ILPB4/423-584/14-3/MC | Interpretacja indywidualna

Czy gmina Miasto jest zobowiązana do wystawiania informacji PIT-8C?
ILPB4/423-584/14-3/MCinterpretacja indywidualna
 1. bonifikaty
 2. cele mieszkaniowe
 3. miasto
 4. nieruchomości
 5. obowiązek płatnika
 6. przychód
 7. płatnik
 8. spółdzielnie mieszkaniowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miasta, reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • opodatkowania udzielonej spółdzielni mieszkaniowej bonifikaty,
 • obowiązków płatnika.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Prezydent Miasta X wydaje decyzje administracyjne na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 83). Stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie narusza praw osób trzecich. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności uiszcza na rzecz gminy Miasto X opłatę z tytułu przekształcenia. Opłatę ustala Prezydent Miasta X w decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku.

W dniu 6 listopada 2012 r. Rada Miasta X podjęła uchwałę nr (...) w sprawie ustalenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zmieniona uchwałą Nr (...) z dnia 10 grudnia 2013 r.

Zgodnie z powołanymi uchwałami Rada Miasta X ustaliła warunki udzielania i wysokość stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta X. Bonifikat określonych w uchwale udziela się:

 • osobom fizycznym dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zgodnie z tabelą stanowiąca załącznik do uchwały (w wysokości od 10%-80% zależnie od liczby wykorzystanych lat prawa użytkowania wieczystego);
 • osobom fizycznym dla nieruchomości rolnych w wysokości 64%;
 • osobom fizycznym, będącym właścicielami wyodrębnionych lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego oraz spółdzielniom mieszkaniowym dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali na rzecz członków spółdzielni lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub w związku z przeniesieniem na rzecz członków spółdzielni bądź innych osób własności lokali lub domów jednorodzinnych według poniższego wzoru:

B = 100-5xW wł/(W wł-W uw)

gdzie:

B – procent bonifikaty, W wł – wartość prawa własności, W Uw – wartość prawa użytkowania wieczystego.

Bonifikatę przyznaje się na wniosek użytkownika wieczystego.

Stosownie do przepisu art. 4 ust. 15 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty, Prezydent Miasta X żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 512 ze zm.), spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych kwota udzielonej bonifikaty spółdzielni mieszkaniowej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2012, poz. 83))... Czy gmina Miasto X jest zobowiązana do wystawiania informacji PIT-8C...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie drugie.

Jednocześnie dodaje się, że wniosek Spółki w odniesieniu do pytania pierwszego został rozpatrzony postanowieniem z 17 marca 2015 r. nr ILPB4/423-584/14-2/MC o odmowie wszczęcia postępowania.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 841 ze zm.) przychodami są wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki nieruchomościami uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Ponadto zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta X spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana do zastosowania bonifikaty w wysokości nie mniejszej niż określona w uchwale, w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali na rzecz członków spółdzielni lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub w związku z przeniesieniem na rzecz członków spółdzielni bądź innych osób własności lokali lub domów jednorodzinnych.

Samorząd wykonuje zadania publiczne, a uchwała Rady Miasta X została podjęta na podstawie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, czyli mieszkańców miasta X będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości stanowiących własność Miasta X, zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Bonifikata od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dotyczy wszystkich potencjalnych osób, które mogą na warunkach ściśle określonych w uchwale wystąpić o jej udzielenie. Przedmiotowa uchwała określająca warunki przyznawania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ma na celu przyspieszenie przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe na terenie miasta X, jak również przyspieszenie ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Ponadto o przychodzie będzie można mówić jeśli wystąpią realne korzyści majątkowe, a takie nie występują gdyż opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostaje dokonana, a nie tak jak w przypadku umorzenia całości lub części długu, która oznacza zmniejszenie lub zlikwidowanie zobowiązania pieniężnego, co w konsekwencji spowoduje trwały przyrost majątku.

