Międzynarodowe standardy rachunkowości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to międzynarodowe standardy rachunkowości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy wydatki na remont kotła podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie poniesienia?

Fragment:

(...) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, nie oznacza to, iż przepisy odrębne i przewidziane w nich zasady mogą determinować zasady potrącania kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu updop. W stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę, przepisami odrębnymi są ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z art. 10 ust. 3 tej ustawy, międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR). Celem jakiemu służą zasady i regulacje zawarte w ustawie o rachunkowości oraz MSR jest rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, podczas gdy ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje kwestię opodatkowania osób prawnych podatkiem dochodowym. Analogiczne zdarzenie gospodarcze mogą być zatem traktowane w odmienny sposób pod względem rachunkowym i podatkowym, czego wynikiem jest (...)

2011
1
wrz

Istota:

Jak będzie ustalany koszt uzyskania przychodów w przypadku zaistnienia transakcji zbycia udziałów w spółce z o.o., które zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

Fragment:

(...) 55 ust. 6a jakie sprawozdania i których jednostek sporządza się obligatoryjnie zgodnie z MSR. Stosownie do treści cytowanego już wcześniej art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, na skutek istnienia takiego obowiązku albo na skutek dokonania takiego wyboru w zakresie ustawowego upoważnienia, w zasadzie stosują Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, a uregulowania zawarte w ustawie o rachunkowości tylko uzupełniająco. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości lub też Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to standardy rachunkowości przyjęte na gruncie międzynarodowym i stanowiące podstawę zrozumienia zasad i metod rachunkowości stosowanych w świecie. Jest to próba ujednolicenia sprawozdawczości finansowej: jako narzędzia umożliwiającego dokonywanie niezbędnych analiz i porównań w celu podjęcia decyzji finansowych, wynikająca z rozwoju międzynarodowego rynku kapitałowego i (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. brzmieniu art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwrot „przepisów o rachunkowości”, powinien być interpretowany szeroko, tj. interpretacja powinna obejmować nie tylko przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ale również Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, do których stosowania Bank jest zobowiązany?
Czy wycena winna być uznawana za przychód/koszt z tytułu różnic kursowych w rachunku podatkowym, jeżeli wycena dotyczy składników aktywów/pasywów w walucie obcej, które nie są uznawane za przychód/koszt dla celów podatkowych, a wartości te są różnicami kursowymi w rozumieniu przepisów rachunkowych? Przykładem takich aktywów mogą być kredyty denominowane /indeksowane w walucie obcej?

Fragment:

(...) rachunkowych... Przykładem takich aktywów mogą być kredyty denominowane /indeksowane w walucie obcej... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. brzmieniu art. 9b ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwrot „przepisów o rachunkowości”, powinien być interpretowany szeroko, tj. interpretacja powinna obejmować nie tylko przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ale również Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Zgodnie z regulacją wynikającą z art. 9b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy PDOP podatnicy uzyskali możliwość zaliczania różnic kursowych do rozliczenia podatkowego na podstawie przepisów o rachunkowości. Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu noweli ustawy PDOP (druk sejmowy nr 733) celem wprowadzenia regulacji było doprowadzenie do sytuacji, w której następuje ustalanie przez (...)

2011
1
cze

Istota:

1) koszt uzyskania przychodu powinna stanowić kwota równa wartości rezerw, które stanowiłyby koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przy spełnieniu wymaganych przez ustawę warunków), jednak w kwocie nie wyższej niż faktycznie utworzony odpis zgodnie z MSR,
2) ma prawo do rozpoznawania jako koszt podatkowy, w sytuacji gdy nieściągalność nie została uprawdopodobniona, rezerwę stanowiącą:
a) 25% kwoty kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych oraz 25% zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych należności z tytułu gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek – udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r.,
b) część ustaloną zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. d) dla kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez bank zakwalifikowanych do kategorii straconych (zgodnie z art. 16 ust. 3f ustawy o pdop).

Fragment:

(...) których nieściągalność nie została uprawdopodobniona W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Bank do chwili obecnej w odniesieniu do udzielonych kredytów i pożyczek klasyfikował rezerwy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 218, poz. 2147).Począwszy od 2008 r. Bank zamierza stosować dla celów rachunkowych Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (dalej MSR).Zgodnie z MSR 39, banki dokonują odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości należności kredytowych w przypadku, których szacuje się, iż nie będzie możliwe ich odzyskanie w całości. W bankach stosujących MSR nie występuje natomiast kategoria rezerw celowych tworzonych dotychczas na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r., których funkcję realizują obecnie odpisy aktualizujące. Rezerwy (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy Bank, który dla celów podatkowych stosuje rachunkową metodę ustalania różnic kursowych, może rozpoznać jako koszty uzyskania przychodów bądź przychody podatkowe różnice kursowe od udzielonych pożyczek denominowanych.

Fragment:

(...) wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR. Z powołanego przepisu wynika zatem, iż podmioty, których księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie MSR, ustawę o rachunkowości i przepisy wykonawcze do niej (np. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.12.2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. Nr 149, poz. 1673 ze zm.) stosują w ograniczonym zakresie.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wynika że Bank stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości z których MSR 21 dotyczy różnic kursowych. Jednocześnie Bank informuje, iż udziela kredytów oraz pożyczek denominowanych w walutach obcych. Wypłacony nominał pożyczki stanowi równowartość określonej kwoty w walucie obcej. Powyższe dotyczy także spłat rat pożyczek. W efekcie Bank otrzymuje spłatę kredytu bądź pożyczki skorygowaną o różnice wynikające z wahania kursu waluty bazowej pomiędzy dniem udzielenia pożyczki i dniem (...)

2011
1
sty

Istota:

1. Czy w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. brzmieniu art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwrot „przepisów o rachunkowości”, powinien być interpretowany szeroko, tj. interpretacja powinna obejmować nie tylko przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ale również Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, do których stosowania Bank jest zobowiązany? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
2. Czy wycena winna być uznawana za przychód/koszt z tytułu różnic kursowych w rachunku podatkowym, jeżeli wycena dotyczy składników aktywów/pasywów w walucie obcej, które nie są uznawane za przychód/koszt dla celów podatkowych, a wartości te są różnicami kursowymi w rozumieniu przepisów rachunkowych? Przykładem takich aktywów mogą być kredyty denominowane/indeksowane w walucie obcej. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Fragment:

(...) rachunkowych... Przykładem takich aktywów mogą być kredyty denominowane/indeksowane w walucie obcej. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. brzmieniu art. 9b ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwrot „przepisów o rachunkowości,, powinien być interpretowany szeroko, tj. interpretacja powinna obejmować nie tylko przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ale również Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Zgodnie z regulacją wynikającą z art. 9b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy PDOP podatnicy uzyskali możliwość zaliczania różnic kursowych do rozliczenia podatkowego na podstawie przepisów o rachunkowości. Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu noweli ustawy PDOP (druk sejmowy nr 733) celem wprowadzenia regulacji było doprowadzenie do sytuacji, w której następuje ustalanie przez podatników (...)