ILPP2/443-1211/12-5/SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w związku z posiadaną w ofercie sprzedaży biżuterią sztuczną z metalu nieszlachetnego platerowaną metalem szlachetnym (pozłacaną silnie zanieczyszczonym zlotem) Wnioskodawca ma obowiązek zarejestrowania się jako podatnik czynny podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2012 r. (data wpływu 30 listopada 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 lutego 2013 r. (data wpływu 14 lutego 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy sprzedaży biżuterii sztucznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy sprzedaży biżuterii sztucznej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 14 lutego 2013 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, wniesienie wymaganej opłaty oraz własne stanowisko.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 1 lipca 2012 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, której zakresem jest sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach. Zainteresowany nie jest płatnikiem podatku VAT i dotychczas nie rozpoczął rejestracji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. W jego ofercie znajdują się zawieszki, w postaci grawerowanego medalika, na woskowanym, regulowanym sznurku. Zawieszki te są platerowane silnie zanieczyszczonym złotem.

Rozpoczynając działalność Wnioskodawca zadecydował o skorzystaniu ze zwolnienia na podstawie przepisów art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r., Dz. U. Nr 177, poz. 1054), który zwalnia od podatku podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie roku podatkowego, u którego wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150.000 zł, tj. w jego przypadku kwoty łącznie 75.000 zł. Zainteresowany skorzystał również ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie przepisów § 3 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 26 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

W toku prowadzonej działalności Wnioskodawca został poddany rutynowej kontroli podatkowej w zakresie obowiązku rejestrowania obrotu przy użyciu kasy fiskalnej. Kontrolujący stwierdzili, że prowadząc sprzedaż zawieszek w postaci grawerowanego medalika na woskowanym regulowanym sznurku powinien on obligatoryjnie być zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz jednocześnie rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Wyroby które sprzedawał Zainteresowany są ze stali nierdzewnej austenistycznej i posiadają warstwę ozdobną w postaci silnie zanieczyszczonej warstwy złota (dane te wynikają z badań wykonanych przez Instytut ..., które zostały przeprowadzone na jego zlecenie z dnia 24 września 2012 r.).

Ustalając zakres możliwości korzystania z obu zwolnień zawartych zarówno w przepisach art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), jak i z § 3 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 26 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 138, poz. 930) dla sprzedaży tych wyrobów Zainteresowany przeanalizował zarówno wyżej wymienione przepisy oraz w powiązaniu z nimi klasyfikację PKWiU, która wywodzi się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. 2008 Nr 207, poz. 1293).

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wyjaśnił, iż: „czynności kontrolne, o których mowa we wniosku zostały przeprowadzone w dniu 3 sierpnia 2012 r. przez St. Komisarz Skarbowy zgodnie z upoważnieniem wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego na okoliczność rzetelności prowadzenia ewidencji sprzedaży. W czasie czynności kontrolnych Kontrolująca stwierdziła, że w jej ocenie ja prowadząc sprzedaż zawieszek, w postaci grawerowanego medalika, na woskowanym, regulowanym sznurku powinienem obligatoryjnie być zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz jednocześnie rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Swoje wątpliwości Kontrolująca opisała w notatce służbowej, która została skierowana do Naczelnika Urzędu Skarbowego ..., który jest właściwym terytorialnie ze względu na moje miejsce zamieszkania i główne miejsce wykonywania działalności. Pracownik Urzędu Skarbowego, który otrzymał sprawę do załatwienia zażądał ode mnie telefonicznie wyjaśnień. Z uwagi na rozbieżność mojej interpretacji z interpretacją pracownika urzędu i wątpliwości, zobligowano mnie ustnie do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministra Finansów. Jednocześnie oświadczam, że nie zostało wszczęte postępowanie podatkowe.”.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż:

 • zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. 2008 Nr 207, poz. 1293), towary będące przedmiotem wniosku klasyfikuje się pod numerem PKWiU 32.13.10.0 „Biżuteria sztuczna i podobne wyroby”,
 • prowadząc działalność sprzedawał towary na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie powstał u niego obowiązek ewidencji tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Obrót uzyskany przez niego w roku 2012 nie przekroczył kwoty 75.000 zł,
 • sprzedawane przez Zainteresowanego towary to wyroby ze stali, czyli materiału nieszlachetnego, platerowanego złotem. Zgodnie z przeprowadzonymi na jego zlecenie badaniami wykonanymi przez Instytut (...), wyroby te są ze stali nierdzewnej austenistycznej (metal nieszlachetny) i posiadają warstwę ozdobną w postaci silnie zanieczyszczonej warstwy złota. Zatem sprzedawane przez niego wyroby mają udział metalu szlachetnego.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z posiadaną w ofercie sprzedaży biżuterią sztuczną z metalu nieszlachetnego platerowaną metalem szlachetnym (pozłacaną silnie zanieczyszczonym zlotem) Wnioskodawca ma obowiązek zarejestrowania się jako podatnik czynny podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Uregulowanie to daje możliwość rejestracji jako podatnika VAT nie jest to jednak możliwość obligatoryjna lecz fakultatywna.

Wnioskodawca rozpoczynając działalność zadecydował o skorzystaniu ze zwolnienia na podstawie przepisów art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, który zwalnia od podatku podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie roku podatkowego, u którego wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150.000 zł, tj. w przypadku Zainteresowanego kwoty łącznie 75.000 zł. W związku z nieosiągnięciem powyższego progu Wnioskodawca nadal korzysta ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług i jednocześnie nie mam obowiązku zarejestrowania się jako podatnik czynny podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Stosownie do art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego” (art. 96 ust. 4 ustawy).

