Metoda kasowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to metoda kasowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
sty

Istota:

Ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi najmu auta zastępczego świadczonej przez małego podatnika rozliczającego się „metodą kasową

Fragment:

Przy czym dla podmiotów rozliczających się metodą kasową, obowiązek podatkowy został określony w art. 21 ustawy. I tak, w myśl art. 21 ust. 1 ustawy, mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje: z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1 − po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej „ metodą kasową ”: otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasową (art. 21 ust. 2 ustawy). Metoda kasowa stanowi zatem szczególny sposób ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, w którym powstanie obowiązku podatkowego zostało powiązane z uregulowaniem należności.

2017
22
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca rozliczając się miesięcznie może stosować kasową metodę rozliczeń.

Fragment:

Zawiadomienie w formie pisemnej powinno zostać złożone naczelnikowi urzędu skarbowemu w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który rozpocznie się stosowanie metody kasowej. Skuteczne złożenie zawiadomienia skutkuje tym, że od pierwszego dnia następnego okresu, podatnik stosuje metodę kasową. Obowiązek złożenia zawiadomienia nie oznacza obowiązku uzyskiwania zgody organu podatkowego na stosowanie tej metody. Przez samo złożenie zawiadomienia podatnik uzyskuje prawo do metody kasowej. Wybranie metody kasowej powoduje, że obowiązek podatkowy powstaje na zasadzie kasowej. Wybranie metody kasowej jest bezwzględnie obowiązujące w pewnym okresie czasu. Ze stosowania tej metody nie można bowiem zrezygnować przez 12 miesięcy. Prawo do stosowania metody kasowej można w tym okresie utracić (następuje to przede wszystkim na skutek przekroczenia limitów sprzedaży). Zarówno skutki rezygnacji, jak i skutki utraty prawa do stosowania metody kasowej następują z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego (miesiąca), w przypadku podatników, którzy utracili to prawo. Należy również wskazać, że przepis przejściowy art. 15 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw stanowi, że przewidziany w art. 99 ust. 3a pkt 1 ustawy brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych przez podatników nowo rejestrowanych (rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych) w ciągu pierwszych 12 miesięcy tej działalności, będzie miał zastosowanie do podatników, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni w IV kwartale 2016 r. (po 30 września 2016 r.).

2015
27
lis

Istota:

Możliwość rozliczenia podatku VAT przez podmiot rozpoczynający prowadzenia działalności gospodarczej jako mały podatnik rozliczający się metodą kasową.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku dotyczą tego, czy możliwe jest rozliczanie podatku VAT metodą kasową przez małego podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą, poczynając od okresu, w którym ową działalność rozpoczyna. W świetle przytoczonych przepisów wskazać należy, że jak wynika z treści art. 104 ustawy o VAT przepisy art. 21, dotyczący małego podatnika rozliczającego się metodą kasową stosuje się również do podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego. Dlatego też w odniesieniu do powyższego twierdzenia uznać należy, ze w analizowanej sprawie możliwe jest rozliczanie podatku VAT metodą kasową przez małego podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą, poczynając od okresu, w którym ową działalność rozpoczyna. W konsekwencji w odniesieniu do przedstawionych okoliczności niniejszej sprawy wskazać należy, że Wnioskodawca mógł za drugi kwartał 2015 r. dokonać rozliczenia podatku VAT jako mały podatnik rozliczający się metodą kasową. Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że możliwe jest rozliczenie podatku VAT metodą kasową przez podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie kwartału, za który będzie dokonywał rozliczenia jako mały podatnik. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2014
21
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT od faktur zapłaconych w części.

