Miasto | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miasto. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
mar

Istota:

W zakresie prawidłowości zastosowania klucza przychodowego dla czynności związanych z dostawą mediów realizowanych przez zakład budżetowy

Fragment:

Zadania przydzielone Miastu cechuje różnorodność. Zgodnie z krajowymi regulacjami, działalność Miasta obejmuje wiele obszarów – Miasto dokonuje bowiem szeregu czynności związanych ze sprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem terenu będącego w administracyjnym zasięgu Miasta. Przede wszystkim, Miasto posiada zasób nieruchomości, w którym mieszkańcy mogą mieszkać bądź wynajmować powierzchnię celem prowadzenia działalności gospodarczej i to Miasto odpowiada za zapewnienie dostaw różnorodnych mediów do tych nieruchomości jak i do całego obszaru administrowanego przez Miasto. Miasto dba również o czystość i bezpieczeństwo, organizując pobór i wywóz nieczystości, zapewniając opiekę zdrowotną, policyjną czy strażacką na administrowanym terenie. Aby zrealizować ww. zadania, Miasto ma obowiązek posiadać sprawną strukturę organizacyjną. W ramach struktury Miasta funkcjonują więc m.in. jednostki budżetowe oraz zakład budżetowy (powołane przez Miasto na podstawie odrębnych przepisów). Poszczególne zadania własne Miasta przewidziane art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie, jak i zadania zlecone są w ramach Miasta wykonywane m.in. przez powołane do konkretnych celów jednostki organizacyjne.

2018
9
mar

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Fragment:

Miasto jest miastem na prawach powiatu, definiowanym zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868) jako gmina wykonująca zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.), Miasto jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność (art. 2 ust. 1 i 2). Miasto posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W konsekwencji zawierania takich umów Miasto wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej definiowanej na gruncie i dla celów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221), zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy (dalej: ustawa). Miasto od dnia 1 stycznia 2017 r. prowadzi scentralizowane rozliczenia podatku od towarów i usług ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Do jednostek budżetowych Miasta objętych systemem scentralizowanego rozliczania (...)

2018
26
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności zapewnienia wyżywienia, za które Wnioskodawca pobiera opłaty.

Fragment:

Czy pobieranie przez Miasto opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do danej Jednostki w wysokości tzw. wsadu do kotła podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy pobieranie przez Miasto opłat za wyżywienie nauczycieli związanych z daną Jednostką w wysokości tzw. wsadu do kotła podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy pobieranie przez Miasto opłat za wyżywienie pracowników obsługi oraz pracowników administracji związanych z daną Jednostką w wysokości tzw. wsadu do kotła podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy pobieranie przez Miasto opłat za wyżywienie w wysokości wyższej niż tzw. wsad do kotła podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (Przypadek nr 2)? Czy pobieranie przez Miasto opłat za wyżywienie dzieci i nauczycieli niezwiązanych z daną Jednostką w wysokości tzw. wsadu do kotła podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (Przypadek nr 3)? Czy pobieranie przez Miasto opłat za wyżywienie dzieci i nauczycieli związanych z daną Jednostką w równowartości kosztów cateringu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (Przypadek nr 4)? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Pobieranie przez Miasto opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do danej Jednostki w wysokości tzw. wsadu do kotła (Przypadek nr 1) stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Czynności wykonywane przez Miasto mieszczą się w zadaniach gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 8 USG czyli są wykonywane w ramach edukacji publicznej.

2018
24
sty

Istota:

Możliwość odzyskania/obniżenia kwoty podatku należnego w związku z realizacją projektu pn. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta (...)”.

Fragment:

(...) miasta (...) ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania/obniżenia kwoty podatku należnego w związku z realizacją projektu pn. „ Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta (...) ”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 grudnia 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Miasto (dalej: Wnioskodawca) jako miasto na prawach powiatu, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Miasto wykonuje zadania nałożone na niego odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostało powołane. Miasto realizuje inwestycje pn. „ Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost, jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta (...) ”. Przedmiotowy projekt polega na oświetleniu wybranych miejsc szczególnie niebezpiecznych i newralgicznych w ciągach ulic: 73 A – B (teren działki nr 2/1), C – D (teren działki nr 544/43), E (teren działek nr: 149/27, 78/40), F (teren działek nr: 35/1, 17/5), G (teren działek nr: 3245/55, 3246/55, 933/55), H (teren działki nr: 70), Obwodnica od ul.

