Media | Interpretacje podatkowe

Media | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to media. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT opłaty czynszowej w części, na którą składają się opłaty za media (dostawa energii cieplnej, energii elektrycznej, doprowadzenie wody oraz odprowadzenie ścieków i nieczystości ciekłych) oraz zwolnienia od podatku VAT opłaty czynszowej, na którą składa się opłata za użytkowanie przez najemców lokali mieszkalnych części wspólnych budynków oraz odbiór odpadów komunalnych.
Fragment:
Ponadto, jeżeli przesłanki ekonomiczne zawarcia umowy będą wskazywały, że faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zużycie mediów, to świadczenia te powinny być traktowane odrębnie (przykładowo rozdzielenie kosztów mediów na poszczególnych najemców na podstawie wskazań jednego licznika według przyjętych w umowie obiektywnych kryteriów podziału). Natomiast w przypadku gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych pod klucz gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zatem przy podatkowej kwalifikacji świadczeń polegających na dostawie towarów i świadczeniu usług związanych z usługą najmu nieruchomości, w każdym przypadku należy uwzględniać rzeczywisty przebieg transakcji.
2017
2
cze

Istota:
Sposób opodatkowania dostawy energii cieplnej związanej z wynajmowanym lokalem mieszkalnym.
Fragment:
Taką samą zasadę należy również przyjąć w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie wg liczników, uwzględniających zużycie tych mediów przez najemcę. Natomiast w przypadku, gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę, usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem, bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy, bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. W sprawie będącej przedmiotem wniosku, Wnioskodawca – Gmina na podstawie umowy najmu wynajmuje lokale mieszkaniowe .
2017
2
cze

Istota:
Najem lokali mieszkalnych i związane z nimi tzw. media, należy uważać za odrębne i niezależne świadczenia.
Fragment:
(...) media na podstawie indywidualnego zużycia, np. w oparciu o wskazania licznika lub w oparciu o inne kryteria uwzględniające zużycie tych towarów przez najemcę, np. liczbę lokatorów korzystających z najmowanej nieruchomości lub jej powierzchnię, wynajmujący będzie w sposób odrębny na fakturze (fakturach) wykazywał należności z tytułu najmu oraz z tytułu tzw. mediów, z zakładem dostarczającym tzw. media do lokalu najemcy rozliczenia dokonuje wynajmujący. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że w przypadku rozliczania mediów takich jak centralne ogrzewanie, gdy strony umowy postanowią, że najemca będzie odrębnie rozliczać czynsz najmu oraz należności za tzw. media na podstawie indywidulanego ich zużycia - jak to ma miejsce w niniejszej sprawie - wg wielkości powierzchni najmowanej nieruchomości, gdzie najemca jest obciążany kosztami ogrzewania w stosunku do wielkości lokalu, wówczas najem lokali mieszkalnych i związane z nimi tzw. media, należy uważać za odrębne i niezależne świadczenia. Tym samym należy je opodatkować z zastosowaniem właściwej stawki podatku dla danego towaru. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
20
maj

Istota:
W zakresie ustalenia, czy prawidłowe jest refakturowanie przez Teatr na podnajemców lokali mieszkalnych kosztów dotyczących mediów (takich jak: ogrzewanie, usługi związane z dostawą wody, odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości stałych) wg stawki zwolnionej właściwej dla najmu lokali na cele mieszkalne.
Fragment:
Ponadto, jeżeli przesłanki ekonomiczne zawarcia umowy będą wskazywały, że faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zużycie mediów, to świadczenia te powinny być traktowane odrębnie, przykładowo rozdzielenie kosztów mediów na poszczególnych najemców na podstawie wskazań jednego licznika według przyjętych w umowie obiektywnych kryteriów podziału. Natomiast w przypadku gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych pod klucz gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zaznacza się, że okoliczności faktyczne, które były przedmiotem wyroku TSUE w sprawie C-42/14 dotyczyły przypadku, w którym wskazane powyżej dostawy towarów i świadczenie usług były refakturowane, tj. wynajmujący przenosił na najemcę poniesione koszty z tytułu nabycia tych towarów i usług od podmiotów trzecich bez doliczania marży.
2017
17
maj

