Miasto | Interpretacje podatkowe

Miasto | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miasto. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Przedmiotowe wydatki są związane w szczególności z realizacją zadań Miasta, której ma służyć cała inwestycja polegająca na przebudowie ulic wraz z czynnościami dodatkowymi, czyli w szczególności poprawie jakości dróg publicznych czy transportu zbiorowego. W konsekwencji, w opisanym przypadku nie zachodzi związek pomiędzy poniesionymi wydatkami na przebudowę trasy tramwajowej, który uzasadniałby powstanie prawa do obniżenia przez Miasto kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego związanego z tą częścią nabyć towarów oraz usług.
Fragment:
(...) Miasta. W ramach realizacji wskazanych powyżej zadań ZDM wykonuje również czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należą do nich w szczególności: refakturowanie kosztów mediów na rzecz podmiotów korzystających z przyłączy należących do ZDM, dzierżawa terenów pod stacje paliw, myjnie samochodowe, parkingi, itp., wynajem rowerów w ramach systemu rowerów miejskich. ZTM jest jednostką organizacyjną utworzoną przez Wnioskodawcę prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Zgodnie z treścią statutu nadanego uchwałą Rady Miasta z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą: Rady Miasta z dnia 18 maja 2006 r.; Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2008 r.; Rady Miasta z dnia 5 listopada 2009 r.; Rady Miasta z dnia 8 września 2011 r.; Rady Miasta z dnia 23 lutego 2012 r.; Rady Miasta z dnia 15 października 2015 r. przedmiotem działania ZTM jest zarządzanie transportem zbiorowym aglomeracji, tworzenie form organizacyjnych transportu zbiorowego odpowiadających potrzebom aglomeracji oraz prowadzenie prac nad właściwym i sprawnym funkcjonowaniem tego transportu, a w (...)
2017
4
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Zielone płuca miast. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą”.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika bowiem, że Miasto będzie realizowało projekt w ramach zadań własnych nałożonych na nie ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie będzie działało w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Miasto nie będzie ponosiło wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie będzie działało w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że Miastu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu pn. „ Zielone płuca miast. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą ”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Miasto nie będzie działało jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.
2017
19
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją Zadania.
Fragment:
Wniosek uzupełniono pismem z dnia 17 lipca 2017 r. stanowiącym doprecyzowanie opisu sprawy w poniższym zakresie: Wnioskodawca – Miasto (...) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Efekty inwestycji służą Wnioskodawcy do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych. Faktury dokumentujące wydatki ponoszone na realizację inwestycji wystawiane będą na Miasto (...). Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednostką budżetową Miasta (...) i od dnia 1 stycznia 2017 r. podlega obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Miasto (...) ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w przypadku, gdy zadanie realizuje podmiot publiczny zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), a realizowana sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, Miasto nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie usług w ramach realizacji inwestycji. Istniejące budynki to budynki mieszkalne wielorodzinne, w których pomieszczenia są wynajmowane na cele mieszkaniowe, usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
7
sie

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usługi opieki i wyżywienia dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego.
Fragment:
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, miasto jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne. Miasto .... realizuje swoje zadania własne, które polegają na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W celu wykonywania zadań nałożonych na Miasto .... mocą odrębnych ustaw, Miasto .... posiada jednostki organizacyjne. Wśród jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Miasto .... prowadzi jednostkę organizacyjną pn. „ Żłobek Miejski ” ....... Jednostka ta świadczy odpłatne usługi polegające na: opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku, żywieniu dzieci do lat 3 w żłobku. W związku z wykonywanymi usługami jednostka ta otrzymuje wpływy z tytułu: opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku - wysokość opłat pobieranych przez „ Żłobek Miejski ” została uregulowana Uchwałą Nr ..... Rady Miasta .... z (...)
2017
22
cze

Istota:
Nieopodatkowanie dokonywanych przez Miasto za pośrednictwem Schroniska czynności w zakresie przyjmowania i otoczenia opieką zwierząt z terenów innych gmin wykonywanych na podstawie porozumienia międzygminnego
Fragment:
Miasto ... (dalej: Miasto lub Wnioskodawca) jest zarejestrowane na potrzeby podatku od towarów i usług (dalej: VAT) jako podatnik VAT czynny. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym) Miasto wykonuje zadania własne w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samodzielnie lub poprzez powołane gminne jednostki organizacyjne. Uszczegółowienie w art. 7 ust. 1 omawianej ustawy wskazuje na szereg obszarów, w jakich jednostka samorządu terytorialnego realizuje swoje zadania. Ponadto, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. W strukturze organizacyjnej Miasta znajduje się Schronisko dla Zwierząt w ... (dalej: Schronisko lub Jednostka), będące jednostką budżetową Miasta powołaną na podstawie Uchwały Nr ... Rady Miasta ... z dnia 27 grudnia 1999 r. Ramy jego działalności określa statut nadany przez Uchwałę ... Rady Miasta ... z dnia 29 marca 2000 r. Celem Jednostki jest zapewnienie schronienia i opieki dla bezdomnych zwierząt oraz podejmowanie działań w celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt.
2017
14
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją zadania
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. ... - Miasto na prawach powiatu (dalej „ Wnioskodawca ” lub „ Miasto ”) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „ VAT ”) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 710 ze zm. dalej; „ ustawa o VAT ”). Wnioskodawca jest miastem na prawach powiatu definiowanym zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm. dalej „ ustawa o samorządzie powiatowym ”) jako gmina wykonująca zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie. Wnioskodawca w ramach swojej działalności wykonuje zadania gminy i powiatu. W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław, Miasto scentralizowało swoje rozliczenia z tytułu VAT, w rezultacie czego składa jedną wspólną deklarację VAT, wykazując czynności opodatkowane wykonywane przez Miasto (w tym jego jednostki budżetowe/zakłady budżetowe). Tym samym, Miasto jako jeden podatnik jest odpowiedzialne za prawidłowe rozliczenie i ewidencję czynności podlegających opodatkowaniu VAT, w tym czynności w praktyce realizowanych przez jego jednostki budżetowe nieposiadające osobowości prawnej.
2017
27
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania wpłaty własnej właściciela nieruchomości, na której zostanie zainstalowanych kocioł c.o., wystawienia faktury dokumentującej dostawę kotła c.o. oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. Zakup i dostawa kotłów c.o. dla mieszkańców Miasta
Fragment:
Zakup i dostawa kotłów c.o. dla mieszkańców Miasta. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Miasto jest czynnym zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT nadany przez naczelnika urzędu skarbowego. Jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną nadaną ustawowo przez art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Miasto wykonuje zadania własne nałożone na jednostkę odrębnymi przepisami prawa dla realizacji których zostało powołane. Zdecydowana większość tych zadań jest wykonywana przez Miasto w ramach reżimu publicznoprawnego, niektóre czynności Miasto wykonuje na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, traktując je jako podlegające przepisom Ustawy o VAT. Miasto w 2016 r. przystąpiło do zadania inwestycyjnego nt. "Zakup i dostawa kotłów c.o. dla mieszkańców Miasta w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa - ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni" polegającą na zakupie (wymianie) indywidualnego źródła ciepła w budynkach (...)
2017
16
maj

