Miasto | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miasto. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
gru

Istota:

Miasto powinno dokonać obliczenia podatku naliczonego podlegającego odliczenia w związku z ponoszonymi „wydatkami mieszanymi” dotyczącymi przedmiotowego projektu przy uwzględnieniu „sposobu określenia proporcji” przewidzianego w cyt. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r., ustalonego dla jednostki organizacyjnej Miasta.

Fragment:

Najbardziej adekwatnym sposobem wyliczenia prewskaźnika, według Miasta, jest udział rocznego obrotu z transakcji opodatkowanych z działalności w zakresie transportu (udokumentowanych fakturami), w całkowitym rocznym obrocie Miasta uzyskanym z danego obszaru działalności. W ocenie tut. organu, przedstawiony przez Miasto sposób określenia proporcji nie może zostać uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez nie działalności i dokonywanych nabyć, bowiem założenia przyjęte przy obliczaniu wysokości tego „ prewspółczynnika ” budzą wątpliwości. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że dokonując wyboru sposobu określenia proporcji należy mieć na uwadze charakter działalności prowadzonej przez Miasto, a także sposób finansowania tego podmiotu. Zgodnie z przywołanymi przepisami rozporządzenia w sprawie proporcji działalność Miasta finansowana jest z dochodów publicznych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W dużej części działalność Miasta, jako jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy sfery pozostającej poza systemem podatku od towarów i usług (czynności, przy realizacji których działa w charakterze władczym). W ocenie organu, przyjęta przez Miasto metoda nie uwzględnia tych elementów prowadzonej działalności, które mają wpływ na jego prowadzenie i funkcjonowanie.

2018
6
gru

Istota:

Brak prawa do częściowego odliczenia podatku.

Fragment:

(...) Miasta pełnić funkcję inwestora bezpośredniego przy realizacji zadań inwestycyjnych, z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Miasto pragnie podkreślić, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonało centralizacji rozliczeń VAT ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. W konsekwencji MOSiR nie jest odrębnym, od Miasta, podatnikiem VAT, a wszelkie czynności podlegające ustawie o VAT dokonywane przez Ośrodek są rozliczane dla celów tego podatku przez Miasto. Na terenie objętym projektem, Miasto (poprzez MOSiR) prowadzi działalność opodatkowaną VAT, w zakresie dzierżawy obiektów pod działalność handlowo-usługową, a także wynajmu sprzętu sportowego (kajaków). Z tytułu wykonywania przedmiotowych czynności Miasto rozlicza podatek należny. Zdaniem Miasta w wyniku realizacji Inwestycji nastąpi podniesienie atrakcyjności terenu, co w opinii Wnioskodawcy powinno przyczynić się do zwiększenia obrotów Miasta (osiąganych za pośrednictwem MOSiR) m.in. z tytułu wynajmu sprzętu do uprawnia sportów wodnych. Miasto przeprowadzając przedmiotową Inwestycję, realizuje zadanie własne, w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

2018
18
lis

Istota:

Dokonując sprzedaży działki, Miasto działa jako podatnik i tym samym prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z ust. 2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji transakcja ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

W szczególności podkreślić należy, że w przypadku takich czynności Miasto nie korzysta z prerogatyw władzy publicznej. Okoliczności te, jednoznacznie potwierdzają, że wykonując opisaną czynność Miasto nie działa w charakterze organu władzy publicznej. Podkreślić trzeba, że Miasto jest czynnym podatnikiem VAT. Ponadto należy wskazać na argumentację przemawiającą za uznaniem Wnioskodawcy za podatnika z uwagi na ryzyko znacznych zakłóceń konkurencji. W kontekście obrotu nieruchomościami na terenie miasta, Wnioskodawca występuje w roli właściciela nieruchomości oraz organu władzy publicznej decydującego o przeznaczeniu danego gruntu. Organy Miasta właściwe są w kwestii ustanawiania planów zagospodarowania przestrzennego. Fakt, że organy Miasta same wyznaczają sposób użytkowania gruntów będących przedmiotem obrotu na terenie tego miasta (gminy), wskazuje że podmioty prywatne są w trudniejszej sytuacji niż Miasto. Zatem należy stwierdzić, że pomimo, że Miasto nabyło działkę z mocy prawa, nieodpłatnie, w wyniku komunalizacji i nie służy mu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności, to jednak sprzedaż działki nr xxx w sposób opisany we wniosku należy traktować w kategorii działalności gospodarczej.