Jak wynika z zapisu art. 96 ust. 5 pkt 1 ustawy, jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminie przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-13 oraz art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży.

Art. 113 ust. 1 ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku (obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r.).

Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (art. 113 ust. 2 ustawy).

Z art. 113 ust. 5 ustawy wynika natomiast, że jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie jej przekroczenia. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę (...).

Z kolei, w myśl art. 113 ust. 9 ustawy, podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zatem, w myśl tego przepisu podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy.

Stosownie zaś do art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
  3. nowych środków transportu,
  4. terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
 2. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
 3. niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Z powyższego wynika, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do alternatywnego wyboru, zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, bądź pozostania podatnikiem VAT zwolnionym. Powyższy wybór jest dobrowolną decyzją każdego podatnika, którego wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła pewnego ustawowego określonego limitu kwoty. Istnieją jednak, wskazane powyżej przesłanki negatywne, które uniemożliwiają podatnikowi skorzystania z tego prawa.

Zauważyć ponadto należy, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nie jest wystarczającym spełnienie wskazanego w tym przepisie warunku, iż wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Muszą bowiem nie tylko zostać spełnione inne przewidziane w art. 113 ustawy warunki, lecz również muszą być wykluczone, wskazane w ust. 13 tego artykułu, wyłączenia co do możliwości zastosowania zwolnienia.

Należy zauważyć, iż w oparciu o art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych uzyskał delegację ustawową do określenia, w drodze rozporządzenia, listy towarów i usług, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Minister Finansów w § 27 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.), określił listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

W załączniku tym, zatytułowanym „Lista towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy”, wymieniono pod pozycją 7 znajdujące się pod symbolem PKWiU ex 32.12 „Wyroby jubilerskie i podobne, z wyłączeniem:

 1. kamieni syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych, obrobionych, lecz nieoprawionych (PKWiU ex 32.12.11.0),
 2. pyłu i proszku z pozostałych naturalnych lub syntetycznych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (PKWiU ex 32.12.12.0),
 3. dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż metale szlachetne,
 4. wyrobów kultu religijnego”.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca w dniu 1 lipca 2012 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, której zakresem jest sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach. Zainteresowany nie jest płatnikiem podatku VAT i dotychczas nie rozpoczął rejestracji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. W jego ofercie znajdują się zawieszki, w postaci grawerowanego medalika, na woskowanym, regulowanym sznurku. Zawieszki te są platerowane silnie zanieczyszczonym złotem. Rozpoczynając działalność Wnioskodawca zadecydował o skorzystaniu ze zwolnienia na podstawie przepisów art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, który zwalnia od podatku podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie roku podatkowego, u którego wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150.000 zł, tj. w jego przypadku kwoty łącznie 75.000 zł. Jak wskazał Wnioskodawca, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. 2008 Nr 207, poz. 1293), towary będące przedmiotem wniosku klasyfikuje się pod numerem PKWiU 32.13.10.0 „Biżuteria sztuczna i podobne wyroby”. Ponadto, prowadząc działalność sprzedawał towary na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie powstał u niego obowiązek ewidencji tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Obrót uzyskany przez niego w roku 2012 nie przekroczył kwoty 75.000 zł. Sprzedawane przez Zainteresowanego towary to wyroby ze stali, czyli materiału nieszlachetnego, platerowanego złotem – wyroby te są ze stali nierdzewnej austenistycznej (metal nieszlachetny) i posiadają warstwę ozdobną w postaci silnie zanieczyszczonej warstwy złota. Zatem sprzedawane przez niego wyroby mają udział metalu szlachetnego.

Oznacza to, że towary będące przedmiotem wniosku, tj. biżuteria sztuczna platerowana metalem szlachetnym, klasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 32.13.10.0 „Biżuteria sztuczna i podobne wyroby”, co oznacza, że nie obejmuje jej wyłączenie ze zwolnienia od podatku w myśl art. 113 ust.1 i 9 ustawy.

Mając na uwadze wyżej przytoczone przepisy oraz opis sprawy stwierdzić należy, iż Wnioskodawca w związku z rozpoczęciem sprzedaży biżuterii sztucznej z metalu nieszlachetnego platerowanej metalem szlachetnym (pozłacanej silnie zanieczyszczonym złotem), ma prawo do zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ust. 9 ustawy, pod warunkiem, iż przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150.000 zł. A zatem, Zainteresowany nie ma obowiązku zarejestrowania się jako podatnik czynny podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ podkreśla, że stosownie do ww. przepisów, organy podatkowe nie są uprawnione do oceny załączonych do wniosku dokumentów, bowiem składający wniosek o wydanie interpretacji obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zatem to z wyczerpującego opisu przedstawionego przez Wnioskodawcę musi wynikać stan faktyczny sprawy umożliwiający wydanie interpretacji indywidualnej zawierającej ocenę stanowiska Zainteresowanego wraz z uzasadnieniem tej oceny (art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Organ podatkowy wydając interpretację indywidualną rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w ramach stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz wyrażonej przez Wnioskodawcę oceny prawnej tego stanu faktycznego. Tym samym Organ podatkowy nie przeprowadza w tego rodzaju sprawach postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku tylko do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które jest ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Ponadto, tut. Organ informuje, iż wniosek w pozostałym zakresie zostanie rozpatrzonym wydaną w dniu 28 lutego 2013 r. interpretacją indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.