Miasto | Interpretacje podatkowe

Miasto | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miasto. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania wpłaty własnej właściciela nieruchomości, na której zostanie zainstalowanych kocioł c.o., wystawienia faktury dokumentującej dostawę kotła c.o. oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. Zakup i dostawa kotłów c.o. dla mieszkańców Miasta
Fragment:
Zakup i dostawa kotłów c.o. dla mieszkańców Miasta. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Miasto jest czynnym zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT nadany przez naczelnika urzędu skarbowego. Jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną nadaną ustawowo przez art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Miasto wykonuje zadania własne nałożone na jednostkę odrębnymi przepisami prawa dla realizacji których zostało powołane. Zdecydowana większość tych zadań jest wykonywana przez Miasto w ramach reżimu publicznoprawnego, niektóre czynności Miasto wykonuje na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, traktując je jako podlegające przepisom Ustawy o VAT. Miasto w 2016 r. przystąpiło do zadania inwestycyjnego nt. "Zakup i dostawa kotłów c.o. dla mieszkańców Miasta w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa - ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni" polegającą na zakupie (wymianie) indywidualnego źródła ciepła w budynkach (...)
2017
16
maj

Istota:
Odpłatne dostarczenie towaru oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji zadania.
Fragment:
W niniejszej sprawie czynnością jaką Miasto dokona na rzecz mieszkańców będzie odpłatna dostawa towarów na terytoriom kraju. Dokonanie wpłat przez właścicieli nieruchomości będzie obligatoryjnym warunkiem realizacji inwestycji. Kwoty uiszczone przez mieszkańców na poczet zakupu przez Miasto przedmiotowych pieców stanowić będą wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem którego po stronie Miasta powstanie obowiązek podatkowy. W świetle powyższego uznać należy, iż z tytułu sprzedaży pieców c.o. Miasto jest podatnikiem VAT, gdyż przedmiotowe transakcje realizuje na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Umowy mają charakter zobowiązaniowy przy czym związek pomiędzy otrzymaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności ma charakter bezpośredni i płatność następuje w zamian za to świadczenie. Uznać należy, iż Miasto dokonuje odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 w związku z art. 7 ust.1 ustawy VAT. Tym samym transakcja sprzedaży pieców winna, zdaniem Miasta podlegać opodatkowaniu VAT stawką podstawową 23%. Miasto w związku z planowaną inwestycją będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie braku prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania
Fragment:
Wykonanie zadania wynika z Uchwał Rady Miejskiej ....: Uchwała Nr .... z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta ...., Uchwała Nr .... z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta ...... Miasto .... sfinansuje w pełnej wysokości koszty przygotowania do transportu -odpowiednie zapakowanie, transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych odpadów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych lub elementów elewacji z nieruchomości w granicach administracyjnych Miasta ...... Właściciele posesji planujący w roku bieżącym demontaż wyrobów zawierających azbest lub posiadający azbest pochodzący z demontażu w okresie wcześniejszym wystąpili z wnioskiem zgodnym z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr ..... z dnia 21 marca 2012 r., do Prezydenta Miasta o sfinansowanie usługi transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Okres realizacji zadania od sierpnia 2016 r. do 15 października 2016 r. Miasto ..... jest podatnikiem podatku VAT czynnym. Wydatki poniesione przez Miasto ..... w związku z realizacją zadania „ ..... ” nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Indywidualna interpretacja w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej właściwego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy stanowić będzie załącznik do wniosku o dotację na realizację zadania „ .... ” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w ......
2016
12
cze