Fragment:

(...) metodą kasową ”; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasową (ust. 2 ww. artykułu). W myśl art. 21 ust. 4 ustawy, mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 2 pkt 25. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawową działalnością prowadzoną przez Wnioskodawcę są roboty budowlane. Mały podatnik rozliczający się metodą kasową do końca 2013 r. odliczając podatek naliczony stosował art. 86 ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług. Z początkiem 2014 r. przepisy ustawy o podatku od towarów i usług uległy zmianie. Małego podatnika rozliczającego się metodą kasową obejmują dwa przepisy. Art. 86 ust. 10, który dotyczy wszystkich podatników oraz art. 86 ust. 10e dotyczy tylko małych podatników rozliczających się metodą kasową. W związku z powyższym ustalając zobowiązanie podatkowe VAT w deklaracji VAT-7k w 2014 r.

2014
25
wrz

Istota:

Opodatkowanie transakcji przeniesienia wierzytelności w postaci nakładów na remont lokalu przez podatnika rozliczającego się metodą kasową;

Fragment:

Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy, w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 – faktura powinna zawierać wyrazy „ metoda kasowa ”. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca wynajmuje lokal, w którym będzie prowadził przychodnię. W celu dostosowania tego lokalu do indywidualnych wymagań wnioskodawcy, niezbędne jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych. Koszty poniesionego remontu są związane z czynnościami opodatkowanymi. Na mocy umowy z właścicielem lokalu nakłady na lokal poniesione przez Wnioskodawcę będą rozliczane stopniowo poprzez obniżenie czynszu w kolejnych okresach rozliczeniowych. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT rozliczającym się metodą kasową, zaś właściciel lokalu jest czynnym podatnikiem VAT. Stosownie do treści art. 47 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. , poz. 121), część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Z treści art. 47 § 2 Kodeksu cywilnego wynika, że częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. W myśl § 3 tego artykułu, przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

2014
12
lut

Istota:

Obowiązek skorygowania faktur VAT zawierających zapis „metoda kasowa

Fragment:

Od miesiąca października zaprzestano na fakturach sprzedaży umieszczać wyrazów „ metoda kasowa ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy konieczne jest,aby wszystkie wystawione faktury sprzedaży z wyrazami „ metoda kasowa ” , wystawione przez Spółkę nie będącą małym podatnikiem w okresie styczeń-wrzesień 2013, skorygować tak aby wyeliminować wyrazy „ metoda kasowa ”... Zdaniem Wnioskodawcy, można nie korygować wystawionych przez siebie faktur z wyrazami „ metoda kasowa ”. Faktury spełniają wymogi określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. „ w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur... ” i zawierają wszystkie określone rozporządzeniem dane oraz dodatkowo napis „ metoda kasowa ”. Ustawodawca nigdzie nie określa, że faktura nie może zawierać dodatkowych określeń. W § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia ustawodawca nakazuje wprawdzie użyć wyrazów „ metoda kasowa ” dla podatników rozliczających się metodą kasową wg art. 21 ust. 1 ustawy o VAT, ale użycie tych słów przez Spółkę opodatkowaną na zasadach ogólnych nie zmienia prawa do odliczenia VAT naliczonego przez odbiorcę takiej faktury . W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2014
30
sty

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego u małego podatnika rozliczającego się metodą kasową.

Fragment:

Zawiadomienie w formie pisemnej powinno zostać złożone naczelnikowi urzędu skarbowemu w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który rozpocznie się stosowanie metody kasowej. Skuteczne złożenie zawiadomienia skutkuje tym, że od pierwszego dnia następnego okresu, podatnik stosuje metodę kasową. Obowiązek złożenia zawiadomienia nie oznacza obowiązku uzyskiwania zgody organu podatkowego na stosowanie tej metody. Przez samo złożenie zawiadomienia podatnik uzyskuje prawo do metody kasowej. Wybranie metody kasowej powoduje, że obowiązek podatkowy powstaje na zasadzie kasowej. Wybranie metody kasowej jest bezwzględnie obowiązujące w pewnym okresie czasu. Ze stosowania tej metody nie można bowiem zrezygnować przez 12 miesięcy. Prawo do stosowania metody kasowej można w tym okresie utracić (następuje to przede wszystkim na skutek przekroczenia limitów sprzedaży). Zarówno skutki rezygnacji, jak i skutki utraty prawa do stosowania metody kasowej następują z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego (miesiąca), w przypadku podatników, którzy utracili to prawo. Tak więc z początkiem tego okresu obowiązek podatkowy powstaje na zasadach właściwych wszystkim podatnikom. Nie dotyczy to jednak czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosował metodę kasową. Zgodnie z art. 21 ust. 2 u.p.t.u., w stosunku do tych czynności obowiązek podatkowy powstaje na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 u.p.t.u.

