Mediacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mediacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
maj

Istota:

Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku w przypadku świadczenia usług mediacji.

Fragment:

Mediacje są też zlecane Stowarzyszeniu przez sądy, wówczas Stowarzyszenie zatrudnia mediatorów na umowę zlecenie (mediatorów z listy Stowarzyszenia) i wystawia rachunek dla sądu. Po otrzymaniu wpłaty za mediację z sądu Stowarzyszenie w całości wypłaca mediatorowi pieniądze. Mediatorzy ukończyli szkolenia z mediacji, mediacje prowadzą dodatkowo i nie jest to ich źródło stałego zarobkowania. Mediatorzy nie udzielają porad, ich usługi (i Stowarzyszenia) polegają na rozwiązywaniu konfliktów. Ilość mediacji jest niewielka i sprzedaż tych usług w roku podatkowym nie przekracza 150.000 zł (jest znacznie niższa). Mediatorzy nie są prawnikami. Ponadto Stowarzyszenie oferuje mediacje pozasądowe, głównie w sprawach rodzinnych i jako wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem. Działalność ta jest prowadzona jako działalność odpłatna pożytku publicznego, a ilość usług jest bardzo mała − nie przekracza kwoty 150.000 zł. Opłata za mediację wynosi 135 zł, w tym 100 zł to opłata solidarna od stron za mediację i 35 zł − opłata na pokrycie kosztów administracyjnych i biurowych. Po mediacji i uszczelnieniu opłaty jest ona w całości wypłacana mediatorowi zatrudnionemu do danej sprawy na umowę zlecenie.

2017
17
maj

Istota:

Możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z tytułu świadczonych usług.

Fragment:

Ponadto posiada Pani wykształcenie i niezbędne przygotowanie do prowadzenia mediacji. Chciałaby Pani prowadzić mediacje na zlecenie sądu w sprawach cywilnych i rodzinnych, w sprawach karnych, a także mediacje pozasądowe. Jednocześnie wskazała Pani, że nie posiada wykształcenia prawniczego. Przedmiotem działalności gospodarczej (obok zajęcia głównego - udzielanie korepetycji) będzie prowadzenie mediacji. Z wykształcenia jest Pani matematykiem, jednakże skończyła Pani niezbędne szkolenia oraz staż, aby móc samodzielnie prowadzić mediacje, nie prowadzi Pani usług prawniczych ani doradztwa. Chce Pani prowadzić mediacje oparte na swoim wykształceniu, kompetencjach zawodowych i zdolnościach interpersonalnych. Według definicji „ Słownika wyrazów obcych i obcojęzycznych ” (W. Kopaliński), mediacja oznacza pośredniczenie w sporze w celu doprowadzenia do zgody. Co więcej, według Standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora, „ Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem ” i dalej „ Mediator nie narzuca stronom rozwiązań. Jest rzecznikiem rzetelnej procedury, sprzyjającej osiągnięciu dobrowolnego porozumienia. ” (Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora zostały opracowane przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości i są dostępne na stronie: ...).

2017
11
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w części dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług świadczonych przez mediatora stałego oraz w części dotyczącej momentu wystawienia faktury na rzecz sądu z tytułu świadczenia usług mediacji.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 28 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług świadczonych przez mediatora stałego oraz momentu wystawienia faktury na rzecz sądu z tytułu świadczenia usług mediacji. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 lutego 2017 r. o informację dotyczącą wpłaty brakującej opłaty do wniosku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jako mediator stały prowadzi mediacje na zlecenie sądów. Mediacja na zlecenie sądu trwa od wydania pierwszego postanowienia sądu – kierującego sprawę do mediacji, poprzez zgodę stron, prowadzenie rozmów, aż do ostatniego postanowienia sądu przyznającego mediatorowi wynagrodzenie i zwrot poniesionych kosztów oraz ostatecznej ich zapłaty przez dział finansowy sądu. W latach 2005-2015 mediator stały, prowadząc mediacje cywilne, był obowiązany do pobierania wynagrodzenia i poniesionych kosztów bezpośrednio od stron. Od stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownym metod rozwiązywania sporów (patrz art. 93 pkt 1 i 2), uzupełniona rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. Ww. zmiany zobowiązują mediatora stałego do rozliczania mediacji bezpośrednio z organem zlecającym.

2016
25
maj

Istota:

Możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku w przypadku świadczenia usług mediacji.

