Miejsce postojowe | Interpretacje podatkowe

Miejsce postojowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce postojowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie stawki podatku dla dostawy lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz jednoczesnym ustanowieniem prawa do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych w hali garażowej, komórek lokatorskich, ogródków oraz naziemnych miejsc postojowych
Fragment:
Jak wynika z opisu sprawy, przeniesienie na nabywcę własności lokalu wraz z przynależącym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej oraz prawem do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych w hali garażowej, komórek lokatorskich, ogródków czy naziemnych miejsc postojowych następuje w drodze jednej umowy i jednego aktu notarialnego. Dostawa lokali mieszkalnych wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych w hali garażowej, komórek lokatorskich, ogródków czy naziemnych miejsc postojowych odbywać się będzie w ramach jednej księgi wieczystej. Prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej, komórki lokatorskiej, ogródka czy naziemnego miejsca postojowego nie może być zatem przedmiotem odrębnego obrotu, gdyż jest ściśle związane z nabyciem lokalu, co w praktyce oznacza, że określona osoba nie może nabyć prawa do miejsca postojowego nie nabywając lokalu, a Wnioskodawca nie może dokonać zbycia takiego prawa osobom innym, niż nabywcy lokali w danym budynku. W konsekwencji, należy stwierdzić, że dostawa lokalu mieszkalnego wraz z przynależącym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej oraz prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej, komórki lokatorskiej, ogródka czy naziemnego miejsca postojowego w przypadku objęcia ich jedną księgą wieczystą, stanowi jednolite świadczenie na rzecz nabywcy lokalu.
2017
8
gru

Istota:
Stawka podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.
Fragment:
Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.
2017
6
gru

Istota:
Czy sprzedaż miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, które są wynajmowane lub były wynajmowane nawet przez kilka miesięcy może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?
Czy miejsca postojowe nigdy nie wynajmowane mogą także korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w przypadku ich sprzedaży?
Fragment:
Pierwsze miejsca postojowe zostały wydane do użytkowania (najmu) w miesiącu grudniu 2008 roku. Jednak nie wszystkie miejsca postojowe były w ogóle użytkowane (łącznie na 79 miejsc postojowych tylko 7 nigdy nie było wynajmowanych), niektóre tylko przez kilka miesięcy. Prowadząc inwestycję polegającą na budowie wyżej opisanego budynku Spółdzielnia korzystała z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Od momentu oddania do użytkowania nie były ponoszone wydatki na modernizację i ulepszenie. Obecnie Spółdzielnia zamierza sukcesywnie sprzedawać udziały w garażu wielostanowiskowym. W związku z powyższym opisem zadano pytanie. Czy sprzedaż miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, które są wynajmowane lub były wynajmowane nawet przez kilka miesięcy może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT? Czy miejsca postojowe nigdy nie wynajmowane mogą także korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w przypadku ich sprzedaży? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż miejsc postojowych w obu opisanych przypadkach (miejsca postojowe wynajmowane i miejsca (...)
2017
19
paź

Istota:
Określenie stawki podatku dla sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z wydzielonego miejsca postojowego znajdującego się w budynku.
Fragment:
Jak wskazano, udział w częściach wspólnych nieruchomości nie może stanowić odrębnego przedmiotu własności, a więc nie jest możliwa sprzedaż miejsca postojowego bez sprzedaży lokalu. Lokal mieszkalny jest na stałe związany z częściami wspólnymi, w tym z przypisanym mu miejscem postojowym. Wątpliwości Spółki dotyczą stawki podatku za prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowych usytuowanego w częściach wspólnych budynku mieszkalnego. A zatem, jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż na odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w jej częściach wspólnych, w ramach którego określono sposób korzystania z części nieruchomości wspólnej w ten sposób, że przydzielono nabywcy prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego znajdującego się wewnątrz budynku (każdorazowo szczegółowo zaznaczonego na planie graficznym części podziemnej budynku), integralnie związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie. Miejsce postojowe nie może być wówczas odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu. Tylko w takim przypadku sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego i w całości stanowi przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy sprzedaży opodatkowanej – na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy – obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.
2017
24
sie