Zdaniem Wnioskodawcy przyznawana bonifikata jest kierowana do nieograniczonej grupy odbiorców, z przywileju mogą korzystać wszyscy beneficjenci, którzy spełniają określone w uchwale warunki. Bonifikata przyznawana jest na wniosek, ponieważ organ administracyjny przed wydaniem decyzji sprawdza czy użytkownik wieczysty spełnia warunki przyznania bonifikaty. Ponadto część użytkowników wieczystych może nie być zainteresowana uzyskaniem bonifikaty, bo np. zamierza po dokonaniu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności sprzedać przekształcaną nieruchomość, a stosownie do przepisu art. 4 ust. 15 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty, Prezydent Miasta X żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacje po jej waloryzacji.

Zdaniem Wnioskodawcy bonifikata udzielona spółdzielniom mieszkaniowym na podstawie ww. uchwały Rady Miasta X w powiązaniu z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie powinna zostać opodatkowana i nie należy wystawiać informacji PIT-8C. Podatnik nie otrzymał pieniędzy i nie zostały także postawione do jego dyspozycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie Organ uznał za prawidłowe, jednakże z innych przyczyn niż wskazane przez Wnioskodawcę.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Prezydent Miasta X wydaje decyzje administracyjne na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (...). Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności uiszcza na rzecz gminy Miasto X opłatę z tytułu przekształcenia. Opłatę ustala Prezydent Miasta X w decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku. Zgodnie z uchwałami Rada Miasta X ustaliła warunki udzielania i wysokość stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta X. Bonifikat określonych w uchwale udziela się m.in. spółdzielniom mieszkaniowym dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali na rzecz członków spółdzielni lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub w związku z przeniesieniem na rzecz członków spółdzielni bądź innych osób własności lokali lub domów jednorodzinnych.

Na wstępie należy zacytować art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), zgodnie z którym: Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Natomiast ust. 2 tej regulacji w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. stanowi, że: dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Stosownie natomiast do brzmienia tego przepisu obowiązującego od 1 stycznia 2015 r.: dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Z przytoczonej definicji dochodu wynika, że stanowi on różnicę miedzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Ponadto technika poboru podatku dochodowego od osób prawnych opiera się na zasadzie samoobliczenia tego podatku przez podatnika. Jest to zasada, od której ustawodawca przewidział odstępstwa określone w art. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a–1e. Jednakże od należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek dochodowy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli wypłata należności następuje za ich pośrednictwem. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Stosownie natomiast do powołanej w zdaniu poprzednim regulacji obowiązującej od 1 stycznia 2015 r.: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a–1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Zatem w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych (w tym również spółdzielni mieszkaniowych) podmiot wypłacający tym podatnikom należności staje się płatnikiem podatku wówczas, gdy należności te dotyczą tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których brzmienie w roku 2014 i 2015 jest takie samo.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

 1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
 2. z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • 2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze
   – ustala się w wysokości 20% przychodów;
 1. z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
 2. uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej
  – ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

Powyższy przepis ma zastosowanie w przypadku podatników podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 2 omawianej ustawy podatkowej, tj. podatników, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu.

W myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy: podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednocześnie Organ wskazuje, że katalog przychodów, o których mowa w powyższej regulacji określa art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera szczególną definicję dochodu odnosząc ją do dochodu pochodzącego z udziału w zyskach osób prawnych.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że udzielona spółdzielniom mieszkaniowym bonifikata nie stanowi przychodów wymienionych w art. 21 oraz art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał obowiązku pobrania i odprowadzenia podatku z tego tytułu, a co za tym idzie brak jest również obowiązku składania jakichkolwiek deklaracji/informacji podatkowych.

Należy również dodać, że ewentualne opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych niniejszych bonifikat pozostaje w gestii spółdzielni mieszkaniowych.

Ponadto należy wskazać, że formularz PIT-8C to informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Jako podstawę prawną wskazano w nim art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm).

Zatem niniejszą informację otrzymują osoby fizyczne będące podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym informacji PIT-8C nie sporządza się dla podmiotów będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (tu: spółdzielni mieszkaniowych).

Reasumując – na Wnioskodawcy nie ciąży/nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty udzielonej spółdzielni mieszkaniowej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 83)) ani wystawiania informacji PIT-8C.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.