Media | Interpretacje podatkowe

Media | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to media. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie:
- zwolnienia od podatku VAT podatku czynności polegających na zaopatrzeniu najemców lokali mieszkalnych w media zlokalizowanych w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe,
- zastosowania stawki właściwej dla dostawy odsprzedawanych mediów dostarczanych do lokali użytkowych będących własnością spółki położonych w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe.
Fragment:
Wszystkie umowy o dostawę mediów do danej nieruchomości tworzącej wspólnotę mieszkaniową (tj. dostawa energii cieplnej, wody i kanalizacji, gazu, energii elektrycznej) są zawierane z dostawcami przez wspólnoty mieszkaniowe reprezentowane przez Zarządców nieruchomości lub Zarząd a następnie wspólnoty dokonują obciążenia kosztami mediów poszczególnych właścicieli, w tym Spółkę. W analizowanym przypadku odsprzedawane media (tj.: za energię cieplną, wodę i kanalizację, gaz) dostarczane do lokali użytkowych będących własnością spółki położonych w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe stanowią odrębne świadczenia, tj. usługi najmu oraz czynności dostarczania ww. mediów do tych lokali. Wobec tego, w przypadku obciążania najemców lokali użytkowych opłatami za ww. media według zużycia określonego na podstawie podliczników lub według innych kryteriów, tj. np. proporcjonalnie do powierzchni lokalu do ogólnej powierzchni użytkowej budynku brak jest podstaw do traktowania opłat za ww. media jako elementu kalkulacyjnego opłaty czynszowej usługi najmu lokalu użytkowego. W konsekwencji, odsprzedaż przez Wnioskodawcę ww. mediów najemcom lokali użytkowych należy opodatkować według stawki właściwej dla dostawy konkretnych mediów, zgodnie z fakturami otrzymanymi od dostawców mediów. Natomiast, w odniesieniu do opłat za wywóz nieczystości (jeżeli następuje w oparciu o przepisy art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), energię elektryczną (...)
2018
9
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy odsprzedaży mediów najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych rozliczanych na podstawie ryczałtu.
Fragment:
(...) mediów, 5) z zakładem dostarczającym tzw. media do lokalu najemcy rozliczenia dokonuje wynajmujący ”. W sytuacji natomiast, gdy powyższe kryteria nie są spełnione, np. w przypadku wynajmu lokali z dostawą mediów nierozliczanych w oparciu o faktyczne zużycie przez najemcę (np. w oparciu o skalkulowany ryczałt niezależny od faktycznego zużycia – jak to ma miejsce w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym), świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę wynajmu. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. W zaistniałym stanie faktycznym, przy rozliczaniu mediów na podstawie ryczałtu najemcy są pozbawieni możliwości swobodnego decydowania o ilości dostarczanych im mediów, za które są obciążani. W efekcie regulowania przez najemców opłat za media ryczałtowo nie można uznać, że są obciążani jedynie za własne zużycie mediów, w wysokości rzeczywistego wykorzystania przez nich danych mediów. Przez takie ukształtowanie sposobu rozliczania dostawy mediów, najemcy są zobowiązani do ponoszenia opłat za media niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym faktycznie z nich korzystali (przykładowo, najemca w danym miesiącu może w ogóle nie korzystać z wody, niemniej zgodnie z przykładem podanym w stanie faktycznym może być zobowiązany do zapłaty 25% wartości wody zużytej w budynku, jeśli ryczałt byłby kalkulowany w oparciu o iloczyn procentu najmowanej powierzchni i łącznego zużycia danych mediów w budynku).
2018
1
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy odsprzedaży mediów najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych rozliczanych na podstawie podliczników
Fragment:
Gmina zwraca uwagę, że pod pojęciem ryczałtu rozumie ona również obciążanie najemców na podstawie proporcji powierzchniowej zajmowanego w danym obiekcie lokalu przykładowo, gdy dany najemca zajmuje 25% powierzchni budynku, a nie jest możliwe określenie faktycznego zużycia danych mediów w danym lokalu ze względu na brak podlicznika, wówczas najemca jest obciążany za media kwotą stanowiącą iloczyn wartości zużytych mediów w budynku (na podstawie faktur od dostawcy mediów) oraz procentowego udziału powierzchni lokalu w budynku. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2). Czy w przypadku refakturowania kosztami mediów rozliczanych na podstawie faktycznego zużycia (podliczników), właściwą stawką VAT będzie stawka właściwa dla danych mediów (tj. stawka VAT identyczna jak na fakturach od dostawców mediów)? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku refakturowania kosztami mediów rozliczanych na podstawie faktycznego zużycia (podliczników), właściwą stawką VAT będzie stawka właściwa dla danych mediów (tj. stawka VAT identyczna jak na fakturach od dostawców mediów). Uzasadnienie stanowiska Gminy. Uwagi ogólne. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
2018
1
mar

