Metody szacowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to metody szacowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Skarga kasacyjna jest wysoce sformalizowanym środkiem zaskarżenia a powołanie podstaw kasacyjnych wymaga uzasadnienia. Nie można uznać za podstawę kasacyjną odmiennej oceny dowodów przez skarżącego i wyprowadzenia na jej podstawie własnych wniosków co do stanu faktycznego bez wskazania przepisów postępowania sądowego, które zdaniem strony, zostały naruszone.
Strona nie jest uprawniona do żądania w drodze skargi kasacyjnej weryfikacji ustaleń faktycznych dokonanych przez organy podatkowe. Jej możliwości w procesie przed sądem administracyjnym ograniczają się jedynie do żądania kontroli legalności działania organów administracji publicznej i legalności wydawanych przez nie orzeczeń.

Fragment:

(...) Zaskarżonym wyrokiem oddalono skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydaną w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. z tym uzasadnieniem, że odpowiada ona prawu. Wcześniej WSA w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 11 października 2004 r. o sygn. akt I SA/Bd 311/02 ( zw. dalej: wyrokiem z dnia 11 października 2004 r.) uchylił decyzję organu odwoławczego z dnia 1 kwietnia 2004 r. z przyczyn formalnych, nakazując powtórne przesłuchanie świadków z zapewnieniem stronie czynnego udziału w tym postępowaniu. Sąd podzielił też wątpliwości, co do wysokości wydatków za usługi zamawiane przez podatnika, widząc konieczność zweryfikowania ich w oparciu o ceny rynkowe. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy zaskarżoną decyzją utrzymano w mocy decyzję organu I instancji określająca zobowiązanie podatkowe Robertowi P... w kwocie 1.090.068,50 zł oraz określającą wysokość odsetek za zwłokę od niezapłaconej częściowej zaliczki (...)

2011
1
kwi

Istota:

Argumentacja przytoczona przez stronę dla uzasadnienia wskazanej podstawy kasacyjnej nie pozostaje w żadnym związku z tą podstawą, dlatego też, skoro skarżący nie wskazał właściwych przepisów, które mógł ewentualnie naruszyć Sąd, akceptując zastosowaną metodę szacowania przychodu Naczelny Sąd Administracyjny nie może z urzędu uzupełniać podstawy kasacyjnej i rozważać sprawy w aspekcie innych niż wynika to ze skargi kasacyjnej przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Fragment:

(...) sprawie przypadkami nieważności postępowania - rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej. Oznacza to, że Sąd nie może wyjść poza granice skargi kasacyjnej, chociażby dostrzegał wadliwości zaskarżonego orzeczenia, których strona nie wskazała. Z uwagi na związanie Sądu wskazanymi przez stronę podstawami zaskarżenia nie mogą być rozważane argumenty przytoczone przez skarżącego w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, odnoszące się do zastosowanej przez organy podatkowe metody szacowania przychodu i oceny materiału dowodowego, dokonanej w postępowaniu administracyjnym a zaakceptowanej przez WSA. Nie pozwala na to bowiem wskazana podstawa kasacyjna. Skarżący zarzucił, że WSA naruszył ar. 174 pkt 2 u.p.p.s.a. (skarżący omyłkowo wskazał § 2) w zw. z art. 106 § 3 i § 5 tej ustawy i art. 233 § 1 kpc. Sąd nie mógł naruszyć ar. 174 pkt 2 u.p.p.s.a. bowiem przepis ten wymienia jedną z dwu podstaw kasacyjnych i w żaden sposób nie mógł być (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy sprzedaż produkcji przeznaczonej na rynek krajowy podmiotowi centralnemu Grupy E jest zgodna z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy uzasadnione jest wykorzystanie metody rozsądnej marży w celu ustalenia cen stosowanych w transakcji z podmiotem centralnym w odniesieniu do tej produkcji?

Fragment:

(...) metodę tę stosuje się w pierwszej kolejności przed innymi metodami, określonymi w przepisach rozporządzenia (...). W orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 20.01.1997 r. Sygnatura akt SA/Ka2755/95, wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku z dnia 13.06.1997 r. Sygnatura akt SA/Bk1509/95 i z dnia 13.11.1998 r. Sygnatura akt SA/Bk124/98), że wybór metody szacowania mieści się w zakresie działania organu podatkowego i kontroli sądowej podlega nie wybór metody jako takiej, lecz to, czy zastosowanie konkretnej metody ma odzwierciedlenie w materiale dowodowym. Nie oznacza to oczywiście zupełnej dowolności w wyborze metody szacunku – lecz obowiązek logicznego wyjaśnienia przyjęcia danej metody. W przedmiocie czy interpretacja udzielona w 2002 r. przez poprzedni Urząd Skarbowy pozostaje nadal aktualna – Naczelnik Drugiego (...)