Metody amortyzacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to metody amortyzacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
11
maj

Istota:

Zmiana metody amortyzacji

Fragment:

Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości zmiany metody amortyzacji ww. środka trwałego (możliwość zastosowania stawek amortyzacyjnych ustalonych indywidualnie), a tym samym dokonania korekty zeznania CIT-8 za rok 2012 r. Spółka uważa również, że zastosować może indywidualne stawki amortyzacyjne do nakładów ponoszonych w przyszłości na ulepszenie lokalu. Jak już wcześniej wskazano regulacje zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprost zakazują zmiany raz ustalonej metody amortyzacji. Jak bowiem wynika z literalnego brzmienia art. 16h ust. 2 ww. ustawy, podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji i metodę tę stosują aż do pełnego zamortyzowania środka trwałego. Reasumując, jeżeli Spółka podjęła decyzję, że ww. środek trwały (lokal mieszkalny) będzie amortyzowany metodą liniową przy zastosowaniu stawki określonej w Wykazie stawek amortyzacyjnych, a zatem nie skorzystała z prawa zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej, to nie ma obecnie możliwości dokonania korekty odpisów (na skutek zmiany metody amortyzacji) w trakcie amortyzacji tego środka trwałego. Taka korekta byłaby możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy odpisy amortyzacyjne naliczane byłyby niezgodnie z przepisami (niezgodnie z wybranymi zasadami amortyzowania składnika majątku trwałego).

2011
1
paź

Istota:

Dot. oceny prawidłowości dokonanej amortyzacji środka trwałego.

Fragment:

Zgodnie z art. 22h ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. W myśl art. 22i ust. 1 ww. ustawy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 (tzw. metoda liniowa). Zgodnie z treścią art. 22k ust. 7 ww. ustawy, podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Ustawą z dnia 5 marca 2009r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2011
1
sie

Istota:

Czy w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca będzie mógł dokonać jednorazowej amortyzacji (samochodu ciężarowego) oraz skorygować zeznanie za 2007 r.?

Fragment:

Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca dokonał w 2007 roku wyboru metody jednorazowej amortyzacji od nabytego w tym roku podatkowym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochodu ciężarowego to brak jest podstawy prawnej do zmiany wybranej dla tego środka trwałego metody amortyzacji. Jeżeli zatem Wnioskodawca dokonywał odpisów amortyzacyjnych z pominięciem zasad wynikających z przepisu art. 22h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych inną metodą niż jednorazowa amortyzacja (pierwotnie Wnioskodawca wybrał metodę amortyzacji określoną w art. 22k ust. 7 ustawy) to ma obowiązek skorygowania kosztów amortyzacji za ten rok podatkowy oraz prawo do skorygowania zeznania rocznego. W świetle powyższego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie stwierdzające, że „…pomimo spełniania ustawowych kryteriów „małego podatnika”, Wnioskodawca nie może w tej chwili zmienić wybranej metody amortyzacji wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu ciężarowego. Zatem …Wnioskodawca nie może dokonać korekty zeznania za 2007 rok” jest nieprawidłowe. W związku z powyższym w tym zakresie należało z urzędu, zmienić interpretację indywidualną wydaną przez organ upoważniony. Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

2011
1
sie

Istota:

Czy w związku z ustawą nowelizującą z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 22 maja 2009 r. można zastosować jednorazową amortyzację niezamortyzowanej wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT nabytych w okresie od 1 stycznia do 21 maja 2009 r., o których mowa, a więc takich których amortyzację rozpoczęto przy stosowaniu metody liniowej?

