Metoda | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to metoda. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną przy zastosowaniu metody opartej o klucz ilości metrów sześciennych mediów dostarczanych przez Gminę do poszczególnych rodzajów podmiotów, tj. według udziału ilości metrów sześciennych mediów dostarczanych na rzecz podmiotów trzecich w ogólnej ilości mediów dostarczanych na rzecz podmiotów trzecich oraz Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.

Fragment:

Jak wskazano dalej w odniesieniu do wskazanych przykładowych metod, „ Dopuszczalna jest także metoda będąca kompilacją metod ustawowych czy też każda inna metoda, pod warunkiem jednak, że będzie odpowiadała ona najbardziej specyfice prowadzonej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Możliwe jest także zastosowanie kilku różnych metod w zależności od różnorodności prowadzonych przez podatnika rodzajów działalności lub w zależności od rodzajów dokonywanych nabyć, jeśli jest to uzasadnione ekonomicznie ”. Co jednak szczególnie istotne z perspektywy niniejszego wniosku, Minister Rozwoju i Finansów w cytowanej Broszurze wprost stwierdza, że jednostki samorządu terytorialnego „ (...) mogą stosować inną (niż określona w Rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2015 r., przyp. Gminy) metodę określenia proporcji pod warunkiem, że metoda ta zapewnia bardziej dokładne niż metoda wskazana w rozporządzeniu, przyporządkowanie podatku naliczonego do czynności dających prawo do odliczenia oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadających na działalność gospodarczą ”. Zdaniem Gminy, zaprezentowana powyżej metoda, którą Gmina uznaje za pozwalającą na dokładniejsze przyporządkowanie podatku naliczonego, spełnia wskazane przez Ministra Rozwoju i Finansów kryteria i w konsekwencji powinna zostać zastosowana zamiast metody określonej w Rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2015 r.

2018
15
kwi

Istota:

Czy odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach podatkowych poprzedzających rok zgłoszenia przez Wnioskodawcę stosowania metody alternatywnej opisanej w art. 15c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ustawa o CIT”) i naliczone za okres przypadający przed rokiem podatkowym, od początku którego Wnioskodawca stosować będzie metodę alternatywną opisaną w art. 15c ustawy o CIT, a które zostaną zapłacone w okresie stosowania tej metody przez Wnioskodawcę, będą objęte metodą alternatywną w rozumieniu art. 15c ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ ustawa o CIT ”) i naliczone za okres przypadający przed rokiem podatkowym, od początku którego Wnioskodawca stosować będzie metodę alternatywną opisaną w art. 15c ustawy o CIT, a które zostaną zapłacone w okresie stosowania tej metody przez Wnioskodawcę, będą objęte metodą alternatywną w rozumieniu art. 15c ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) W opinii Wnioskodawcy, metoda rozliczania niedostatecznej kapitalizacji przewidziana w art. 15c ustawy o CIT (zwana dalej metodą alternatywną) odnosi się do całości odsetek od pożyczek, udzielonych przez podmioty powiązane i niepowiązane, zapłaconych w roku podatkowym, w którym jest ona stosowana przez Wnioskodawcę. Zastosowanie metody alternatywnej nie jest związane z momentem udzielenia lub spłaty pożyczki (należności głównej). W konsekwencji, odsetki od pożyczek udzielonych w latach podatkowych poprzedzających rok podatkowy stosowania przez Wnioskodawcę metody alternatywnej, które zostaną zapłacone w roku jej stosowania, będą stanowić koszt uzyskania przychodu zgodnie z regulacją metody alternatywnej. W uzasadnieniu przedstawionego stanowiska, w pierwszej kolejności należy przytoczyć regulacje ustawy o CIT właściwe dla podatkowego rozliczenia odsetek. Regulacja ustawy o CIT (art. 16 ust. 1 pkt 11) stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są wyłącznie faktycznie zapłacone odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

2018
7
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki bieżące, przy zastosowaniu klucza odliczenia innego niż wskazany w Rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2015 r.

