0112-KDIL1-3.4012.180.2017.1.KM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Zielone płuca miast. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2017 r. (data wpływu 1 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Zielone płuca miast. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Zielone płuca miast. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WSL na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT. Jednym z warunków dofinansowania jest przedstawienie indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących inwestycji pn. „Zielone płuca miast. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

Celem inwestycji jest ochrona różnorodności biologicznej i zasobów przyrodniczych Parku. Główny element zagospodarowania Parku w ramach projektu stanowi czasza po nieistniejącym zbiorniku wodnym wraz z systemem alejek parkowych, strumyków, małej architektury oraz Ogrodem.

Zaplanowano:

  • odrestaurowanie czaszy zbiornika i poprawę stanu ogólnego ekosystemu dla zwiększenia różnorodności biologicznej i poprawy funkcji ekosystemowych. W tym celu zostanie wykonany zamknięty układ obiegu wody składający się z napływu umieszczonego w rzece oraz wodociągu sprowadzającego wodę z rzeki do stawu wraz z niezbędną armaturą, a także z układu obiegu wody w stawie. Na ten drugi układ składają się: instalacja tłoczna wody ze stawu do kaskady oraz obudowa wypływu wody z kaskadami oraz dwiema sztucznymi „rzekami”, które sprowadzają wodę z powrotem do stawu;
  • stworzenie siedliska przyrodniczego o biotycznych i abiotycznych cechach nawiązujących do starorzecza z wykazu siedlisk wymagających ochrony na obszarach Natura 2000 w Polsce. W tym celu na powierzchni łącznej 1,06 ha przewiduje się utworzenie biotopu nawiązującego funkcją ekologiczną do starorzecza wykorzystując do tego celu nieckę po dawnym zbiorniku antropogenicznym;
  • budowę kładek w ciągu pieszym dla zachowania systemu napowietrzania. Celem zachowania systemu napowietrzania jest wypływ wody z kaskady poprzez dwie „sztuczne rzeki” oraz byliny, którymi zostaną one obsadzone, będzie zabezpieczony przed bezpośrednią stycznością z osobami korzystającymi z Parku m.in. w drodze budowy kładek przez ww.;
  • budowę pomostu drewnianego dla utrzymania roślinności na terenie zalewiska. Pomost drewniany będzie umożliwiał nasadzenia i pielęgnację roślinności wodnej, nawodnej oraz bagiennej w rejonie stawu;
  • utworzenie ścieżek dydaktycznych. Wzdłuż istniejących alejek parkowych, w najbliższym sąsiedztwie stawu, zostaną umieszczone plansze służące celom informacyjno-edukacyjnym;
  • przeprowadzenie kampanii edukacyjnej.

Zgodnie z wymogiem naboru, do którego Miasto zgłosiło wniosek o dofinansowanie, konieczne jest przeprowadzenie kampanii uświadamiającej znaczenie ochrony przyrody, a w szczególności zachowania jej różnorodności.

Wskutek wdrożenia projektu ochroną zostaną objęte cenne gatunki flory i fauny, wyeliminowane zostaną gatunki inwazyjne, zmniejszona zostanie presja człowieka na środowisko, a także zrealizowane zostaną cele edukacji ekologicznej.

Miasto jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Poniesione wydatki na realizację inwestycji zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Miasto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Miastu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych faktur, dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu pn. „Zielone płuca miast. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miał on możliwości odliczenia podatku VAT z faktur zakupu w ramach projektu. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016, 710 j. t.): „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”. Aby można było odliczyć VAT naliczony z faktur zakupu musi istnieć związek pomiędzy zakupem a sprzedażą opodatkowaną. Sprzedaż opodatkowana występuje wówczas, gdy świadczenie wykonywane jest w ramach umowy zobowiązaniowej, gdy istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia o charakterze majątkowym. Pomiędzy świadczeniem a otrzymaną płatnością musi istnieć bezpośredni związek zdecydowanie świadczący o tym, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. O bezpośrednim związku dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży, które wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Dostęp do efektów przedmiotowego projektu będzie powszechny i bezpłatny. Nie można więc przyjąć, że w momencie dokonywania zakupów w ramach inwestycji Miasto zamierzało je wykorzystać do czynności opodatkowanych. Głównym celem gminy jest realizacja zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 powyższej ustawy zadania własne gminy obejmują między innymi sprawy związane z zielenią gminną i zadrzewieniami. Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

Towary i usługi nabyte w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego będą służyć przede wszystkim do wykonywania działalności publicznej, niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, dla których gmina nie występuje w charakterze podatnika.

W związku z powyższym, z powodu niespełnienia podstawowej przesłanki uprawniającej do odliczenia podatku VAT, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego wynikających z faktur dokumentujących realizację projektu pn. „Zielone płuca miast. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy zieleni gminnej i zadrzewień.

Z opisu sprawy wynika, że Miasto będzie realizowało projekt pn. „Zielone płuca miast. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą”. Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej i zasobów przyrodniczych Parku. Główny element zagospodarowania Parku w ramach projektu stanowi czasza po nieistniejącym zbiorniku wodnym wraz z systemem alejek parkowych, strumyków, małej architektury oraz Ogrodem. Wskutek wdrożenia projektu ochroną zostaną objęte cenne gatunki flory i fauny, wyeliminowane zostaną gatunki inwazyjne, zmniejszona zostanie presja człowieka na środowisko, a także zrealizowane zostaną cele edukacji ekologicznej.

Miasto jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Poniesione wydatki na realizację projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Miasto. Będzie on realizowany w ramach zadań własnych Miasta, wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym, a dostęp do efektów przedmiotowego projektu będzie powszechny i bezpłatny.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Realizacja ww. projektu odbywa się w ramach władztwa publicznego i Miasto wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Miasto bez wątpienia nie może być uznane za podatnika, gdyż realizuje ono w tym zakresie zadanie własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z opisu sprawy wynika bowiem, że Miasto będzie realizowało projekt w ramach zadań własnych nałożonych na nie ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie będzie działało w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Miasto nie będzie ponosiło wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie będzie działało w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że Miastu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu pn. „Zielone płuca miast. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Miasto nie będzie działało jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym należy zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że przedmiotowy projekt będzie realizowany w ramach zadań własnych Miasta, a jego efekty będą powszechne i bezpłatne. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.