Miejsce (kraj) płatności podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce (kraj) płatności podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Stawka podatku VAT na usługi świadczone na rzecz przedsiębiorcy z USA

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2010 r. (data wpływu 22 czerwca 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 września 2010 r. (data wpływu 9 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT na usługi świadczone na rzecz przedsiębiorcy z USA – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 czerwca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy opisana transakcja z kontrahentem zagranicznym, w której towar pozostaje własnością niezarejestrowanego dla potrzeb VAT zagranicznego dostawcy do momentu zafakturowania sprzedaży na spółkę polską, jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt.1, art. 233 § 1 pkt. 1 i art. 239 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8 , poz. 60 ze zm. ) , art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 9.12.2006r. wniesionego przez "D." SA , na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z dnia 24.11.2006r. znak 1438/443/295-120/2006/AF uznającego za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 25.08.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia: - odmówić zmiany ww. postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów. U z a s a d n i e n i e Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Strona prowadzi sprzedaż hurtową wyposażenia sanitarno - grzewczego dla budownictwa. Spółka nabywa towary (...)

2011
1
cze

Istota:

W zakresie miejsca świadczenia usług

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2008r. (data wpływu 30 września 2008 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 września 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług. W przedmiotowym wniosku zostało (...)

2011
1
kwi

Istota:

Strona pyta, czy w przypadku wykonywania usług remontowo-budowlanych w Danii, powinna przy fakturowaniu tych usług naliczyć VAT dla odbiorcy, czy też powinna wystawić fakturę z adnotacją, iż podatek rozlicza nabywca usług?

Fragment:

(...) Stan faktyczny Strona, będąc zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą w ramach, której wykonała usługi remontowo - budowlane w Danii. Stanowisko Strony: Ponieważ miejscem świadczenia usług remontowo - budowlanych jest miejsce położenia nieruchomości, których te usługi dotyczą, obowiązki podatkowe usługodawcy regulowane są przez przepisy duńskie. Będą one dotyczyły m.in. obowiązku rejestracji podatkowej, stawek podatku, obowiązku składania deklaracji i wystawiania faktur. Jeżeli duńskie przepisy przewidują w przypadku usług remontowo- budowlanych obowiązkową rejestrację dla celów podatkowych w Danii - Strona uważa, iż powinna wystawić fakturę z naliczonym podatkiem -zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Danii, a następnie wpłacić kwotę podatku do duńskiego urzędu skarbowego. Jeżeli zaś duńskie przepisy umożliwiają - w przypadku usług remontowo-budowlanych przerzucenie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dostawa towaru do siedziby polskiego podmiotu w kraju po wcześniejszym dopuszczeniu go do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej stanowi podstawę powstania obowiązku podatkowego z tytułu VAT w imporcie?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm.), art.19 ust.7-9, art.29 ust.13-16 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54, poz 535 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 14 marca 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii: - czy dostawa towaru do siedziby polskiego podmiotu w kraju po wcześniejszym dopuszczeniu go do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej stanowi podstawę powstania obowiązku podatkowego z tytułu VAT w imporcie? Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie postanawia: stwierdzić, że na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz.535 z późn. zm.) dostawa towarów do siedziby polskiego podmiotu w kraju po wcześniejszym dopuszczeniu ich do swobodnego obrotu w innym (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawką należy opodatkować usługo doradztwa świadczone na Litwie ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 23 czerwca 2005r. jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 23 czerwca 2005r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny: Podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. W ramach prowadzonej działalności Podatnik świadczy usługi doradztwa zagranicznego w zakresie sprzedaży eksportowej zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 74.87.16 "Usługi doradztwa innego niż techniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane". (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Spółka winna określić miejsce świadczenia przedmiotowych usług zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT czy też usługę tę należy potraktować jako swego rodzaju prawo - art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, której miejsce świadczenia jest tam gdzie nabywca usługi posiada siedzibę?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie opodatkowania usług w zakresie uzyskania certyfikatu partnerskiego i zapewnienie określonej liczby licencji do wykorzystania wewnętrznego, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 5 sierpnia 2005r. Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny: Spółka uczestniczy w programach partnerskich firm M. I. O. Ltd. - M. P. P. oraz firmy C. S. I. GmbH - CSN S. M. Istotnym dla Spółki uprawnieniem (...)

2011
1
mar

Istota:

Firma zarejestrowana na terenie Polski, na zlecenie kontrahenta niemieckiego (posiadającego niem. nr identyfikacyjny dla potrzeb podatku) zamierza:uzyskać odpowiednie zezwolenia na przewóz urządzenia na terenie Polski, przetransportować je (z pilotażem), rozładować i dokonać jego montażu na terenie Polski. Czy należy od ww. czynności naliczać podatek VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 17 marca 2005r. (doręczonego dnia 18 marca 2005r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 14a wskazanej na wstępie ustawy stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Składając wniosek, podatnik, (...)

2011
1
lut

Istota:

Jak należy opodatkować usługi drogowego transportu osób na zlecenie polskiego podatnika. w przypadku gdy transport rozpoczyna się na terenie Polski, przebiega przez terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej i kończy się na terenie Polski? Czy taka usługa powinna podlegać opodatkowaniu w Polsce a wystawiona faktura powinna obejmować całą trasę i cała wartość faktury powinna być wykazana w deklaracji VAT-7 , czy też miejscem świadczenia tego rodzaju usługi jest miejsce, gdzie odbywa sie transport z uwzglednieniem pokonanych odległości i opodatkowaniu w Polsce podlega tylko odcinek przebiegajacy przez terytorium kraju ?

Fragment:

(...) Pan ... zwrócił się do tut. Organu z zapytaniem w indywidualnej sprawie opisanej we wniosku z dnia 30.03.2005 r.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik wykonuje usługi drogowego transportu osób na zlecenie polskiego podatnika. Pytanie dotyczy sposobu opodatkowania transportu w przypadku gdy transport rozpoczyna się na terenie Polski, przebiega przez terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej i kończy się na terenie Polski? Wnioskodawca prezentuje stanowisko, iż w przedstawionym przez niego stanie faktycznym ma zastosowanie ogólna zasada opodatkowania usług wynikająca z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą miejscem świadczenia usług jest miejsce gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, lub stałe miejsce prowadzenia działalności a zatem usługa na całej trasie podlega opodatkowaniu wg stawki obowiązującej w kraju i w deklaracji VAT-7 powinna być wykazana cała wartość faktury dokumentującej ww. (...)

2011
1
lut

Istota:

Gdzie należy opodatkować usługi w zakresie pomocy w kuchni i restauracji, pomocy w przygotowywaniu posiłków, pomocy w zagospodarowaniu terenów zielonych wykonywanych na terenie Niemiec przez osobę, która miejsce stałego zamieszkania i siedzibę działalności ma w Polsce?

Fragment:

(...) Dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie miejsca opodatkowania usług w zakresie pomocy w kuchni i restauracji, pomocy w przygotowywaniu posiłków, pomocy przy zagospodarowaniu terenów zielonych wykonywanych na terenie Niemiec. Działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia: - zgodnie z zapisem art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w przypadku świadczenia usług, zasadą jest, że miejscem ich opodatkowania jest kraj, w którym świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługę - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego (...)