Media | Interpretacje podatkowe

Media | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to media. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Refakturowanie kosztów eksploatacyjnych dla jednostek budżetowych
Fragment:
Wynajmowane/dzierżawione przez Powiat lokale można zasadniczo podzielić na dwie kategorie: nieruchomości, dla których zainstalowane zostały podliczniki energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, nieruchomości, które nie posiadają zainstalowanych podliczników dla zużywanych na potrzeby tych nieruchomości tzw. mediów. Zgodnie z zapisami zawartych umów, ustalone kwoty czynszu lokali użytkowych zasadniczo nie obejmują świadczeń dodatkowych w zakresie tzw. mediów (tj. wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odprowadzenia ścieków itp.). Powiat jest stroną umów zawartych z dostawcami tzw. mediów do rzeczonych lokali użytkowych. Powiat otrzymuje faktury VAT wraz z wykazanymi na nich kwotami podatku naliczonego, dokumentujące opłaty za zużycie mediów. Powiat nabywa powyższe towary i usługi w swoim imieniu i następnie obciąża przedmiotowymi wydatkami poszczególnych najemców/dzierżawców. W tym celu Powiat zasadniczo wystawia (odrębne od dokumentujących czynsz najmu/dzierżawy) faktury VAT, tzw. refaktury, stosując dla dokonywanych obciążeń każdorazowo stawkę właściwą dla refakturowanych mediów, tj. stawkę stosowaną przez dostawcę, wskazaną na fakturze wystawionej na Powiat. Z uwagi na fakt, iż wartość zużytych przez najemcę/dzierżawcę mediów jest niezależna od Powiatu, wartość dokonywanych obciążeń kalkulowana jest indywidualnie dla danej, wynajmowanej/dzierżawionej nieruchomości. Zasadniczo sposób kalkulacji wartości zużytych mediów (...)
2016
31
lip

Istota:
- opodatkowanie właściwą stawką podatku VAT dostawy mediów na rzecz najemców,
- opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu zarządu nieruchomości mieszkalnych oraz niemieszkalnych na zlecenie właściciela (współwłaścicieli),
- opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu zarządu nieruchomości, w której skład wchodzi kamienica oraz wolnostojące garaże na tym samym gruncie, w przypadku nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych.
Fragment:
W szczególności, jak wskazał Trybunał, taka sytuacja występuje w przypadku rozliczania zużycia tych mediów w oparciu o wskazania liczników, fakturowanie w zależności od ilości wykorzystanych rzeczy. Możliwe jest także przyjęcie przez strony umowy innego sposobu ustalenia faktycznego zużycia mediów np. w oparciu o liczbę osób korzystających z wynajmowanych pomieszczeń. Przy wyborze tych kryteriów strony muszą kierować się względami ekonomicznymi, które pozwolą na wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów w taki sposób, że obiektywnie odzwierciedlone zostanie ich zużycie i wówczas świadczenia te powinny być traktowane odrębnie. Zatem w odniesieniu do mediów, w stosunku do których możliwe jest przyjęcie kryterium zużycia to właśnie ww. kryterium będzie decydujące o odrębności tych mediów”. Przenosząc powyższe rozważania na grunt badanej interpretacji indywidualnej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, iż cyt.: „ (...) jak Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego wskazał obciążenie najemców kosztami zużycia mediów dokonywane jest przezeń na podstawie rzeczywistego zużycia mediów (podkreślenie Sądu) i według stawek cenowych ustalonych przez dostawcę mediów, zaś wysokość zużycia mediów i koszty z tym związane są wyodrębnione osobną pozycją na fakturach dla najemców i nie stanowią części składowej usługi wynajmu.
2016
10
lip