Istota:
Odliczenie podatku naliczonego od wydatków na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Zmiana przeznaczenia przed oddaniem inwestycji do użytkowania.
Fragment:
Miasto jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Miasto przewiduje jej zakończenie w 2015 r. Miasto nie dokonywało odliczeń VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki. Miasto rozważa zawarcie ze spółką umowy dzierżawy należącej do niego infrastruktury. Spółka, jako zarejestrowany i czynny podatnik podatku od towarów i usług, świadczyłaby za pomocą infrastruktury usługi dla ludności, w tym usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków. W praktyce miałoby się to odbywać w ten sposób, że Miasto zawarłoby ze spółką umowę dzierżawy. Z drugiej strony spółka świadczyłaby usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków na rzecz mieszkańców miejscowości na podstawie zawartej z nimi umowy. Odpłatność za dzierżawę byłaby skalkulowana na poziomie kilkuset złotych rocznie ze względu na szczególne więzi ekonomiczne łączące spółkę i Miasto. Na tej podstawie Miasto, jako podatnik podatku od towarów i usług, opodatkowywałoby świadczenie usług na rzecz spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miasto będzie miało prawo odliczenia bezpośredniego podatku naliczonego związanego z tą inwestycją na zasadzie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych związanych z budową ww. infrastruktury poniesionych po podjęciu decyzji związanej z przeznaczeniem infrastruktury do odpłatnej dzierżawy.
2016
8
maj

Istota:
Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu polegającego na adaptacji pomieszczeń
Fragment:
Dz.U. z 2015 r., poz. 1445) wynika, że prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty. W myśl art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta i prezydent miasta. Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie (art. 92 ust. 2). Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład, liczebność oraz ich powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym (art. 92 ust. 3 powołanej ustawy). W myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W świetle powyższego miasto na prawach powiatu jest gminą, której ustawodawca dodatkowo przypisał wykonywanie zadań powiatu. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie gospodarki nieruchomościami.
2016
18
mar

Istota:
Czy w związku z przedstawionym powyżej przedsięwzięciem Miastu ..... przysługiwać będzie uprawnienie do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT podatku naliczonego, zapłaconego wykonawcom, którzy na podstawie zawartych umów wykonają prace związane z ww. zadaniem inwestycyjnym i wystawią w związku z tym Miastu faktury VAT zawierające ten podatek?
Fragment:
Z treści oświadczeń woli zawartych we wnioskach złożonych w Urzędzie Miasta ..... przez beneficjentów końcowych wynika, m.in. że upoważniają Miasto ..... do wyłonienia, na ich rzecz, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wykonawcy/ów dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego i wykonawcy/ów robót polegających na budowie przyłącza na nieruchomości, dokonania rozliczeń na podstawie zawartych z nimi umów. Za wykonane roboty budowlane wykonawca będzie wystawiał Miastu faktury VAT. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie sfinansowane z dotacji celowej uzyskanej z WFOŚiGW w Łodzi, środków własnych Miasta oraz z wkładu własnego beneficjenta końcowego. Zapłata nastąpi po odbiorze wszystkich wybudowanych przyłączy (odbiory poszczególnych będą następowały sukcesywnie) w przyjętym przez Miasto ..... protokole końcowym odbioru robót. Miasto wystawiać będzie faktury poszczególnym beneficjentom końcowym, których przedmiotem będzie: (1) wykonanie dokumentacji projektowej, (2) budowa przyłącza, (3) odłączenie szamba, (4) nadzór inwestorski, (5) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (dokumentacji powykonawczej) dla każdego wybudowanego przyłącza.
2016
28
sty

Istota:
Dot. prawa do odliczenia podatku
Fragment:
Czy w przypadku zawarcia umowy dzierżawy budynku przy ul., na potrzeby działalności „ Y ” Miasto będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od nakładów inwestycyjnych dot. renowacji i adaptacji budynku oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji celu Projektu... Czy w przypadku częściowego oddania przez Miasto w dzierżawę infrastruktury teletechnicznej w obrębie „ Y ” operatowi telekomunikacyjnemu Miastu będzie przysługiwało w części prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę ww. infrastruktury... Czy Miastu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych na adaptację i renowację budynku przy ul.... Czy Miastu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych na adaptację i renowację budynku przy ul.... Czy Miastu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od nakładów na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie przebudowy ul. oraz budowy nowej ulicy pomiędzy ul. i... Zdaniem Wnioskodawcy Stanowisko odnośnie pytania 1. Stosownie do art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywanie czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 Ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2015
30
gru

