Metoda marżowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to metoda marżowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Co należy rozumieć pod pojęciem termin 2 lata, określonym w art. 120 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 120 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany - postanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 20.12.2005r. /uzupełnionym w dniu 11.01.2006r./ w zakresie terminu obowiązywania zawiadomienia do urzędu skarbowego, o przyjętym sposobie opodatkowania na zasadzie marży, za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż działa Pan na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Firma jest galerią sztuki współczesnej. Dzieła przyjmowane są w komis bezpośrednio od artystów. W przyszłości Strona zamierza dokonywać sprzedaży komisowej, najmu dzieł sztuki oraz sprzedaży dzieł wykonanych na umowę (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przy obliczaniu marży, będącej podstawą opodatkowania usług turystycznych, należy brać pod uwagę wszystkie wydatki dokonane dla bezpośredniej korzyści turysty związane z daną usługą turystyczną, zarówno te udokumentowane fakturami VAT, jak i te udokumentowane rachunkami czy też innymi dowodami księgowymi takimi jak: bilety, dowody opłat?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.02.2006 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać za prawidłowe stanowisko podatnika, iż przy obliczaniu marży będącej podstawą opodatkowania usług turystycznych należy brać pod uwagę wszystkie wydatki dokonane dla bezpośredniej korzyści turysty związane z daną usługą turystyczną zarówno te udokumentowane fakturami VAT jak i te udokumentowane rachunkami czy też innymi dowodami księgowymi takimi jak bilety, dowody opłat. UZSADNIENIE Zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W dniu 06.02.2006 r. pan "X" złożył wniosek o (...)

2011
1
kwi

Istota:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatniczka prowadzi sprzedaż wysyłkową przedmiotów kolekcjonerskich, tj. pocztówek. Ich sprzedaż opodatkowuje zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Część pocztówek Podatniczka zakupiła od niemieckiego podatnika podatku od wartości dodanej zarejestrowanego dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. W opinii Podatniczki wewnątrzwspólnotowe nabycie przedmiotów kolekcjonerskich nie wyklucza ich sprzedaży z zastosowaniem opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyłącznie marży.

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w .............. z dnia 19 maja 2005 r. Nr PP/406-38/ME/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Uzasadnienie Pismem z dnia 14 marca 2005 r., Pani .............. zwróciła się, w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, do Naczelnika Urzędu Skarbowego w .................... z wnioskiem o udzielenie interpretacji o sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatniczka prowadzi sprzedaż wysyłkową przedmiotów kolekcjonerskich, tj. pocztówek. Ich sprzedaż opodatkowuje zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Część (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy rozliczając się metodą marżową, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki tj. energia elektryczna, czynsz, telefon?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 120 ust. 17 ustawy VAT w zakresie, w jakim podatnik dokonuje dostaw towarów opodatkowanych zgodnie z ust. 4, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez tego podatnika: dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków przez niego importowanych; dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców; dzieł sztuki nabytych od podatnika niebędącego podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 Ponadto w myśl art. 120 ust. 19 ustawy VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, jeżeli podlegały opodatkowaniu zgodnie z ust. 4. W związku z powyższym przy rozliczaniu wydatków zaliczanych do kosztów ogólnych m. in. tj. energia elektryczna, czynsz, opłata za telefon Podatnik winien stosować ogólne przepisy dotyczące zasad odliczania i zwrotu podatku. (...)