Fragment:

Zatem podatnik może zastosować inną metodę tylko i wyłącznie, gdy wybrana przez niego metoda jest bardziej reprezentatywna i tym samym najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej działalności. W powołanym wyżej rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, Minister Finansów – korzystając z delegacji ustawowej – wskazał: urzędom obsługującym jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkom budżetowym oraz zakładom budżetowym najbardziej odpowiadające specyfice metody określenia proporcji, uwzględniając charakter prowadzonej działalności gospodarczej oraz działalności statutowej takich instytucji. Oznacza to, że Wnioskodawca winien zastosować metodę określania proporcji wskazaną w ww. rozporządzeniu, jako właściwą i najbardziej odpowiadającą specyfice jego działalności, chyba że wykaże iż zaproponowana przez niego metoda jest bardziej reprezentatywna. W ocenie organu, przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób określenia proporcji nie może zostać uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych nabyć, bowiem założenia przyjęte przy obliczaniu wysokości współczynnika przez Wnioskodawcę budzą wątpliwości.

2017
7
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia, czy Spółka może od 1 stycznia 2018 r. stosować alternatywną metodę ustalania wysokości odsetek, które mogą być zaliczone do kosztów podatkowych (określoną w art. 15c ustawy o CIT) w odniesieniu do odsetek wypłacanych po 1 stycznia 2018 r. od pożyczki, która została zaciągnięta przed 31 grudnia 2014 r.

Fragment:

Znak: IPPB6/4510-224/15-2/AZ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że w przypadku wyboru przez podatnika metody alternatywnej będzie ona miała zastosowanie do wszystkich pożyczek zawartych przez podatnika z podmiotami powiązanymi (również tych, które zostały zawarte do 31 grudnia 2014 r.). Organ potwierdził, że nie jest możliwe równoczesne stosowanie metody wskazanej w art. 15c ustawy o CIT, oraz metody wskazanej w art. 16 ust. 1 pkt 60 CIT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.). Również z broszury informacyjnej pt. „ Nowe zasady limitowania wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów obowiązujące w podatku dochodowym od osób prawnych ”, wynika, że podatnik może w stosunku do pożyczek zaciągniętych przed 1 stycznia 2015 r. zastosować metodę ustalania wysokości odsetek do kosztów podatkowych określoną w art. 15c ustawy o CIT. Zastosowanie tej metody nie zostało przy tym ograniczone czasowo, a warunkiem jest zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o stosowaniu tej metody do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym podatnik rozpoczyna stosowanie tej metody. Podsumowując, Spółka uważa, że będzie mogła zastosować metodę alternatywną, określoną w art. 15c ustawy o CIT, ustalania wysokości odsetek, które mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych, również w zakresie odsetek od pożyczek udzielonych przed 1 stycznia 2015 r. począwszy od 1 stycznia 2018 r. pod warunkiem zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

2017
7
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją Inwestycji, w zakresie obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy ustalanej dla jednostki organizacyjnej, w związku z zakupami poczynionymi w ramach realizowanej inwestycji oraz w zakresie braku możliwości rozliczania podatku naliczonego według kryterium powierzchni.

Fragment:

Zatem w sytuacji braku możliwości wyodrębnienia całości lub części wskazanych kwot prawodawca ustanowił, w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, metodę określania proporcji. Proporcji tej nie ustala się na podstawie kryterium powierzchni związanej z działalnością opodatkowaną, ponieważ taka możliwość nie została przewidziana dla podatnika w obowiązującym prawie ”. Powyższa teza została potwierdzona również w późniejszym orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2011 r. (sygn. I SA/Lu 123/11). W którym Sąd orzekł, że: metoda obliczania proporcji wynikająca z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT jest metodą bezwzględnie obowiązującą i o żadnej dowolności w rozliczeniu podatku VAT nie może być mowy. Metoda ta pozostaje w zgodzie z regulacją prawa wspólnotowego, o jakiej mowa w art. 173 ust 1 Dyrektywy 2006/112/WE. W związku z powyższym, jeżeli współczynnik, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT właściwy dla jednostki A i B będzie mniejszy od 2% Województwu nie służy prawo do odliczenia podatku naliczonego z opisanej we wniosku inwestycji. Jeżeli współczynnik ten będzie większy niż 2%, prawo do odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowej inwestycji będzie przysługiwało w części równej wartości współczynnika.

