Media | Interpretacje podatkowe

Media | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to media. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie czynnooci udostepnienia budynku przy jednoczesnym obci1?aniu u?ytkowników tylko kosztami zu?ywanych mediów.
Fragment:
Koszty mediów mog1 bya rozdzielane: c) na podstawie faktycznego ich zu?ycia (w oparciu o odczyty z liczników) lub d) w oparciu o kwoty zrycza3towane, np. oparte na kluczu powierzchniowym. Gmina nabywa/bedzie nabywa3a Media od podmiotów trzecich (równie? w kontekocie centralizacji VAT w jednostkach samorz1du terytorialnego) na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami (dostawcami mediów). Poniesione koszty Mediów Gmina bedzie przenosi3a na U?ytkowników bez doliczania mar?y. U?ytkownicy maj1/bed1 mieli mo?liwooa decydowania o wielkooci zu?ycia Mediów w przypadku kosztów rozdzielanych na podstawie faktycznego ich zu?ycia (tj. w oparciu o odczyty z liczników). Z kolei w przypadku kosztów rozdzielanych w oparciu o kwoty zrycza3towane, np. oparte na kluczu powierzchniowym, U?ytkownicy nie maj1/nie bed1 mieli mo?liwooci decydowania, w sposób bezpooredni, o wielkooci zu?ycia Mediów (ze wzgledu na przyjety w tym zakresie sposób rozdzielania Mediów, ich wp3yw na zu?ycie Mediów ma/bedzie mia3 charakter pooredni). Na tym tle Gmina powzie3a w1tpliwooa dotycz1c1 opodatkowania czynnooci udostepnienia Budynku przy jednoczesnym obci1?aniu u?ytkowników tylko kosztami zu?ywanych mediów. Na wstepie tej czeoci uzasadnienia interpretacji indywidualnej zaznaczya nale?y, ?e rozró?nienie przez Gmine we wniosku dwóch podstaw (form) korzystania z Budynku przez U?ytkowników jest de facto rozró?nieniem semantycznym, a nie w zakresie essentialia negotii.
2017
26
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie wysokooci opodatkowania op3aty z tytu3u bezumownego korzystania z lokalu u?ytkowego oraz wysokooci opodatkowania op3at z tytu3u dostarczania mediów do lokalu u?ytkowego.
Fragment:
Ponadto, je?eli przes3anki ekonomiczne zawarcia umowy bed1 wskazywa3y, ?e faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zu?ycie mediów, to owiadczenia te powinny bya traktowane odrebnie (przyk3adowo rozdzielenie kosztów mediów na poszczególnych najemców na podstawie wskazan jednego licznika wed3ug przyjetych w umowie obiektywnych kryteriów podzia3u). Natomiast w przypadku gdy wyodrebnienie wskazanych powy?ej mediów mia3oby charakter sztuczny, owiadczenia takie nale?y traktowaa jako jedn1 us3uge najmu. Sytuacja taka bedzie mia3a miejsce przyk3adowo w przypadku wynajmu lokali biurowych pod klucz gotowych do u?ytku wraz z dostaw1 mediów lub w przypadku krótkotrwa3ego najmu nieruchomooci w celach wakacyjnych lub zawodowych, je?eli owiadczenia takie s1 wykonywane na rzecz najemcy bez mo?liwooci oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na p3aszczyYnie ekonomicznej owiadczenia te stanowi1 jedn1 ca3ooa. Wówczas te? pobierana jest sta3a kwota wynagrodzenia za najem bez wzgledu na ilooa zu?ycia mediów (innymi s3owy bez uwzglednienia kryterium zu?ycia mediów). Zaznacza sie, ?e okolicznooci faktyczne, które by3y przedmiotem wyroku TSUE w sprawie C‑42/14 dotyczy3y przypadku, w którym wskazane powy?ej dostawy towarów i owiadczenie us3ug by3y odsprzedawane, tj. wynajmuj1cy przenosi3 na najemce poniesione koszty z tytu3u nabycia tych towarów i us3ug od podmiotów trzecich bez doliczania mar?y.
2017
19
sty

