Metoda | Interpretacje podatkowe

Metoda | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to metoda. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Spółka może od 1 stycznia 2018 r. stosować alternatywną metodę ustalania wysokości odsetek, które mogą być zaliczone do kosztów podatkowych (określoną w art. 15c ustawy o CIT) w odniesieniu do odsetek wypłacanych po 1 stycznia 2018 r. od pożyczki, która została zaciągnięta przed 31 grudnia 2014 r.
Fragment:
Znak: IPPB6/4510-224/15-2/AZ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że w przypadku wyboru przez podatnika metody alternatywnej będzie ona miała zastosowanie do wszystkich pożyczek zawartych przez podatnika z podmiotami powiązanymi (również tych, które zostały zawarte do 31 grudnia 2014 r.). Organ potwierdził, że nie jest możliwe równoczesne stosowanie metody wskazanej w art. 15c ustawy o CIT, oraz metody wskazanej w art. 16 ust. 1 pkt 60 CIT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.). Również z broszury informacyjnej pt. „ Nowe zasady limitowania wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów obowiązujące w podatku dochodowym od osób prawnych ”, wynika, że podatnik może w stosunku do pożyczek zaciągniętych przed 1 stycznia 2015 r. zastosować metodę ustalania wysokości odsetek do kosztów podatkowych określoną w art. 15c ustawy o CIT. Zastosowanie tej metody nie zostało przy tym ograniczone czasowo, a warunkiem jest zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o stosowaniu tej metody do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym podatnik rozpoczyna stosowanie tej metody. Podsumowując, Spółka uważa, że będzie mogła zastosować metodę alternatywną, określoną w art. 15c ustawy o CIT, ustalania wysokości odsetek, które mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych, również w zakresie odsetek od pożyczek udzielonych przed 1 stycznia 2015 r. począwszy od 1 stycznia 2018 r. pod warunkiem zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
2017
7
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją Inwestycji, w zakresie obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy ustalanej dla jednostki organizacyjnej, w związku z zakupami poczynionymi w ramach realizowanej inwestycji oraz w zakresie braku możliwości rozliczania podatku naliczonego według kryterium powierzchni.
Fragment:
Zatem w sytuacji braku możliwości wyodrębnienia całości lub części wskazanych kwot prawodawca ustanowił, w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, metodę określania proporcji. Proporcji tej nie ustala się na podstawie kryterium powierzchni związanej z działalnością opodatkowaną, ponieważ taka możliwość nie została przewidziana dla podatnika w obowiązującym prawie ”. Powyższa teza została potwierdzona również w późniejszym orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2011 r. (sygn. I SA/Lu 123/11). W którym Sąd orzekł, że: metoda obliczania proporcji wynikająca z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT jest metodą bezwzględnie obowiązującą i o żadnej dowolności w rozliczeniu podatku VAT nie może być mowy. Metoda ta pozostaje w zgodzie z regulacją prawa wspólnotowego, o jakiej mowa w art. 173 ust 1 Dyrektywy 2006/112/WE. W związku z powyższym, jeżeli współczynnik, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT właściwy dla jednostki A i B będzie mniejszy od 2% Województwu nie służy prawo do odliczenia podatku naliczonego z opisanej we wniosku inwestycji. Jeżeli współczynnik ten będzie większy niż 2%, prawo do odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowej inwestycji będzie przysługiwało w części równej wartości współczynnika.
2017
7
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za rok 2014 i lata następne, czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia oraz czy uzyskiwanie ww. dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jednakże na podstawie dodanego do Konwencji art. 22 ust. 1 lit. d), brak opodatkowania dochodów polskich marynarzy w Norwegii będzie upoważniał stronę polską do zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania na metodę proporcjonalnego zaliczenia. Wymieniona wyżej zmiana metody mogłaby powodować obowiązek opodatkowania dochodów polskich marynarzy w Polsce, gdyby nie ulga podatkowa przyznana polskim rezydentom w polskim prawie wewnętrznym (art. 27g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), która w przypadku polskich marynarzy zatrudnionych na statkach norweskich, wyeliminuje obowiązek opodatkowania ich dochodów w Polsce. Konsekwencją stosowania powyższego przepisu jest to, że mimo zamiany metody unikania podwójnego opodatkowania na metodę proporcjonalnego zaliczenia, faktyczne opodatkowanie polskich rezydentów jest zrównane z sytuacją, gdy zastosowanie znajduje metoda wyłączenia progresją. W efekcie zastosowania powyższej ulgi, dochody marynarzy posiadających miejsce zamieszkania w Polsce, które zostały uzyskane z tytułu pracy na pokładach statków eksploatowanych przez norweskie przedsiębiorstwo, nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce niezależnie od tego, czy Norwegia będzie opodatkowywała takie dochody, czy też nie. Z treści ww. uregulowań wynika, że Wnioskodawca uzyskujący dochody z pracy (...)
2017
3
sty

