Międzynarodowe standardy rachunkowości | Interpretacje podatkowe

Międzynarodowe standardy rachunkowości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to międzynarodowe standardy rachunkowości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki na remont kotła podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie poniesienia?
Fragment:
(...) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, nie oznacza to, iż przepisy odrębne i przewidziane w nich zasady mogą determinować zasady potrącania kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu updop. W stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę, przepisami odrębnymi są ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z art. 10 ust. 3 tej ustawy, międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR). Celem jakiemu służą zasady i regulacje zawarte w ustawie o rachunkowości oraz MSR jest rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, podczas gdy ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje kwestię opodatkowania osób prawnych podatkiem dochodowym. Analogiczne zdarzenie gospodarcze mogą być zatem traktowane w odmienny sposób pod względem rachunkowym i podatkowym, czego wynikiem jest (...)
2011
1
wrz

Istota:
Jak będzie ustalany koszt uzyskania przychodów w przypadku zaistnienia transakcji zbycia udziałów w spółce z o.o., które zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
Fragment:
(...) 55 ust. 6a jakie sprawozdania i których jednostek sporządza się obligatoryjnie zgodnie z MSR. Stosownie do treści cytowanego już wcześniej art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, na skutek istnienia takiego obowiązku albo na skutek dokonania takiego wyboru w zakresie ustawowego upoważnienia, w zasadzie stosują Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, a uregulowania zawarte w ustawie o rachunkowości tylko uzupełniająco. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości lub też Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to standardy rachunkowości przyjęte na gruncie międzynarodowym i stanowiące podstawę zrozumienia zasad i metod rachunkowości stosowanych w świecie. Jest to próba ujednolicenia sprawozdawczości finansowej: jako narzędzia umożliwiającego dokonywanie niezbędnych analiz i porównań w celu podjęcia decyzji finansowych, wynikająca z rozwoju międzynarodowego rynku kapitałowego i (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. brzmieniu art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwrot „przepisów o rachunkowości”, powinien być interpretowany szeroko, tj. interpretacja powinna obejmować nie tylko przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ale również Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, do których stosowania Bank jest zobowiązany?
Czy wycena winna być uznawana za przychód/koszt z tytułu różnic kursowych w rachunku podatkowym, jeżeli wycena dotyczy składników aktywów/pasywów w walucie obcej, które nie są uznawane za przychód/koszt dla celów podatkowych, a wartości te są różnicami kursowymi w rozumieniu przepisów rachunkowych? Przykładem takich aktywów mogą być kredyty denominowane /indeksowane w walucie obcej?
Fragment:
(...) rachunkowych... Przykładem takich aktywów mogą być kredyty denominowane /indeksowane w walucie obcej... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. brzmieniu art. 9b ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwrot „przepisów o rachunkowości”, powinien być interpretowany szeroko, tj. interpretacja powinna obejmować nie tylko przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ale również Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Zgodnie z regulacją wynikającą z art. 9b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy PDOP podatnicy uzyskali możliwość zaliczania różnic kursowych do rozliczenia podatkowego na podstawie przepisów o rachunkowości. Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu noweli ustawy PDOP (druk sejmowy nr 733) celem wprowadzenia regulacji było doprowadzenie do sytuacji, w której następuje ustalanie przez (...)
2011
1
sie

Istota:
1) koszt uzyskania przychodu powinna stanowić kwota równa wartości rezerw, które stanowiłyby koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przy spełnieniu wymaganych przez ustawę warunków), jednak w kwocie nie wyższej niż faktycznie utworzony odpis zgodnie z MSR,
2) ma prawo do rozpoznawania jako koszt podatkowy, w sytuacji gdy nieściągalność nie została uprawdopodobniona, rezerwę stanowiącą:
a) 25% kwoty kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych oraz 25% zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych należności z tytułu gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek – udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r.,
b) część ustaloną zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. d) dla kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez bank zakwalifikowanych do kategorii straconych (zgodnie z art. 16 ust. 3f ustawy o pdop).
Fragment:
(...) których nieściągalność nie została uprawdopodobniona W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Bank do chwili obecnej w odniesieniu do udzielonych kredytów i pożyczek klasyfikował rezerwy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 218, poz. 2147).Począwszy od 2008 r. Bank zamierza stosować dla celów rachunkowych Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (dalej MSR).Zgodnie z MSR 39, banki dokonują odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości należności kredytowych w przypadku, których szacuje się, iż nie będzie możliwe ich odzyskanie w całości. W bankach stosujących MSR nie występuje natomiast kategoria rezerw celowych tworzonych dotychczas na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r., których funkcję realizują obecnie odpisy aktualizujące. Rezerwy (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy Bank, który dla celów podatkowych stosuje rachunkową metodę ustalania różnic kursowych, może rozpoznać jako koszty uzyskania przychodów bądź przychody podatkowe różnice kursowe od udzielonych pożyczek denominowanych.
Fragment:
(...) wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR. Z powołanego przepisu wynika zatem, iż podmioty, których księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie MSR, ustawę o rachunkowości i przepisy wykonawcze do niej (np. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.12.2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. Nr 149, poz. 1673 ze zm.) stosują w ograniczonym zakresie.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wynika że Bank stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości z których MSR 21 dotyczy różnic kursowych. Jednocześnie Bank informuje, iż udziela kredytów oraz pożyczek denominowanych w walutach obcych. Wypłacony nominał pożyczki stanowi równowartość określonej kwoty w walucie obcej. Powyższe dotyczy także spłat rat pożyczek. W efekcie Bank otrzymuje spłatę kredytu bądź pożyczki skorygowaną o różnice wynikające z wahania kursu waluty bazowej pomiędzy dniem udzielenia pożyczki i dniem (...)
2011
1
maj

Istota:
1. Czy w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. brzmieniu art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwrot „przepisów o rachunkowości”, powinien być interpretowany szeroko, tj. interpretacja powinna obejmować nie tylko przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ale również Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, do których stosowania Bank jest zobowiązany? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
2. Czy wycena winna być uznawana za przychód/koszt z tytułu różnic kursowych w rachunku podatkowym, jeżeli wycena dotyczy składników aktywów/pasywów w walucie obcej, które nie są uznawane za przychód/koszt dla celów podatkowych, a wartości te są różnicami kursowymi w rozumieniu przepisów rachunkowych? Przykładem takich aktywów mogą być kredyty denominowane/indeksowane w walucie obcej. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
Fragment:
(...) rachunkowych... Przykładem takich aktywów mogą być kredyty denominowane/indeksowane w walucie obcej. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. brzmieniu art. 9b ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwrot „przepisów o rachunkowości,, powinien być interpretowany szeroko, tj. interpretacja powinna obejmować nie tylko przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ale również Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Zgodnie z regulacją wynikającą z art. 9b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy PDOP podatnicy uzyskali możliwość zaliczania różnic kursowych do rozliczenia podatkowego na podstawie przepisów o rachunkowości. Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu noweli ustawy PDOP (druk sejmowy nr 733) celem wprowadzenia regulacji było doprowadzenie do sytuacji, w której następuje ustalanie przez podatników (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.