Istota:
 • sposób dokumentowania zaliczek na koszty zarz1du, fundusz remontowy oraz op3at za gospodarowanie odpadami,
 • sposób dokumentowania op3at z tytu3u dostarczanych mediów dotycz1cych w3aocicieli lokali mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych gminnych,
 • sposób dokumentowania op3at z tytu3u czynszu i mediów dotycz1cych lokali mieszkalnych wygospodarowanych,
 • stawka podatku za najem czeoci windy na szyldy reklamowe,
 • stawka podatku za zu?yt1 energie elektryczn1.
 • Fragment:
  Wspólnota przenosi na w3aocicieli lokali koszty z tytu3u nabycia mediów od podmiotów trzecich bez doliczania mar?y. Wspólnota przenosi na gmine (jako w3aociciela lokali gminnych) poniesione koszty z tytu3u nabycia mediów od podmiotów trzecich bez doliczania mar?y. Lokale mieszkalne wygospodarowane s1 udostepniane mieszkancom na podstawie umowy najmu. Media dostarczane s1 u?ytkownikom lokali wygospodarowanych na podstawie umowy najmu udostepniaj1cej dany lokal. Media s1 wyodrebnione w umowie, stanowi1 odrebny pkt. umowy. U?ytkownicy lokali wygospodarowanych nie maj1 mo?liwooci wyboru owiadczeniodawców mediów. U?ytkownicy lokali wygospodarowanych maj1 mo?liwooa decydowania o ilooci zu?ytych mediów. Ka?dy lokal oddany do u?ytkowania ma swój indywidulany licznik zimnej i cieplej wody, natomiast gaz p3acony jest od osoby razy stawka, centralne ogrzewanie powierzchnia lokalu razy stawka. Dochodzi równie? rozliczenie wody z licznika g3ównego na poszczególnych u?ytkowników lokali. Umowy na dostawe mediów s1 zawarte w imieniu i na rzecz wspólnoty. Wspólnota przenosi na u?ytkowników lokali wygospodarowanych poniesione koszty z tytu3u nabycia mediów od podmiotów trzecich bez doliczania mar?y. Op3aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi s1 pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 wrzeonia 1996 r. o utrzymaniu czystooci i porz1dku w gminach.
  2017
  15
  sty

  Istota:
  W zakresie zastosowania obni?onej stawki podatku dla us3ug dostarczania wody i odprowadzania ocieków w zwi1zku ze owiadczeniem us3ug najmu
  Fragment:
  W obecnym stanie faktycznym Spó3ka stosuje jednolit1 stawke dla ca3ooci Kosztów Mediów, tj. stawke 23 %. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania. Czy Wnioskodawca, wystawiaj1c dla Najemców faktury za Koszty Mediów, w przypadku, gdy Najemca jest obci1?any na podstawie faktycznego korzystania zgodnie z odczytami liczników, jest uprawniony do zastosowania stawki w3aociwej dla danego towaru lub us3ugi sk3adaj1cych sie na Koszty Mediów, zgodnie z fakturami otrzymanymi od dostawców mediów? Czy Wnioskodawca, wystawiaj1c dla Najemców faktury za Koszty Mediów, dotycz1ce Czeoci Wspólnych, w przypadku, gdy Najemca jest obci1?any na podstawie metody kalkulacji wskazanej w stanie faktycznym, jest uprawniony do zastosowania stawki w3aociwej dla danego towaru lub us3ugi sk3adaj1cych sie na Koszty Mediów, zgodnie z fakturami otrzymanymi od dostawców mediów? W uzupe3nieniu do wniosku Wnioskodawca wskaza3, ?e pytanie przedstawione w z3o?onym wniosku dotyczy jedynie dostarczenia wody i odprowadzenia ocieków zdefiniowanych we wniosku, jako Koszty Mediów. W opinii Spó3ki tylko w zakresie refaktury tych mediów Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obni?onej stawki VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, w myol przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (t.j.
  2017
  12
  sty

  Istota:
  Zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży przez Wspólnotę mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe oraz uwzględnianie obrotu z tytułu odsprzedaży mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe w limicie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
  Fragment:
  Wspólnota Mieszkaniowa w ramach wykonywanej działalności nabywa media i odsprzedaje je na podstawie rachunków lub not właścicielom lokali mieszkalnych. Właściciele dokonują na poczet mediów stosownych wpłat. Wspólnota nie prowadzi odsprzedaży mediów innym, obcym podmiotom poza właścicielami tworzącymi tę wspólnotę. Wspólnota Mieszkaniowa jest stroną umów zawartych z dostawcami mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych. Przedmiotem usługi dostawy mediów do lokali mieszkalnych jest wyłącznie odsprzedaż mediów bez jakiejkolwiek marży. Właściciele lokali mieszkalnych płacą za faktycznie zużyte media (za wodę i ścieki wg licznika oraz za centralne ogrzewanie wg powierzchni w m2). Lokale mieszkalne, o których mowa we wniosku są wykorzystywanie wyłącznie na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 2 grudnia 2016 r.): Czy sprzedaż mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe należy opodatkować podatkiem VAT ? Czy odsprzedaż mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe należy zaliczyć do limitu sprzedaży 150 000,00 zł, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: W rozpatrywanym stanie faktycznym Wspólnota Mieszkaniowa dokonując odsprzedaży mediów na rzecz właścicieli lub najemców lokali działa w charakterze podatnika zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
  2017
  5
  sty