Fragment:

Mediacja natomiast, zgodnie z definicją „ Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych ” (W. Kopaliński), oznacza pośredniczenie w sporze w celu doprowadzenia do zgody. Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że świadcząc usługi mediacji, czyli pośredniczenia w sporze, mające na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia, niestanowiące – jak wskazano we wniosku – usług doradztwa, ani usług prawniczych (mediator nie doradza stronom konfliktu, lecz pomaga zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach), Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku, przy spełnieniu warunku nieprzekroczenia limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy. Podsumowując, w przypadku, gdy w ramach prowadzonych mediacji Zainteresowany nie będzie wykonywać jakichkolwiek czynności doradczych czy usług o charakterze prawniczym, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy, będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, do momentu, gdy faktyczna wartość sprzedaży przekroczy kwotę limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy.

2016
27
mar

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1, w przypadku prowadzenia usług mediacji

Fragment:

Przykład 1. http://interpretacje-podatkowe.org/mediacja . Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprawowania funkcji mediatora (wykonującego mediacje na zlecenie klienta) i mediatora sądowego (wykonującego mediacje na skutek zlecenia Sądu). Przedmiotem działalności gospodarczej będzie prowadzenie mediacji-procesu polegającego no prowadzenia i wspomaganiu komunikacji pomiędzy stronami (fizycznymi i prawnymi) w celu rozwiązania konfliktu. Mediacja w Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 jest oznaczona symbolem 59.10.7. (działalność prawnicza). Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług szereguje mediacje w dziale 69 i oznacza symbolem 59.10. Faktyczna działalność będzie polegała na usługach w zakresie rozwiązywania konfliktów. Mediator nie doradza stronom konfliktu, pomaga natomiast adwersarzom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach. Mediator to zawód jednoznacznie związany ze specjalnością społeczną. Świadczenie usług mediacji, czyli pośredniczenia w sporze, ma na celu ułatwienie stronom dojścia do porozumienia. Nie stanowi usług doradztwa, ani usług prawniczych, ani też arbitrażu.

2016
3
lut

Istota:

Możliwość korzystania z podmiotowego zwolnienia od podatku w przypadku świadczenia usług mediacji.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 26 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania z podmiotowego zwolnienia od podatku w przypadku świadczenia usług mediacji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zamierzam Pani prowadzić działalność gospodarczą jako mediator pozasądowy - wykonywać mediacje na zlecenie klienta - i jako mediator sądowy wykonywać mediacje na skutek zlecenia Sądu. Z wykształcenia jest Pani magistrem prawa oraz po studiach dyplomowych dyplomowanym mediatorem sądowym i pozasądowym. Przedmiotem działalności gospodarczej będzie prowadzenie mediacji - procesu polegającego na prowadzeniu i wspomaganiu komunikacji pomiędzy stronami (osobami fizycznymi) w celu rozwiązania konfliktu. Mediacja w Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 jest oznaczona symbolem 59.10.7. (działalność prawnicza). Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług szereguje mediację w dziale 69 i oznacza symbolem 69.10. Jako mediator będzie Pani działała na zlecenie osób fizycznych oraz Sądów (stron, które wyrażają zgodę na mediację przed lub w trakcie procesu), które to przy udziale bezstronnej osoby trzeciej, chcą rozwiązać konflikt w sposób inny niż sądowy. Jako mediator nie będzie Pani doradzała stronom konfliktu (zgodnie ze standardami mediacji a także zgodnie z Kodeksem Mediacji przyjętym 2 lipca 2004 r. przez Komisję Europejską nie może Pani doradzać stronom).

2015
24
lis

Istota:

Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy jako mediator uzyskujący dochody z prowadzonych mediacji na zlecenie sądu w sprawach cywilnych oraz rodzinnych mediacji na zlecenie sądu w sprawach cywilnych oraz rodzinnych a także mediacji pozasądowych Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług... Stanowisko Wnioskodawcy. Mediacje w PKD są zgrupowane jako działalność prawnicza sklasyfikowana pod nr 69,10.Z jednak wg klasyfikacji zawodów i specjalności mediator nie jest prawnikiem, ujęty jest bowiem w grupie zawodów jako specjalista ds. społecznych pod nr 263502. Mediator sądowy zaś pod nr 263507. Definicja zawarta w słowniku języka polskiego PWN Warszawa 1996, wskazuje, że mediator to osoba pośrednicząca w sporze, mająca doprowadzić do ugody między spierającymi się stronami. Mediacje to rozwiązywanie sporów, pośredniczenie w sporze. Mediacje są więc alternatywną metodą rozwiązywania konfliktów i sporów, i jako takie nie mają charakteru doradczego. Mediator działa na zlecenie sądu, osób fizycznych, firm, organizacji, urzędów (stron, które wyrażają zgodę na mediacje przed lub w trakcie procesu), które to przy udziale bezstronnej osoby trzeciej chcą rozwiązać konflikt w sposób inny niż sądowy.