Istota:
Określenie stawki podatku dla sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z wydzielonego miejsca postojowego.
Fragment:
Zatem transakcje dokonywane przez Spółkę, polegać będą na łącznej sprzedaży stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, jak również powiązanego z własnością tego lokalu udziału w nieruchomości, na której zostaną wyodrębnione m.in. miejsca postojowe wewnątrz budynków. Jak wskazano, udział w częściach wspólnych nieruchomości nie może stanowić odrębnego przedmiotu własności, a więc nie jest możliwa sprzedaż miejsca postojowego bez sprzedaży lokalu. Lokal mieszkalny jest na stałe związany z częściami wspólnymi, w tym z przypisanym mu miejscem postojowym. A zatem, jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w jej częściach wspólnych, w ramach którego określono sposób korzystania z części nieruchomości wspólnej w ten sposób, że przydzielono nabywcy prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego, znajdującego się wewnątrz budynku, integralnie związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie. Miejsce postojowe nie może być wówczas odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu. Tylko w takim przypadku sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego i w całości stanowi przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy sprzedaży opodatkowanej – na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy – obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.
2017
18
sie

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku dla dostawy miejsc postojowych.
Fragment:
Na halę garażową będzie utworzona oddzielna księga wieczysta, a sprzedaż miejsc postojowych będzie się odbywać poprzez sprzedaż udziału w tej hali. Przyszli właściciele mieszkań mogą, ale nie muszą nabyć takie miejsce. Jeśli zdecydują się na jego zakup umowa sprzedaży zarówno lokalu mieszkalnego jak i miejsca postojowego w postaci udziału w hali garażowej będzie zawarta w jednym akcie notarialnym, ale każde ze swoim numerem księgi wieczystej. Wątpliwości Spółki dotyczą stawki podatku dla sprzedaży miejsc postojowych wraz lokalem mieszkalnym. Wnioskodawca wskazuje, że sprzedaż miejsca postojowego nie jest obligatoryjny przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Z wniosku wynika również, że miejsca takie posiadają odrębną księgę wieczystą. Zatem w rozpatrywanej sprawie, jeżeli w ramach jednej transakcji Wnioskodawca dokonuje sprzedaży miejsca postojowego w hali garażowej jako dostawy udziału w lokalu niemieszkalnym, a dostawa tego miejsca nie musi być powiązana ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, dla takiej dostawy miejsc postojowych nie znajdzie zastosowania art. 41 ust. 12 ustawy w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy. Zatem w analizowanym przypadku sprzedaż miejsc postojowych, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%.
2017
28
cze

Istota:
Stawka podatku dla najmu pomieszczeń dodatkowych oraz garaży i miejsc postojowych.
Fragment:
Także pozostałe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy nie przewidują zwolnienia dla najmu garaży i miejsc postojowych. Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że wynajem garaży i miejsc postojowych, niezależnie od tego czy jest dokonywany na rzecz mieszkańców, czy osób nieposiadających zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni, podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej, tj. 23%, zatem Spółdzielnia postępuje prawidłowo naliczając od tych usług podatek od towarów i usług według stawki 23%. W związku z powyższym, oceniając stanowisko Spółdzielni odnośnie pytania 2, zgodnie z którym najem garaży i miejsc postojowych osobom posiadającym zasoby mieszkaniowe w Spółdzielni powinien podlegać zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast najem osobom nieposiadającym zasobów w Spółdzielni powinien podlegać opodatkowaniu stosując 23% stawkę podatku VAT, należało uznać za nieprawidłowe w części dotyczącej zwolnienia wynajmu garaży i miejsc postojowych dla mieszkańców, natomiast w części dotyczącej wynajmu na rzecz osób nieposiadających zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2017
18
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży wszystkich miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, stwierdzenia, czy termin pierwszego zasiedlenia należy liczyć odrębnie dla każdego miejsca postojowego, czy też termin zasiedlenia pierwszego miejsca postojowego jest terminem zasiedlenia dla wszystkich pozostałych części garażu wielostanowiskowego oraz stwierdzenia, czy aby skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wymagane jest aby zasiedlenie trwało nieprzerwanie do momentu sprzedaży.
Fragment:
Część miejsc postojowych była wynajmowana na podstawie umowy najmu, a czynsz najmu był opodatkowany stawką podatku VAT, część miejsc postojowych była użytkowana przez osoby, które wyraziły zgodę na nabycie miejsca postojowego za cenę płatną w ratach, a do czasu nabycia własności za korzystanie z garażu osoby te wnosiły opłatę eksploatacyjną, która też była objęta podatkiem VAT, a część miejsc postojowych nie była w ogóle użytkowana. Prowadząc inwestycje budynków Spółdzielnia korzystała z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Od momentu oddania garaży do użytkowania Spółdzielnia nie ponosiła wydatków na modernizację i ulepszenie garaży. Obecnie Spółdzielnia zamierza sukcesywnie sprzedawać ww. miejsca postojowe. Po wybudowaniu garażu wielostanowiskowego w budynku przy ul. A pierwsze miejsca postojowe wydane zostały do użytkowania (najmu) w kwietniu 2009 r., przy ul. B pierwsze miejsca postojowe wydane zostały do użytkowania (najmu) w lipcu 2010 r., natomiast przy ul. C pierwsze miejsca postojowe zostały wydane do użytkowania (najmu) w czerwcu 2011 r. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sprzedaż wszystkich (dotychczas niesprzedanych) miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych może korzystać (...)
2017
18
maj

