Media | Interpretacje podatkowe

Media | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to media. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania i dokumentowania najmu i opłat za media (centralne ogrzewanie, ciepła woda, zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, gaz i energia elektryczna).
Fragment:
Ponadto, jeżeli przesłanki ekonomiczne zawarcia umowy będą wskazywały, że faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zużycie mediów, to świadczenia te powinny być traktowane odrębnie (przykładowo rozdzielenie kosztów mediów na poszczególnych najemców na podstawie wskazań jednego licznika według przyjętych w umowie obiektywnych kryteriów podziału). Natomiast w przypadku gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych pod klucz gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zatem przy podatkowej kwalifikacji świadczeń polegających na dostawie towarów i świadczeniu usług związanych z usługą najmu nieruchomości, w każdym przypadku należy uwzględniać rzeczywisty przebieg transakcji.
2017
7
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania oraz opłat dotyczących najmu lokalu użytkowego
Fragment:
Reasumując, w przypadku mediów, w odniesieniu do których Najemca decyduje o wielkości ich zużycia, tj. opłat za wodę (ciepłą i zimną) czy odprowadzane ścieki (obliczanych na podstawie odczytów licznika) oraz opłat za energię cieplną związaną z ogrzewaniem lokalu (również obliczanych na podstawie wskazań licznika), przy ich odsprzedaży należy je traktować jako usługi odrębne od usługi najmu. Najem oraz ww. media stanowią odrębne świadczenia, tj. najem lokali oraz dostawę towarów energii cieplnej i świadczenie usług (dostarczenia wody i odprowadzania ścieków), zatem ich odsprzedaż jest opodatkowana wg stawek VAT właściwych dla dostawy tych mediów. Jak wskazano powyżej – należy je traktować analogicznie jak wskazane w pkt 1 koszty zużycia energii elektrycznej przenoszone na Najemcę w tej samej wysokości i z taką samą stawką podatku VAT jak na fakturze otrzymywanej od dostawcy energii elektrycznej. Jednocześnie w przypadku mediów, w odniesieniu do których Najemca nie decyduje o wielkości ich zużycia, tj. opłat dotyczących części wspólnych (w niniejszej sprawie: przeglądy, ochrona, energia elektryczna części wspólnych, awarie, monitoring zdarzeń ppoż., (...)
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług opieki nad osobami starszymi, które są nabywane od podmiotów trzecich, usługi mieszkaniowej na cele zamieszkania z zamiarem stałego pobytu niezależnie od czasu, na jaki została ona zawarta oraz dla dostawy mediów, jako elementu kompleksowej usługi wynajmu Mieszkania na cele mieszkaniowe.
Fragment:
Stosując miarę „ przeciętnego konsumenta ”, usługa wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe jest funkcjonalnie powiązana z usługą dostawy energii i wody i innych wymienionych mediów. Nieruchomość mieszkaniowa musi być wyposażona w te właśnie media, gdyż ich istnienie warunkuje mieszkaniowe wykorzystanie samej nieruchomości. Rozdzielenie tego świadczenia od tych usług miałoby dla wspomnianego „ przeciętnego konsumenta ” charakter sztuczny, niezrozumiały z punktu widzenia celów, dla jakich nabywca usługi zdecydował się na zawarcie umowy najmu. Przenosząc wskazane orzecznictwo na grunt opisanego stanu faktycznego należy wskazać, że celem ekonomicznym świadczonych usług jest usługa mieszkaniowa. Oznacza to, że Rezydent nie jest zainteresowany otrzymaniem usługi dostawy mediów do Mieszkania, a wynajmem mieszkania z już dostępnymi mediami. Ponadto, co warte podkreślenia, opłata za media jest stała i niezależna od faktycznego zużycia. Poza tym Rezydent nie ma wpływu na dostawcę mediów – umowa podpisywana jest z Wnioskodawcą. Oznacza to, że Rezydent nie ma żadnego wpływu na podmioty, które dostarczają media do Mieszkania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń na rzecz A, B i C za odpłatne świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy.
Fragment:
Taką samą zasadę należy również przyjąć w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie wg liczników, uwzględniających zużycie tych mediów przez najemcę. Natomiast w przypadku gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę, usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych pod klucz gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zaznacza się, że okoliczności faktyczne, które były przedmiotem wyroku TSUE w sprawie C-42/14 dotyczyły przypadku, w którym wskazane powyżej dostawy towarów i świadczenie usług były refakturowane, tj. wynajmujący przenosił na najemcę poniesione koszty z tytułu nabycia tych towarów i usług od podmiotów trzecich bez doliczania marży.
2017
16
lis

