Metody szacowania | Interpretacje podatkowe

Metody szacowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to metody szacowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skarga kasacyjna jest wysoce sformalizowanym środkiem zaskarżenia a powołanie podstaw kasacyjnych wymaga uzasadnienia. Nie można uznać za podstawę kasacyjną odmiennej oceny dowodów przez skarżącego i wyprowadzenia na jej podstawie własnych wniosków co do stanu faktycznego bez wskazania przepisów postępowania sądowego, które zdaniem strony, zostały naruszone.
Strona nie jest uprawniona do żądania w drodze skargi kasacyjnej weryfikacji ustaleń faktycznych dokonanych przez organy podatkowe. Jej możliwości w procesie przed sądem administracyjnym ograniczają się jedynie do żądania kontroli legalności działania organów administracji publicznej i legalności wydawanych przez nie orzeczeń.
Fragment:
(...) Zaskarżonym wyrokiem oddalono skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydaną w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. z tym uzasadnieniem, że odpowiada ona prawu. Wcześniej WSA w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 11 października 2004 r. o sygn. akt I SA/Bd 311/02 ( zw. dalej: wyrokiem z dnia 11 października 2004 r.) uchylił decyzję organu odwoławczego z dnia 1 kwietnia 2004 r. z przyczyn formalnych, nakazując powtórne przesłuchanie świadków z zapewnieniem stronie czynnego udziału w tym postępowaniu. Sąd podzielił też wątpliwości, co do wysokości wydatków za usługi zamawiane przez podatnika, widząc konieczność zweryfikowania ich w oparciu o ceny rynkowe. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy zaskarżoną decyzją utrzymano w mocy decyzję organu I instancji określająca zobowiązanie podatkowe Robertowi P... w kwocie 1.090.068,50 zł oraz określającą wysokość odsetek za zwłokę od niezapłaconej częściowej zaliczki (...)
2011
1
cze

Istota:
Argumentacja przytoczona przez stronę dla uzasadnienia wskazanej podstawy kasacyjnej nie pozostaje w żadnym związku z tą podstawą, dlatego też, skoro skarżący nie wskazał właściwych przepisów, które mógł ewentualnie naruszyć Sąd, akceptując zastosowaną metodę szacowania przychodu Naczelny Sąd Administracyjny nie może z urzędu uzupełniać podstawy kasacyjnej i rozważać sprawy w aspekcie innych niż wynika to ze skargi kasacyjnej przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Fragment:
(...) sprawie przypadkami nieważności postępowania - rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej. Oznacza to, że Sąd nie może wyjść poza granice skargi kasacyjnej, chociażby dostrzegał wadliwości zaskarżonego orzeczenia, których strona nie wskazała. Z uwagi na związanie Sądu wskazanymi przez stronę podstawami zaskarżenia nie mogą być rozważane argumenty przytoczone przez skarżącego w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, odnoszące się do zastosowanej przez organy podatkowe metody szacowania przychodu i oceny materiału dowodowego, dokonanej w postępowaniu administracyjnym a zaakceptowanej przez WSA. Nie pozwala na to bowiem wskazana podstawa kasacyjna. Skarżący zarzucił, że WSA naruszył ar. 174 pkt 2 u.p.p.s.a. (skarżący omyłkowo wskazał § 2) w zw. z art. 106 § 3 i § 5 tej ustawy i art. 233 § 1 kpc. Sąd nie mógł naruszyć ar. 174 pkt 2 u.p.p.s.a. bowiem przepis ten wymienia jedną z dwu podstaw kasacyjnych i w żaden sposób nie mógł być (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy sprzedaż produkcji przeznaczonej na rynek krajowy podmiotowi centralnemu Grupy E jest zgodna z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy uzasadnione jest wykorzystanie metody rozsądnej marży w celu ustalenia cen stosowanych w transakcji z podmiotem centralnym w odniesieniu do tej produkcji?
Fragment:
(...) metodę tę stosuje się w pierwszej kolejności przed innymi metodami, określonymi w przepisach rozporządzenia (...). W orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 20.01.1997 r. Sygnatura akt SA/Ka2755/95, wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku z dnia 13.06.1997 r. Sygnatura akt SA/Bk1509/95 i z dnia 13.11.1998 r. Sygnatura akt SA/Bk124/98), że wybór metody szacowania mieści się w zakresie działania organu podatkowego i kontroli sądowej podlega nie wybór metody jako takiej, lecz to, czy zastosowanie konkretnej metody ma odzwierciedlenie w materiale dowodowym. Nie oznacza to oczywiście zupełnej dowolności w wyborze metody szacunku – lecz obowiązek logicznego wyjaśnienia przyjęcia danej metody. W przedmiocie czy interpretacja udzielona w 2002 r. przez poprzedni Urząd Skarbowy pozostaje nadal aktualna – Naczelnik Drugiego (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.