Istota:
Stawka podatku dla odsprzedaży mediów dla najemców lokali mieszkalnych.
Fragment:
Taką samą zasadę należy również przyjąć w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie wg liczników, uwzględniających zużycie tych mediów przez najemcę. Natomiast w przypadku, gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę, usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem, bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy, bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zaznaczyć należy, że okoliczności faktyczne, które były przedmiotem wyroku TSUE w sprawie C-42/14, dotyczyły przypadku, w którym wskazane dostawy towarów i świadczenie usług były refakturowane, tj. wynajmujący przenosił na najemcę poniesione koszty z tytułu nabycia tych towarów i usług od podmiotów trzecich bez doliczania marży.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie uznania opłat za media jako element kompleksowej usługi najmu i zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony stan prawny należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie w opisanej przez Wnioskodawcę sytuacji a) dotyczącej opłaty za wodę i odbiór nieczystości brak jest podstaw do traktowania tej opłaty za media jako elementu kalkulacyjnego usługi najmu i opodatkowania jej odsprzedaży łącznie z usługą najmu. Kwoty zużycia tych mediów w mieszkaniach wyposażonych w wodomierze są zmienne i zależne od faktycznego zużycia, ponieważ - jak wynika z opisu sprawy - w sytuacji a) zużycie wody i ścieków rozliczane jest na podstawie urządzeń pomiarowych (tj. wodomierzy). Należy zauważyć, że Wnioskodawca w tym przypadku rozlicza należności z tytułu dostawy mediów tj. wody i odbioru nieczystości płynnych na podstawie ich faktycznego zużycia. Najemcy mają wpływ na wielkość zużycia mediów. Mimo, że nie mają możliwości wyboru dostawców ww. mediów, to każdy z nich ma możliwość indywidualnego kształtowania wielkości zużycia wody, a przez to wysokości kosztów ponoszonych za ich zużycie. W konsekwencji dostarczanie wody i odbiór nieczystości płynnych do lokali mieszkalnych traktuje się jako świadczenie odrębne od usługi najmu tych lokali. Tym samym odsprzedaż przez Gminę ww. mediów najemcom lokali mieszkalnych należy opodatkować według stawki właściwej dla dostawy danych mediów. Również dostarczanie energii elektrycznej do lokali mieszkalnych należy traktować jako świadczenie odrębne od usługi udostępniania lokalu mieszkalnego.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków w związku ze świadczeniem usług najmu
Fragment:
(...) mediów w całości Nieruchomości na podstawie odczytu głównego licznika obejmującego całą Nieruchomość, ceny za m 3 wskazanej na fakturach wystawionych przez dostawców poszczególnych mediów. Reasumując, Najemca otrzymuje osobne faktury między innymi: za czynsz najmu, opłaty eksploatacyjne oraz oddzielną fakturę, obejmującą między innymi opłaty za Koszty Mediów według metody kalkulacji przedstawionej powyżej. Dodatkowo umowy najmu, w sposób odrębny, regulują kwestie dotyczące terminu wystawiania faktur oraz terminów płatności dla czynszu najmu oraz opłat za korzystanie z mediów. Spółka podkreśliła, że wniosek dotyczy jedynie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków zdefiniowanych jako Koszty Mediów. Przedmiotem wątpliwości jest ustalenie czy Wnioskodawca, wystawiając dla Najemców faktury za Koszty Mediów, w przypadku, gdy Najemca jest obciążany na podstawie metody kalkulacji wskazanej w stanie faktycznym, jest uprawniony do zastosowania stawki właściwej dla danego towaru lub usługi składających się na Koszty Mediów, zgodnie z fakturami otrzymanymi od dostawców mediów. Należy zaznaczyć, że kwestię zawierania umów reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2017
16
maj

