Miejsce postojowe | Interpretacje podatkowe

Miejsce postojowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce postojowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku dla transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.
Fragment:
Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to, czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.
2018
27
lut

Istota:
1. Czy transakcja zbycia miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym (przeniesienie udziału w prawie odrębnej własności na podstawie aktu notarialnego), po wydłużeniu okresu spłaty wkładu budowlanego do 3 lat, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b?
2. Jeżeli tak, to czy i kiedy należy dokonać korekty pobranego i odprowadzonego podatku VAT od każdej wpłaconej raty wkładu budowlanego i kiedy ująć w deklaracji VAT 7 (za jaki okres) wystawione faktury korygujące?
Fragment:
Jednocześnie osoba, która zawarła ze Spółdzielnią umowę o zapłatę wkładu w ratach podpisała umowę najmu tego miejsca postojowego. Z tego tytułu wnosi do Spółdzielni opłaty za najem. Opłaty zawierają podatek VAT według stawki 23%. Umowa najmu, co do zasady, ulegnie rozwiązaniu w momencie opłacenia ustalonych kosztów budowy. Obie umowy zostały zawarte w lutym 2016 roku. W dniu podpisywania aktu notarialnego przenoszącego własność zbywane miejsce postojowe (po ewentualnym wydłużeniu okresu spłaty kosztów budowy) będzie wynajmowane przez 3 lata. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 19 stycznia 2018 r. (data wpływu) Spółdzielnia oświadczyła, że umowa o przeniesienie udziału w prawie odrębnej własności lokalu użytkowego - miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym jest umową, na podstawie której Spółdzielnia zobowiązuje się przenieść prawo do dysponowania tym miejscem jak właściciel po spełnieniu określonych warunków przez przyszłego nabywcę, a przede wszystkim wpłaceniu kwoty odpowiadającej kosztom budowy miejsca postojowego. W umowie zostały określone terminy i raty zapłaty kosztów budowy. Przeniesienie własności miejsca postojowego nastąpi na podstawie aktu notarialnego (umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności), który zostanie podpisany niezwłocznie po uiszczeniu przez nabywcę całej, żądanej przez Spółdzielnię kwoty.
2018
7
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.
Fragment:
Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.
2018
1
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.
Fragment:
Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.
2018
13
sty

Istota:
Czy całość kwoty za nabycie lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni może zaliczyć tytułem ulgi mieszkaniowej jako udokumentowany wydatek, czy też istnieje konieczność wydzielenia i wyłączenia z tego wydatku wartości miejsca postojowego?
Fragment:
Ponadto w akcie notarialnym znalazło się oświadczenie, że w odpowiednich aktach notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej, w której sporządzany był akt notarialny nabycia przez Wnioskodawczynię, dokonano podziału nieruchomości wspólnej do korzystania w części obejmującej miejsca postojowe w pomieszczeniu garażowym w kondygnacji podziemnej budynku mieszkalnego postanawiając, że w ramach prawa własności gruntu i wspólnych części budynku będą przysługiwać właścicielowi niewyodrębnionych lokali, a następnie stosownie do zawieranych umów właścicielom lokali nr 5,11,12,13,15,18,21 prawa do korzystania z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli z miejsc postojowych w pomieszczeniu garażowym w kondygnacji podziemnej budynku w następujący sposób-właścicielom lokali numer (w tym numerowi 11 nabytemu przez Wnioskodawczynię) - z miejsca postojowego o powierzchni 12.50 m 2 . Ponadto Sprzedawca i Wnioskodawczyni oświadczyli w akcie notarialnym, że każdemu właścicielowi lokalu nr 11 będzie przysługiwać prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego. Co istotne zapłacona kwota obejmowała tylko wartość lokalu mieszkalnego, zaś miejsce postojowe zgodnie ze stanem faktycznym oraz oświadczeniem dewelopera zbywającego lokal zostało oddane do korzystania nieodpłatnie. Wskazany zakup lokalu wraz z prawem do korzystania wyłącznego z miejsca postojowego Wnioskodawczyni w całej kwocie 179.244 zł zaliczyła jako udokumentowanie wydatków poniesionych na cele mieszkalne w ramach ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa PIT) z tytułu zbycia w dniu 27 sierpnia 2012 r. lokalu mieszkalnego za kwotę 270.000 zł.
2018
11
sty

Istota:
W zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z wynajmem na cele mieszkaniowe lokalu wraz z miejscem postojowym
Fragment:
W przedmiotowej sprawie nie nastąpi natomiast zmiana przeznaczenia wykorzystywania miejsca postojowego. Wnioskodawca dokonał zakupu z założeniem wynajmu w celach gospodarczych (biznesowych) opodatkowanego w podstawowej stawce podatku VAT. Wnioskodawca miał więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków na zakup i dokonał takiego obniżenia. Wnioskodawca gotowy jest wynająć nabyty lokal mieszkalny wraz z miejscem postojowym na cele mieszkaniowe. W związku z tym, że wynajem miejsca postojowego nie korzysta ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług nie zmieni się zakres prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru. W konsekwencji, nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT zobowiązująca Wnioskodawcę do korekty odliczonego podatku od zakupu miejsca postojowego. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku korekty odliczonego podatku VAT od zakupu miejsca postojowego należało uznać za nieprawidłowe. Niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie prawidłowości korekty odliczonego podatku naliczonego (pytanie nr 2 złożonego wniosku). W zakresie pytania nr 1, nr 3 i nr 4 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.
2018
6
sty

