Metale szlachetne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to metale szlachetne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
8
sty

Istota:

Istota dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy metali szlachetnych:

Fragment:

Powierzenie to będzie dokonywane przez B. na terytorium Polski (B. planuje dostarczanie metali szlachetnych do polskiego magazynu A. Polska). Używając zakupionych materiałów, otrzymanych i (powierzonych) metali szlachetnych oraz wykorzystując własną linię produkcyjną i siłę roboczą, A. Polska będzie produkowała katalizatory samochodowe. Co do zasady, kooperacja pomiędzy A. Polska i B. w ramach umowy o współpracy zorganizowana jest w ramach dwóch modeli: Model 1 (tzw. Model Pool) - metale szlachetne należące do B. powierzane są przez Spółkę na rzecz A. Polska dla potrzeb przeprowadzenia procesu produkcyjnego. Powierzenie to dokonywane jest przez B. na terytorium Polski (metale szlachetne dostarczane są przez B. do polskiego magazynu A. Polska i są z niego pobierane w miarę potrzeb produkcyjnych). A. Polska nigdy nie nabywa metali szlachetnych i B. zachowa prawo do rozporządzania nimi jak właściciel w trakcie całego procesu. Po ukończeniu przez A. Polska procesu produkcyjnego, produkt wykonany z użyciem powierzonych metali szlachetnych jest sprzedawany przez A. Polska do B. (wartość sprzedaży nie obejmuje metali szlachetnych, gdyż A. Polska nigdy ich nie nabywa). W momencie sprzedaży towarów do B., będą znajdowały się one na terytorium kraju.

2015
1
lip

Istota:

Uznanie transakcji wywozu katalizatorów w celu ich przetworzenia za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów

Fragment:

Kolejny etap przetworzenia, poprzedzony dokonaniem transferu towaru przy użyciu systemu kont metalowych, zostanie przeprowadzony przez Kontrahenta B, po czym metal szlachetny stanowiący składnik nowego katalizatora powróci do Polski jako kraju pochodzenia po zakończeniu procesu przetwarzania. Wątpliwości Spółki dotyczą uznania przemieszczenia zużytego katalizatora zawierającego metal szlachetny z Polski do Niemiec w celu wykonania odzysku metalu oraz utylizacji pozostałego odpadu jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W tym miejscu należy zauważyć, że podstawowym warunkiem, o którym mowa w ww. art. 13 ust. 4 pkt 6 ustawy, nieuznania transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów jest to, aby towary po wykonaniu na nich usług zostały z powrotem przemieszczone na terytorium kraju. W sytuacji opisanej we wniosku na terytorium Niemiec wywożone są zużyte katalizatory, zawierające pewne ilości metali szlachetnych o znacznej wartości. W zakładach tam zlokalizowanych po odzyskaniu metalu pozostałości po starym katalizatorze podlegają utylizacji. Trudno zatem w tym przypadku mówić o jego powrotnym przemieszczeniu, jeśli do kraju powraca świeżo wyprodukowany (z innych surowców) katalizator. Nie można również uznać, że na terytorium kraju powraca ten sam metal szlachetny, będący składnikiem nowego wyrobu.

2014
26
lut

Istota:

Zastosowanie „odwrotnego obciążenia” przy zakupie złomu metali szlachetnych

Fragment:

Nr 92, poz. 529) - zawartość metalu szlachetnego w wyrobie określa się próbą. Wyrób odpowiada danej próbie, jeżeli zawartość metalu szlachetnego nie jest mniejsza od przewidzianej dla danej próby. W Polsce obowiązują następujące próby dla wyrobów jubilerskich złotych: 0,999 - zawierająca 99,9% złota, 0,960 - zawierająca 96,0% złota, 0,750 - zawierająca 75,0% złota, 0,585 - zawierająca 58,5% złota, 0,500 - zawierająca 50,0% złota, 0,375 - zawierająca 37,5% złota, 0,333 - zawierająca 33,3% złota. Poza złotem, w wyżej wymienionych próbach, w największych udziałach występują srebro i miedź. Mogą występować jeszcze inne metale szlachetne: platyna i pallad oraz inne metale wpływające na właściwości i kolor stopu. Dostarczane do Spółki przez jej kontrahentów wyroby będą pozbawione oczek, kamieni i, w miarę możliwości, innych elementów niezawierających metali szlachetnych. Kupowane przez Spółkę wyroby będą traktowane i kupowane jako złom, gdyż będą one nabywane w celu rafinacji tj. odzysku z nich złota i, ewentualnie, innych metali szlachetnych znajdujących się w tych wyrobach, a nie w celu dalszej odsprzedaży. Proces rafinacji jest długotrwały i przebiega po zakupie.

