Miejsce parkingowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce parkingowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
5
maj

Istota:

W zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących usługi wynajmu miejsc parkingowych związanych z umową najmu powierzchni biurowej.

Fragment:

Na podstawie umowy najmu Spółka jest nie tylko najemcą budynku (powierzchni biurowej) ale także podziemnych miejsc parkingowych/postojowych w hali garażowej najmowanego budynku i naziemnych miejsc parkingowych/postojowych na parkingu naziemnym w otoczeniu budynku. W zawartej przez Spółkę umowie najmu wskazana jest wielkość najmowanej powierzchni biurowej, a także ilość najmowanych miejsc postojowych zarówno podziemnych i naziemnych. Miejsca parkingowe są bezpośrednio związane z powierzchnią biurową. Czynsz za każdą z pozycji wynikającą z umowy najmu tj, za powierzchnie biurowe, miejsca parkingowe jest płacony łącznie na podstawie jednej faktury wystawianej co miesiąc natomiast na fakturze wynagrodzenie za miejsca parkingowe jest wyszczególnione w odrębnej pozycji ze względu na inny sposób ustalenia ceny (nie ze względu na powierzchnię a ze względu na ilość). W umowie najmu nie zostało zapisane, że do najmowanych miejsc parkingowych przypisane są konkretne pojazdy. W celu optymalnego wykorzystania wynajmowanych miejsc parkingowych Spółka przeznacza je w części jako ogólnodostępne, z których mogą korzystać m.in. kontrahenci Spółki umówieni na spotkanie w biurze oraz dla samochodów służbowych Spółki o ładowności nieprzekraczającej 3,5 tony wykorzystywanych do działalności gospodarczej Spółki zarówno ogólnodostępnych jak również indywidualnie przypisanych pracownikowi.

2016
28
lut

Istota:

Czy w związku z najmem, w ramach umowy najmu powierzchni, miejsc parkingowych przynależnych do lokalu, których najemcą jest Spółka, położonych w miejscu siedziby Spółki, cała kwota VAT z faktur dokumentujących czynsz najmu tychże wszystkich miejsc parkingowych (podziemnych i naziemnych), których najemcą jest Spółka stanowi naliczony VAT z pełnym prawem do odliczenia?

Fragment:

W przywołanej w stanie faktycznym umowie najmu nieruchomości brak jest zapisu, że konkretne pojazdy mają być parkowane na konkretnie najmowanych miejscach parkingowych zarówno podziemnych jak i naziemnych. W praktyce najmowane miejsca parkingowe (podziemne i naziemne) służą zarówno jako ogólnodostępne miejsca parkingowe, z których mogą korzystać m.in. kontrahenci Spółki umówieni na spotkanie w biurze oraz służą parkowaniu samochodów służbowych Spółki zarówno ogólnodostępnych, jak również indywidualnie przypisanych pracownikowi. Wart podkreślenia jest fakt, iż Spółka musi uiszczać czynsz za miejsca parkingowe, niezależnie od tego czy i jakie pojazdy były parkowane na miejscach postojowych. Zapłata czynszu musi być dokonana nawet wówczas, gdyby w danym miesiącu nie został zaparkowany żaden pojazd. Czynsz najmu miejsc parkingowych jest ponoszony na podstawie umowy najmu, gdzie najem miejsc parkingowych jest częścią składową tej umowy najmu. W konsekwencji Spółka stoi na stanowisku, że koszty najmu miejsc parkingowych nie są związane z używaniem ww. pojazdów samochodowych, a związane są z najmem i używaniem najmowanej na potrzeby siedziby i pracy biurowej nieruchomości, w której Spółka posiada siedzibę oraz powierzchnie biurowe. Dodatkowo argumentem Spółki na możliwość pełnego prawa do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych za najem miejsc postojowych podziemnych i naziemnych znajdujących się odpowiednio w hali garażowej najmowanego budynku i na parkingu naziemnym w otoczeniu budynku jest to, że najem miejsc parkingowych nie jest realizowany na podstawie oddzielnych umów, tylko jest elementem umowy najmu nieruchomości.