Istota:
Czy na fakturze VAT powinna być wykazana jedna kwota pod nazwą czynsz, obejmująca wszystkie opłaty za lokal mieszkalny z zastosowaniem stawki podatku „zw”, czy też można dla przejrzystości danych zawartych z fakturze wyszczególnić wszystkie składniki opłaty za lokal i zastosować dla każdego z nich stawką „zw”?
Fragment:
Ponadto, jeżeli przesłanki ekonomiczne zawarcia umowy będą wskazywały, że faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zużycie mediów, to świadczenia te powinny być traktowane odrębnie (przykładowo rozdzielenie kosztów mediów na poszczególnych najemców na podstawie wskazań jednego licznika według przyjętych w umowie obiektywnych kryteriów podziału). Natomiast w przypadku gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych pod klucz gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zatem przy podatkowej kwalifikacji świadczeń polegających na dostawie towarów i świadczeniu usług związanych z usługą najmu nieruchomości, w każdym przypadku należy uwzględniać rzeczywisty przebieg transakcji.
2017
11
maj

Istota:
Czynność bezpłatnego udostępnienia pomieszczeń na rzecz użytkownika nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym czynność obciążania użytkownika kosztami zużytych mediów nie stanowi świadczenia kompleksowego, zatem podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla świadczonej usługi (dostawy towaru).
Fragment:
Szpital zgodnie z zawartym porozumieniem, obciąża użytkownika jedynie kosztami mediów, nie ustala odrębnego wynagrodzenia za czynność udostępnienia pomieszczeń. W tak przedstawionym stanie faktycznym – wbrew ocenie Szpitala - nie mamy do czynienia z kompleksowym świadczeniem usług, lecz z odrębnymi czynnościami, tj.: sprzedaż mediów (odpowiednio dostawa towarów i świadczenie usług) oraz nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń. Wskazać należy, celem samym w sobie zawartego „ porozumienia ” jest w istocie zwrot kosztów zużytych mediów przez użytkownika, a nie sama umowa użyczenia. Dlatego czynność udostępnienia pomieszczeń nie może przesądzać o opodatkowaniu umowy użyczenia oraz refakturowania kosztów tzw. mediów jednolitą stawką podatku. Odnosząc powołane przepisy oraz cyt. wyrok TSUE do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że udostępnienie pomieszczeń nie może być uznane za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, opodatkowane – jak uważa Wnioskodawca – stawką podatku w wysokości 23%. Nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń na rzecz użytkownika, de facto właściciela nieruchomości, która została oddana w nieodpłatne użytkowanie Szpitalowi, jest związane z działalnością gospodarczą Szpitala (kształcenie osób wykonujących zawody medyczne), w efekcie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
11
maj

Istota:
Stawka podatku VAT dla refakturowanych mediów
Fragment:
(...) mediów, należy traktować jako odrębną usługę od usługi najmu. W tym przypadku najemcy również mają możliwość decydowania o swoim zużyciu mediów. W przypadku braku liczników media rozliczne są ryczałtowo. Norma zużycia wody w m3 określana jest na podstawie przeciętnych norm zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2012r. oraz dostosowana jest do ilości osób zajmujących dany lokal mieszkalny, przy czym ilość odprowadzanych ścieków ustalana jest wprost proporcjonalnie do ilości zużytej wody. Tym samym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że ryczałt jest niezależny od faktycznego zużycia, skoro norma obliczona jest na 1 mieszkańca. Wnioskodawca ma możliwość decydowania o ilości zużytych mediów, a wysokość opłat z tytułu ich zużycia określana jest na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie wg liczników, uwzględniających zużycie tych mediów przez najemcę, takich jak przeciętna norma zużycia wody na jednego mieszkańca. Zatem, w stosunku do usługi dostarczania wody oraz odbioru ścieków dla lokali mieszkalnych niewyposażonych w liczniki (ryczałt) lub lokali, w których media rozliczane są wg wskazań licznika, tj. wg faktycznego zużycia, przy czym mieszkańcy dopłacają różnicę pomiędzy wskazaniem licznika głównego (jeden licznik główny na cały budynek) a sumą podliczników w poszczególnych mieszkaniach, należy zastosować stawkę właściwą dla danej usługi, które stanowi świadczenie odrębne od usługi najmu lokalu mieszkalnego.
2017
11
maj