2013
26
lis

Istota:

Opodatkowania sprzedaży złomu metali szlachetnych

Fragment:

(...) metali szlachetnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 sierpnia 2013 r. do Izby Skarbowej w Łodzi został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży złomu metali szlachetnych. Wyżej wskazany wniosek został przesłany do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Tryb. celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością (data wpływu 30 sierpnia 2013 r.). Wniosek uzupełniono w dniu 25 października 2013 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na skupie złomu metali szlachetnych. Wnioskodawca sprzedaje na rzecz podatników VAT kupiony złom metali szlachetnych, w szczególności złom złota. Innymi słowy złom złota i złom srebra pochodzi ze skupu od ludności i jest następnie sprzedawany przez Wnioskodawcę na rzecz podatników VAT. Złom złota, o którym mowa powyżej, to uszkodzony wyrób ze złota. To wyrób zakupiony od klienta z obiegu wtórnego jako złom złota, np. uszkodzona biżuteria (połamane kolczyki, pierścionki) lub biżuteria zniszczona w trakcie sprawdzania próby złota (zapiłowanie pilnikiem i sprawdzenie żrącą cieczą pobierczą niszczy wyrób nieodwracalnie).

2013
21
cze

Istota:

Czy w związku z posiadaną w ofercie sprzedaży biżuterią sztuczną z metalu nieszlachetnego platerowaną metalem szlachetnym (pozłacaną silnie zanieczyszczonym zlotem) Wnioskodawca ma obowiązek zarejestrowania się jako podatnik czynny podatku od towarów i usług?

Fragment:

Zatem sprzedawane przez niego wyroby mają udział metalu szlachetnego. Oznacza to, że towary będące przedmiotem wniosku, tj. biżuteria sztuczna platerowana metalem szlachetnym, klasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 32.13.10.0 „ Biżuteria sztuczna i podobne wyroby ”, co oznacza, że nie obejmuje jej wyłączenie ze zwolnienia od podatku w myśl art. 113 ust.1 i 9 ustawy. Mając na uwadze wyżej przytoczone przepisy oraz opis sprawy stwierdzić należy, iż Wnioskodawca w związku z rozpoczęciem sprzedaży biżuterii sztucznej z metalu nieszlachetnego platerowanej metalem szlachetnym (pozłacanej silnie zanieczyszczonym złotem), ma prawo do zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ust. 9 ustawy, pod warunkiem, iż przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150.000 zł. A zatem, Zainteresowany nie ma obowiązku zarejestrowania się jako podatnik czynny podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Tut. Organ podkreśla, że stosownie do ww. przepisów, organy podatkowe nie są uprawnione do oceny załączonych do wniosku dokumentów, bowiem składający wniosek o wydanie interpretacji obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

2011
1
sie

Istota:

Czy dostawa określonej ilości metali szlachetnych na rzecz klienta stanowi czynność opodatkowaną VAT w Polsce?

Fragment:

Wynagrodzenie Oddziału uzyskiwane z tytułu umożliwienia klientom inwestowania w metale szlachetne jest kalkulowane jako prowizja określona na podstawie ilości i wartości metali szlachetnych przechowywanych na rachunku klienta. Z uzupełnienia do wniosku z dnia 23 października 2009r. wynika, iż w zakresie produktu oferowanego klientom przedstawionego we Wniosku (tj. inwestycji w metale szlachetne), Oddział nie występował do Głównego Urzędu Statystycznego o dokonanie klasyfikacji przedmiotu świadczenia na rzecz klientów, w związku z czym nie jest w stanie wskazać takiej klasyfikacji potwierdzonej przez upoważniony do tego organ. Niemniej jednak, aby uczynić zadość wezwaniu Dyrektora, Oddział pragnie wskazać, iż w jego ocenie oferowany produkt stanowi dostawę towarów w postaci metali szlachetnych wymienionych w grupowaniu 27.4 „ metale szlachetne i metale nieżelazne ”, w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (odpowiednio w grupowaniu 24.4 „ metale szlachetne i metale nieżelazne ” w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie, Oddział pragnie sprecyzować stan faktyczny poprzez stosowne wyjaśnienie procesu składania zamówień w ramach opisanego we Wniosku produktu.

2011
1
maj

Istota:

Czy prowadzona działalność w zakresie naprawy i wyrobu przedmiotów ze złota i srebra z powierzonego materiału nie wymaga ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrujacej ?

