Miejsce postojowe | Interpretacje podatkowe

Miejsce postojowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce postojowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie stawki amortyzacji miejsca postojowego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat związanych z zarządem nieruchomością
Fragment:
(...) miejsca postojowego do ewidencji środków trwałych, związanego z posiadaniem miejsca postojowego będę mógł rozpoznać jako koszty uzyskania przychodu pozarolniczej działalności gospodarczej? Czy kwotę VAT wynikającą z faktur dokumentujących zapłatę poszczególnych transz za zakup miejsca postojowego, opłat notarialnych związanych z nabyciem miejsca postojowego oraz opłat za zarząd nieruchomością wspólną będę mógł rozpoznać w całości jako podatek naliczony? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 2 W zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, miejsce postojowe w garażu podziemnym będzie stanowiło środek trwały, w stosunku do którego będzie miał prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych z wykorzystaniem stawki amortyzacyjnej 4,5%, od wartości początkowej ustalonej jako łączna wartość zapłaconej ceny (transz zapłaty) oraz opłat notarialnych związanych z nabyciem miejsca postojowego, w ramach źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Uzasadnienie Ad. 1 Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT, amortyzacji podlegają m.in. nabyte, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budynki oraz lokale będące odrębną własnością lub inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, zwane środkami trwałymi.
2017
23
lut

Istota:
Odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do wydzielonego miejsca postojowego będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiot zbycia spełnia przesłanki do uznania go za zasiedlony w rozumieniu cyt. art. 2 pkt 14 ustawy o VAT oraz wskazanego orzeczenia, a ponadto jego zbycie nastąpi po upływie 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia. Pierwsze zasiedlenie opisanego we wniosku lokalu oraz miejsca postojowego– w myśl przedstawionej powyżej definicji – nastąpiło po wybudowaniu, w wyniku jego zajęcia przez Spółkę i używania do działalności gospodarczej. W związku z tym planowana przez Spółkę sprzedaż lokalu i miejsca postojowego będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Fragment:
Tym samym przekazanie dywidendy w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego, w sytuacji, gdy z nabyciem towaru nie wiązało się prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nabycie nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – będzie wyłączone poza zakres przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i nie będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem. Podsumowując, nieodpłatne przekazanie przez Spółkę na rzecz udziałowców, prawa do lokalu mieszkalnego oraz wydzielonego miejsca postojowego, nabytych przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest zatem prawidłowe. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi także kwestia czy odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wydzielonego miejsca postojowego jest zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W świetle powołanych na wstępie przepisów, zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2016
15
gru

Istota:
Czy dokonując dostaw lokali mieszkalnych wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego Spółka może zastosować stawkę 8% VAT dla takiej dostawy, a na sposób opodatkowania nie ma wpływu fakt, że Spółka w umowie wyodrębnia wartość prawa do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej/miejsca postojowego?
Fragment:
Lokale mieszkalne w budynku, części budynku, w których znajdować się będą miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie będą objęte jedną księgą wieczystą. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego, pomimo faktu, że Spółka w umowie wyodrębnia wartość prawa do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej/miejsca postojowego. Z opisu wniosku jednoznacznie wynika, że nie ma możliwości nabycia komórki lokatorskiej oraz miejsca postojowego w oderwaniu od nabycia samego lokalu mieszkalnego, jako że pomieszczenia te, w opisanym przypadku, nie mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży Przeniesienie na nabywcę własności lokalu wraz z przynależącymi do niego udziałem w prawie użytkowania gruntu i współwłasności w częściach wspólnych budynku i prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego następuje w drodze jednej umowy i jednego aktu notarialnego. Lokale mieszkalne w budynku, części budynku, w których znajdować się będą miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie będą objęte jedną księgą wieczystą.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT dostawy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej, w postaci podziemnych miejsc postojowych lub naziemnych miejsc postojowych:-w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego nr 1, -w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego nr 2.
Fragment:
Cena lokalu mieszkalnego (z ew. pomieszczeniami przynależnymi) oraz udziału w nieruchomości wspólnej będzie ustalona w jednej kwocie brutto, nie są w niej wyodrębniane żadne elementy czy części składowe - jak cena samego lokalu mieszkalnego, cena udziału w nieruchomości wspólnej, cena podziemnego miejsca postojowego czy naziemnego miejsca postojowego, a akt notarialny obejmujący taką dostawę zawierał będzie w sobie także postanowienia regulujące prawo do wyłącznego korzystania przez nabywcę lokalu z części nieruchomości wspólnej (podziemnego miejsca postojowego, naziemnego miejsca postojowego, ew. kilku z nich). Stan faktyczny 2 Nadto możliwa jest sytuacja, gdy w umowie deweloperskiej/przedwstępnej Wnioskodawca nie zawrze klauzuli, na mocy której nabywca określonego lokalu mieszkalnego uzyskiwać ma prawo do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej, tj. podziemnych miejsc postojowych lub naziemnych miejsc postojowych, natomiast już po zawarciu umowy deweloperskiej/przedwstępnej nabywca lokalu poprosi Wnioskodawcę o zmianę tej umowy, poprzez wprowadzenie do niej postanowień przewidujących dla niego takie prawo. Wówczas zawarty zostanie, w formie aktu notarialnego, aneks do umowy deweloperskiej/ przedwstępnej, zmieniający stosowne klauzule wcześniej zawartej umowy, m.in. poprzez wprowadzenie do niej prawa nabywcy lokalu mieszkalnego do wyłącznego korzystania z określonej części nieruchomości wspólnej, tj. podziemnych miejsc postojowych lub naziemnych miejsc postojowych, jak też podwyższający umówioną cenę.
2016
23
cze