Istota:
Czy w zaistniałym stanie faktycznym, Spółka dokonała prawnie skutecznego wyboru Metody alternatywnej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Mając na uwadze fakt, że Spółka nie miała pewności, czy zawiadomienie przedłożone w styczniu 2015 r. właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o wyborze Metody alternatywnej było prawnie skuteczne, Spółka w lipcu 2015 r. złożyła zawiadomienie o wyborze Metody alternatywnej ponownie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 15c ust. 12 updop, tj. w terminie 30 dni od zawarcia wskazanej powyżej umowy pożyczki od spółki D. Wobec powyższego, spółka C jest podmiotem „ kwalifikowanym ” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. oraz pisemne zawiadomienie o wyborze metody alternatywnej zostało złożone z zachowaniem ustawowego terminu (tj. przed 31 stycznia 2015 r.). Zatem, wszystkie przesłanki umożliwiające stosowanie metody alternatywnej wobec reguł niedostatecznej kapitalizacji zostały spełnione. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz powołane regulacje podatkowe, należy stwierdzić, że Spółka dokonała prawnie skutecznego wyboru metody alternatywnej. Stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2, 3, 4 i 5 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.
2016
15
sty

Istota:
Czy w przypadku wyboru przez Spółki metody alternatywnej przewidzianej w art. 15c ustawy o CIT, Spółka będzie zobligowana do jej stosowania w stosunku do odsetek od wszystkich zobowiązań wobec podmiotów kwalifikowanych, w tym również Odsetek od Obligacji?
Fragment:
W chwili obecnej, Spółki zastanawiają się nad możliwością skorzystania z rozwiązania przewidzianego w art. 15c ustawy o CIT (dalej: „ metoda alternatywna ”). Przy czym, w kontekście powyższych rozważań, po stronie Wnioskodawcy pojawiła się wątpliwość co do podatkowego traktowania odsetek od obligacji czyli od finansowania dłużnego, faktycznie wypłaconego na rzecz Spółek przed wejściem w życie art. 15c, tj. przed 1 stycznia 2015 r. Jednocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, że Spółki nie zawiadomiły do 31 stycznia 2015 r. właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze stosowania metody alternatywnej przewidzianej w art. 15c ustawy o CIT (rok podatkowy Spółek pokrywa się z rokiem kalendarzowym), gdyż decyzja w tym zakresie jeszcze nie zapadła. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku wyboru przez Spółki metody alternatywnej przewidzianej w art. 15c ustawy o CIT, Spółka będzie zobligowana do jej stosowania w stosunku do odsetek od wszystkich zobowiązań wobec podmiotów kwalifikowanych, w tym również Odsetek od Obligacji... Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku wyboru przez Spółki metody alternatywnej przewidzianej w art. 15c ustawy o CIT, Spółka będzie zobligowana do jej stosowania w stosunku do odsetek od wszystkich zobowiązań wobec podmiotów kwalifikowanych, w tym również Odsetek od Obligacji.
2015
30
gru

