Media | Interpretacje podatkowe

Media | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to media. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie obciążania właścicieli lokali kosztami tzw. mediów oraz opłatą na fundusz remontowy i opłatą eksploatacyjną
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe, opłaty pobrane przez Gminę (ZGM) od właścicieli lokali mieszkalnych za media (tj. woda, ścieki, energia, centralne ogrzewanie) dostarczane do ich lokali podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawek właściwych dla tych mediów. Tym samym ZGM za koszty mediów winien stosować stawki właściwe dla danego towaru lub usługi. Zatem zgodnie z pozycjami 141 i 142 załącznika nr 3 do ustawy, usługa dostarczania wody na rzecz najemcy, którą Wnioskodawca klasyfikuje w PKWiU 36.00.30.0 oraz usługa związana z odprowadzeniem ścieków sklasyfikowana w PKWiU ex 37 winny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Natomiast w odniesieniu do pozostałych mediów tj. energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania nie znajdą zastosowania obniżone stawki podatku VAT, podlegają one opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
29
lip

Istota:
Stawka podatku VAT na refakturowane media, tj. woda zimna, woda ciepła, ciepło z centralnego ogrzewania oraz odbiór ścieków, do lokali użytkowych i mieszkalnych w najmie.
Fragment:
Spółdzielnia nie jest w stanie bezpośrednio przypisać nabytych mediów w całości do celów wykonywanej działalności, ponieważ otrzymane od dostawców mediów faktury, wystawiane są na podstawie wskazań wodomierzy głównych i węzłów cieplnych do których podłączone są zarówno lokale mieszkalne jak i lokale użytkowe w najmie oraz lokale użytkowe z własnościowym prawem. Jak wynika zatem z opisu sprawy Wnioskodawca realizuje czynności najmu związane z uzyskiwaniem dochodu wynikającego z cywilnoprawnych umów najmu. Taki charakter czynności ma cechy działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Podobnie należy ocenić czynności refakturowania kosztów dostaw mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych. Dostawa tychże mediów niewątpliwie służy zaspokajaniu potrzeb użytkowników lokalu bez względu na tytuł prawny do lokalu oraz charakteru tego lokalu. Stąd oceniając czynność dostaw mediów uznać ją należy za bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą również z tego względu, że same media nie mogą być wykorzystane w innego rodzaju działalności. Jednocześnie z przedstawionego opisu sprawy nie wynika by Wnioskodawca realizował również inną działalność tzn. pozostającą poza zakresem ustawy o VAT, w szczególności społeczną, kulturalną lub oświatową.
2017
14
lip

Istota:
W zakresie zastosowania podstawowej stawki podatku dla refakturowanych kosztów za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w związku ze świadczeniem usług najmu
Fragment:
(...) mediów. W obecnym stanie faktycznym Spółka stosuje jednolitą stawkę dla całości Kosztów Mediów, tj. stawkę 23%. Stawkę podstawową Spółka stosuje również w przypadku refakturowania Kosztów Mediów na podstawie wskazań indywidualnych liczników zamontowanych dla każdego Najemcy. W przypadku niektórych nieruchomości są w nich zamontowane liczniki główne i podliczniki. Na fakturach Koszty Mediów są opisane za co oraz są nazywane jako czynsz dodatkowy. Dodatkowo umowy najmu, w sposób odrębny, regulują kwestie dotyczące terminu wystawiania faktur oraz terminów płatności dla czynszu najmu oraz opłat za korzystanie z mediów. W związku z powyższym, Spółka wystawia faktury za Koszty Mediów na poszczególnych Najemców: na podstawie metody kalkulacji. Wysokość zużycia Kosztów Mediów jest obliczana, jako iloczyn: udziału procentowego powierzchni powierzonej Najemcy w powierzchni Nieruchomości, w której zlokalizowany jest przedmiot najmu, ilości zużycia mediów z głównego licznika obejmującego całą Nieruchomość, ceny za m3 wskazanej na fakturach wystawionych przez dostawców poszczególnych mediów wskazanej w stanie faktycznym proporcjonalnie (...)
2017
4
lip