Istota:
Dostawy mediów należy traktować odrębnie od usługi najmu, tym samym podlegają one opodatkowaniu według stawek właściwych dla danego rodzaju mediów
Fragment:
Dodatkowo zawierane są z najemcami aneksy do umów najmu, którymi dokonuje się wyłączenia z nich zapisów dotyczących sprzedaży mediów, które uregulowane są w odrębnych umowach. Jednocześnie wskazywane jest, iż podstawą takiego działania była zgodna dotychczasowa wola stron umowy, aby dostawa mediów stanowiła odrębne od najmu świadczenie cywilnoprawne podlegające refakturowaniu. Powyższe skutkuje twierdzeniem, iż w przypadku Wnioskodawcy wynajem lokali użytkowych oraz dostawa mediów są odrębnymi świadczeniami podlegającymi odmiennym stawkom podatku od towarów i usług. Wnioskodawca reprezentuje pogląd, iż w jego sytuacji prawnej koszty mediów nie są elementem kalkulacyjnym ceny usługi najmu, co skutkowałoby opodatkowaniem dostawy mediów według stawki VAT właściwej dla usługi najmu. Jest to konsekwencją faktu, iż w odniesieniu do wynajmu lokali użytkowych oraz do dostawy mediów Wnioskodawca i najemcy wyraźnie wskazali, iż są to dwie odrębne od siebie usługi, gdzie dostawa mediów nie jest „ uzupełnieniem ” lub „ dodatkiem ” do usługi najmu, a więc nie ma możliwości podwyższenia podstawy opodatkowania najmu o koszt usługi dostawy mediów. Za stanowiskiem Wnioskodawcy przemawia treść art. 30 ust. 3 ustawy podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług to przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi, a ponadto podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług.
2016
8
lip

Istota:
Refakturowanie media
Fragment:
Wynajmowane/dzierżawione przez Powiat lokale można zasadniczo podzielić na dwie kategorie: nieruchomości, dla których zainstalowane zostały podliczniki energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, nieruchomości, które nie posiadają zainstalowanych podliczników dla zużywanych na potrzeby tych nieruchomości tzw. mediów. Zgodnie z zapisami zawartych umów, ustalone kwoty czynszu lokali użytkowych zasadniczo nie obejmują świadczeń dodatkowych w zakresie tzw. mediów (tj. wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odprowadzenia ścieków itp.). Powiat jest stroną umów zawartych z dostawcami tzw. mediów do rzeczonych lokali użytkowych. Powiat otrzymuje faktury VAT wraz z wykazanymi na nich kwotami podatku naliczonego, dokumentujące opłaty za zużycie mediów. Powiat nabywa powyższe towary i usługi w swoim imieniu i następnie obciąża przedmiotowymi wydatkami poszczególnych najemców/dzierżawców. W tym celu Powiat zasadniczo wystawia (odrębne od dokumentujących czynsz najmu/dzierżawy) faktury VAT, tzw. refaktury, stosując dla dokonywanych obciążeń każdorazowo stawkę właściwą dla refakturowanych mediów, tj. stawkę stosowaną przez dostawcę, wskazaną na fakturze wystawionej na Powiat. Z uwagi na fakt, iż wartość zużytych przez najemcę/dzierżawcę mediów jest niezależna od Powiatu, wartość dokonywanych obciążeń kalkulowana jest indywidualnie dla danej, wynajmowanej/dzierżawionej nieruchomości. Zasadniczo sposób kalkulacji wartości zużytych mediów (...)
2016
5
lip