Istota:
Sposób opodatkowania odsprzedaży mediów, tj. ciepłej wody i centralnego ogrzewania, opłaty za miejsce postojowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobranej kwoty z tytułu ubezpieczenia lokalu przekazanej do ubezpieczyciela.
Fragment:
Taką samą zasadę należy również przyjąć w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie wg liczników, uwzględniających zużycie tych mediów przez najemcę. Natomiast w przypadku, gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę, usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem, bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy, bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. W sprawie będącej przedmiotem wniosku, Wnioskodawca wynajmuje lokale mieszkalne, całość sprzedaży wynajmu lokali mieszkalnych jest zwolniona od podatku.
2018
28
lut

Istota:
Zastosowania stawki 23% dla dostawy mediów w związku ze świadczeniem usług najmu lokali użytkowych
Fragment:
W konsekwencji, obciążenia za tzw. media co do zasady powinny być uważane za odrębne świadczenia od usługi najmu, w przypadku gdy najemca ma możliwość wyboru sposobu korzystania z nich (tj. danych towarów i usług) poprzez decydowanie o wielkości ich zużycia. W szczególności, jak wskazał Trybunał, taka sytuacja występuje w przypadku rozliczania zużycia tych mediów w oparciu o wskazania liczników. Taką samą zasadę należy przyjąć w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie wg liczników, uwzględniając zużycie tych mediów przez najemcę. Możliwe jest przyjęcie przez strony umowy innego sposobu ustalenia faktycznego zużycia mediów. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada nieruchomości, w których znajdują się lokale użytkowe. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca, na podstawie zawartych umów, wynajmuje lokale użytkowe oraz wydzierżawia tereny pod działalność gospodarczą. Zawierając umowy z najemcami Spółdzielnia określa zasady obciążania z tytułu najmu oraz z tytułu dostarczanych mediów. Rozliczenia z Najemcami uzależnione są od przedmiotu obciążenia, przy czym rozliczenie zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków następuje w ten sposób, że Najemcy ponoszą koszty z tytułu rzeczywistego zużycia na podstawie wskazań wodomierza (podlicznika), odczytywanego przez Spółdzielnię na koniec każdego miesiąca.
2018
17
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wliczania do limitu zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT, wartości mediów dostarczanych do lokali niemieszkalnych (użytkowych) oraz w zakresie braku konieczności wystawienia na żądanie właściciela lokalu niemieszkalnego faktury.
Fragment:
Zatem wartość sprzedaży z tytułu czynności związanych z dostawą mediów do lokali użytkowych wlicza się do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz elementy stanu sprawy należy stwierdzić, że opłaty pobierane przez Wnioskodawcę od właścicieli poszczególnych lokali użytkowych z tytułu odsprzedaży mediów (zużycia wody i odprowadzania ścieków, podgrzania wody, ogrzewania, energii elektrycznej i wywozu nieczystości), są transakcjami związanymi z nieruchomościami, skutkiem czego wliczane są do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Tym samym Wspólnota powinna wliczyć do wartości limitu 200.000 zł wartość ww. mediów rozliczonych na rzecz właścicieli lokali użytkowych. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie wliczania do limitu zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT, wartości mediów dostarczanych do lokali niemieszkalnych (użytkowych), należało uznać za nieprawidłowe. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii, czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna na żądanie właściciela lokalu niemieszkalnego (użytkowego) wystawić fakturę VAT z tytułu dostawy mediów w postaci: zużycia wody i odprowadzania ścieków, podgrzania wody, ogrzewania, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, czy wystarczające jest wystawienie rachunku.
2018
16
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy obciążanie najemców lokali mieszkalnych kosztami za zużyte media jest opodatkowane właściwą dla nich stawką podatku VAT, jako odrębnych świadczeń od usługi najmu oraz wskazania czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Ponadto, jeżeli przesłanki ekonomiczne zawarcia umowy będą wskazywały, że faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zużycie mediów, to świadczenia te powinny być traktowane odrębnie (przykładowo rozdzielenie kosztów mediów na poszczególnych najemców na podstawie wskazań jednego licznika według przyjętych w umowie obiektywnych kryteriów podziału). Natomiast w przypadku, gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych pod klucz gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zatem przy podatkowej kwalifikacji świadczeń polegających na dostawie towarów i świadczeniu usług związanych z usługą najmu nieruchomości, w każdym przypadku należy uwzględniać rzeczywisty przebieg transakcji.
2018
22
sty

