IBPP1/443-362/12/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy do świadczonych usług szkolenia menagerów finansowanego w całości ze środków publicznych można stosować zwolnienie od podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2012r. (data wpływu 2 kwietnia 2012r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 19 czerwca 2012r., pismem z dnia 22 czerwca 2012r. (data wpływu 25 czerwca 2012r.) oraz pismem z dnia 9 lipca 2012r. (data wpływu 11 lipca 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę szkoleń na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT – jest prawidłowe,
 • zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę szkoleń na mocy § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2012r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy usługi szkoleń, które planuje świadczyć Wnioskodawca powinny być zwolnione od podatku VAT.

Wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 19 czerwca 2012r., pismem z dnia 22 czerwca 2012r. (data wpływu 25 czerwca 2012r.) oraz pismem z dnia 9 lipca 2012r. (data wpływu 11 lipca 2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 26 czerwca 2012r. znak IBPP1/443-362/12/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest psychologiem. Ukończył studia podyplomowe – doradztwo zawodowe. Jego działalność obejmuje: różnego rodzaju szkolenia (warsztaty z profilaktyki, zachowań agresywnych i przeciwdziałaniu przemocy, szkolenia z zakresu umiejętności psychologicznych: takich jak asertywność, komunikacja, umiejętności interpersonalne, metody szybkiej nauki dla uczniów, nauczycieli, w domach kultury), indywidualne doradztwo zawodowe oraz doradztwo psychologiczne (psychologiczne testy predyspozycji zawodowych, interpretacja testów, pisanie dokumentów aplikacyjnych, informacja na temat możliwych ścieżek edukacji, informacje na temat oferty edukacyjnej i dalszych możliwości kształcenia lub zdobycia pracy, informacje na temat systemu edukacji i ścieżek kariery, informacje na temat zawodów: podział zawodów, zawody przyszłości, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, cechy charakteru i umiejętności, autoprezentacja i rozmowa rekrutacyjna). W Urzędzie Statystycznym opisywane wyżej działania zostały zaklasyfikowane jako działalność wspomagająca edukację posiadającą kod PKO 85.60Z.

Wnioskodawca planuje rozpocząć świadczenie usługi w zakresie kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego w ramach projektu w całości finansowanego ze środków UE. Celem ogólnym projektu jest dostosowanie, do potrzeb lokalnej gospodarki, kwalifikacji 60 pracowników w zakresie kompetencji managerskich i branżowego języka niemieckiego. Celem programu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierowniczych oraz skutecznego zarządzania zespołami. Program nastawiony jest na rozwój umiejętności społecznych niezbędnych do efektywnego zarządzania ludźmi, budowanie osobistego potencjału przyszłych menadżerów oraz wzrost wiedzy pomocnej w skutecznym realizowaniu celów organizacji.

Projekt skierowany jest do osób zarówno będących menagerami pragnącymi uzupełnić dotychczas posiadaną wiedzę jak również rozwijać swoje kompetencje zawodowe oraz do osób pragnących zdobyć nowe umiejętności w ramach przekwalifikowania zawodowego.

Usługa obejmie nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem (szkolenie dla menagerów), ponadto ma na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, projekt finansowany jest w całości ze środków publicznych tj. ze środków Unii Europejskiej.

W uzupełnieniu, które wpłynęło do tut. organu w dniu 19 czerwca 2012r. podano również, że:

 • Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 • Wnioskodawca nie jest podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT,
 • usługi, o których mowa we wniosku nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,
 • Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 • przeprowadzone szkolenia realizowane w ramach projektu (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), finansowane są w 100% ze środków publicznych.

W piśmie z dnia 22 czerwca 2012r. podano ponadto, że w ramach projektu „Kariera na wyciągnięcie ręki – Skuteczny Manager i Kompetentny Trener ze znajomością języka niemieckiego w Twoim powiecie” Wnioskodawca jest współprowadzącym wszystkie szkolenia managerskie o następującej tematyce:

 1. Skuteczna współpraca w zespole.
 2. Komunikacja managerska.
 3. Manager – lider, przywódca, organizator.
 4. Strategia i planowanie w zarządzaniu.
 5. Zarządzanie zespołem: motywowanie, delegowanie i ocena.
 6. Rynek i mechanizmy jego funkcjonowania.
 7. Sesja oceny potencjału i kompetencji.
 8. Indywidualne style managerskie i planowanie osobistego rozwoju.

Wykonywane przez Wnioskodawcę czynności obejmą:

 • bieżącą analizę potrzeb szkoleniowych uczestników,
 • udział w opracowaniu programów poszczególnych zjazdów szkoleniowych we współpracy z trenerem prowadzącym szkolenie,
 • współprowadzenie szkolenia we współpracy z trenerem,
 • odpowiedzialność za analizę i wsparcie procesu edukacyjnego i grupowego,
 • wsparcie indywidualne uczestników w trakcie szkoleń,
 • opracowanie dokumentacji szkolenia według wzoru opracowanego przez Zamawiającego.