Istota:
Refakturowanie kosztów eksploatacyjnych dla jednostek budżetowych
Fragment:
Wynajmowane/dzierżawione przez Powiat lokale można zasadniczo podzielić na dwie kategorie: nieruchomości, dla których zainstalowane zostały podliczniki energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, nieruchomości, które nie posiadają zainstalowanych podliczników dla zużywanych na potrzeby tych nieruchomości tzw. mediów. Zgodnie z zapisami zawartych umów, ustalone kwoty czynszu lokali użytkowych zasadniczo nie obejmują świadczeń dodatkowych w zakresie tzw. mediów (tj. wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odprowadzenia ścieków itp.). Powiat jest stroną umów zawartych z dostawcami tzw. mediów do rzeczonych lokali użytkowych. Powiat otrzymuje faktury VAT wraz z wykazanymi na nich kwotami podatku naliczonego, dokumentujące opłaty za zużycie mediów. Powiat nabywa powyższe towary i usługi w swoim imieniu i następnie obciąża przedmiotowymi wydatkami poszczególnych najemców/dzierżawców. W tym celu Powiat zasadniczo wystawia (odrębne od dokumentujących czynsz najmu/dzierżawy) faktury VAT, tzw. refaktury, stosując dla dokonywanych obciążeń każdorazowo stawkę właściwą dla refakturowanych mediów, tj. stawkę stosowaną przez dostawcę, wskazaną na fakturze wystawionej na Powiat. Z uwagi na fakt, iż wartość zużytych przez najemcę/dzierżawcę mediów jest niezależna od Powiatu, wartość dokonywanych obciążeń kalkulowana jest indywidualnie dla danej, wynajmowanej/dzierżawionej nieruchomości. Zasadniczo sposób kalkulacji wartości zużytych mediów (...)
2016
5
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za media pobieranych od najemców lokali mieszkalnych.
Fragment:
(...) mediów (bez doliczania marży) dla poszczególnych najemców, a na fakturach sporządzanych dla najemców odrębnie refakturowane są kwoty mediów, to brak jest podstaw do przyjęcia, że do podstawy opodatkowania winny być wliczane ww. koszty dodatkowe, tj. koszty mediów, którymi Wnioskodawca obciąża najemcę w związku ze świadczeniem usługi najmu. W konsekwencji, dostawę ww. mediów należy traktować odrębnie od usługi najmu. W efekcie, w stosunku do usługi dostawy wymienionych w opisie sprawy mediów należy zastosować stawkę właściwą dla danej usługi. Podsumowując należy stwierdzić, że Wnioskodawca postąpi prawidłowo „ refakturując ” dla najemców lokali na cele mieszkaniowe dostawę mediów i innych świadczeń określając podatek należny VAT przy zastosowaniu właściwych stawek, tj. wynikających z pierwotnych faktur. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w świetle wyroku TSUE (C-42/14), co do zasady, wywóz nieczystości należy traktować, jako świadczenie odrębne od najmu, jeżeli najemca miał wybór świadczeniodawcy. Wybór ten jest podstawowym kryterium oceny. Jak wskazano powyżej, z dniem 1 stycznia 2012 r. doszło do zmiany stanu prawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.
2016
30
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu opłat za media pobieranych w formie zaliczek.
Fragment:
Taka sytuacja wystąpi wówczas, gdy zostały przyjęte kryteria umożliwiające określenie faktycznego zużycia mediów. W szczególności, jak wskazał Trybunał, taka sytuacja występuje w przypadku rozliczania zużycia tych mediów w oparciu o wskazania liczników. Możliwe jest jednak przyjęcie przez strony umowy innego sposobu ustalenia faktycznego zużycia mediów np. w oparciu o liczbę osób korzystających z wynajmowanych pomieszczeń. W związku z powyżej wskazanymi rozstrzygnięciami należy stwierdzić, że obciążenia za tzw. media co do zasady powinny być uważane za odrębne świadczenia od usługi najmu, w przypadku gdy najemca ma możliwość wyboru sposobu korzystania z nich (tj. danych towarów i usług) poprzez decydowanie o wielkości ich zużycia. Sytuacja taka występuje w szczególności w przypadku odrębnego rozliczania zużycia tych mediów w oparciu o wskazania liczników. Taką samą zasadę należy przyjąć w przypadku gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie wg liczników, uwzględniając zużycie tych mediów przez najemcę. Z opisu sprawy wynika, że umowa najmu zawierana z usługobiorcą przewiduje odrębne rozliczenie Mediów. Jak wskazał Wnioskodawca, Zainteresowany przenosi koszty tylko te wskazane we wniosku na rzecz najemców nieruchomości bez doliczania marży.
2016
26
cze