Istota:
Stawka podatku dla transakcji sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego i komórki lokatorskiej
Fragment:
Z orzecznictwa NSA wynika, że jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż na odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, w ramach którego określono sposób korzystania z części nieruchomości wspólnej w ten sposób, że przydzielono nabywcy prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego, dla którego nie zostaną założone odrębne księgi wieczyste, znajdującego się wewnątrz budynku lub na zewnątrz budynku, integralnie związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie. Miejsca postojowe nie mogą być wówczas odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu. Tylko w takim przypadku sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego i w całości stanowi przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy sprzedaży opodatkowanej – na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy – obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%.
2016
18
maj

Istota:
Stawka podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.
Fragment:
Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie. Jak wynika z opisu sprawy, przeniesienie na nabywcę własności lokalu wraz z przynależącym do niego udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku oraz prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego następuje w drodze jednej umowy i jednego aktu notarialnego. Lokale mieszkalne w budynku, części budynku, w których znajdować się będą miejsca postojowe oraz miejsce przed budynkiem, gdzie będą miejsca postojowe, będą objęte jedną księgą wieczystą. Prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nie może być zatem przedmiotem odrębnego obrotu, gdyż jest ściśle związane z nabyciem lokalu, co w praktyce oznacza, że określona osoba nie może nabyć prawa do miejsca postojowego nie nabywając lokalu, a Spółka nie może dokonać zbycia takiego prawa osobom innym, niż nabywcy lokali w danym budynku.
2016
1
maj

Istota:
Stawka podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.
Fragment:
Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie. Jak wynika z opisu sprawy, przeniesienie na nabywcę własności lokalu wraz z przynależącym do niego udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku oraz prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego następuje w drodze jednej umowy i jednego aktu notarialnego. Lokale mieszkalne w budynku, części budynku, w których znajdować się będą miejsca postojowe oraz miejsce przed budynkiem, gdzie będą miejsca postojowe, będą objęte jedną księgą wieczystą. Prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nie może być zatem przedmiotem odrębnego obrotu, gdyż jest ściśle związane z nabyciem lokalu, co w praktyce oznacza, że określona osoba nie może nabyć prawa do miejsca postojowego nie nabywając lokalu, a Spółka nie może dokonać zbycia takiego prawa osobom innym, niż nabywcy lokali w danym budynku.
2016
28
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.
Fragment:
Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych i przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy miejsce postojowe jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy miejsca takie mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie. Jak wynika z opisu sprawy, przeniesienie na nabywcę własności lokalu wraz z przynależącym do niego udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku oraz prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego następuje w drodze jednej umowy i jednego aktu notarialnego. Lokale mieszkalne w budynku, części budynku, w których znajdować się będą miejsca postojowe oraz miejsce przed budynkiem, gdzie będą miejsca postojowe, będą objęte jedną księgą wieczystą. Prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nie może być zatem przedmiotem odrębnego obrotu, gdyż jest ściśle związane z nabyciem lokalu, co w praktyce oznacza, że określona osoba nie może nabyć prawa do miejsca postojowego nie nabywając lokalu, a Spółka nie może dokonać zbycia takiego prawa osobom innym, niż nabywcy lokali w danym budynku.
2016
24
kwi