Fragment:

Stosownie bowiem do treści art. 22h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Zatem należy uznać, iż fakt że Wnioskodawca w 2008 roku rozpoczął działalność gospodarczą, zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyklucza możliwość zastosowania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego niezamortyzowanej części środków trwałych, zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, nabytych w okresie od 1 stycznia do 21 maja 2009 roku, względem których amortyzację rozpoczęto przy zastosowaniu metody liniowej. Ponadto biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że podatnik który w wyniku omawianej nowelizacji uzyskał status małego podatnika, ale przed wejściem w życie rozpoczął już amortyzację środka trwałego, nadal musi go amortyzować wg wybranej metody. Przepisy nowelizacji nie odnoszą się bowiem do zasady dotyczącej prawa wyboru przez podatnika metody amortyzacji, w tym także do zmiany przyjętej metody. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
sie

Istota:

1. Czy, w sytuacji gdy nowelizacja ma zastosowanie do uzyskanych dochodów od 1 stycznia 2009 r. Wnioskodawczyni miała prawo amortyzować jednorazowo środek trwały nabyty przed nowelizacją przepisów z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej - czy też nie - poprzez zaliczenie jednorazowo w koszty niezamortyzowanej wartość tego środka?
2. Czy Wnioskodawczyni winna dokonać korekty z dniem wprowadzenia środka trwałego do używania tj. 12 marca 2009 r. i dokonać amortyzacji jednorazowo poprzez ujęcie w kosztach uzyskania przychodów całej wartości nabytego i wprowadzonego do używania środka trwałego?

Fragment:

Przepisy nowelizacji nie odnoszą się bowiem do zasady dotyczącej prawa wyboru przez podatnika metody amortyzacji, w tym także do zmiany przyjętej metody. Z kolei zgodnie z art. 22h ust. 2 ustawy wybraną metodę amortyzacji stosuje się do pełnego zamortyzowania środka trwałego. Reasumując, nie miała Pani prawa do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od niezamortyzowanej części środka trwałego uprzednio amortyzowanego metodą określoną w art. 22k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak jest również możliwości skorygowania dokonanych odpisów amortyzacyjnych i dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w dniu oddania środka trwałego do używania. W przedmiotowej sprawie pozostaje bez znaczenia fakt, iż w dniu nabycia środka trwałego nie mogła Pani skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, jak również to, że po nowelizacji ustawy uzyskała Pani status małego podatnika. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
lip

Istota:

Wnioskodawca dokonał wyboru metody jednorazowej amortyzacji zakupionych w 2007 roku na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej środków trwałych to brak jest podstawy prawnej do zmiany wybranej dla danego środka trwałego metody amortyzacji.W sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonał odpisów inną metodą niż jednorazowa amortyzacja, to ma obowiązek skorygowania kosztów podatkowych za ten rok podatkowy (2007 r.)oraz prawo do skorygowania zeznania rocznego.

Fragment:

Przepisy art. 22h ust. 2 ustawy stanowią, że podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych, od wartości początkowej środków trwałych z grupy 3-8 Klasyfikacji Środków trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. W związku z powyższym należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca dokonał wyboru metody jednorazowej amortyzacji zakupionych w 2007 roku na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej środków trwałych to brak jest podstawy prawnej do zmiany wybranej dla danego środka trwałego metody amortyzacji. W sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonał odpisów inną metodą niż jednorazowa amortyzacja, to ma obowiązek skorygowania kosztów podatkowych za ten rok podatkowy (2007 r.) oraz prawo do skorygowania zeznania rocznego.

2011
1
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca jako "mały podatnik" może jednorazowo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne do zakupionego ciągnika siodłowego o wartości netto 137.000 zł?

Fragment:

Należy dodać, że podatnik, który wcześniej otrzymał wsparcie w ramach pomocy de minimis, nie będzie mógł skorzystać z omawianej metody amortyzacji, jeżeli pomoc ta przekroczyła wyznaczony pułap. Pułap pomocy de minimis określają przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Zgodnie z powołanym przepisem, łączna wartość tej pomocy w okresie kolejnych trzech lat budżetowych nie może przekroczyć 200.000 euro, a dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć 100.000 euro. W celu obliczenia wartości pomocy de minimis należy zsumować kwotę pomocy przyznanej w danym roku budżetowym oraz w dwóch latach go poprzedzających. Datą przyznania pomocy de minimis jest moment, w którym beneficjentowi przyznano prawo przyjęcia pomocy. Mając na uwadze cytowane powyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy uznać, iż istnieje możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego ciągnika siodłowego na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym zachowaniu warunków pomocy de minimis. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy (...)