Istota:
Opodatkowanie świadczonych usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi usługami.
Fragment:
Czy z tytułu rozliczeń kosztów mediów dokonywanych przez Gminę z użytkownikami lokali, na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów cywilnoprawnych Gmina zobowiązana jest/będzie rozliczać VAT należny? Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym koszty mediów należy włączyć do podstawy opodatkowania usługi najmu/dzierżawy? Czy refakturując koszty mediów na najemców/dzierżawców Gmina powinna stosować stawki podatku VAT właściwe dla poszczególnych świadczeń? Czy Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z nabyciem mediów przez Gminę, którymi Gmina obciąża użytkowników lokali? Zdaniem Wnioskodawcy, Z tytułu dokonywanych przez Gminę z użytkowani lokali rozliczeń kosztów mediów, na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów cywilnoprawnych, Gmina zobowiązana jest/będzie rozliczać VAT należny. W przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym kosztów mediów nie należy włączać do podstawy opodatkowania usług najmu/dzierżawy. Refakturując koszty mediów na najemców/dzierżawców Gmina powinna stosować stawki podatku VAT właściwe dla poszczególnych świadczeń. Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z nabyciem mediów przez Gminę, którymi Gmina obciąża użytkowników lokali. Uzasadnienie Ad. 1 Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
11
lis

Istota:
Stawki podatku dla mediów.
Fragment:
Ponadto, jeżeli przesłanki ekonomiczne zawarcia umowy będą wskazywały, że faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zużycie mediów, to świadczenia te powinny być traktowane odrębnie (przykładowo rozdzielenie kosztów mediów na poszczególnych najemców na podstawie wskazań jednego licznika według przyjętych w umowie obiektywnych kryteriów podziału). Natomiast w przypadku gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych pod klucz gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zatem przy podatkowej kwalifikacji świadczeń polegających na dostawie towarów i świadczeniu usług związanych z usługą najmu nieruchomości, w każdym przypadku należy uwzględniać rzeczywisty przebieg transakcji.
2017
30
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy odsprzedaży mediów, których wartość jest określana na podstawie podliczników i w sposób ryczałtowy oraz w zakresie opodatkowania opłaty pobieranej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od najemców lokali mieszkalnych.
Fragment:
Ponadto, jeżeli przesłanki ekonomiczne zawarcia umowy będą wskazywały, że faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zużycie mediów, to świadczenia te powinny być traktowane odrębnie (przykładowo rozdzielenie kosztów mediów na poszczególnych najemców na podstawie wskazań jednego licznika według przyjętych w umowie obiektywnych kryteriów podziału). Natomiast w przypadku, gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę, usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem, bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy, bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zatem, przy podatkowej kwalifikacji świadczeń polegających na dostawie towarów i świadczeniu usług związanych z usługą najmu nieruchomości w każdym przypadku należy uwzględniać rzeczywisty przebieg transakcji.
2017
20
paź

Istota:
Sposób opodatkowania obciążeń za tzw. media w związku z najmem lokali mieszkalnych.
Fragment:
Ww. opłaty co do zasady powinny być uważane za odrębne świadczenia, jeżeli podmioty wymienione we wniosku mają możliwość wyboru sposobu korzystania z tzw. mediów (tj. danych towarów i usług) poprzez decydowanie o wielkości ich zużycia. Sytuacja taka występuje w szczególności w przypadku odrębnego rozliczania zużycia tych mediów w oparciu o wskazania liczników. Taką samą zasadę należy również przyjąć w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie wg liczników, uwzględniających zużycie tych mediów przez najemcę. Takimi innymi kryteriami mogą być przykładowo liczba osób korzystających z nieruchomości, czy też powierzchnia nieruchomości. Odnosząc się zatem do kwestii rozliczenia tzw. mediów, gdy strony umowy najmu postanowią, że najemca będzie odrębnie rozliczać czynsz najmu oraz należności za tzw. media na podstawie indywidulanego ich zużycia – jak to ma miejsce w niniejszej sprawie – opłaty są ustalane według ustalonej normy w m 3 na osobę zatrudnioną, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności przez najemcę według licznika zbiorczego oraz na podstawie odczytu indywidualnego wodomierza, najem lokali użytkowych i związane z nimi tzw. media, należy uważać za odrębne i niezależne świadczenia.
2017
20
paź