Istota:
Czy wprowadzona dodatkowa opłata dla właścicieli i najemców korzystających z miejsc postojowych będzie objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tzn. czy w sytuacji gdy opłata zostanie przeznaczona na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, będzie objęta ww. zwolnieniem podatkowym?
Fragment:
Liczba miejsc postojowych nie odpowiada niestety liczbie właścicieli i najemców lokali mieszkalnych (właścicielem jest gmina), a co za tym idzie liczbie samochodów posiadanych przez tychże właścicieli oraz najemców. Aby rozwiązać problem członkowie Wspólnoty chcą w drodze uchwały ustalić dodatkową opłatę dla tych, którzy będą chcieli parkować samochody na nowo wykonanych miejscach postojowych, a które to opłaty mają pokryć koszty utrzymania miejsc postojowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wprowadzona dodatkowa opłata dla właścicieli i najemców korzystających z miejsc postojowych będzie objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tzn. czy w sytuacji gdy opłata zostanie przeznaczona na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, będzie objęta ww. zwolnieniem podatkowym... Zdaniem Wnioskodawcy, dodatkowa opłata dla właścicieli i najemców lokali korzystających z miejsca postojowego na pokrycie kosztów utrzymania tegoż miejsca będzie objęta zwolnieniem, stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Opłata ta, zgodnie z postanowieniami art. 12, będzie stanowiła przychód kreujący dochód podlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
24
mar

Istota:
Dostawa miejsc postojowych (udziałów), które nie były przedmiotem umów najmu oraz tych, których dostawa będzie miała miejsce w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, tj. zawarcia umów najmu, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.
Fragment:
Miejsce postojowe nr 133– data umowy najmu – 25.01.2014 r. Miejsce postojowe nr 60, 79, 116, 145– data umowy najmu – 1.02.2014 r. Miejsce postojowe nr 97– data umowy najmu – 1.03.2014 r. Miejsce postojowe nr 166– data umowy najmu – 5.03.2014 r. Miejsce postojowe nr 111– data umowy najmu – 15.03.2014 r. Miejsce postojowe nr 109– data umowy najmu – 24.08.2014 r. Miejsce postojowe nr 84– data umowy najmu – 1.10.2014 r. Miejsce postojowe nr 4, 123– data umowy najmu – 5.11.2014 r. Miejsce postojowe nr 168– data umowy najmu – 17.11.2014 r. Miejsce postojowe nr 66, 192, 193– data umowy najmu – 10.12.2014 r. Umowy najmu zawarte w 2015 r.: Miejsce postojowe nr 32 – data umowy najmu – 1.01.2015 r. Miejsce postojowe nr 104– data umowy najmu – 1.02.2015 r. Miejsce postojowe nr 65– data umowy najmu – 10.05.2015 r. Miejsce postojowe nr 160– data umowy najmu – 2.06.2015 r. Miejsce postojowe nr 157, 159, 162– data umowy najmu – 15.06.2015 r. Miejsce postojowe nr 68– data umowy najmu – 1.07.2015 r. Miejsce postojowe nr 93– data umowy najmu – 10.09.2015 r. Miejsce postojowe nr 121– data umowy najmu – 8.10.2015 r. Miejsca postojowe, które nie były przedmiotem umowy najmu, to miejsca o numerach: 1, 16, 20, 49, 59, 61, 69, 76, 78, 83, 88, 90, 95, 96, 99, 100, 105, 107, 110, 112, 114, 115, 120, 135, 137, 144, 146, 148, 149, 154, 156, 165.
2016
23
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.