2013
11
sie

Istota:

Odliczenia podatku Wnioskodawczyni może dokonać w rozliczeniu za kwartał, w którym została uregulowana należność wynikająca z otrzymanej faktury tj. w rozliczeniu za kwartał, w którym pożyczkodawca, w imieniu Wnioskodawczyni, przelał środki pieniężne na rzecz Sprzedawcy, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania przez Wnioskodawczynię faktury dokumentującej zakup tego środka trwałego. Bez znaczenia w sprawie jest, że środki pieniężne na zakupiony przez Wnioskodawczynię towar pochodziły z pożyczki udzielonej Jej przez inny podmiot.

Fragment:

Wybór metody kasowej w zakresie rozliczania podatku należnego wiąże się z odmiennymi zasadami rozliczania podatku naliczonego przez małego podatnika. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 16 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 1, w odniesieniu do nabytych na terytorium kraju towarów i usług, mogą obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całość lub część należności wynikającej z otrzymanej od kontrahenta faktury, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury. Uregulowanie należności w części daje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odpowiadającą części uregulowanej należności. Przepisy ust. 10 stosuje się odpowiednio. Z wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, rozliczającym się metodą kasową.

2013
20
mar

Istota:

Czy dla celów kalkulacji wielkości pomocy publicznej w formie zwolnienia z PDOP, która będzie dostępna dla Spółki na podstawie Zezwolenia, przez poniesienie wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą należy rozumieć ich faktyczne poniesienie, zgodnie z metodą kasową (z chwilą zapłaty)?

Fragment:

Zakres pytania dotyczy zatem sytuacji, w której Spółka poniesie wydatki już po uzyskaniu Zezwolenia, w tym także w przypadku, jeśli uiści zaliczki na poczet środków trwałych jeszcze przed uzyskaniem Zezwolenia, ale zgodnie z metodą kasową, wydatki te zostaną faktycznie poniesione dopiero w momencie zapłaty całości wynagrodzenia z tytułu dokonanej na Jej rzecz dostawy, co będzie mieć miejsce już po otrzymaniu przez Spółkę Zezwolenia. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy dla celów kalkulacji wielkości pomocy publicznej w formie zwolnienia z PDOP, która będzie dostępna dla Spółki na podstawie Zezwolenia, przez poniesienie wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą należy rozumieć ich faktyczne poniesienie, zgodnie z metodą kasową (z chwilą zapłaty)... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, przez poniesienie wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą należy rozumieć ich faktyczne poniesienie zgodnie z metodą kasową (z chwilą zapłaty). W myśl art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274 ze zm.; dalej: „ ustawa o SSE ”), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
paź

Istota:

Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

Fragment:

Przychody Wnioskodawcy z tytułu usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności statutowej powstawać będą natomiast na zasadach ogólnych, określonych w art. 12 ust. 1 Ustawy CIT, tj. w dacie faktycznego otrzymania przychodów (metoda kasowa). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartość otrzymanych rzeczy i praw, wartość otrzymanych świadczeń i inne definitywne przysporzenia podatnika, powiększające jego aktywa, którymi może on rozporządzać jak własnymi. Co do zasady przychody powstają z momentem ich faktycznego otrzymania. Wyjątek od tej reguły wprowadza art. 12 ust. 3 powołanej ustawy, w myśl którego, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przepis ten pozwala ujmować dla celów podatkowych przychody, które jeszcze nie zostały otrzymane przez podatnika, ale są mu należne, tj. stanowią przedmiot wymagalnych świadczeń.