Miejsce postojowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce postojowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
kwi

Istota:

Stawka podatku VAT dla dostawy miejsc postojowych.

Fragment:

Ponadto, Zainteresowany zaznaczył również, że sprzedaż ww. miejsc postojowych nie jest obligatoryjna przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – nabywcy mogą ale nie muszą nabyć prawa do miejsca postojowego wraz z nabyciem lokalu mieszkalnego. Natomiast co istotne w analizowanej sprawie dla części podziemnej (miejsc postojowych) będzie utworzona oddzielna księga wieczysta. Wobec powyższego skoro sprzedaż miejsc postojowych w części podziemnej (kondygnacji) budynku przeznaczonej do garażowania samochodów osobowych nie musi odbywać się wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, oraz ww. kondygnacja przeznaczona dla miejsc postojowych posiada odrębną od lokali mieszkalnych księgę wieczystą to sprzedaż miejsc postojowych w postaci udziału w przedmiotowej kondygnacji będzie opodatkowana podstawową 23% stawką podatku VAT. W konsekwencji należy stwierdzić, że dostawa miejsc postojowych usytuowanych w części (kondygnacji) podziemnej budynku dla których utworzona została odrębna od lokali mieszkalnych księga wieczysta nie będzie mogła stanowić wraz z przedmiotową sprzedażą lokali mieszkalnych jednolitego świadczenia. W konsekwencji sprzedaż miejsc postojowych poprzez nabycie udziału w kondygnacji przeznaczonej do garażowania samochodów osobowych będzie opodatkowana podstawową stawką VAT w wysokości 23%.

2018
18
kwi

Istota:

Stawka podatku VAT dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z oznaczonego indywidualnie miejsca postojowego usytuowanego w częściach wspólnych budynku mieszkalnego.

Fragment:

Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to, czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie. Jak wynika z opisu sprawy, przeniesienie na nabywcę własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego następuje w drodze jednej umowy i jednego aktu notarialnego. Ponadto, dostawa lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego stanowiącego część nieruchomości wspólnej odbywać się będzie w ramach jednej księgi wieczystej. Prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nie może być zatem przedmiotem odrębnego obrotu, gdyż jest ściśle związane z nabyciem lokalu, co w praktyce oznacza, że określona osoba nie może nabyć prawa do miejsca postojowego nie nabywając lokalu, a Spółka nie może dokonać zbycia takiego prawa osobom innym, niż nabywcy lokali w danym budynku.

2018
27
mar

Istota:

Zastosowanie stawki podatku VAT na dostawę lokalu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części wspólnej nieruchomości, tj. dostawę miejsca postojowego w podziemnym garażu wielostanowiskowym w opisanym stanie faktycznym

Fragment:

Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem, dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to, czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.

2018
24
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.

Fragment:

Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.

2018
27
lut

Istota:

Stawka podatku dla transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.

Fragment:

Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to, czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.

2018
7
lut

Istota:

1. Czy transakcja zbycia miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym (przeniesienie udziału w prawie odrębnej własności na podstawie aktu notarialnego), po wydłużeniu okresu spłaty wkładu budowlanego do 3 lat, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b?
2. Jeżeli tak, to czy i kiedy należy dokonać korekty pobranego i odprowadzonego podatku VAT od każdej wpłaconej raty wkładu budowlanego i kiedy ująć w deklaracji VAT 7 (za jaki okres) wystawione faktury korygujące?

Fragment:

Jednocześnie osoba, która zawarła ze Spółdzielnią umowę o zapłatę wkładu w ratach podpisała umowę najmu tego miejsca postojowego. Z tego tytułu wnosi do Spółdzielni opłaty za najem. Opłaty zawierają podatek VAT według stawki 23%. Umowa najmu, co do zasady, ulegnie rozwiązaniu w momencie opłacenia ustalonych kosztów budowy. Obie umowy zostały zawarte w lutym 2016 roku. W dniu podpisywania aktu notarialnego przenoszącego własność zbywane miejsce postojowe (po ewentualnym wydłużeniu okresu spłaty kosztów budowy) będzie wynajmowane przez 3 lata. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 19 stycznia 2018 r. (data wpływu) Spółdzielnia oświadczyła, że umowa o przeniesienie udziału w prawie odrębnej własności lokalu użytkowego - miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym jest umową, na podstawie której Spółdzielnia zobowiązuje się przenieść prawo do dysponowania tym miejscem jak właściciel po spełnieniu określonych warunków przez przyszłego nabywcę, a przede wszystkim wpłaceniu kwoty odpowiadającej kosztom budowy miejsca postojowego. W umowie zostały określone terminy i raty zapłaty kosztów budowy. Przeniesienie własności miejsca postojowego nastąpi na podstawie aktu notarialnego (umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności), który zostanie podpisany niezwłocznie po uiszczeniu przez nabywcę całej, żądanej przez Spółdzielnię kwoty.

2018
1
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.

Fragment:

Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.

2018
13
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.

Fragment:

Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.

2018
11
sty

Istota:

Czy całość kwoty za nabycie lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni może zaliczyć tytułem ulgi mieszkaniowej jako udokumentowany wydatek, czy też istnieje konieczność wydzielenia i wyłączenia z tego wydatku wartości miejsca postojowego?

Fragment:

Ponadto w akcie notarialnym znalazło się oświadczenie, że w odpowiednich aktach notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej, w której sporządzany był akt notarialny nabycia przez Wnioskodawczynię, dokonano podziału nieruchomości wspólnej do korzystania w części obejmującej miejsca postojowe w pomieszczeniu garażowym w kondygnacji podziemnej budynku mieszkalnego postanawiając, że w ramach prawa własności gruntu i wspólnych części budynku będą przysługiwać właścicielowi niewyodrębnionych lokali, a następnie stosownie do zawieranych umów właścicielom lokali nr 5,11,12,13,15,18,21 prawa do korzystania z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli z miejsc postojowych w pomieszczeniu garażowym w kondygnacji podziemnej budynku w następujący sposób-właścicielom lokali numer (w tym numerowi 11 nabytemu przez Wnioskodawczynię) - z miejsca postojowego o powierzchni 12.50 m 2 . Ponadto Sprzedawca i Wnioskodawczyni oświadczyli w akcie notarialnym, że każdemu właścicielowi lokalu nr 11 będzie przysługiwać prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego. Co istotne zapłacona kwota obejmowała tylko wartość lokalu mieszkalnego, zaś miejsce postojowe zgodnie ze stanem faktycznym oraz oświadczeniem dewelopera zbywającego lokal zostało oddane do korzystania nieodpłatnie. Wskazany zakup lokalu wraz z prawem do korzystania wyłącznego z miejsca postojowego Wnioskodawczyni w całej kwocie 179.244 zł zaliczyła jako udokumentowanie wydatków poniesionych na cele mieszkalne w ramach ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa PIT) z tytułu zbycia w dniu 27 sierpnia 2012 r. lokalu mieszkalnego za kwotę 270.000 zł.

2018
6
sty

Istota:

W zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z wynajmem na cele mieszkaniowe lokalu wraz z miejscem postojowym

Fragment:

W przedmiotowej sprawie nie nastąpi natomiast zmiana przeznaczenia wykorzystywania miejsca postojowego. Wnioskodawca dokonał zakupu z założeniem wynajmu w celach gospodarczych (biznesowych) opodatkowanego w podstawowej stawce podatku VAT. Wnioskodawca miał więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków na zakup i dokonał takiego obniżenia. Wnioskodawca gotowy jest wynająć nabyty lokal mieszkalny wraz z miejscem postojowym na cele mieszkaniowe. W związku z tym, że wynajem miejsca postojowego nie korzysta ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług nie zmieni się zakres prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru. W konsekwencji, nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT zobowiązująca Wnioskodawcę do korekty odliczonego podatku od zakupu miejsca postojowego. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku korekty odliczonego podatku VAT od zakupu miejsca postojowego należało uznać za nieprawidłowe. Niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie prawidłowości korekty odliczonego podatku naliczonego (pytanie nr 2 złożonego wniosku). W zakresie pytania nr 1, nr 3 i nr 4 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.