IPPP3/443-1040/13-2/KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu mieszkania oraz miejsca parkingowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2013 r. (data wpływu 12 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu mieszkania oraz miejsca parkingowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu mieszkania oraz miejsca parkingowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Świadczy usługi w zakresie badań, opinii i doradztwa medycznego. Głównym, ale nie jedynym odbiorcą usług jest klient z Wielkiej Brytanii, na rzecz którego Wnioskodawczyni świadczy usługi poza terytorium kraju - podatek VAT rozlicza nabywca usług. Usługi są świadczone również dla polskich odbiorców. Do celów rozliczania podatku dochodowego Wnioskodawczyni prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ponadto Wnioskodawczyni jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, w tym również VAT-UE.

W związku z rozwojem firmy, Wnioskodawczyni zamierza zakupić w roku 2014 mieszkanie wraz z miejscem parkingowym, które w 100% chce przeznaczyć na prowadzenie działalności gospodarczej. Planowany zakup mieszkania jest rozważany jako alternatywa do wynajmu lokalu. Nabyty lokal, jak również miejsce parkingowe, stanowić będą odrębne przedmioty własności. Zakupione mieszkanie będzie pełnić funkcje biura i siedziby, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza, będą przechowywane dokumenty i będą się odbywały spotkania z klientami i osobami współpracującymi. Miejsce parkingowe przeznaczone będzie dla samochodu ujętego w ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej oraz aut klientów.

Zakup mieszkania i miejsca parkingowego będzie częściowo sfinansowany kredytem bankowym udzielonym Wnioskodawczyni, czyli osobie fizycznej.

Zakup mieszkania i miejsca parkingowego będzie udokumentowany fakturami VAT, w tym również zaliczkowymi fakturami VAT, dokumentującymi wpłaty. Faktury będą wystawione na Wnioskodawczynię jako osobę fizyczną i będą zawierały imię i nazwisko Wnioskodawczyni oraz numer NIP, pod którym jest ona zarejestrowana także jako podatnik VAT.

Zakupiony lokal i miejsce parkingowe będą służyły wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż Wnioskodawczyni nie wykonuje czynności zwolnionych z VAT.

Zakupione mieszkanie oraz miejsce parkingowe, bezpośrednio po udostępnieniu przez sprzedającego i odpowiedniej adaptacji, zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy. Z uwagi na planowany faktyczny sposób wykorzystywania mieszkania, zmianie ulegnie jego pierwotna funkcja o charakterze mieszkalnym na lokal o charakterze użytkowym.

W związku z tym, dla celów amortyzacji mieszkania zastosowana będzie roczna stawka 2,5 % - właściwa dla lokali niemieszkalnych. Zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym, roczna stawka amortyzacyjna dla podziemnych garaży oraz zadaszonych parkingów wynosi 4,5%. W związku z tym, dla celów amortyzacji miejsca parkingowego zastosowana będzie stawka 4,5% rocznie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (w zakresie podatku od towarów i usług – oznaczone we wniosku nr 5):

Czy podatek VAT wynikający z faktur dokumentujących zakup mieszkania i miejsca parkingowego, w tym z faktur zaliczkowych, Wnioskodawczyni może odliczyć w 100%...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawczyni, podatek VAT z faktur dokumentujących zakup mieszkania i miejsca parkingowego, w tym z faktur zaliczkowych, może być w całości odliczony, ponieważ zarówno mieszkanie, jak i miejsce parkingowe, będą zakupione do wykonywania czynności opodatkowanych, co jest zgodne z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie, zgodnie z art. 86 ust. 2 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.