  Istota:
  Zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży przez Wspólnotę mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe oraz uwzględnianie obrotu z tytułu odsprzedaży mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe w limicie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
  Fragment:
  Wspólnota Mieszkaniowa w ramach wykonywanej działalności nabywa media i odsprzedaje je na podstawie rachunków lub not właścicielom lokali mieszkalnych. Właściciele dokonują na poczet mediów stosownych wpłat. Wspólnota nie prowadzi odsprzedaży mediów innym, obcym podmiotom poza właścicielami tworzącymi tę wspólnotę. Wspólnota Mieszkaniowa jest stroną umów zawartych z dostawcami mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych. Przedmiotem usługi dostawy mediów do lokali mieszkalnych jest wyłącznie odsprzedaż mediów bez jakiejkolwiek marży. Właściciele lokali mieszkalnych płacą za faktycznie zużyte media (za wodę i ścieki wg licznika oraz za centralne ogrzewanie wg powierzchni w m2). Lokale mieszkalne, o których mowa we wniosku są wykorzystywanie wyłącznie na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 2 grudnia 2016 r.): Czy sprzedaż mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe należy opodatkować podatkiem VAT ? Czy odsprzedaż mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe należy zaliczyć do limitu sprzedaży 150 000,00 zł, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: W rozpatrywanym stanie faktycznym Wspólnota Mieszkaniowa dokonując odsprzedaży mediów na rzecz właścicieli lub najemców lokali działa w charakterze podatnika zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
  2017
  5
  sty

  Istota:
  Zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży przez Wspólnotę mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe oraz uwzględnianie obrotu z tytułu odsprzedaży mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe w limicie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
  Fragment:
  Wspólnota Mieszkaniowa w ramach wykonywanej działalności nabywa media i odsprzedaje je na podstawie rachunków lub not właścicielom lokali mieszkalnych. Właściciele dokonują na poczet mediów stosownych wpłat. Wspólnota nie prowadzi odsprzedaży mediów innym, obcym podmiotom poza właścicielami tworzącymi tę wspólnotę. Wspólnota Mieszkaniowa jest stroną umów zawartych z dostawcami mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych. Przedmiotem usługi dostawy mediów do lokali mieszkalnych jest wyłącznie odsprzedaż mediów bez jakiejkolwiek marży. Właściciele lokali mieszkalnych płacą za faktycznie zużyte media (za wodę i ścieki wg licznika oraz za centralne ogrzewanie wg powierzchni w m2). Lokale mieszkalne, o których mowa we wniosku są wykorzystywanie wyłącznie na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 2 grudnia 2016 r.): Czy sprzedaż mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe należy opodatkować podatkiem VAT ? Czy odsprzedaż mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe należy zaliczyć do limitu sprzedaży 150 000,00 zł, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: W rozpatrywanym stanie faktycznym Wspólnota Mieszkaniowa dokonując odsprzedaży mediów na rzecz właścicieli lub najemców lokali działa w charakterze podatnika zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
  2017
  5
  sty

  Istota:
  Zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży przez Wspólnotę mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe oraz uwzględnianie obrotu z tytułu odsprzedaży mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe w limicie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
  Fragment:
  Wspólnota Mieszkaniowa w ramach wykonywanej działalności nabywa media i odsprzedaje je na podstawie rachunków lub not właścicielom lokali mieszkalnych. Właściciele dokonują na poczet mediów stosownych wpłat. Wspólnota nie prowadzi odsprzedaży mediów innym, obcym podmiotom poza właścicielami tworzącymi tę wspólnotę. Wspólnota Mieszkaniowa jest stroną umów zawartych z dostawcami mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych. Przedmiotem usługi dostawy mediów do lokali mieszkalnych jest wyłącznie odsprzedaż mediów bez jakiejkolwiek marży. Właściciele lokali mieszkalnych płacą za faktycznie zużyte media (za wodę i ścieki wg licznika oraz za centralne ogrzewanie wg powierzchni w m 2 ). Lokale mieszkalne, o których mowa we wniosku są wykorzystywanie wyłącznie na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 2 grudnia 2016 r.): Czy sprzedaż mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe należy opodatkować podatkiem VAT? Czy odsprzedaż mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe należy zaliczyć do limitu sprzedaży 150 000,00 zł, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: W rozpatrywanym stanie faktycznym Wspólnota Mieszkaniowa dokonując odsprzedaży mediów na rzecz właścicieli lub najemców lokali działa w charakterze podatnika zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
  2017
  4
  sty