Istota:
W zakresie kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Tym samym należałoby uznać, iż prawo do stosowania ochrony praw nabytych, określonych w przepisie bezwzględnie obowiązującym jakim jest art. 7 ust. 1 ustawy nowelizującej, byłoby warunkowe, tj. pod warunkiem niekorzystania z metody alternatywnej w stosunku do pożyczek otrzymanych od 1 stycznia 2015. Oznaczałoby, że premiowana byłaby przez ustawodawcę wyłącznie jedna forma metody kalkulacji odsetek z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61, a tym samym miałoby miejsce swego rodzaju zmuszanie podatników co do wyboru tej właśnie metody oraz ograniczanie swobody ich wyboru. Powyższe skutkowałoby iluzorycznym prawem podatników do wyboru metody zaliczania odsetek do kosztów podatkowych, podczas gdy w rzeczywistości tylko jedna ze wskazanych metod dawałaby przywilej niestosowania bardziej restrykcyjnych limitów wynikających z nowych przepisów. Taka interpretacja przepisów przejściowych naruszałaby zasadę neutralności w zakresie możliwości dokonywania przez podatnika realnego wyboru metody liczenia odsetek z nowej ustawy, w efekcie prawo do zachowania praw nabytych byłoby pozorne. Należy zauważyć, że zastosowanie przepisów przejściowych, zależałoby od konkretnej sytuacji danego podatnika, tj, czy metoda alternatywna byłaby dla niego korzystna od 1 stycznia 2015, czy też nie. Taka ocena nie jest możliwa, gdyż podatnik musi zdecydować o wyborze metody alternatywnej do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a parametry, od których zależy wysokość limitu odsetek zaliczanych do kosztów podatkowych, ostatecznie znane będą dopiero po zakończeniu pierwszego roku podatkowego.
2015
3
lip

Istota:
Czy dla celów amortyzacji lokalu mieszkalnego metodą uproszczoną Przedsiębiorca uprawniony jest przyjąć jako podstawę odpisów amortyzacji wartość stanowiącą iloczyn połowy łącznej powierzchni pokoju zajętego na potrzeby wykonywania usług fizjoterapeutycznych wraz z połową powierzchni łazienki oraz kwoty 988zl?
Fragment:
Konieczność używania ww. środków uzasadnione jest dobrem pacjenta, jako że brak odpowiedniego natłuszczenia wywołać może skutek w postaci otarć, a przy niektórych metodach masażu wręcz oparzeń skóry. Po zakończonym zabiegu pacjent uprawniony jest zatem skorzystać z łazienki w celu zmycia z siebie ww. preparatów – tak by nie pobrudzić swojej odzieży. Z uwagi na fakt, iż lokal mieszkalny został nabyty przez Przedsiębiorstwo i jego żonę w okresie przed zawarciem związku małżeńskiego, jako majątek osobisty nie wszedł do majątku wspólnego Przedsiębiorcy i jego żony. Przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych prowadząc w tym celu podatkową księgę przychodów i rozchodów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpisów amortyzacyjnych. Czy dla celów amortyzacji lokalu mieszkalnego metodą uproszczoną Przedsiębiorca uprawniony jest przyjąć jako podstawę odpisów amortyzacji wartość stanowiącą iloczyn połowy łącznej powierzchni pokoju zajętego na potrzeby wykonywania usług fizjoterapeutycznych wraz z połową powierzchni łazienki oraz kwoty 988 zł... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie ze art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „ podatnicy mogą ustalić wartość początkową (...) lokali (...)
2011
1
wrz

Istota:
Tut. organ podkreśla, że ciężar rzetelnego rozliczenia wydatków związanych z wydatkami na nabycie lokalu, w części przeznaczonej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i w części wykorzystywanej dla potrzeb osobistych osoby fizycznej, spoczywa zawsze na podatniku. W przypadku gdy, Wnioskodawca nie wykaże w jakiej części wydatki na nabycie lokalu będą związane z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu, wówczas nie nabędzie prawa do odliczenia kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wpłacone zaliczki. Wynika to z tego, że odliczenie podatku przewidziane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ukształtowane jest na zasadzie prawa o nie obowiązku, czy też powinności podatnika. Dlatego też skoro podatnik nie umie z takiego prawa skorzystać naturalnym jest to, że prawo takie nie przysługuje. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje jedynie art. 86 ust. 1, który stanowi o związku zakupów z czynnościami opodatkowanymi i to na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania tego związku, aby mógł skorzystać z odliczenia.
Fragment:
W tym zakresie doszukiwanie się uniwersalnej prawnie określonej metody (czy też wzoru, sposobu) mówiącej o tym, w jaki sposób podatnik ma dokonać stosownego odliczenia nie jest racjonalne, ponieważ każdy stan faktyczny ukształtowany jest indywidualnie, tak więc tworzenie szczegółowych regulacji w tym zakresie prowadziłoby do zbędnej kazuistyki prawnej. Podatnik (a w tym konkretnym przypadku podmiot o wyspecjalizowanej wiedzy „ w danym zakresie ”) powinien umieć we właściwy sposób zastosować się do właściwych norm prawnych, które pozwalają na określenie jego położenia prawno-podatkowego w sposób dla niego najbardziej właściwy. Niemniej jednak zastosowane przez Wnioskodawcę metody, czy też sposobu, na podstawie których dokona on wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego muszą odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. W ten sposób, że wydatki poniesione na zakup lokalu związane z prowadzoną działalnością nie mogą być zawyżone, a co za tym idzie kwota odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu również. Zatem stanowisko Strony mówiące o tym, że skoro nie istnieje metoda oraz sposób pozwalający na dokonanie stosownego odliczenia podatku naliczonego w zakresie wydatków inwestycyjnych w części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i w związku z tym może rozliczać całość podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami z zastosowaniem norm art. 90 ust. 2 ustawy o VAT – należy uznać za błędne.
2011
1
sie