W uzupełnieniu z dnia 9 lipca 2012r. Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT od dnia 15 lutego 2012r. Rezygnacja ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9 (złożone zgłoszenie rejestracyjne VAT-R) – prowadzenie doradztwa zawodowego.

Wnioskodawca nie był podmiotem występującym o dotację. O dofinansowanie projektu w ramach funduszy unijnych ubiegał się :

I Sp. z o.o.

ul. Z.

ul. B.

W partnerstwie z:

Stowarzyszeniem ...

Al. M.

Stowarzyszenie jest Zleceniodawcą Wnioskodawcy.

Wnioskodawca będzie osobiście realizował usługi szkoleniowe zlecone przez Stowarzyszenie – partnera projektu.

Faktura wystawiona przez Wnioskodawcą na rzecz zleceniodawcy będzie dowodem poniesienia wydatku przewidzianego w planie realizowanego projektu.

85% środków danej transzy pochodzi z BGK, 15% z WUP K. – pieniądze trafiają do I Sp. z o.o. oddział w K., który przesyła do Partnera Projektu Stowarzyszenia ., a później za zrealizowaną usługę trafiają do Wnioskodawcy.

Środki, którymi zleceniodawca płacić będzie Wnioskodawcy za usługi szkoleniowe, będą wyłącznie środkami uwzględnionymi w realizowanym przez Wnioskodawcę projekcie na nabycie danego rodzaju usługi szkoleniowej świadczonej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca otrzymuje zapłatę wyłącznie środkami publicznymi.

Wnioskodawca otrzymuje zapłatę od zleceniodawcy wyłącznie środkami publicznymi. Zleceniodawca nie posada środków własnych projektu (wpłat od uczestników) posiada je Lider projektu Instytut.

Wnioskodawca nie będzie sam realizował projektu.

Uczestnicy będą wnosić opłaty (10% wartości programu szkoleniowego), które wpłacać będą I Sp. z o.o. oddział w K. Opłaty te będą stanowić 10% ceny usługi świadczonej przez Wnioskodawcę.

Uczestnicy szkolenia to osoby dorosłe pracujące, które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w szkoleniu, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, osoby zatrudnione na terenie powiatu k., osoby posiadające wykształcenie wyższe lub będących w trakcie studiów wyższych, nie mają doświadczenia w zawodzie managera: zarządzanie maksymalnie 2 osobowym zespołem.

Uczestnicy zgłaszają się samodzielnie.

Nauczanie będzie dotyczyło kompetencji managerskich, które mają być wykorzystywane przez uczestników w swoich miejscach pracy i mają być dla nich okazją do podniesienia kwalifikacji zawodowych pozwalających na awans na stanowiska kierownicze, managerskie. Szkolenie te są bezpośrednio związane z pracą, którą wykonują.

Współprowadzenie przez Wnioskodawcę szkoleń polega na:

 • przygotowaniu programu poszczególnych szkoleń z trenerem odpowiedzialnym tematycznie za dane szklenie,
 • wspólne prowadzenie szkolenia z drugim trenerem.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi szkoleń, które planuje świadczyć Wnioskodawca obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem (szkolenie dla menagerów) oraz nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych finansowane w całości ze środków publicznych tj. ze środków Unii Europejskiej, powinny być zwolnione od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi szkoleń, które planuje on świadczyć obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem (szkolenie dla menagerów) oraz nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych finansowane w całości ze środków publicznych tj. ze środków Unii Europejskiej, powinny być zwolnione od podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku lub opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 tej ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 • prowadzone w formach i na zasadach,
 • świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 • finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto w § 13 ust 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), środkami publicznymi są dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2, przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych, z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, z otrzymanych pożyczek i kredytów, z innych operacji finansowych oraz przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2011r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 77 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 11 lipca 2011r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 282/2011 zastąpiło rozporządzenie Rady nr 1777/2005, które przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).

Przepis art. 44 ww. rozporządzenia nr 282/2011 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Usługi jakie planuje świadczyć Wnioskodawca mieszczą się w usługach kształcenia zawodowego/ przekwalifikowania zawodowego, ponieważ pozostają w bezpośrednim związku z zawodem osób biorących udział w szkoleniu i mają na celu zdobycie odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji związanych z wykonywanym przez nich zawodem. Spełniona jest również druga przesłanka zastosowania przepisu § 13 ust 1 pkt 20 ww. rozporządzenia, a mianowicie fakt, iż usługa finansowana jest – jak wskazał Wnioskodawca – co najmniej w 70% ze środków publicznych. Spełnione są zatem zarówno przesłanki zwolnienia określone w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) t. j. z dnia 29 lipca 2011r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1054), jak i § 13 ust 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu, które wpłynęło do tut. organu w dniu 19 czerwca 2012r. Wnioskodawca stwierdził, iż uważa, że przedmiotowe szkolenia powinny być zwolnione od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:

 • zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę szkoleń na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT – uznaje się za prawidłowe,
 • zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę szkoleń na mocy § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. – uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT – obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. – w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje rozpocząć świadczenie usługi w zakresie kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego w ramach projektu w całości finansowanego ze środków UE. Celem ogólnym projektu jest dostosowanie, do potrzeb lokalnej gospodarki, kwalifikacji 60 pracowników w zakresie kompetencji managerskich i branżowego języka niemieckiego. Celem programu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierowniczych oraz skutecznego zarządzania zespołami. Program nastawiony jest na rozwój umiejętności społecznych niezbędnych do efektywnego zarządzania ludźmi, budowanie osobistego potencjału przyszłych menadżerów oraz wzrost wiedzy pomocnej w skutecznym realizowaniu celów organizacji.