Istota:
Czy opłaty z tytułu zużycia mediów, wchodzące w skład czynszu należy włączyć do podstawy opodatkowania z tytułu usługi najmu (świadczonej w oparciu o umowę najmu pisemną, jak i umowę ustną) i opodatkować jednolitą stawką VAT „zw”?
Fragment:
W szczególności, jak wskazał Trybunał, taka sytuacja występuje w przypadku rozliczania zużycia tych mediów w oparciu o wskazania liczników. Taką samą zasadę należy przyjąć również w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie wg liczników, uwzględniając zużycie tych mediów przez najemcę. Możliwe jest przyjęcie przez strony umowy innego sposobu ustalenia faktycznego zużycia mediów, np. w oparciu o liczbę osób korzystających z wynajmowanych pomieszczeń (wyrok NSA z 10 lipca 2015 r., sygn. akt I FSK 944/15). Najistotniejsze w przedmiotowej sprawie jest zatem, czy w odniesieniu do mediów najemca ma swobodny wybór zużycia w ilości, jakiej sobie życzy. W tym względzie istnienie indywidualnych liczników i rozliczanie w zależności od ilości wykorzystanych rzeczy jest istotnym czynnikiem wskazującym, że dostawę mediów należy uważać za stanowiącą świadczenia odrębne od najmu. W świetle przedstawionych okoliczności sprawy i powołanych przepisów należy stwierdzić, że w opisanym stanie faktycznym, usługi dostawy wody, odprowadzania ścieków oraz dostawy energii cieplnej nie są ściśle związane z usługą najmu i nie mają w stosunku do niej charakteru pobocznego (uzupełniającego).
2017
10
maj

Istota:
Stawka podatku dla refaktury mediów w związku z wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z bezpłatnym użyczeniem pomieszczeń
Fragment:
Dostawa mediów do lokali odbywa się za pośrednictwem Wnioskodawcy i wystawia on wynajmującemu fakturę za media. Wnioskodawca obniża VAT należny w deklaracji o podatek naliczony z otrzymanych od dostawców faktur za media w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej VAT. Media są refakturowane przez Wnioskodawcę zgodnie z zawartymi umowami użyczenia lub najmu bez doliczania marży. Sprzedaży dokonuje Wnioskodawca, faktury za media wystawia jednostka – urząd gminy. Najemcy oraz instytucje, którym Wnioskodawca będzie użyczać swoje pomieszczenia nie mają możliwości swobodnego wyboru dostawcy mediów. Część najemców ma podpisane własne umowy na dostawę mediów i sami rozliczają się z dostawcami (w takich przypadkach media nie są refakturowane przez Wnioskodawcę), jednak częściowo w przypadku niektórych lokali stroną umów na dostawę mediów jest Wnioskodawca i te opłaty z tytułu mediów są wówczas refakturowane przez Wnioskodawcę na Najemcę. W związku z najmem/dzierżawą i użyczeniem nieruchomości, będą wystawiane przez Wnioskodawcę refaktury za dostawę następujących mediów o wskazanych symbolach PKWiU: energia elektryczna – PKWiU 35.11.10.0; dystrybucja energii elektrycznej – PKWiU 35.13.10.0; woda – PKWiU 36.00.20.1; ścieki – PKWiU 37.00.11.0; wywóz nieczystości płynnych – PKWiU 37.00.12.0; gaz – PKWiU 35.22.10.0; usługi telekomunikacyjne – telefon oraz internet – PKWiU: 61.10.12.0; 61.10.20.0; 61.90.10.0; 61.10.30.0; 61.20.4 oraz 61.20.1.
2017
10
maj

