Miejsce postojowe | Interpretacje podatkowe

Miejsce postojowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce postojowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Określenie stawki podatku dla sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z wydzielonego miejsca postojowego znajdującego się w budynku.
Fragment:
Jak wskazano, udział w częściach wspólnych nieruchomości nie może stanowić odrębnego przedmiotu własności, a więc nie jest możliwa sprzedaż miejsca postojowego bez sprzedaży lokalu. Lokal mieszkalny jest na stałe związany z częściami wspólnymi, w tym z przypisanym mu miejscem postojowym. Wątpliwości Spółki dotyczą stawki podatku za prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowych usytuowanego w częściach wspólnych budynku mieszkalnego. A zatem, jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż na odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w jej częściach wspólnych, w ramach którego określono sposób korzystania z części nieruchomości wspólnej w ten sposób, że przydzielono nabywcy prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego znajdującego się wewnątrz budynku (każdorazowo szczegółowo zaznaczonego na planie graficznym części podziemnej budynku), integralnie związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie. Miejsce postojowe nie może być wówczas odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu. Tylko w takim przypadku sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego i w całości stanowi przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy sprzedaży opodatkowanej – na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy – obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.
2017
24
sie

Istota:
Określenie stawki podatku dla sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z wydzielonego miejsca postojowego.
Fragment:
Zatem transakcje dokonywane przez Spółkę, polegać będą na łącznej sprzedaży stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, jak również powiązanego z własnością tego lokalu udziału w nieruchomości, na której zostaną wyodrębnione m.in. miejsca postojowe wewnątrz budynków. Jak wskazano, udział w częściach wspólnych nieruchomości nie może stanowić odrębnego przedmiotu własności, a więc nie jest możliwa sprzedaż miejsca postojowego bez sprzedaży lokalu. Lokal mieszkalny jest na stałe związany z częściami wspólnymi, w tym z przypisanym mu miejscem postojowym. A zatem, jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w jej częściach wspólnych, w ramach którego określono sposób korzystania z części nieruchomości wspólnej w ten sposób, że przydzielono nabywcy prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego, znajdującego się wewnątrz budynku, integralnie związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie. Miejsce postojowe nie może być wówczas odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu. Tylko w takim przypadku sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego i w całości stanowi przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy sprzedaży opodatkowanej – na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy – obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.
2017
18
sie

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku dla dostawy miejsc postojowych.
Fragment:
Na halę garażową będzie utworzona oddzielna księga wieczysta, a sprzedaż miejsc postojowych będzie się odbywać poprzez sprzedaż udziału w tej hali. Przyszli właściciele mieszkań mogą, ale nie muszą nabyć takie miejsce. Jeśli zdecydują się na jego zakup umowa sprzedaży zarówno lokalu mieszkalnego jak i miejsca postojowego w postaci udziału w hali garażowej będzie zawarta w jednym akcie notarialnym, ale każde ze swoim numerem księgi wieczystej. Wątpliwości Spółki dotyczą stawki podatku dla sprzedaży miejsc postojowych wraz lokalem mieszkalnym. Wnioskodawca wskazuje, że sprzedaż miejsca postojowego nie jest obligatoryjny przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Z wniosku wynika również, że miejsca takie posiadają odrębną księgę wieczystą. Zatem w rozpatrywanej sprawie, jeżeli w ramach jednej transakcji Wnioskodawca dokonuje sprzedaży miejsca postojowego w hali garażowej jako dostawy udziału w lokalu niemieszkalnym, a dostawa tego miejsca nie musi być powiązana ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, dla takiej dostawy miejsc postojowych nie znajdzie zastosowania art. 41 ust. 12 ustawy w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy. Zatem w analizowanym przypadku sprzedaż miejsc postojowych, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%.
2017
28
cze

