o zapłatę wkładu w ratach podpisała umowę najmu tego miejsca postojowego. Z tego tytułu wnosi do Spółdzielni opłaty za najem. Opłaty zawierają podatek VAT według stawki 23%. Umowa najmu, co do zasady, ulegnie rozwiązaniu w momencie opłacenia ustalonych kosztów budowy. Obie umowy zostały zawarte w lutym 2016 roku. W dniu podpisywania aktu notarialnego przenoszącego własność zbywane miejsce postojowe (po ewentualnym wydłużeniu okresu spłaty kosztów budowy) będzie wynajmowane przez 3 lata. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 19 stycznia 2018 r. (data wpływu) Spółdzielnia oświadczyła, że umowa o przeniesienie udziału w prawie odrębnej własności lokalu użytkowego - miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym jest umową, na podstawie której Spółdzielnia zobowiązuje się przenieść prawo do dysponowania tym miejscem jak właściciel po spełnieniu określonych warunków przez przyszłego nabywcę, a przede wszystkim wpłaceniu kwoty odpowiadającej kosztom budowy miejsca postojowego. W umowie zostały określone terminy i raty zapłaty kosztów budowy. Przeniesienie własności miejsca postojowego nastąpi na podstawie aktu notarialnego (umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności), który zostanie podpisany niezwłocznie po uiszczeniu przez nabywcę całej, żądanej przez Spółdzielnię kwoty.

2018
1
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.

Fragment:

Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.