Istota:
Czy dokonując dostaw lokali mieszkalnych wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego Wnioskodawca może zastosować stawkę 8% VAT dla takiej dostawy? Czy na sposób opodatkowania nie ma wpływu fakt, że w umowie wyodrębniona będzie wartość prawa do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej/miejsca postojowego?
Fragment:
Ponadto dokonuję w tego rodzaju umowach wyróżnienia, co składa się na cenę nabycia, poprzez wskazanie ceny lokalu oraz prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego i/lub komórki lokatorskiej. Prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej/miejsca postojowego nie jest bowiem przedmiotem osobnego obrotu. Prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego nie może być przedmiotem odrębnego obrotu i jest ściśle związane z nabyciem lokalu, co w praktyce oznacza, że określona osoba nie może nabyć prawa do komórki lokatorskiej, miejsca postojowego nie nabywając lokalu, a ja nie mogę dokonać zbycia takiego prawa osobom innym, niż nabywcy lokalu w danym budynku. Przeniesienie na nabywcę własności lokalu wraz z przynależącymi do niego udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku i prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego następuje w drodze jednej umowy i jednego aktu notarialnego. Lokale mieszkalne w budynku, części budynku, w których znajdować się będą miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie oraz miejsce przed budynkiem, gdzie będą miejsca postojowe, będą objęte jedną księgą wieczystą. Lokale mieszkalne sprzedawane są osobom fizycznym, w celu zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych. Lokale te spełniają definicję lokali objętych społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12 i 12a ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie stawki amortyzacji miejsca postojowego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat związanych z zarządem nieruchomością
Fragment:
(...) miejsca postojowego do ewidencji środków trwałych, związanego z posiadaniem miejsca postojowego będę mógł rozpoznać jako koszty uzyskania przychodu pozarolniczej działalności gospodarczej? Czy kwotę VAT wynikającą z faktur dokumentujących zapłatę poszczególnych transz za zakup miejsca postojowego, opłat notarialnych związanych z nabyciem miejsca postojowego oraz opłat za zarząd nieruchomością wspólną będę mógł rozpoznać w całości jako podatek naliczony? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 2 W zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, miejsce postojowe w garażu podziemnym będzie stanowiło środek trwały, w stosunku do którego będzie miał prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych z wykorzystaniem stawki amortyzacyjnej 4,5%, od wartości początkowej ustalonej jako łączna wartość zapłaconej ceny (transz zapłaty) oraz opłat notarialnych związanych z nabyciem miejsca postojowego, w ramach źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Uzasadnienie Ad. 1 Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT, amortyzacji podlegają m.in. nabyte, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budynki oraz lokale będące odrębną własnością lub inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, zwane środkami trwałymi.
2017
23
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.