Istota:
Prawo do obliczania podatku należnego według metody „uproszczonej”
Fragment:
Możliwość zastosowania uproszczonej metody obliczania wysokości podatku należnego ograniczona jest jednak podmiotowo. Z metody tej mogą bowiem skorzystać jedynie ci podatnicy, którzy spełniają wymagania określone w ww. przepisie. Po pierwsze, przepis dotyczy wyłącznie podatników, którzy świadczą usługi w zakresie handlu. Poprzez handlową działalność usługową należy rozumieć stałe i zawodowe dokonywanie dostaw towarów uprzednio zakupionych w celu ich dalszej odprzedaży. Działalność ta polega zatem na sprzedaży towarów w stanie nieprzetworzonym. Drugim warunkiem skorzystania z uproszczonej metody jest opodatkowanie dokonywanej sprzedaży według różnych stawek albo też dokonywanie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Ostatnim z warunków zastosowania powyższej metody obliczenia wysokości podatku jest brak wymogu prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Stosując metodę określoną w przedstawionym wyżej przepisie, podatnik dokonuje podziału sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym, w oparciu o proporcje, wynikające z udokumentowanych zakupów w okresie, w którym dokonał zakupów. Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że do obliczenia proporcji przyjmujemy wyłącznie towary przeznaczone do dalszej sprzedaży.
2011
1
sie

Istota:
Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sposobu określenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia przy jednoczesnym realizowaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT i niepodlegających opodatkowaniu poprzez formę ustalenia klucza podziału jest prawidłowe.
Fragment:
W przypadku tego rodzaju darowizn najważniejszym czynnikiem decydującym o udzieleniu wsparcia są decyzje Instytucji Kościelnych; Wnioskodawca rozważa również alternatywną wobec wskazanej w pkt 3 powyżej, metodę rozliczania podatku związanego z wydatkami poniesionymi przy organizacji imprezy. Zgodnie z tą metodą Wnioskodawca odliczyłoby podatek w proporcji, w której licznik stanowiłaby suma kwot sprzedaży z umów sponsorskich dotyczących usług sponsoringowych realizowanych w związku z organizowaną imprezą, a mianownik suma sprzedaży z umów sponsorskich i datków od osób fizycznych otrzymanych w okresie, w którym odbywa się organizowana impreza oraz trwa kampania banerowa - jest to miesiąc czerwiec oraz okres tuż przed tym miesiącem. Do mianownika proporcji nie będzie zaliczane darowizn otrzymanych od innych Instytucji Kościelnych, z uwagi na fakt, iż brak jest związku przyczynowo-sktutkowego prowadzonej akcji promocyjnej (banery, mailing) z tymi przychodami. W przypadku tego rodzaju darowizn najważniejszym czynnikiem decydującym o udzieleniu wsparcia są decyzje Instytucji Kościelnych. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy opisana wyżej metoda odliczania podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących usługi prawne księgowe oraz kierownika biura jest prawidłowa (pkt 1 i 2)... Czy opisana wyżej (w pkt 3) metoda odliczania (...)
2011
1
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Metoda
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.