2018
11
paź

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Fragment:

Gmina-Miasto podjęła rozliczanie podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi w tym Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta, który jest wymieniony w przedmiotowym wniosku. Oznacza to, że Gmina-Miasto i podległe jej jednostki są jednym podatnikiem podatku od towarów i usług. Projekt będzie realizowany przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. ..., który jest Jednostką Organizacyjną Gminy-Miasto, nie posiada osobowości prawnej i działa w formie jednostki budżetowej. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w imieniu Gminy-Miasto wykonuje m.in. zadania z zakresu pielęgnacji zieleni miejskiej. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wystawiane na Gminę-Miasto jako nabywcę, natomiast odbiorcą będzie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z realizacją zadania ,,” Gmina-Miasto ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2018
11
paź

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Fragment:

Gmina-Miasto podjęła rozliczanie podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi w tym Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta, który jest wymieniony w przedmiotowym wniosku. Oznacza to, że Gmina-Miasto i podległe jej jednostki są jednym podatnikiem podatku od towarów i usług. Projekt będzie realizowany przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, który jest jednostką organizacyjną Gminy-Miasto, nie posiada osobowości prawnej i działa w formie jednostki budżetowej. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w imieniu Gminy-Miasto wykonuje m.in. zadania z zakresu pielęgnacji zieleni miejskiej. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wystawiane na Gminę-Miasto jako nabywcę, natomiast odbiorcą będzie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z realizacją zadania ,,” Gmina-Miasto ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2018
8
wrz

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Fragment:

Miasto na prawach powiatu, którego działanie określa art. 91 i art. 92 ustawy o samorządzie powiatowym, jest jednostką samorządu terytorialnego. Posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W myśl art. 91 ustawy o samorządzie powiatowym, prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty. Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie (art. 92 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym). Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład, liczebność oraz ich powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym (art. 92 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym). Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
5
sie

Istota:

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn.: „Adaptacja i wyposażenie sal (...)”.

Fragment:

W myśl art. 91 ww. ustawy, prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty. Na podstawie art. 92 ust. 1 ww. ustawy, funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta oraz prezydent miasta. Zgodnie z ust. 2 i ust. 3 powołanego artykułu ustawy o samorządzie powiatowym, miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie, a ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład, liczebność oraz ich powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania nadzoru, określa ustawa o samorządzie gminnym. Według art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami, ale nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

2018
25
lip

Istota:

W zakresie prawidłowości zastosowania klucza przychodowego dla czynności związanych z dostawą mediów realizowanych przez zakład budżetowy

Fragment:

Zgodnie z krajowymi regulacjami działalność Miasta obejmuje wiele obszarów – Miasto dokonuje bowiem szeregu czynności związanych ze sprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem terenu będącego w administracyjnym zasięgu Miasta. Przede wszystkim, Miasto posiada zasób nieruchomości, w którym mieszkańcy mogą mieszkać bądź wynajmować powierzchnię celem prowadzenia działalności gospodarczej. Miasto odpowiada również za zapewnienie dostaw różnorodnych mediów do tych nieruchomości jak i do całego obszaru administrowanego przez Miasto. Aby zrealizować ww. zadania, Miasto ma obowiązek posiadać sprawną strukturę organizacyjną. W ramach struktury Miasta funkcjonują więc m.in. jednostki budżetowe oraz zakład budżetowy (powołane przez Miasto na podstawie odrębnych przepisów). Poszczególne zadania własne Miasta przewidziane art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie, jak i zadania zlecone są w ramach Miasta wykonywane m.in. przez powołane do konkretnych celów jednostki organizacyjne. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Miasto dokonało centralizacji rozliczeń VAT, polegającej na wspólnym rozliczaniu VAT przez Urząd Miejski w ... wraz z jego jednostkami organizacyjnymi, w tym m.in. z Zakładem Usług Komunalnych w ... („ ZUK ”) i Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w ... („ ZGM ”).

2018
16
lip

Istota:

W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację projektów w ramach konkursu

Fragment:

Wnioskodawca jest miastem na prawach powiatu, definiowanym zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.), jako gmina wykonująca zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), Miasto jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność (art. 2 ust. 1 i 2). Miasto posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W konsekwencji zawierania takich umów Miasto wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej definiowanej na gruncie i dla celów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy (dalej: ustawa). Miasto od dnia 1 stycznia 2017 r. prowadzi scentralizowane rozliczenia podatku od towarów i usług ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Do jednostek budżetowych Miasta objętych systemem (...)

2018
16
lip

Istota:

W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację projektów w ramach konkursu

Fragment:

Wnioskodawca jest miastem na prawach powiatu, definiowanym zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.), jako gmina wykonująca zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), Miasto jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność (art. 2 ust. 1 i 2). Miasto posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W konsekwencji zawierania takich umów Miasto wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej definiowanej na gruncie i dla celów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy (dalej: ustawa). Miasto od dnia 1 stycznia 2017 r. prowadzi scentralizowane rozliczenia podatku od towarów i usług ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Do jednostek budżetowych Miasta objętych systemem (...)