2016
22
sty

Istota:

Stawka podatku dla sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z zewnętrznego miejsca parkingowego stanowiącego część nieruchomości wspólnej, w sytuacji gdy nabywcą będzie właściciel lokalu mieszkaniowego w jednym z budynków mieszkalnych.Stawka podatku dla sprzedaży współudziału w zewnętrznym parkingu wielostanowiskowym wydzielonym z nieruchomości wspólnej, dla którego zostanie założona odrębna księga wieczysta, w postaci prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego.

Fragment:

Tylko w takim przypadku sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji – zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca parkingowego – i w całości stanowi przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy sprzedaży opodatkowanej – na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy – obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Powyższe przesłanki zostaną spełnione w przypadku sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z zewnętrznego miejsca parkingowego stanowiącego część nieruchomości wspólnej, w sytuacji gdy nabywcą będzie właściciel lokalu mieszkaniowego w jednym z budynków mieszkalnych. Bowiem miejsca parkingowe zewnętrzne znajdujące się w części nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu mieszkalnego nie będą stanowić odrębnego od lokalu mieszkalnego przedmiotu sprzedaży, gdyż w analizowanym przypadku nie ma możliwości zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego bez zbycia udziału w części wspólnej nieruchomości w skład, której wchodzi miejsce parkingowe. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż nabycia miejsc parkingowych będzie mógł dokonywać tylko właściciel lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynkach wielorodzinnych należących do Wnioskodawcy. W omawianej sprawie mamy do czynienia z dostawą lokali mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi, które nie będą stanowić odrębnego od lokali mieszkalnych przedmiotu własności, gdyż ściśle i bezpośrednio powiązane są z własnością tych lokali.

2016
13
sty

Istota:

Stawka podatku VAT dla dostawy miejsca parkingowego lub komórki lokatorskiej, dla których prowadzone są odrębne Księgi wieczyste.

Fragment:

Budynki będą podpiwniczone, na poziomie – 1 znajdować się będą podziemne pomieszczenia garażowe wielostanowiskowe, stanowiące jedną powierzchnię (będącą powierzchnią wspólną budynku), na której liniami zaznaczone będą miejsca parkingowe oraz pomieszczenia gospodarcze (komórki lokatorskie). Miejsca parkingowe i komórki lokatorskie będą miały osobną księgę wieczystą, będą sprzedawane jako osobna umowa i nie będą obowiązkowym zakupem do zakupu lokalu mieszkalnego. Sprzedaż miejsca parkingowego i komórki lokatorskiej będzie udokumentowana aktem notarialnym. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku jaką powinien zastosować w przypadku sprzedaży miejsca parkingowego lub komórki lokatorskiej usytuowanych w garażu podziemnym budynku wielorodzinnego, dla których będą prowadzone odrębne księgi wieczyste. Dla ustalenia właściwej stawki VAT dla dostawy miejsc parkingowych lub komórek lokatorskich istotne znaczenie ma sposób jego przynależności do budynku wielorodzinnego. Z przedstawionych okoliczności wynika, że Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży miejsc parkingowych lub komórek lokatorskich zlokalizowanych w garażu podziemnym budynku wielorodzinnego. Przedmiotowa sprzedaż dokonana będzie osobną umową tj. bez obowiązku zakupu lokalu mieszkalnego. Ponadto jak wskazuje Wnioskodawca miejsca parkingowe i komórki lokatorskie będą ujęte w oddzielnej księdze wieczystej.

2015
15
gru

Istota:

Pokrywanie kosztów oddelegowania, tj. wynajmu mieszkania, miejsca parkingowego oraz dostępu do internetu przez Spółkę polską nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Polski.