Istota:
Wliczanie do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT sprzedaży mediów do lokali mieszkalnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
Fragment:
W przypadku refakturowania mediów na właścicieli lokali we wspólnocie nie ma powodu, żeby zaliczać je do „ transakcji związanych z nieruchomościami ”. Przedmiotem takiej usługi są przecież media, a nie nieruchomości. Niewątpliwie dotyczą one nieruchomości, ale nieruchomość nie jest tutaj konstytutywnym (podstawowym) elementem świadczenia. Dostawa mediów w żaden sposób nie daje możliwości dysponowania nieruchomościami. Nieruchomość nie jest przedmiotem świadczenia. Przedmiotem świadczenia jest odsprzedaż ciepła itp. właścicielom nieruchomości. Potwierdzenie, że dostawa mediów nie jest usługą związaną z nieruchomością, znajdujemy bezpośrednio w interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 21 czerwca 2013 r. ( IBPP4/443-139/13/LG ). Organ nie zakwalifikował usługi dostawy wody do stoiska wystawienniczego do usług związanych z nieruchomością. Pismem z 13 lutego 2017 r. Wnioskodawca uzupełnił zaistniały stan faktyczny następująco: 1.Czy przedmiotem usługi dostarczania mediów do lokali mieszkalnych jest wyłącznie odsprzedaż mediów bez jakiejkolwiek marży? Ad. 1. Przedmiotem usługi dostarczania mediów do lokali mieszkalnych jest dostawa mediów bez marży; (...)
2017
10
maj

Istota:
Ustalenie czy nieopłatne użyczenie opisane we wniosku będzie stanowiło czynność opodatkowaną podatkiem VAT tj. nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług w rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a w związku z tym, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczania podatku należnego VAT na takich transakcjach.
Fragment:
W szczególności, jak wskazał Trybunał, taka sytuacja występuje w przypadku rozliczania zużycia tych mediów w oparciu o wskazania liczników. Taką samą zasadę należy przyjąć również w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie wg liczników, uwzględniając zużycie tych mediów przez najemcę. Możliwe jest przyjęcie przez strony umowy innego sposobu ustalenia faktycznego zużycia mediów, np. w oparciu o liczbę osób korzystających z wynajmowanych pomieszczeń (wyrok NSA z 10 lipca 2015 r., sygn. akt I FSK 944/15). Najistotniejsze w przedmiotowej sprawie jest zatem, czy w odniesieniu do mediów najemca ma możliwość wyboru sposobu korzystania z mediów poprzez decydowanie o wielkości ich zużycia. W tym względzie brak indywidualnych liczników i rozliczanie kosztów zużycia mediów w oparciu o podział kosztów na lokale wg proporcji czynszów świadczy, że najemca nie decyduje o wielkości zużycia mediów. Tym samym w świetle orzeczenie TSUE w sprawie C-42/14, dostawy mediów w okolicznościach opisanych we wniosku nie można uznać za stanowiące świadczenia odrębne od usługi najmu. W świetle przedstawionych okoliczności sprawy i powołanych przepisów należy stwierdzić, że w opisanym stanie faktycznym dostarczanie prądu, gazu, wody, oraz odprowadzanie ścieków są ściśle związane z usługą najmu i mają w stosunku do niej charakter poboczny (uzupełniający).
2017
10
maj

Istota:
Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego przez sąd tytułem dochodów z odsprzedaży mediów.
Fragment:
Sąd ma podpisane umowy na dostawę mediów (tj. energię elektryczną, wodę, ciepłą wodę oraz wywóz śmieci) dla obiektów użyczonych jak i wynajmowanych i otrzymuje faktury od dostawców mediów. Ponadto z wyżej wymienionymi podmiotami oraz osobą fizyczną zostały podpisane umowy wyznaczające sposób podziału kosztów zużycia mediów. Sąd na tej podstawie wystawia noty obciążeniowe (refakturuje) zgodnie z podpisanymi umowami z wyżej wymienionymi jednostkami i osobą fizyczną. Sąd po otrzymaniu faktury za media wystawia dla użytkownika/najemców zgodnie z porozumieniem (umową) noty obciążeniowe stosując zwolnienie od podatku VAT. Kwota jaką zostali obciążeni użytkownik i najemcy w roku 2016 przekroczyła wartość 200 tys. złotych netto, z czego Sąd 2 jest refakturowany na kwotę ponad 150 tys. zł netto rocznie, refaktury i rachunki na pozostałe jednostki oraz osobę fizyczną nie przekraczają łącznie kwoty 50 tys. zł netto rocznie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Sąd jest zobowiązany do złożenia w roku 2017 zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R? Czy Sąd jest zobowiązany do złożenia w roku 2017 zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R od dnia 1 lipca 2017 r. zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zmienionych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Media
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.