Istota:
Odpłatne dostarczenie towaru oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji zadania.
Fragment:
W niniejszej sprawie czynnością jaką Miasto dokona na rzecz mieszkańców będzie odpłatna dostawa towarów na terytoriom kraju. Dokonanie wpłat przez właścicieli nieruchomości będzie obligatoryjnym warunkiem realizacji inwestycji. Kwoty uiszczone przez mieszkańców na poczet zakupu przez Miasto przedmiotowych pieców stanowić będą wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem którego po stronie Miasta powstanie obowiązek podatkowy. W świetle powyższego uznać należy, iż z tytułu sprzedaży pieców c.o. Miasto jest podatnikiem VAT, gdyż przedmiotowe transakcje realizuje na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Umowy mają charakter zobowiązaniowy przy czym związek pomiędzy otrzymaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności ma charakter bezpośredni i płatność następuje w zamian za to świadczenie. Uznać należy, iż Miasto dokonuje odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 w związku z art. 7 ust.1 ustawy VAT. Tym samym transakcja sprzedaży pieców winna, zdaniem Miasta podlegać opodatkowaniu VAT stawką podstawową 23%. Miasto w związku z planowaną inwestycją będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie braku prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania
Fragment:
Wykonanie zadania wynika z Uchwał Rady Miejskiej ....: Uchwała Nr .... z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta ...., Uchwała Nr .... z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta ...... Miasto .... sfinansuje w pełnej wysokości koszty przygotowania do transportu -odpowiednie zapakowanie, transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych odpadów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych lub elementów elewacji z nieruchomości w granicach administracyjnych Miasta ...... Właściciele posesji planujący w roku bieżącym demontaż wyrobów zawierających azbest lub posiadający azbest pochodzący z demontażu w okresie wcześniejszym wystąpili z wnioskiem zgodnym z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr ..... z dnia 21 marca 2012 r., do Prezydenta Miasta o sfinansowanie usługi transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Okres realizacji zadania od sierpnia 2016 r. do 15 października 2016 r. Miasto ..... jest podatnikiem podatku VAT czynnym. Wydatki poniesione przez Miasto ..... w związku z realizacją zadania „ ..... ” nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Indywidualna interpretacja w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej właściwego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy stanowić będzie załącznik do wniosku o dotację na realizację zadania „ .... ” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w ......
2016
12
cze

Istota:
Odliczenie podatku naliczonego od wydatków na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Zmiana przeznaczenia przed oddaniem inwestycji do użytkowania.
Fragment:
Miasto jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Miasto przewiduje jej zakończenie w 2015 r. Miasto nie dokonywało odliczeń VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki. Miasto rozważa zawarcie ze spółką umowy dzierżawy należącej do niego infrastruktury. Spółka, jako zarejestrowany i czynny podatnik podatku od towarów i usług, świadczyłaby za pomocą infrastruktury usługi dla ludności, w tym usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków. W praktyce miałoby się to odbywać w ten sposób, że Miasto zawarłoby ze spółką umowę dzierżawy. Z drugiej strony spółka świadczyłaby usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków na rzecz mieszkańców miejscowości na podstawie zawartej z nimi umowy. Odpłatność za dzierżawę byłaby skalkulowana na poziomie kilkuset złotych rocznie ze względu na szczególne więzi ekonomiczne łączące spółkę i Miasto. Na tej podstawie Miasto, jako podatnik podatku od towarów i usług, opodatkowywałoby świadczenie usług na rzecz spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miasto będzie miało prawo odliczenia bezpośredniego podatku naliczonego związanego z tą inwestycją na zasadzie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych związanych z budową ww. infrastruktury poniesionych po podjęciu decyzji związanej z przeznaczeniem infrastruktury do odpłatnej dzierżawy.
2016
8
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Miasto
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.