PP 443/1076/120i/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy lombard dokonując sprzedaży złota jako złom oraz rzeczy używanych przyjętych pod zastaw i nieodebranych, powinien rozliczać się marżą, czy powinien na zasadach ogólnych odprowadzić podatek od wartości sprzedaży.

PP 443/1076/120i/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
 1. lombardy
 2. marża
 3. metale szlachetne
 4. metoda marżowa
 5. rozliczanie podatku od towarów i usług
 6. towar używany
 1. Podatek od towarów i usług (VAT)

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Podstawowym wyróżnikiem tej procedury jest sposób określenia podstawy opodatkowania. Procedura ta określa podstawę opodatkowania w przypadku realizowania dostaw towarów używanych jako marżę, nie zaś obrót rozumiany jako cała kwota należna z tytułu dostawy pomniejszona o kwotę podatku.
Z treści art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy wynika, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 27.41.10-30, ex 27.41.10-50, ex 27.41.20-30, ex 27.41.20-50, ex 27.41.20-70.00, 27.41.30-30, 27.41.30-50, 27.41.61-00, 27.41.62-0, 36.22.11-30.00, 36.22.11-50.00 i 36.22.12-30.00).
Systemem marży zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT objęta jest dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

<
  - osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej nie będącej podatnikiem wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą;
  - podatników wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113
  - podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem zgodnie z ust. 4, czyli w systemie marży.

Zgodnie z art. 120 ust. 11 opodatkowanie marży może mieć również zastosowanie do dostawy:

<
  - dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez podatnika, o którym mowa w ust. 4;
  - dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców;
  - dzieł sztuki nabytych od podatnika wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą, innego niż wymieniony w ust. 4, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 7 %.

Warunkiem skorzystania z opodatkowania metodą marżową dostaw, o których mowa w art. 120 ust. 11 wyżej cytowanej ustawy jest zawiadomienie, zgodnie z art. 120 ust. 13 ustawy, na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętym sposobie rozliczania się marżą, przed dokonaniem dostawy. Zawiadomienie jest ważne przez okres 2 lat, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego. Po tym okresie, jeżeli podatnik chce stosować procedurę polegającą na opodatkowaniu marży, musi ponownie złożyć to zawiadomienie.
Z przytoczonych przepisów wynika, że opodatkowanie metodą marżową dotyczy dostaw jedynie konkretnie wyżej wykazanych towarów nabytych od ściśle określonych dostawców. Tak więc w przypadku nabycia towarów od wyżej wymienionych podmiotów, zastosowanie znajdzie system marży, a w przypadku nabycia od podatnika VAT czynnego towaru używanego, którego nabycie zostało udokumentowane fakturą z wykazanym podatkiem VAT, zastosowanie będą miały ogólne zasady opodatkowania. W przypadku zastosowania ogólnych zasad opodatkowania do dostaw towarów używanych podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od towarów nabytych na zasadach ogólnych. Natomiast obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, jeżeli podlegały opodatkowaniu w systemie marży. Podsumowując powyższe tutejszy organ podatkowy stwierdza, że to podatnik powinien samodzielnie poddać analizie warunki i okoliczności nabycia towaru, który jest przedmiotem jego dostawy pod kątem wyżej cytowanych przepisów.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.