2017
3
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za rok 2014 i lata następne, czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia oraz czy uzyskiwanie ww. dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jednakże na podstawie dodanego do Konwencji art. 22 ust. 1 lit. d), brak opodatkowania dochodów polskich marynarzy w Norwegii będzie upoważniał stronę polską do zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania na metodę proporcjonalnego zaliczenia. Wymieniona wyżej zmiana metody mogłaby powodować obowiązek opodatkowania dochodów polskich marynarzy w Polsce, gdyby nie ulga podatkowa przyznana polskim rezydentom w polskim prawie wewnętrznym (art. 27g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), która w przypadku polskich marynarzy zatrudnionych na statkach norweskich, wyeliminuje obowiązek opodatkowania ich dochodów w Polsce. Konsekwencją stosowania powyższego przepisu jest to, że mimo zamiany metody unikania podwójnego opodatkowania na metodę proporcjonalnego zaliczenia, faktyczne opodatkowanie polskich rezydentów jest zrównane z sytuacją, gdy zastosowanie znajduje metoda wyłączenia progresją. W efekcie zastosowania powyższej ulgi, dochody marynarzy posiadających miejsce zamieszkania w Polsce, które zostały uzyskane z tytułu pracy na pokładach statków eksploatowanych przez norweskie przedsiębiorstwo, nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce niezależnie od tego, czy Norwegia będzie opodatkowywała takie dochody, czy też nie. Z treści ww. uregulowań wynika, że Wnioskodawca uzyskujący dochody z pracy (...)

2016
15
sty

Istota:

Czy w zaistniałym stanie faktycznym, Spółka dokonała prawnie skutecznego wyboru Metody alternatywnej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Mając na uwadze fakt, że Spółka nie miała pewności, czy zawiadomienie przedłożone w styczniu 2015 r. właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o wyborze Metody alternatywnej było prawnie skuteczne, Spółka w lipcu 2015 r. złożyła zawiadomienie o wyborze Metody alternatywnej ponownie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 15c ust. 12 updop, tj. w terminie 30 dni od zawarcia wskazanej powyżej umowy pożyczki od spółki D. Wobec powyższego, spółka C jest podmiotem „ kwalifikowanym ” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. oraz pisemne zawiadomienie o wyborze metody alternatywnej zostało złożone z zachowaniem ustawowego terminu (tj. przed 31 stycznia 2015 r.). Zatem, wszystkie przesłanki umożliwiające stosowanie metody alternatywnej wobec reguł niedostatecznej kapitalizacji zostały spełnione. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz powołane regulacje podatkowe, należy stwierdzić, że Spółka dokonała prawnie skutecznego wyboru metody alternatywnej. Stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2, 3, 4 i 5 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

2015
30
gru

Istota:

Czy w przypadku wyboru przez Spółki metody alternatywnej przewidzianej w art. 15c ustawy o CIT, Spółka będzie zobligowana do jej stosowania w stosunku do odsetek od wszystkich zobowiązań wobec podmiotów kwalifikowanych, w tym również Odsetek od Obligacji?

Fragment:

W chwili obecnej, Spółki zastanawiają się nad możliwością skorzystania z rozwiązania przewidzianego w art. 15c ustawy o CIT (dalej: „ metoda alternatywna ”). Przy czym, w kontekście powyższych rozważań, po stronie Wnioskodawcy pojawiła się wątpliwość co do podatkowego traktowania odsetek od obligacji czyli od finansowania dłużnego, faktycznie wypłaconego na rzecz Spółek przed wejściem w życie art. 15c, tj. przed 1 stycznia 2015 r. Jednocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, że Spółki nie zawiadomiły do 31 stycznia 2015 r. właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze stosowania metody alternatywnej przewidzianej w art. 15c ustawy o CIT (rok podatkowy Spółek pokrywa się z rokiem kalendarzowym), gdyż decyzja w tym zakresie jeszcze nie zapadła. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku wyboru przez Spółki metody alternatywnej przewidzianej w art. 15c ustawy o CIT, Spółka będzie zobligowana do jej stosowania w stosunku do odsetek od wszystkich zobowiązań wobec podmiotów kwalifikowanych, w tym również Odsetek od Obligacji... Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku wyboru przez Spółki metody alternatywnej przewidzianej w art. 15c ustawy o CIT, Spółka będzie zobligowana do jej stosowania w stosunku do odsetek od wszystkich zobowiązań wobec podmiotów kwalifikowanych, w tym również Odsetek od Obligacji.