Fragment:

W myśl par. 4 pkt 6 ww. rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2006 r. zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w par. 2 oraz par. 3, nie stosuje sę bez wzgledu na wysokość osiągniętych obrotów: przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać zw zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ww. ustawy. W świetle powyższych przepisów prawa, stanowisko Pana jest prawidłowe, bowiem jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, działalność rozpoczął Pan w marcu 2006 r., nie przekroczył kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł. i nie dokonuje pan dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub świadczy usługi jubilerskie z powierzonego materiału, dlatego też nie jest Pan zobowiązany do ewidencjonowania obrotów z tytułu prowadzonej działąlności przy pomocy kasy rejestrującej do momentu przekroczenia w 2006 r. kwoty obrotu w wysokości 20.000 zł.

2011
1
lut

Istota:

Stan faktyczny:
Nasza S. A. wysyła do kontrahentów zagranicznych z krajów UE zużyte katalizatory w postaci popiołów i złomu siatek katalitycznych w celu rafinacji, tj. odzysku metali szlachetnych. Proces ten trwa 5- 6 tygodni. Możliwe są następujące scenariusze postępowania z odzyskanymi metalami szlachetnymi:
1. przerabiane są one na nowy katalizator, który wraca do Polski - do Zakładów,
2. Zakłady dokupują pewne ilości metali szlachetnych jako uzupełnienie odzyskanych metali szlachetnych i przerabiane są one łącznie na nowy katalizator,
3. nie wracają do Polski lecz w wybranym przez Zakłady momencie (zależnie od kształtowania się cen na Giełdzie Londyńskiej) sprzedawane są kontrahentowi, który je odzyskał - w momencie wysyłki wiadomo, że zostaną sprzedane i komu.
Pytanie:
Na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa zwracamy się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w następującej kwestii.
Jak prawidłowo zakwalifikować i udokumentować w/w zdarzenia dla potrzeb podatku od towarów i usług?

Fragment:

Urzędu 14.12.2004 r.) uprzejmie informuję: Z zapytania wynika, że Spółka wysyła do kontrahentów zagranicznych z krajów UE zużyte katalizatory w postaci popiołów i złomu siatek katalitycznych w celu odzysku metali szlachetnych. Możliwe są następujące scenariusze postępowania z odzyskanymi metalami szlachetnymi: Materiały te są przerabiane na nowy katalizator, który wraca do Zakładu. Jednocześnie Spółka dokupuje pewne ilości metali w celu uzupełnienia odzyskanych, które łącznie są przerabiane na nowy katalizator. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Importem usług w rozumieniu ustawy o VAT jest – zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT - świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

2011
1
lut

Istota:

Czy lombard dokonując sprzedaży złota jako złom oraz rzeczy używanych przyjętych pod zastaw i nieodebranych, powinien rozliczać się marżą, czy powinien na zasadach ogólnych odprowadzić podatek od wartości sprzedaży.

Fragment:

Z treści art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy wynika, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 27.41.10-30, ex 27.41.10-50, ex 27.41.20-30, ex 27.41.20-50, ex 27.41.20-70.00, 27.41.30-30, 27.41.30-50, 27.41.61-00, 27.41.62-0, 36.22.11-30.00, 36.22.11-50.00 i 36.22.12-30.00). Systemem marży zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT objęta jest dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od: - osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej nie będącej podatnikiem wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą; - podatników wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 - podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem zgodnie z ust. 4, czyli w systemie marży. Zgodnie z art. 120 ust. 11 opodatkowanie marży może mieć również zastosowanie do dostawy: - dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez podatnika, o którym mowa w ust. 4; - dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców; - dzieł sztuki nabytych od podatnika wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą, innego niż wymieniony w ust. 4, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 7 %.

2011
1
sty

Istota:

Czy zbieractwo i kolekcjonerstwo minerałów z powierzchni ziemi, tj. złota, platyny, srebra podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?

Fragment:

Nr 144, poz. 930 ze zm.); ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.); ustawę z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.), należałoby stwierdzić, że zbieractwo i kolekcjonerstwo nie jest objęte obowiązkiem podatkowym i nie jest zaliczane do działalności gospodarczej Z treści złożonych przez Pana pism wynika ponadto, że nie prowadzi Pan handlu pozyskanymi minerałami. W związku z powyższym zdaniem tutejszego organu podatkowego Pańskie zainteresowania hobbistyczne nie stanowią źródła przychodów w rozumieniu przepisów w/w ustaw.