2018
24
sty

Istota:

Mżliwość odzyskania/obniżenia kwoty podatku należnego w związku z realizacją projektu pn. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta (...)”.

Fragment:

(...) miasta (...) ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania/obniżenia kwoty podatku należnego w związku z realizacją projektu pn. „ Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta (...) ”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 grudnia 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Miasto (dalej: Wnioskodawca) jako miasto na prawach powiatu, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Miasto wykonuje zadania nałożone na niego odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostało powołane. Miasto realizuje inwestycje pn. „ Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta (...) ”. Ww. projekt polega na wymianie wyeksploatowanych i zużytych opraw oświetleniowych zabudowanych w ciągach ulic A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S i T na slupach metalowych lub betonowych, w których źródła światła sodowe posiadają dużą energochłonność na nowoczesne oświetlenie zewnętrzne w technologii LED.

2018
19
sty

Istota:

W analizowanej sprawie dochodzi do odpłatnej dostawy towarów w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1, a wpłaty dokonywane przez mieszkańców biorących udział w projekcie jak również kwota dofinansowania otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy opodatkować 23% stawką podatku VAT. Miasto będzie miało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów związanych z realizacją zadania.

Fragment:

Po okresie trwałości projektu Miasto będzie mogło przekazać kotły C.O. na własność mieszkańcom, zapewniając im tym samym trwałą możliwość korzystania z tych urządzeń. Spoczywający na Wnioskodawcy obowiązek dokonania takiego przekazania własności będzie częścią wszystkich zobowiązań Miasta wynikających z umów zawieranych z mieszkańcami i dopełni zakres dostawy kotła realizowanej przez Miasto. Należy tu podkreślić, że Miasto dokonywać będzie dostawy kotłów C.O. na rzecz mieszkańców, a więc docelowe przekazanie im własności tych kotłów jest niezbędnym elementem realizowanej przez Miasto czynności. Podsumowując, mające nastąpić po upływie okresu trwałości projektu (po upływie 5-letniego okresu od zakończenia inwestycji) przekazanie własności kotłów C.O. stanowi część realizowanej obecnie przez Miasto odpłatnej dostawy towarów. Czynność ta stanowić będzie finalne wykonanie zobowiązania Miasta i jest objęta wynagrodzeniem należnym od mieszkańców. W konsekwencji, po opodatkowaniu VAT wpłat uzyskanych przez Miasto od mieszkańców tytułem zapłaty ww. wynagrodzenia, Miasto nie będzie miało obowiązku odrębnie/dodatkowo opodatkować VAT samej czynności przeniesienia własności kotłów C.O.

2018
13
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów.

Fragment:

Towary te przekazywane są nieodpłatnie na wniosek – jednostkom miasta, szkołom, przedszkolom, stowarzyszeniom, klubom sportowym, organizacjom pozarządowym oraz osobom odwiedzającym Miasto (turystom) lub są wręczane przez przedstawicieli Miasta w trakcie organizowanych lub współorganizowanych imprez, spotkań i innych wydarzeń. W szczególności wręczanie przedmiotowych nagród i prezentów, materiałów promocyjnych oraz wyżej wymienionych gadżetów dokonywane jest w następujących okolicznościach: w ramach realizacji zadań własnych w zakresie promocji np. podczas oficjalnych spotkań i uroczystości, imprez okolicznościowych, Dni Miasta, wizyt inwestorów, zaproszonych delegacji, różnego rodzaju konferencji ogólnopolskich, w ramach podziękowań osobom zasłużonym dla Miasta, z okazji obchodów rocznic, jubileuszy; w ramach realizacji zadań własnych w zakresie kultury, sportu, turystyki np. wręczanie nagród rzeczowych, gadżetów podczas organizowanych lub współorganizowanych zawodów sportowych, turniejów, konkursów, wystaw; w ramach edukacji publicznej np. podczas organizowanych przez Miasto konkursów edukacyjnych, targach i wystaw edukacyjnych. Przedmiotowe towary, o których mowa na wstępie, Miasto nabywa w związku z zaistnieniem konkretnych okoliczności warunkujących konieczność dokonania takiego zakupu. Zakup przez Miasto towarów przeznaczonych na nagrody, prezenty, upominki, drobne gadżety, materiały promocyjne udokumentowany jest wystawianymi przez dostawców fakturami.