Istota:
Stawka podatku dla najmu pomieszczeń dodatkowych oraz garaży i miejsc postojowych.
Fragment:
Także pozostałe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy nie przewidują zwolnienia dla najmu garaży i miejsc postojowych. Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że wynajem garaży i miejsc postojowych, niezależnie od tego czy jest dokonywany na rzecz mieszkańców, czy osób nieposiadających zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni, podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej, tj. 23%, zatem Spółdzielnia postępuje prawidłowo naliczając od tych usług podatek od towarów i usług według stawki 23%. W związku z powyższym, oceniając stanowisko Spółdzielni odnośnie pytania 2, zgodnie z którym najem garaży i miejsc postojowych osobom posiadającym zasoby mieszkaniowe w Spółdzielni powinien podlegać zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast najem osobom nieposiadającym zasobów w Spółdzielni powinien podlegać opodatkowaniu stosując 23% stawkę podatku VAT, należało uznać za nieprawidłowe w części dotyczącej zwolnienia wynajmu garaży i miejsc postojowych dla mieszkańców, natomiast w części dotyczącej wynajmu na rzecz osób nieposiadających zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2017
18
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży wszystkich miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, stwierdzenia, czy termin pierwszego zasiedlenia należy liczyć odrębnie dla każdego miejsca postojowego, czy też termin zasiedlenia pierwszego miejsca postojowego jest terminem zasiedlenia dla wszystkich pozostałych części garażu wielostanowiskowego oraz stwierdzenia, czy aby skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wymagane jest aby zasiedlenie trwało nieprzerwanie do momentu sprzedaży.
Fragment:
Część miejsc postojowych była wynajmowana na podstawie umowy najmu, a czynsz najmu był opodatkowany stawką podatku VAT, część miejsc postojowych była użytkowana przez osoby, które wyraziły zgodę na nabycie miejsca postojowego za cenę płatną w ratach, a do czasu nabycia własności za korzystanie z garażu osoby te wnosiły opłatę eksploatacyjną, która też była objęta podatkiem VAT, a część miejsc postojowych nie była w ogóle użytkowana. Prowadząc inwestycje budynków Spółdzielnia korzystała z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Od momentu oddania garaży do użytkowania Spółdzielnia nie ponosiła wydatków na modernizację i ulepszenie garaży. Obecnie Spółdzielnia zamierza sukcesywnie sprzedawać ww. miejsca postojowe. Po wybudowaniu garażu wielostanowiskowego w budynku przy ul. A pierwsze miejsca postojowe wydane zostały do użytkowania (najmu) w kwietniu 2009 r., przy ul. B pierwsze miejsca postojowe wydane zostały do użytkowania (najmu) w lipcu 2010 r., natomiast przy ul. C pierwsze miejsca postojowe zostały wydane do użytkowania (najmu) w czerwcu 2011 r. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sprzedaż wszystkich (dotychczas niesprzedanych) miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych może korzystać (...)
2017
18
maj

Istota:
Czy dokonując dostaw lokali mieszkalnych wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego Wnioskodawca może zastosować stawkę 8% VAT dla takiej dostawy? Czy na sposób opodatkowania nie ma wpływu fakt, że w umowie wyodrębniona będzie wartość prawa do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej/miejsca postojowego?
Fragment:
Ponadto dokonuję w tego rodzaju umowach wyróżnienia, co składa się na cenę nabycia, poprzez wskazanie ceny lokalu oraz prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego i/lub komórki lokatorskiej. Prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej/miejsca postojowego nie jest bowiem przedmiotem osobnego obrotu. Prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego nie może być przedmiotem odrębnego obrotu i jest ściśle związane z nabyciem lokalu, co w praktyce oznacza, że określona osoba nie może nabyć prawa do komórki lokatorskiej, miejsca postojowego nie nabywając lokalu, a ja nie mogę dokonać zbycia takiego prawa osobom innym, niż nabywcy lokalu w danym budynku. Przeniesienie na nabywcę własności lokalu wraz z przynależącymi do niego udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku i prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego następuje w drodze jednej umowy i jednego aktu notarialnego. Lokale mieszkalne w budynku, części budynku, w których znajdować się będą miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie oraz miejsce przed budynkiem, gdzie będą miejsca postojowe, będą objęte jedną księgą wieczystą. Lokale mieszkalne sprzedawane są osobom fizycznym, w celu zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych. Lokale te spełniają definicję lokali objętych społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12 i 12a ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie stawki amortyzacji miejsca postojowego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat związanych z zarządem nieruchomością
Fragment:
(...) miejsca postojowego do ewidencji środków trwałych, związanego z posiadaniem miejsca postojowego będę mógł rozpoznać jako koszty uzyskania przychodu pozarolniczej działalności gospodarczej? Czy kwotę VAT wynikającą z faktur dokumentujących zapłatę poszczególnych transz za zakup miejsca postojowego, opłat notarialnych związanych z nabyciem miejsca postojowego oraz opłat za zarząd nieruchomością wspólną będę mógł rozpoznać w całości jako podatek naliczony? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 2 W zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, miejsce postojowe w garażu podziemnym będzie stanowiło środek trwały, w stosunku do którego będzie miał prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych z wykorzystaniem stawki amortyzacyjnej 4,5%, od wartości początkowej ustalonej jako łączna wartość zapłaconej ceny (transz zapłaty) oraz opłat notarialnych związanych z nabyciem miejsca postojowego, w ramach źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Uzasadnienie Ad. 1 Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT, amortyzacji podlegają m.in. nabyte, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budynki oraz lokale będące odrębną własnością lub inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, zwane środkami trwałymi.
2017
23
lut