2015
3
lip

Istota:

W zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Tym samym należałoby uznać, iż prawo do stosowania ochrony praw nabytych, określonych w przepisie bezwzględnie obowiązującym jakim jest art. 7 ust. 1 ustawy nowelizującej, byłoby warunkowe, tj. pod warunkiem niekorzystania z metody alternatywnej w stosunku do pożyczek otrzymanych od 1 stycznia 2015. Oznaczałoby, że premiowana byłaby przez ustawodawcę wyłącznie jedna forma metody kalkulacji odsetek z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61, a tym samym miałoby miejsce swego rodzaju zmuszanie podatników co do wyboru tej właśnie metody oraz ograniczanie swobody ich wyboru. Powyższe skutkowałoby iluzorycznym prawem podatników do wyboru metody zaliczania odsetek do kosztów podatkowych, podczas gdy w rzeczywistości tylko jedna ze wskazanych metod dawałaby przywilej niestosowania bardziej restrykcyjnych limitów wynikających z nowych przepisów. Taka interpretacja przepisów przejściowych naruszałaby zasadę neutralności w zakresie możliwości dokonywania przez podatnika realnego wyboru metody liczenia odsetek z nowej ustawy, w efekcie prawo do zachowania praw nabytych byłoby pozorne. Należy zauważyć, że zastosowanie przepisów przejściowych, zależałoby od konkretnej sytuacji danego podatnika, tj, czy metoda alternatywna byłaby dla niego korzystna od 1 stycznia 2015, czy też nie. Taka ocena nie jest możliwa, gdyż podatnik musi zdecydować o wyborze metody alternatywnej do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a parametry, od których zależy wysokość limitu odsetek zaliczanych do kosztów podatkowych, ostatecznie znane będą dopiero po zakończeniu pierwszego roku podatkowego.

2011
1
wrz

Istota:

Czy dla celów amortyzacji lokalu mieszkalnego metodą uproszczoną Przedsiębiorca uprawniony jest przyjąć jako podstawę odpisów amortyzacji wartość stanowiącą iloczyn połowy łącznej powierzchni pokoju zajętego na potrzeby wykonywania usług fizjoterapeutycznych wraz z połową powierzchni łazienki oraz kwoty 988zl?

Fragment:

Konieczność używania ww. środków uzasadnione jest dobrem pacjenta, jako że brak odpowiedniego natłuszczenia wywołać może skutek w postaci otarć, a przy niektórych metodach masażu wręcz oparzeń skóry. Po zakończonym zabiegu pacjent uprawniony jest zatem skorzystać z łazienki w celu zmycia z siebie ww. preparatów – tak by nie pobrudzić swojej odzieży. Z uwagi na fakt, iż lokal mieszkalny został nabyty przez Przedsiębiorstwo i jego żonę w okresie przed zawarciem związku małżeńskiego, jako majątek osobisty nie wszedł do majątku wspólnego Przedsiębiorcy i jego żony. Przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych prowadząc w tym celu podatkową księgę przychodów i rozchodów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpisów amortyzacyjnych. Czy dla celów amortyzacji lokalu mieszkalnego metodą uproszczoną Przedsiębiorca uprawniony jest przyjąć jako podstawę odpisów amortyzacji wartość stanowiącą iloczyn połowy łącznej powierzchni pokoju zajętego na potrzeby wykonywania usług fizjoterapeutycznych wraz z połową powierzchni łazienki oraz kwoty 988 zł... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie ze art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „ podatnicy mogą ustalić wartość początkową (...) lokali (...)