2017
16
gru

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika z tytułu organizowania przy pomocy jednostek budżetowych wyżywienia dla dzieci w stołówkach przedszkolnych i szkolnych

Fragment:

Finasowanie pobytu i nauczania dzieci w przedszkolach będących jednostkami budżetowymi Miasta ..... przedstawia się następująco: pobyt i nauczanie dzieci do godziny 13:00 jest finansowany wyłącznie z budżetu Miasta, po godz. 13:00 pobyt i nauczanie dziecka w przedszkolu stanowi przedmiot porozumienia zawartego z rodzicami (opiekunami) dziecka - szczegółowe zasady określono w uchwale Rady Miasta ..... nr .... z dnia 29.12.2016 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa ..... poz. 150 z dnia 10 stycznia 2017 r. Rodzice (opiekunowie) ponoszą opłaty z tytułu korzystania przez dzieci z wyżywienia w przedszkolach w formie trzech posiłków - śniadanie, obiad i podwieczorek natomiast w szkolnych stołówkach w formie jednego posiłku - obiadu. Wysokość stawki żywieniowej stosowanej w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na podstawie art. 106 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), ustala dyrektor szkoły lub przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym jakim jest Miasto ...... Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją opisanego zadania własnego są wystawiane na Miasto ...... Celem prowadzenia stołówki szkolnej czy przedszkolnej nie jest świadczenie usług gastronomicznych, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych stołówki polegających na zapewnieniu żywienia w ramach funkcji opiekuńczej.

2017
4
lis

Istota:

Przedmiotowe wydatki są związane w szczególności z realizacją zadań Miasta, której ma służyć cała inwestycja polegająca na przebudowie ulic wraz z czynnościami dodatkowymi, czyli w szczególności poprawie jakości dróg publicznych czy transportu zbiorowego. W konsekwencji, w opisanym przypadku nie zachodzi związek pomiędzy poniesionymi wydatkami na przebudowę trasy tramwajowej, który uzasadniałby powstanie prawa do obniżenia przez Miasto kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego związanego z tą częścią nabyć towarów oraz usług.

Fragment:

(...) Miasta. W ramach realizacji wskazanych powyżej zadań ZDM wykonuje również czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należą do nich w szczególności: refakturowanie kosztów mediów na rzecz podmiotów korzystających z przyłączy należących do ZDM, dzierżawa terenów pod stacje paliw, myjnie samochodowe, parkingi, itp., wynajem rowerów w ramach systemu rowerów miejskich. ZTM jest jednostką organizacyjną utworzoną przez Wnioskodawcę prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Zgodnie z treścią statutu nadanego uchwałą Rady Miasta z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą: Rady Miasta z dnia 18 maja 2006 r.; Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2008 r.; Rady Miasta z dnia 5 listopada 2009 r.; Rady Miasta z dnia 8 września 2011 r.; Rady Miasta z dnia 23 lutego 2012 r.; Rady Miasta z dnia 15 października 2015 r. przedmiotem działania ZTM jest zarządzanie transportem zbiorowym aglomeracji, tworzenie form organizacyjnych transportu zbiorowego odpowiadających potrzebom aglomeracji oraz prowadzenie prac nad właściwym i sprawnym funkcjonowaniem tego transportu, a w (...)

2017
19
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Zielone płuca miast. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika bowiem, że Miasto będzie realizowało projekt w ramach zadań własnych nałożonych na nie ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie będzie działało w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Miasto nie będzie ponosiło wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie będzie działało w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że Miastu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu pn. „ Zielone płuca miast. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą ”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Miasto nie będzie działało jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.