  Istota:
  Zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży przez Wspólnotę mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe oraz uwzględnianie obrotu z tytułu odsprzedaży mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe w limicie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
  Fragment:
  Wspólnota Mieszkaniowa w ramach wykonywanej działalności nabywa media i odsprzedaje je na podstawie rachunków lub not właścicielom lokali mieszkalnych. Właściciele dokonują na poczet mediów stosownych wpłat. Wspólnota nie prowadzi odsprzedaży mediów innym, obcym podmiotom poza właścicielami tworzącymi tę wspólnotę. Wspólnota Mieszkaniowa jest stroną umów zawartych z dostawcami mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych. Przedmiotem usługi dostawy mediów do lokali mieszkalnych jest wyłącznie odsprzedaż mediów bez jakiejkolwiek marży. Właściciele lokali mieszkalnych płacą za faktycznie zużyte media (za wodę i ścieki wg licznika oraz za centralne ogrzewanie wg powierzchni w m 2 ). Lokale mieszkalne, o których mowa we wniosku są wykorzystywanie wyłącznie na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 2 grudnia 2016 r.): Czy sprzedaż mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe należy opodatkować podatkiem VAT? Czy odsprzedaż mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe należy zaliczyć do limitu sprzedaży 150 000,00 zł, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: W rozpatrywanym stanie faktycznym wspólnota mieszkaniowa dokonując odsprzedaży mediów na rzecz właścicieli lub najemców lokali działa w charakterze podatnika zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
  2017
  4
  sty

  Istota:
  Zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży przez Wspólnotę mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe oraz uwzględnianie obrotu z tytułu odsprzedaży mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe w limicie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
  Fragment:
  Wspólnota Mieszkaniowa w ramach wykonywanej działalności nabywa media i odsprzedaje je na podstawie rachunków lub not właścicielom lokali mieszkalnych. Właściciele dokonują na poczet mediów stosownych wpłat. Wspólnota nie prowadzi odsprzedaży mediów innym, obcym podmiotom poza właścicielami tworzącymi tę wspólnotę. Wspólnota Mieszkaniowa jest stroną umów zawartych z dostawcami mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych. Przedmiotem usługi dostawy mediów do lokali mieszkalnych jest wyłącznie odsprzedaż mediów bez jakiejkolwiek marży. Właściciele lokali mieszkalnych płacą za faktycznie zużyte media (za wodę i ścieki wg licznika oraz za centralne ogrzewanie wg powierzchni w m 2 ). Lokale mieszkalne, o których mowa we wniosku są wykorzystywanie wyłącznie na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 2 grudnia 2016 r.): Czy sprzedaż mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe należy opodatkować podatkiem VAT? Czy odsprzedaż mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe należy zaliczyć do limitu sprzedaży 150 000,00 zł, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: W rozpatrywanym stanie faktycznym wspólnota mieszkaniowa dokonując odsprzedaży mediów na rzecz właścicieli lub najemców lokali działa w charakterze podatnika zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
  2017
  4
  sty

  Istota:
  1. Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo, traktując usługę najmu wraz z mediami jako jedno łączne świadczenie opodatkowując je odpowiednio według stawki podatku VAT właściwego dla najmu lokali mieszkalnych tj. zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT?
  2. Czy jako wymaganą na fakturach podstawę zwolnienia świadczonych usług należy zastosować w pozycji czynszu, jak i w pozycjach poszczególnych opłat (mediów) - art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług?
  Fragment:
  Ponadto, jeżeli przesłanki ekonomiczne zawarcia umowy będą wskazywały, że faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zużycie mediów, to świadczenia te powinny być traktowane odrębnie (przykładowo rozdzielenie kosztów mediów na poszczególnych najemców na podstawie wskazań jednego licznika według przyjętych w umowie obiektywnych kryteriów podziału). Natomiast w przypadku gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę najmu. Sytuacja taka - jak wskazano już wyżej - może mieć miejsce w przypadku wynajmu lokali biurowych pod klucz gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zaznacza się, że okoliczności faktyczne, które były przedmiotem wyroku TSUE w sprawie C-42/14 dotyczyły przypadku, w którym wskazane powyżej dostawy towarów i świadczenie usług były refakturowane, tj. wynajmujący przenosił na najemcę poniesione koszty z tytułu nabycia tych towarów i usług od podmiotów trzecich bez doliczania marży.
  2016
  29
  gru
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Media
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.