Projekt skierowany jest do osób zarówno będących menagerami pragnącymi uzupełnić dotychczas posiadaną wiedzę jak również rozwijać swoje kompetencje zawodowe oraz do osób pragnących zdobyć nowe umiejętności w ramach przekwalifikowania zawodowego.

Usługa obejmie nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem (szkolenie dla menagerów), ponadto ma na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, projekt finansowany jest w całości ze środków publicznych tj. ze środków Unii Europejskiej.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wnioskodawca nie jest podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT. Usługi, o których mowa we wniosku nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a także usługi w zakresie kształcenia na poziomie wyższym świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe.

Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, koniecznym jest jednoczesne spełnienie dwóch przesłanek, mianowicie świadczący usługi musi być podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a świadczącym usługi w zakresie kształcenia i wychowania lub podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b świadczącym usługi w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Wnioskodawca podał, że nie jest jednostką objętą systemem oświaty ani też podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie nie znajduje zatem zastosowania zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie nie znajduje również zastosowania zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a i lit. b ustawy o VAT. Wnioskodawca stwierdził bowiem, że usługi, o których mowa we wniosku nie sa prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz że nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Jak podał Wnioskodawca, w ramach projektu „Kariera na wyciągnięcie ręki – Skuteczny Manager i Kompetentny Trener ze znajomością języka niemieckiego w Twoim powiecie”, wykonywane przez Wnioskodawcę czynności obejmą:

 • bieżącą analizę potrzeb szkoleniowych uczestników,
 • udział w opracowaniu programów poszczególnych zjazdów szkoleniowych we współpracy z trenerem prowadzącym szkolenie,
 • współprowadzenie szkolenia we współpracy z trenerem,
 • odpowiedzialność za analizę i wsparcie procesu edukacyjnego i grupowego,
 • wsparcie indywidualne uczestników w trakcie szkoleń,
 • opracowanie dokumentacji szkolenia według wzoru opracowanego przez Zamawiającego.

Przeprowadzone szkolenia realizowane w ramach projektu (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) finansowane są w 100% ze środków publicznych.

Wnioskodawca nie był podmiotem występującym o dotację. O dofinansowanie projektu w ramach funduszy unijnych ubiegał się I Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem .

Stowarzyszenie jest Zleceniodawcą Wnioskodawcy.

Wnioskodawca będzie osobiście realizował usługi szkoleniowe zlecone przez Stowarzyszenie - partnera projektu.

Faktura wystawiona przez Wnioskodawcą na rzecz zleceniodawcy będzie dowodem poniesienia wydatku przewidzianego w planie realizowanego projektu.

85% środków danej transzy pochodzi z BGK, 15% z WUP K. – pieniądze trafiają do I Sp. z o.o. oddział w K., który przesyła do Partnera Projektu Stowarzyszenia ., a później za zrealizowaną usługę trafiają do Wnioskodawcy.

Środki, którymi zleceniodawca płacić będzie Wnioskodawcy za usługi szkoleniowe, będą wyłącznie środkami uwzględnionymi w realizowanym przez Wnioskodawcę projekcie na nabycie danego rodzaju usługi szkoleniowej świadczonej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca otrzymuje zapłatę wyłącznie środkami publicznymi.

Wnioskodawca otrzymuje zapłatę od zleceniodawcy wyłącznie środkami publicznymi.

Oznacza to więc, że świadczona przez Wnioskodawcę usługa obejmie nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem (szkolenie dla menagerów) i ma na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Ponadto – co wynika z wniosku – przeprowadzone szkolenia realizowane w ramach projektu (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), finansowane są w 100% ze środków publicznych.

W konsekwencji należy uznać, że spełnione zostaną obie przesłanki warunkujące zastosowanie zwolnienia z opodatkowania ww. usługi wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.

Odnosząc przedstawiony wyżej stan faktyczny do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkolenia realizowane w ramach projektu (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), finansowane w całości ze środków publicznych, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że przedmiotowe szkolenia powinny być zwolnione od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, uznano za prawidłowe.

Natomiast z uwagi na fakt, iż świadczona przez Wnioskodawcę usługa finansowana będzie w całości ze środków publicznych, wobec tej usługi nie będzie miał zastosowania przepis § 13 ust. 1 pkt 20 cytowanego powyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. odnoszący się do usług finansowanych ze środków publicznych w co najmniej 70%.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że przedmiotowe szkolenia mogą być również zwolnione od podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia, gdyż są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, należało uznać za nieprawidłowe. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe korzystają bowiem ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT gdyż są finansowane w całości ze środków publicznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego, bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.