Istota:
Możliwość refakturowania mediów - najem
Fragment:
Rozliczenie następuje na podstawie refaktur w zależności od stopnia zużycia mediów. Stroną umów z dostawcą mediów i usług jest W. Sp. z o.o. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy W. Sp. z o.o. może refakturować media według stawki VAT wynikającej z faktury pierwotnej tj. 8 %, jeżeli mieszczą się one w pojęciu opłat indywidualnych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 659 § 1 KC świadczeniem wzajemnym najemcy za samo używanie rzeczy wynajętej jest zapłata na rzecz wynajmującego czynszu najmu. Czynsz ten nie obejmuje opłat za inne świadczenia. Przepis art. 670 § 1 KC przewiduje możliwość ponoszenia przez najemcę świadczeń dodatkowych. Tym samym pozwala na obciążenie najemcy, poza czynszem, także innymi dodatkowymi świadczeniami. W. Sp. z o.o. zawarła umowy z najemcami, z których wynika, że są oni zobowiązani do ponoszenia na jej rzecz zarówno czynszu, jak i opłat dodatkowych. Opłaty dodatkowe są naliczane w zależności od zakresu, w jakim najemca korzysta z mediów, na innych zasadach niż czynsz. W istocie W. Sp. z o.o. świadczy na rzecz najemców usługi w zakresie najmu oraz pośredniczy w dostawie mediów. Transakcje między W. Sp. z o.o. a najemcami składają się z kilku czynności.
2016
26
cze

Istota:
Opodatkowanie na rzecz najemców opłat za zużycie wody, odprowadzanie ścieków oraz wywozu nieczystości w ramach usług najmu.
Fragment:
Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy do obciążenia najemców opłatą za zużycie wody i odprowadzenie ścieków (zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r.) należy przyjąć stawkę właściwą dla usługi odprowadzenia ścieków i zużycia wody wynoszącą na dzień dzisiejszy 8%, znajdującą się na fakturze dostawcy mediów. Do refakturowania usługi wywozu nieczystości należy przyjąć stawkę jak dla usługi najmu wynosząca 23%. Tak wynika z interpretacji indywidualnych dostępnych na stronach internetowych: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 listopada 2015 r., nr IPPP2/4512-735/15-4/MAO , Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 października 2015 r., nr IBPP2/4512-619/15/BW , czy Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 września 2015 r., nr IPTPP3/4512-207/15-4/OS . W ostatnio wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe wyjaśniają że media (dostawa wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków) należy traktować jak świadczenia odrębne od najmu, jeżeli najemca ma możliwość wyboru ilości zużycia mediów (czyli gdy decyduje o wielkości zużycia mediów). Zezwalają tym samym na refakturowanie mediów, gdy przykładowo wielkość zużycia mediów jest określana na podstawie wskazań liczników lub w oparciu o powierzchnię wynajmowanego lokalu (pawilonu handlowego). Odmienne stanowisko organów podatkowych dotyczy opłaty za wywóz nieczystości, która to opłata winna być traktowana łącznie z najmem jako jedna usługa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
19
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy mediów.
Fragment:
Najistotniejsze w przedmiotowej sprawie jest, czy w odniesieniu do mediów najemca ma swobodny wybór zużycia w ilości, jakiej sobie życzy. W tym względzie istnienie indywidualnych liczników i fakturowanie w zależności od ilości wykorzystanych rzeczy jest istotnym czynnikiem wskazującym, że dostawę mediów należy uważać za stanowiącą świadczenia odrębne od najmu. Wobec powyższego, w przypadku kiedy Wnioskodawca obciąża na podstawie wskazań podliczników mamy do czynienia z wyżej opisaną odsprzedażą mediów. Jak wskazał Wnioskodawca, jest on pierwotnym nabywcą mediów, które następnie na podstawie zawartych umów odsprzedaje najemcom i obciąża ich kosztem części usług, proporcjonalnie do wskazań podliczników, bez doliczania marży. Wnioskodawca dokonuje również dostawy mediów właścicielowi kąpielisk i na koniec każdego miesiąca wystawia fakturę za ich zużycie na podstawie odczytu liczników. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma zawarte umowy z najemcami, w których widnieje zapis, że najemca oprócz czynszu wnosi opłaty za media, a koszty zużycia mediów obliczane są w oparciu o wskazania podliczników. W konsekwencji, to najemcy decydują o wielkości zużycia ww. mediów, takich jak: woda i odprowadzanie ścieków, gdyż wysokość opłaty z tytułu ich zużycia określana jest na podstawie wskazań podliczników.
2016
16
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Media
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.