Istota:
Skoro w okresie od początku roku do dnia złożenia wniosku, tj. 26 lipca 2017 r. łączna wartość świadczonych usług wyniosła 180 000 zł, to Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, do momentu przekroczenia kwoty określonej w tym artykule, tj. 200 000 zł z tytułu refakturowania kosztów zużycia mediów, o których mowa w niniejszym wniosku. Przy czym, jeżeli wartość sprzedaży przekroczy wskazaną w art. 113 ust. 1 ustawy kwotę 200 000 zł, to Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia z opodatkowania począwszy od czynności, którą przekroczy tę kwotę, w myśl art. 113 ust. 5 ustawy o VAT. Ponadto Wnioskodawca utraci ww. zwolnienie, w sytuacji rozpoczęcia wykonywania czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.
Fragment:
Takie uregulowanie jest konsekwencją przyjęcia zasady, że czynność wykonana we własnym imieniu przez podatnika powoduje dla niego powstanie obowiązku podatkowego. (...) Zatem, w sytuacji zawarcia umowy użyczenia pomieszczeń biurowych pomiędzy Wnioskodawcą a jednostkami budżetowymi, przewidujących obciążanie biorących lokale w użyczenie opłatami z tytułu zużycia mediów, prawidłowym jest zastosowanie do czynności refakturowania kosztów mediów stawek podatku VAT wynikających z faktur otrzymywanych od dostawców mediów i usług. Należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie przedmiotem świadczenia Wnioskodawcy jest usługa zdefiniowana w art. 8 ustawy o VAT i na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT kwoty pobierane przez Wnioskodawcę od jednostek budżetowych za zużycie mediów stanowią obrót tytułu świadczenia tej usługi. Powyższa analiza wskazuje, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT, ponieważ na gruncie tego przepisu przewidziano wyłączenie z podstawy opodatkowania VAT kwot stanowiących zwrot wydatków, które zostały - co istotne - poniesione w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy. W analizowanej sprawie zapłata za media dotyczy usługodawcy (podmiotu świadczącego usługę użyczenia pomieszczeń biurowych - Wnioskodawcy), a nie usługobiorcy (jednostek budżetowych, którym użyczono pomieszczenia biurowe). Zatem mimo że Wnioskodawca obciąża, zgodnie z dyspozycją, usługobiorcę poniesionymi wydatkami (kwotą z tytułu zużycia mediów), to nie można mówić, że ponosi je w imieniu usługobiorcy.
2017
14
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłaty za zużycie mediów ustalanej według rzeczywistego zużycia oraz w zakresie opodatkowania opłaty za zużycie mediów ustalanej ryczałtowo.
Fragment:
Koszty mediów rozliczane ryczałtowo Wnioskodawca rozlicza następująco: Dla najemców lokali za najem oraz media, które naliczane są ryczałtowo Wnioskodawca wystawia jedną fakturę ze stawką właściwą dla całej usługi. Koszty mediów rozliczane w oparciu o liczniki Wnioskodawca rozlicza następująco: W przypadku rozliczenia mediów w oparciu o odczyt licznika faktura wystawiana jest osobno za najem z właściwą stawką oraz osobno za media z właściwą dla nich stawką. Media rozliczane ryczałtowo i w oparciu o liczniki: W przypadku, gdy w odniesieniu do jednego lokalu (w przypadku Gminy dotyczy to jednego lokalu użytkowego) część mediów rozliczana jest ryczałtowo (ogrzewanie) oraz w oparciu o liczniki (faktyczne zużycie) – Gmina wystawia odrębną fakturę na najem oraz odrębną fakturę za media (również te rozliczane ryczałtowo). Gmina nie dolicza marży wystawiając faktury na najemców. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku opłaty ustalanej według rzeczywistego zużycia Gmina powinna obciążyć najemców Lokali z tytułu dostarczania mediów przy zastosowaniu stawki właściwej dla dostawy mediów? Czy w przypadku opłaty ustalanej ryczałtowo Gmina powinna obciążyć najemców Lokali z tytułu dostarczania mediów przy zastosowaniu stawki właściwej dla wynajmu Lokali? Zdaniem Wnioskodawcy: W przypadku opłaty ustalanej według rzeczywistego zużycia Gmina powinna obciążyć najemców Lokali z tytułu dostarczania mediów przy zastosowaniu stawki właściwej dla dostawy mediów.
2017
9
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Media
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.