Istota:
Najem miejsca postojowego jako świadczenie niezależne i odrębne od usługi najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe podlega opodatkowaniu – stawką podatku VAT w wysokości 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i wystawiając fakturę Wnioskodawca dla usługi wynajmu miejsca postojowego powinien zastosować podstawową stawkę podatku od towarów i usług. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawidłowości wystawienia faktury ze stawką zwolnioną dla świadczenia obejmującego zarówno wynajem lokalu mieszkalnego, jak i wynajem miejsca postojowego w związku z zastosowaniem stawki właściwej dla świadczenia głównego w postaci wynajmu mieszkania należało uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
Lokal mieszkalny bez przeszkód może być wykorzystywany na cele mieszkaniowe przez najemcę nawet jeśli najemca nie wynajmie miejsca postojowego. Zatem będący przedmiotem wynajmu lokal mieszkalny nie musi być bezwzględnie wynajęty razem z miejscem postojowym aby najemca mógł wykorzystać lokal mieszkalny dla celów mieszkaniowych. Pomimo, że Wnioskodawca zamierza wynająć lokal mieszkalny łącznie z miejscem postojowym to najem miejsca postojowego nie jest świadczeniem niezbędnym do korzystania z lokalu mieszkalnego. Bez zapewnienia miejsca postojowego w ramach wynajmowanego lokalu mieszkalnego możliwe jest korzystanie z lokalu mieszkalnego w celach mieszkaniowych, gdyż miejsce postojowe nie jest niezbędne do funkcjonowania w lokalu mieszkalnym. Zapewnienie miejsca postojowego nie musi bezwzględnie towarzyszyć najmowi lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe. Ponadto łączny wynajem miejsca postojowego z lokalem mieszkalnym nie jest świadczeniem umożliwiającym skorzystanie ze świadczenia podstawowego. Wynajem miejsca postojowego nie stanowi elementu koniecznego dla wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe. Tym samym, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że wynajem lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym stanowi świadczenie kompleksowe i wystawiając fakturę Wnioskodawca prawidłowo zastosuje zwolnienie od podatku, czyli stawkę właściwą dla usługi wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe.
2018
6
sty

Istota:
W zakresie stawki podatku dla dostawy lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz jednoczesnym ustanowieniem prawa do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych w hali garażowej, komórek lokatorskich, ogródków oraz naziemnych miejsc postojowych
Fragment:
Jak wynika z opisu sprawy, przeniesienie na nabywcę własności lokalu wraz z przynależącym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej oraz prawem do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych w hali garażowej, komórek lokatorskich, ogródków czy naziemnych miejsc postojowych następuje w drodze jednej umowy i jednego aktu notarialnego. Dostawa lokali mieszkalnych wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych w hali garażowej, komórek lokatorskich, ogródków czy naziemnych miejsc postojowych odbywać się będzie w ramach jednej księgi wieczystej. Prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej, komórki lokatorskiej, ogródka czy naziemnego miejsca postojowego nie może być zatem przedmiotem odrębnego obrotu, gdyż jest ściśle związane z nabyciem lokalu, co w praktyce oznacza, że określona osoba nie może nabyć prawa do miejsca postojowego nie nabywając lokalu, a Wnioskodawca nie może dokonać zbycia takiego prawa osobom innym, niż nabywcy lokali w danym budynku. W konsekwencji, należy stwierdzić, że dostawa lokalu mieszkalnego wraz z przynależącym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej oraz prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej, komórki lokatorskiej, ogródka czy naziemnego miejsca postojowego w przypadku objęcia ich jedną księgą wieczystą, stanowi jednolite świadczenie na rzecz nabywcy lokalu.
2017
8
gru

Istota:
Stawka podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.
Fragment:
Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.
2017
6
gru

Istota:
Czy sprzedaż miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, które są wynajmowane lub były wynajmowane nawet przez kilka miesięcy może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?
Czy miejsca postojowe nigdy nie wynajmowane mogą także korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w przypadku ich sprzedaży?
Fragment:
Pierwsze miejsca postojowe zostały wydane do użytkowania (najmu) w miesiącu grudniu 2008 roku. Jednak nie wszystkie miejsca postojowe były w ogóle użytkowane (łącznie na 79 miejsc postojowych tylko 7 nigdy nie było wynajmowanych), niektóre tylko przez kilka miesięcy. Prowadząc inwestycję polegającą na budowie wyżej opisanego budynku Spółdzielnia korzystała z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Od momentu oddania do użytkowania nie były ponoszone wydatki na modernizację i ulepszenie. Obecnie Spółdzielnia zamierza sukcesywnie sprzedawać udziały w garażu wielostanowiskowym. W związku z powyższym opisem zadano pytanie. Czy sprzedaż miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, które są wynajmowane lub były wynajmowane nawet przez kilka miesięcy może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT? Czy miejsca postojowe nigdy nie wynajmowane mogą także korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w przypadku ich sprzedaży? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż miejsc postojowych w obu opisanych przypadkach (miejsca postojowe wynajmowane i miejsca (...)
2017
19
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.