Istota:
Odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do wydzielonego miejsca postojowego będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiot zbycia spełnia przesłanki do uznania go za zasiedlony w rozumieniu cyt. art. 2 pkt 14 ustawy o VAT oraz wskazanego orzeczenia, a ponadto jego zbycie nastąpi po upływie 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia. Pierwsze zasiedlenie opisanego we wniosku lokalu oraz miejsca postojowego– w myśl przedstawionej powyżej definicji – nastąpiło po wybudowaniu, w wyniku jego zajęcia przez Spółkę i używania do działalności gospodarczej. W związku z tym planowana przez Spółkę sprzedaż lokalu i miejsca postojowego będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Fragment:
Tym samym przekazanie dywidendy w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego, w sytuacji, gdy z nabyciem towaru nie wiązało się prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nabycie nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – będzie wyłączone poza zakres przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i nie będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem. Podsumowując, nieodpłatne przekazanie przez Spółkę na rzecz udziałowców, prawa do lokalu mieszkalnego oraz wydzielonego miejsca postojowego, nabytych przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest zatem prawidłowe. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi także kwestia czy odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wydzielonego miejsca postojowego jest zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W świetle powołanych na wstępie przepisów, zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2016
15
gru

Istota:
Czy dokonując dostaw lokali mieszkalnych wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego Spółka może zastosować stawkę 8% VAT dla takiej dostawy, a na sposób opodatkowania nie ma wpływu fakt, że Spółka w umowie wyodrębnia wartość prawa do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej/miejsca postojowego?
Fragment:
Lokale mieszkalne w budynku, części budynku, w których znajdować się będą miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie będą objęte jedną księgą wieczystą. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego, pomimo faktu, że Spółka w umowie wyodrębnia wartość prawa do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej/miejsca postojowego. Z opisu wniosku jednoznacznie wynika, że nie ma możliwości nabycia komórki lokatorskiej oraz miejsca postojowego w oderwaniu od nabycia samego lokalu mieszkalnego, jako że pomieszczenia te, w opisanym przypadku, nie mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży Przeniesienie na nabywcę własności lokalu wraz z przynależącymi do niego udziałem w prawie użytkowania gruntu i współwłasności w częściach wspólnych budynku i prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego następuje w drodze jednej umowy i jednego aktu notarialnego. Lokale mieszkalne w budynku, części budynku, w których znajdować się będą miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie będą objęte jedną księgą wieczystą.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT dostawy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej, w postaci podziemnych miejsc postojowych lub naziemnych miejsc postojowych:-w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego nr 1, -w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego nr 2.
Fragment:
Cena lokalu mieszkalnego (z ew. pomieszczeniami przynależnymi) oraz udziału w nieruchomości wspólnej będzie ustalona w jednej kwocie brutto, nie są w niej wyodrębniane żadne elementy czy części składowe - jak cena samego lokalu mieszkalnego, cena udziału w nieruchomości wspólnej, cena podziemnego miejsca postojowego czy naziemnego miejsca postojowego, a akt notarialny obejmujący taką dostawę zawierał będzie w sobie także postanowienia regulujące prawo do wyłącznego korzystania przez nabywcę lokalu z części nieruchomości wspólnej (podziemnego miejsca postojowego, naziemnego miejsca postojowego, ew. kilku z nich). Stan faktyczny 2 Nadto możliwa jest sytuacja, gdy w umowie deweloperskiej/przedwstępnej Wnioskodawca nie zawrze klauzuli, na mocy której nabywca określonego lokalu mieszkalnego uzyskiwać ma prawo do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej, tj. podziemnych miejsc postojowych lub naziemnych miejsc postojowych, natomiast już po zawarciu umowy deweloperskiej/przedwstępnej nabywca lokalu poprosi Wnioskodawcę o zmianę tej umowy, poprzez wprowadzenie do niej postanowień przewidujących dla niego takie prawo. Wówczas zawarty zostanie, w formie aktu notarialnego, aneks do umowy deweloperskiej/ przedwstępnej, zmieniający stosowne klauzule wcześniej zawartej umowy, m.in. poprzez wprowadzenie do niej prawa nabywcy lokalu mieszkalnego do wyłącznego korzystania z określonej części nieruchomości wspólnej, tj. podziemnych miejsc postojowych lub naziemnych miejsc postojowych, jak też podwyższający umówioną cenę.
2016
23
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.