2015
26
lip

Istota:

Usługi mediacji, czyli pośredniczenia w sporze, mających na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia, niestanowiących - jak wskazano we wniosku - usług doradztwa, ani usług prawniczych (zadaniem mediatora – jak wskazano – jest stworzyć taką atmosferę na spotkaniu mediacyjnym i tak je poprowadzić, aby strony same zdiagnozowały problem i same znalazły rozwiązanie sporu) możliwe jest korzystanie ze zwolnienia od podatku przy spełnieniu warunku nieprzekroczenia wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy.

Fragment:

Przykład: Koszt mediacji na fakturze PCM dla klienta to 500,00 zł netto + 23% VAT = 615,00 zł, następnie Wnioskodawca wystawia rachunek na PCM na 89% x 500,00 = 445,00 zł. mediacje na zlecenie Sądu Okręgowego oraz sądów podległych SO wystawia na klienta bezpośrednio Wnioskodawca. Wnioskodawca jest założycielem Filii I Oddziału PCM w S. - samodzielnej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia (zgodnie ze statutem). Przykład: Koszt mediacji na rachunku Wnioskodawcy dla klienta to 500,00 zł i jest to koniec rozliczeń. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w świetle powyższego wykonując usługę mediacji Wnioskodawca powinien zarejestrować się jako podatnik VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: Wykonywanie usługi mediacji jest zwolnione z podatku VAT w związku z wyłączeniem przedmiotowym zawartym w art. 15 ust. 3 pkt 3 Ustawy o podatku VAT, w związku z art. 13, pkt 6 Ustawy o podatku PIT: „ przychody osób, którym (...) sąd (...) zlecił wykonanie określonych czynności (...). ” Mediacje na zlecenie sądu wykonywane są zgodnie z zapisami art. 183/1-183/15 Kodeksu postępowania cywilnego. Stawki wynagrodzenia mediatora zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

2015
23
sty

Istota:

W jaki sposób powinien być ustalony przychód Wnioskodawczyni w przypadku mediacji prowadzonych na zlecenie sądu, a w szczególności czy przychód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię obejmuje również kwoty otrzymywane przez Wnioskodawczynię tytułem zwrotu wydatków, o którym mowa w § 3 rozporządzenia (zwrot kosztów przejazdów, materiałów biurowych i wynajęcia lokalu)?

Fragment:

W każdym przypadku, również przy mediacjach prowadzonych na zlecenie sądu, Wnioskodawczyni otrzymuje bezpośrednio od stron mediacji wynagrodzenie za przeprowadzoną mediację oraz zwrot poniesionych w trakcie mediacji i udokumentowanych wydatków. Wnioskodawczyni uważa, że w przypadku mediacji wykonywanych na zlecenie sądu przychód stanowi jedynie wynagrodzenie otrzymywane na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym, podczas gdy kwoty otrzymane z tytułu zwrotu poniesionych przez nią wydatków, o których mowa w § 3 rozporządzenia, nie stanowią przychodu i nie podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z art. 981 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101, ze zm.) do niezbędnych kosztów procesu zalicza się koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd. W myśl art. 1835 Kodeksu postępowania cywilnego mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony.

2015
13
sty

Istota:

Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi mediacji (bez doradztwa)

Fragment:

Natomiast mediacje (łac. mediare – być w środku) to metoda rozwiązywania sporów, pośredniczenie w sporze. Wobec powyższego, świadczenie usług mediacji, czyli pośredniczenie w sporze mające na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia, nie stanowi usług doradztwa, ani usług prawniczych, bowiem mediator nie doradza stronom konfliktu, lecz pomaga zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach. Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, iż Wnioskodawca świadcząc usługi mediacji, czyli pośredniczenia w sporze, mające na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia, niestanowiące – jak wskazano we wniosku – usług doradztwa, ani usług prawniczych (mediator – jak wskazano – nie doradza stronom konfliktu, lecz pomaga zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach) będzie mógł dalej korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, w związku z poszerzeniem działalności gospodarczej o usługi mediacji, gdyż przedmiotowe usługi nie stanowią usług wyłączających prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.