Fragment:

Spółka polska ponosi koszty związane z wynajmem mieszkania, miejsca parkingowego i dostępu do internetu czyli koszty związane z pozostawaniem w Polsce. W umowie o pracę między Wnioskodawcą a duńską spółką zagwarantowano: wynajem mieszkania, miejsce parkingowe oraz dostęp do internetu. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie uregulowania Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 43, poz. 368, z późn. zm.). Zgodnie z art. 14 ust. 1 polsko – duńskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień artykułów 15, 17 i 18 niniejszej Konwencji, pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2015
13
lis

Istota:

W zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących usługi wynajmu miejsc parkingowych związanych z umową najmu powierzchni biurowej

Fragment:

W przywołanej w stanie faktycznym umowie najmu nieruchomości brak jest zapisu, że konkretne pojazdy mają być parkowane na konkretnie najmowanych miejscach parkingowych zarówno podziemnych jak i naziemnych (wynika z regulaminów wewnętrznych Spółki). W praktyce najmowane miejsca parkingowe (podziemne i naziemne) służą zarówno jako ogólnodostępne miejsca parkingowe, z których mogą korzystać m.in. kontrahenci Spółki umówieni na spotkanie w biurze, służą do najmu lub odsprzedaży miejsc parkingowych dla pracowników lub współpracujących firm zewnętrznych oraz służą parkowaniu samochodów służbowych Spółki zarówno ogólnodostępnych jak również indywidualnie przypisanych pracownikowi. Wart podkreślenia jest fakt, iż Spółka musi uiszczać czynsz za miejsca parkingowe, niezależnie od tego czy i jakie pojazdy były parkowane na miejscach postojowych. Zapłata czynszu musi być dokonana nawet wówczas gdyby w danym miesiącu nie został zaparkowany żaden pojazd. Czynsz najmu miejsc parkingowych jest ponoszony na podstawie umowy najmu, gdzie najem miejsc parkingowych jest częścią składową tej umowy najmu. W konsekwencji Spółka stoi na stanowisku, że koszty najmu miejsc parkingowych nie są związane z używaniem w/w pojazdów samochodowych, a związane są z najmem i używaniem najmowanej na potrzeby siedziby i pracy biurowej nieruchomości, w której Spółka posiada siedzibę lub powierzchnie biurowe i / lub magazynowe i jednocześnie prowadzi działalność.

2015
22
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z najmem miejsc parkingowych.

Fragment:

Potwierdza to również fakt, że z umów najmu nie wynika w żaden sposób, jakie konkretnie pojazdy mają być parkowane na miejscach parkingowych. W praktyce służą one zarówno parkowaniu samochodów Spółki, jak również klientów Spółki. Zgodnie z umowami za miejsca parkingowe Spółka musi uiszczać czynsz niezależnie od tego ile i jakie pojazdy były parkowane na miejscach postojowych. Zapłata czynszu musi być dokonana nawet wówczas gdyby w danym miesiącu nie został zaparkowany żaden pojazd. Pomimo, iż czynsz najmu miejsc parkingowych jest ponoszony na podstawie umowy najmu oddzielnej od tej, dotyczącej samych lokali biurowych, to jednak najem miejsc parkingowych ma charakter akcesoryjny (poboczny) do najmu samych lokali biurowych. Gdyby bowiem nie została wcześniej zawarta umowa najmu powierzchni biurowych, również nie zostałaby zawarta umowa najmu miejsc postojowych w garażu podziemnym w tym samym budynku. W konsekwencji, koszty najmu miejsc parkingowych nie są związane z używaniem pojazdów samochodowych, a związane są z najmem i używaniem lokali biurowych, w których Spółka prowadzi działalność. Zatem, miejsca parkingowe są niezbędnym „ narzędziem ” do prowadzenia działalności, do efektywnego wykorzystania powierzchni biurowych (chociażby ze względu na fakt, że korzystają z nich również kontrahenci Spółki).

2015
16
kwi

Istota:

W zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących usługi wynajmu miejsc parkingowych związanych z umową najmu powierzchni biurowej.