Istota:
W przypadku przeprowadzenia przez Wnioskodawcę rozliczenia przenoszonych na najemców opłat za media w ramach świadczonej usług najmu oraz opłat za media świadczonych niezależnie od usługi najmu, jeżeli zachodzi konieczność zmniejszenia dokonanych w poprzednim, tj. w 2010 roku obciążeń, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury korygującej VAT z zastosowaniem stawki podatku VAT obowiązującej w dacie dokonania sprzedaży danej usługi – najem łącznie z kosztami opłat za media (świadczenie kompleksowe) lub w dacie dokonania dostawy mediów, które winny być rozliczane odrębnie od usługi najmu
Fragment:
Jak już wyżej wskazano, w przypadku gdy faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zużycie mediów, to świadczenia te powinny być traktowane jako odrębne i niezależne od usługi najmu. W analizowanych powyżej przypadkach opisane media są rozliczane odrębnie od czynszu najmu. Rozliczenie mediów z najemcami odbywa się na podstawie wskazań zainstalowanych w lokalach liczników (podzielników), bądź na podstawie kryteriów uwzględniających faktyczne zużycie, ewentualnie indywidualnie zawartych umów z dostawcami mediów. Zatem dostarczanie przez Wnioskodawcę tych towarów i usług należy traktować jako świadczenia odrębne i niezależne od usług najmu nieruchomości. Wobec tego brak jest podstaw do traktowania opłat za ww. media jako elementu kalkulacyjnego opłaty czynszowej usługi najmu. W konsekwencji, przenosząc na najemców koszty tych należności za zużyte media, Wnioskodawca powinien opodatkować je według stawek właściwych dla dostawy konkretnych mediów. W przypadku jednak świadczenia przez Wnioskodawcę usługi najmu wraz z dostawą mediów dla lokali w sytuacji gdy najemcy są obciążani kosztami za zużyte media w postaci ryczałtu określonego w umowie bądź też koszty mediów są wkalkulowane w należność za czynsz, w sytuacji – jak wskazał Wnioskodawca – braku możliwości rozliczenia kosztów zużycia mediów, mamy do czynienia z jednym świadczeniem kompleksowym.
2018
13
sty

Istota:
Sposób opodatkowania obciążeń za tzw. media w zakresie dostarczania wody, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i odprowadzanie ścieków oraz odprowadzania nieczystości stałych w związku z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.
Fragment:
Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Ponadto, również w wyroku NSA z dnia 7 października 2015 r. o sygn. akt I FSK 906/15 Sąd wskazał, że w przypadku mediów w postaci zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzania ścieków, to co do zasady powinny być uważane za odrębne świadczenia od usługi najmu, jeżeli najemca ma możliwość wyboru sposobu korzystania z danych towarów i usług poprzez decydowanie o wielkości zużycia. Taka sytuacja wystąpi wówczas, gdy zostały przyjęte kryteria umożliwiające określenie faktycznego zużycia mediów. W szczególności, taka sytuacja występuje w przypadku rozliczania zużycia tych mediów w oparciu o wskazania liczników. Możliwe jest jednak przyjęcie przez strony umowy innego sposobu ustalenia faktycznego zużycia mediów, np. w oparciu o liczbę osób korzystających z wynajmowanych pomieszczeń. Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca obciąża najemców kosztami mediów w oparciu o pomiar zużycia mediów na podstawie indywidualnych liczników, przy czym wysokość opłat za media uzależniona jest od faktycznego zużycia przez najemcę.
2018
11
sty

Istota:
Stawka podatku przy odsprzedaży mediów najemcom lokali użytkowych, prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia mediów odsprzedawanych najemcom lokali użytkowych
Fragment:
Ponadto, jeżeli przesłanki ekonomiczne zawarcia umowy będą wskazywały, że faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zużycie mediów, to świadczenia te powinny być traktowane odrębnie (przykładowo rozdzielenie kosztów mediów na poszczególnych najemców na podstawie wskazań jednego licznika według przyjętych w umowie obiektywnych kryteriów podziału). Natomiast w przypadku, gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę, usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem, bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy, bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zatem przy podatkowej kwalifikacji świadczeń polegających na dostawie towarów i świadczeniu usług związanych z usługą udostępniania nieruchomości w każdym przypadku należy uwzględniać rzeczywisty przebieg transakcji.
2018
6
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Media
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.