Istota:
Czy gmina Miasto jest zobowiązana do wystawiania informacji PIT-8C?
Fragment:
Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Prezydent Miasta X wydaje decyzje administracyjne na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (...). Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności uiszcza na rzecz gminy Miasto X opłatę z tytułu przekształcenia. Opłatę ustala Prezydent Miasta X w decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku. Zgodnie z uchwałami Rada Miasta X ustaliła warunki udzielania i wysokość stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta X. Bonifikat określonych w uchwale udziela się m.in. spółdzielniom mieszkaniowym dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali na rzecz członków spółdzielni lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub w związku z przeniesieniem na rzecz członków spółdzielni bądź innych osób własności lokali lub domów jednorodzinnych.
2015
27
sie

Istota:
W zakresie wliczenia do proporcji sprzedaży obrotu z tytułu aportów składników majątkowych stanowiących środki trwałe Miasta do Jednostki.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 6 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wliczenia do proporcji sprzedaży obrotu z tytułu aportów składników majątkowych stanowiących środki trwałe Miasta do Jednostki. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe : Miasto (dalej: „ Miasto ” lub „ Wnioskodawca ”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Na terenie Miasta, w ramach wyodrębnionej działalności funkcjonują zakłady oraz jednostki budżetowe nieposiadające osobowości prawnej, jak również jednoosobowe spółki prawa handlowego, których jedynym udziałowcem jest Miasto (dalej: ”Jednostki”). Miasto wykonuje zadania nałożone na nie odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostało powołane. Zdecydowana większość z tych zadań jest realizowana przez Miasto w ramach reżimu publicznoprawnego. Niemniej jednak, wybrane czynności Miasto wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom VAT. W ramach czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych Miasto dokonuje lub może dokonywać: Zarówno transakcji opodatkowanych VAT według odpowiednich stawek - Miasto w szczególności dokonuje sprzedaży działek pod zabudowę, świadczy usługi dzierżawy lokali użytkowych, itp. Transakcje te Miasto dokumentuje fakturami oraz wykazuje w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT; Jak również podlegających opodatkowaniu VAT, aczkolwiek zwolnionych z podatku - w szczególności jest to sprzedaż tzw. „ starszych/używanych ”, budynków i lokali oraz wynajem lokali na cele mieszkalne.
2015
14
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, czy odpłatne zakwaterowanie uczniów szkół w bursie będącej jednostką budżetową Miasta realizującą zadania własne gminy, należy uznać za podlegające wyłączeniu z VAT, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, w związku z wykonywaniem przez Miasto zadań nałożonych innymi przepisami.
Fragment:
Dochody uzyskane z tytułu opłat, bursa odprowadza do budżetu Miasta. Z budżetu Miasta pokrywane są wszystkie wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej, w tym opieki i wychowania uczniów. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy odpłatne zakwaterowanie uczniów szkół w bursie będącej jednostką budżetową Miasta realizującą zadania własne gminy, należy uznać za podlegające wyłączeniu z VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, w związku z wykonywaniem przez Miasto zadań nałożonych innymi przepisami. W odniesieniu do powyższego zauważyć należy, co istotne w niniejszej sprawie, że świadczone usługi – jak wskazał sam Wnioskodawca – są odpłatne. Bursa szkolna, będąca jednostką budżetową Miasta, działa w oparciu o statut (art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty), którego ramy są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Szkoły i placówki publiczne będące jednostkami budżetowymi gminy, wykonując zadania własne gminy w zakresie edukacji i opieki, nie podlegają VAT. W przedmiotowej bursie zamieszkuje młodzież ucząca się w szkołach będących jednostkami budżetowymi Miasta realizującymi zadania własne gminy w zakresie edukacji publicznej.
2015
5
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Miasto
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.