Fragment:

Łącznie z lokalem Spółka najmuje powierzchnię przeznaczoną do parkowania samochodów: miejsca parkingowe w garażu podziemnym, w którym położony jest lokal, miejsca parkingowe w budynku garażu wielopoziomowego oraz miejsca na parkingu naziemnym położonym przy siedzibie Wnioskodawcy. Najmujący wystawia jedną fakturę za najem powierzchni biurowej i miejsc parkingowych, co oznacza, że obydwa rodzaje wynajmowanej powierzchni są ze sobą ściśle związane. Wnioskodawca wskazał, że w samej umowie najmu podkreślone zostało, że powyższe miejsca parkingowe wynajmowane są w związku z lokalem pomimo faktu, że czynsz płacony jest za każde miejsce parkingowe oddzielnie. W umowie natomiast nie zostało wspomniane, że do miejsc parkingowych przypisane są konkretne pojazdy. Dodatkowo zapisy umowy przewidują, że miejsca parkingowe będą wykorzystywane jedynie przez samochody osobowe. Ponadto, z wynajmowanych przez Wnioskodawcę miejsc parkingowych mogą korzystać m.in. pracownicy parkujący samochody służbowe wykorzystywane jedynie do działalności Spółki, jak również pracownicy parkujący samochody służbowe wykorzystywane dla celów związanych z działalnością i dla celów prywatnych, jak i pracownicy pozostawiający prywatne samochody na czas wykonywania obowiązków służbowych oraz klienci umówieni na spotkanie w siedzibie Spółki.

2014
22
lip

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu mieszkania oraz miejsca parkingowego

Fragment:

Nabyty lokal, jak również miejsce parkingowe, stanowić będą odrębne przedmioty własności. Zakupione mieszkanie będzie pełnić funkcje biura i siedziby, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza, będą przechowywane dokumenty i będą się odbywały spotkania z klientami i osobami współpracującymi. Miejsce parkingowe przeznaczone będzie dla samochodu ujętego w ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej oraz aut klientów. Zakup mieszkania i miejsca parkingowego będzie częściowo sfinansowany kredytem bankowym udzielonym Wnioskodawczyni, czyli osobie fizycznej. Zakup mieszkania i miejsca parkingowego będzie udokumentowany fakturami VAT, w tym również zaliczkowymi fakturami VAT, dokumentującymi wpłaty. Faktury będą wystawione na Wnioskodawczynię jako osobę fizyczną i będą zawierały imię i nazwisko Wnioskodawczyni oraz numer NIP, pod którym jest ona zarejestrowana także jako podatnik VAT. Zakupiony lokal i miejsce parkingowe będą służyły wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż Wnioskodawczyni nie wykonuje czynności zwolnionych z VAT. Zakupione mieszkanie oraz miejsce parkingowe, bezpośrednio po udostępnieniu przez sprzedającego i odpowiedniej adaptacji, zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy.

2014
11
lip

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług najmu lokalu mieszkalnego wraz z miejscem parkingowym

Fragment:

Należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawca w przypadku zawarcia umowy, której przedmiotem będzie wynajem łącznie lokalu mieszkalnego z miejscem parkingowym będzie miał prawo do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy jedynie do usługi wynajmu lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z usługą najmu dwóch odrębnych lokali: mieszkalnego oraz użytkowego – miejsca parkingowego. Zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy nie będzie miało zastosowania do usługi najmu miejsca parkingowego. W przypadku świadczenia usług wynajmu miejsca parkingowego nie jest spełniona przesłanka stanowiąca o charakterze mieszkalnym wynajmowanej nieruchomości. Miejsce parkingowe nie jest lokalem o charakterze mieszkalnym lecz lokalem o charakterze użytkowym, służącym co do zasady do postoju pojazdu. Miejsce parkingowe nie stanowi również pomieszczenia pomocniczego oraz gospodarczego służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Wynajem miejsca parkingowego należy zatem opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Zatem należy uznać, że Wnioskodawca przedstawił nieprawidłowe stanowisko w sprawie Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.