Miejsce (kraj) płatności podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Miejsce (kraj) płatności podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce (kraj) płatności podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku VAT na usługi świadczone na rzecz przedsiębiorcy z USA
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2010 r. (data wpływu 22 czerwca 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 września 2010 r. (data wpływu 9 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT na usługi świadczone na rzecz przedsiębiorcy z USA – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 czerwca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy opisana transakcja z kontrahentem zagranicznym, w której towar pozostaje własnością niezarejestrowanego dla potrzeb VAT zagranicznego dostawcy do momentu zafakturowania sprzedaży na spółkę polską, jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym?
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt.1, art. 233 § 1 pkt. 1 i art. 239 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8 , poz. 60 ze zm. ) , art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 9.12.2006r. wniesionego przez "D." SA , na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z dnia 24.11.2006r. znak 1438/443/295-120/2006/AF uznającego za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 25.08.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia: - odmówić zmiany ww. postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów. U z a s a d n i e n i e Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Strona prowadzi sprzedaż hurtową wyposażenia sanitarno - grzewczego dla budownictwa. Spółka nabywa towary (...)
2011
1
cze

Istota:
W zakresie miejsca świadczenia usług
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2008r. (data wpływu 30 września 2008 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 września 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług. W przedmiotowym wniosku zostało (...)
2011
1
cze

Istota:
Strona pyta, czy w przypadku wykonywania usług remontowo-budowlanych w Danii, powinna przy fakturowaniu tych usług naliczyć VAT dla odbiorcy, czy też powinna wystawić fakturę z adnotacją, iż podatek rozlicza nabywca usług?
Fragment:
(...) Stan faktyczny Strona, będąc zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą w ramach, której wykonała usługi remontowo - budowlane w Danii. Stanowisko Strony: Ponieważ miejscem świadczenia usług remontowo - budowlanych jest miejsce położenia nieruchomości, których te usługi dotyczą, obowiązki podatkowe usługodawcy regulowane są przez przepisy duńskie. Będą one dotyczyły m.in. obowiązku rejestracji podatkowej, stawek podatku, obowiązku składania deklaracji i wystawiania faktur. Jeżeli duńskie przepisy przewidują w przypadku usług remontowo- budowlanych obowiązkową rejestrację dla celów podatkowych w Danii - Strona uważa, iż powinna wystawić fakturę z naliczonym podatkiem -zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Danii, a następnie wpłacić kwotę podatku do duńskiego urzędu skarbowego. Jeżeli zaś duńskie przepisy umożliwiają - w przypadku usług remontowo-budowlanych przerzucenie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy dostawa towaru do siedziby polskiego podmiotu w kraju po wcześniejszym dopuszczeniu go do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej stanowi podstawę powstania obowiązku podatkowego z tytułu VAT w imporcie?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm.), art.19 ust.7-9, art.29 ust.13-16 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54, poz 535 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 14 marca 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii: - czy dostawa towaru do siedziby polskiego podmiotu w kraju po wcześniejszym dopuszczeniu go do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej stanowi podstawę powstania obowiązku podatkowego z tytułu VAT w imporcie? Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie postanawia: stwierdzić, że na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz.535 z późn. zm.) dostawa towarów do siedziby polskiego podmiotu w kraju po wcześniejszym dopuszczeniu ich do swobodnego obrotu w innym (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaką stawką należy opodatkować usługo doradztwa świadczone na Litwie ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 23 czerwca 2005r. jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 23 czerwca 2005r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny: Podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. W ramach prowadzonej działalności Podatnik świadczy usługi doradztwa zagranicznego w zakresie sprzedaży eksportowej zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 74.87.16 "Usługi doradztwa innego niż techniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane". (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy Spółka winna określić miejsce świadczenia przedmiotowych usług zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT czy też usługę tę należy potraktować jako swego rodzaju prawo - art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, której miejsce świadczenia jest tam gdzie nabywca usługi posiada siedzibę?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie opodatkowania usług w zakresie uzyskania certyfikatu partnerskiego i zapewnienie określonej liczby licencji do wykorzystania wewnętrznego, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 5 sierpnia 2005r. Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny: Spółka uczestniczy w programach partnerskich firm M. I. O. Ltd. - M. P. P. oraz firmy C. S. I. GmbH - CSN S. M. Istotnym dla Spółki uprawnieniem (...)
2011
1
mar

Istota:
Firma zarejestrowana na terenie Polski, na zlecenie kontrahenta niemieckiego (posiadającego niem. nr identyfikacyjny dla potrzeb podatku) zamierza:uzyskać odpowiednie zezwolenia na przewóz urządzenia na terenie Polski, przetransportować je (z pilotażem), rozładować i dokonać jego montażu na terenie Polski. Czy należy od ww. czynności naliczać podatek VAT?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 17 marca 2005r. (doręczonego dnia 18 marca 2005r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 14a wskazanej na wstępie ustawy stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Składając wniosek, podatnik, (...)
2011
1
mar

Istota:
Jak należy opodatkować usługi drogowego transportu osób na zlecenie polskiego podatnika. w przypadku gdy transport rozpoczyna się na terenie Polski, przebiega przez terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej i kończy się na terenie Polski? Czy taka usługa powinna podlegać opodatkowaniu w Polsce a wystawiona faktura powinna obejmować całą trasę i cała wartość faktury powinna być wykazana w deklaracji VAT-7 , czy też miejscem świadczenia tego rodzaju usługi jest miejsce, gdzie odbywa sie transport z uwzglednieniem pokonanych odległości i opodatkowaniu w Polsce podlega tylko odcinek przebiegajacy przez terytorium kraju ?
Fragment:
(...) Pan ... zwrócił się do tut. Organu z zapytaniem w indywidualnej sprawie opisanej we wniosku z dnia 30.03.2005 r.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik wykonuje usługi drogowego transportu osób na zlecenie polskiego podatnika. Pytanie dotyczy sposobu opodatkowania transportu w przypadku gdy transport rozpoczyna się na terenie Polski, przebiega przez terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej i kończy się na terenie Polski? Wnioskodawca prezentuje stanowisko, iż w przedstawionym przez niego stanie faktycznym ma zastosowanie ogólna zasada opodatkowania usług wynikająca z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą miejscem świadczenia usług jest miejsce gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, lub stałe miejsce prowadzenia działalności a zatem usługa na całej trasie podlega opodatkowaniu wg stawki obowiązującej w kraju i w deklaracji VAT-7 powinna być wykazana cała wartość faktury dokumentującej ww. (...)
2011
1
lut

Istota:
Gdzie należy opodatkować usługi w zakresie pomocy w kuchni i restauracji, pomocy w przygotowywaniu posiłków, pomocy w zagospodarowaniu terenów zielonych wykonywanych na terenie Niemiec przez osobę, która miejsce stałego zamieszkania i siedzibę działalności ma w Polsce?
Fragment:
(...) Dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie miejsca opodatkowania usług w zakresie pomocy w kuchni i restauracji, pomocy w przygotowywaniu posiłków, pomocy przy zagospodarowaniu terenów zielonych wykonywanych na terenie Niemiec. Działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia: - zgodnie z zapisem art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w przypadku świadczenia usług, zasadą jest, że miejscem ich opodatkowania jest kraj, w którym świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługę - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.