Ustawodawca nie wiąże możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z danymi zawartymi na fakturze VAT dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, lecz ze związkiem dokonywanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. A zatem, zarówno faktury dokumentujące zakup, jaki faktury dokumentujące zaliczki wpłacone na zakup mieszkania i miejsca parkingowego, wystawione na Wnioskodawczynię jako osobę fizyczną, zawierające jej numer NIP, będą uprawniały do odliczenia wynikającego z nich podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi:

 1. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;
 2. w przypadku importu towarów - kwota podatku:
  1. wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
  2. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,
  3. wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b;
 3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
 4. kwota podatku należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9,
  4. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 (...).

Ponadto, zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Z powołanego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że związek zakupu z czynnością podlegająca opodatkowaniu jest jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Przepis ten wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ustawodawca dopuszcza więc możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi, czyli takimi, w wyniku których następuje określenie podatku należnego.

Należy zauważyć, że do podstawowych zasad wspólnego systemu podatku VAT należy m.in. zasada neutralności podatku dla podatnika, rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i ma na celu zapewnienie neutralności tego podatku dla podatników VAT czynnych. Podatnik ma możliwość skorzystania z tego prawa - w całości lub w części - w określonych przepisami terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego określonych warunków pozytywnych (związku nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi), jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych m. in. w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

A zatem, odliczenie podatku naliczonego to przysługujące zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług całkowite bądź częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego dotyczącego opodatkowanych dostaw towarów i świadczenia usług o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane lub importowane towary i usługi są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W zakresie, w jakim dokonane zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi w zakresie badań, opinii i doradztwa medycznego dla polskich odbiorców oraz dla klienta z Wielkiej Brytanii, na rzecz którego Wnioskodawczyni świadczy usługi poza terytorium kraju (podatek VAT rozlicza nabywca usług). Wnioskodawczyni jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, w tym również VAT-UE. W związku z rozwojem firmy, Wnioskodawczyni zamierza kupić mieszkanie wraz z miejscem parkingowym, które w całości będzie przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. Nabyty lokal oraz miejsce parkingowe stanowić będą odrębne przedmioty własności. Mieszkanie będzie pełnić funkcje siedziby i biura, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza, będą przechowywane dokumenty i będą się odbywały spotkania z klientami i osobami współpracującymi. Miejsce parkingowe przeznaczone będzie dla samochodu ujętego w ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej oraz aut klientów.

Zakup mieszkania i miejsca parkingowego będzie udokumentowany fakturami VAT, w tym również fakturami zaliczkowymi. Faktury będą wystawione na Wnioskodawczynię jako osobę fizyczną i będą zawierały Jej imię i nazwisko oraz numer NIP, pod którym jest zarejestrowana także jako podatnik VAT.

Zakupione mieszkanie oraz miejsce parkingowe, bezpośrednio po udostępnieniu przez sprzedającego i odpowiedniej adaptacji, zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy. Z uwagi na planowany faktyczny sposób wykorzystywania mieszkania, zmianie ulegnie jego pierwotna funkcja o charakterze mieszkalnym na lokal o charakterze użytkowym.

Wnioskodawczyni podkreśla, że zakupiony lokal i miejsce parkingowe będą służyły wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż nie wykonuje Ona czynności zwolnionych z VAT.

Przytoczone powyżej regulacje prawne wskazują, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby zakupione towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego zostaną spełnione, skoro – jak wskazała Wnioskująca – zakup opisanego lokalu oraz miejsca parkingowego będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Należy zatem stwierdzić, że zgodnie z powołanymi przepisami w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskującej będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie mieszkania oraz miejsca parkingowego (w tym faktur zaliczkowych), jeżeli zakupy te w całości zostaną przeznaczone na cele opodatkowanej działalności gospodarczej.

Przy czym podkreślić trzeba, że w przypadku usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju (a które co do zasady podlegają opodatkowaniu, a Wnioskująca miałaby prawo do odliczenia podatku od zakupów związanych z ich świadczeniem w Polsce), Wnioskująca powinna – stosowanie do cyt. art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy - posiadać dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja dotyczy przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych sprawa zostanie rozpatrzona w odrębnym postępowaniu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.