Istota:
Wnioskodawca będąc podatnikiem podatku od towarów i usług jest zobowiązany wystawiać fakturę, stwierdzającą wykonanie usługi najmu, traktując podatek od nieruchomości jako kwotę należną z tytułu świadczonej usługi najmu, natomiast brak jest podstaw do wystawiania not księgowych obciążających najemcę podatkiem od nieruchomości.
Fragment:
Jako przesłanki zaistnienia stanu swobodnego wyboru, przemawiającego za tym, że dostawę mediów należy uważać za stanowiącą świadczenia odrębne od najmu, Trybunał wymienił: istnienie indywidualnych liczników i fakturowanie w zależności od ilości wykorzystanych rzeczy. Zatem, w celu ustalenia, czy usługi najmu i dostawy mediów stanowią niezależne świadczenia, w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę fakt, że jeżeli najemca ma możliwość wyboru świadczeniodawców lub sposobów korzystania z danych towarów lub usług, świadczenia odnoszące się do tych towarów lub usług co do zasady mogą być uważane za odrębne od najmu. W szczególności, jeżeli najemca może decydować o swoim zużyciu wody, energii elektrycznej lub energii cieplnej, które może być stwierdzone poprzez założenie indywidualnych liczników i na tej podstawie fakturowane, świadczenia odnoszące się do tych towarów lub usług co do zasady mogą być uważane za odrębne od najmu. Podobnie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku sygn. akt I FSK 797/15 wskazując, że traktowanie opłat za media oraz czynszu za najem jako jednej usługi uzasadnione będzie jedynie w przypadku gdy dane świadczenia są nierozerwalnie związane z najmem i ich podział miałby charakter sztuczny np. w oparciu o skalkulowany ryczałt niezależny od faktycznego zużycia.
2017
28
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT opłaty czynszowej w części, na którą składają się opłaty za media (dostawa energii cieplnej, energii elektrycznej, doprowadzenie wody oraz odprowadzenie ścieków i nieczystości ciekłych) oraz zwolnienia od podatku VAT opłaty czynszowej, na którą składa się opłata za użytkowanie przez najemców lokali mieszkalnych części wspólnych budynków oraz odbiór odpadów komunalnych.
Fragment:
Ponadto, jeżeli przesłanki ekonomiczne zawarcia umowy będą wskazywały, że faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zużycie mediów, to świadczenia te powinny być traktowane odrębnie (przykładowo rozdzielenie kosztów mediów na poszczególnych najemców na podstawie wskazań jednego licznika według przyjętych w umowie obiektywnych kryteriów podziału). Natomiast w przypadku gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych pod klucz gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zatem przy podatkowej kwalifikacji świadczeń polegających na dostawie towarów i świadczeniu usług związanych z usługą najmu nieruchomości, w każdym przypadku należy uwzględniać rzeczywisty przebieg transakcji.
2017
2
cze

Istota:
Sposób opodatkowania dostawy energii cieplnej związanej z wynajmowanym lokalem mieszkalnym.
Fragment:
Taką samą zasadę należy również przyjąć w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie wg liczników, uwzględniających zużycie tych mediów przez najemcę. Natomiast w przypadku, gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę, usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem, bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy, bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. W sprawie będącej przedmiotem wniosku, Wnioskodawca – Gmina na podstawie umowy najmu wynajmuje lokale mieszkaniowe .
2017
2
cze

Istota:
Najem lokali mieszkalnych i związane z nimi tzw. media, należy uważać za odrębne i niezależne świadczenia.
Fragment:
(...) media na podstawie indywidualnego zużycia, np. w oparciu o wskazania licznika lub w oparciu o inne kryteria uwzględniające zużycie tych towarów przez najemcę, np. liczbę lokatorów korzystających z najmowanej nieruchomości lub jej powierzchnię, wynajmujący będzie w sposób odrębny na fakturze (fakturach) wykazywał należności z tytułu najmu oraz z tytułu tzw. mediów, z zakładem dostarczającym tzw. media do lokalu najemcy rozliczenia dokonuje wynajmujący. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że w przypadku rozliczania mediów takich jak centralne ogrzewanie, gdy strony umowy postanowią, że najemca będzie odrębnie rozliczać czynsz najmu oraz należności za tzw. media na podstawie indywidulanego ich zużycia - jak to ma miejsce w niniejszej sprawie - wg wielkości powierzchni najmowanej nieruchomości, gdzie najemca jest obciążany kosztami ogrzewania w stosunku do wielkości lokalu, wówczas najem lokali mieszkalnych i związane z nimi tzw. media, należy uważać za odrębne i niezależne świadczenia. Tym samym należy je opodatkować z zastosowaniem właściwej stawki podatku dla danego towaru. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
20
maj

Istota:
W zakresie ustalenia, czy prawidłowe jest refakturowanie przez Teatr na podnajemców lokali mieszkalnych kosztów dotyczących mediów (takich jak: ogrzewanie, usługi związane z dostawą wody, odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości stałych) wg stawki zwolnionej właściwej dla najmu lokali na cele mieszkalne.
Fragment:
Ponadto, jeżeli przesłanki ekonomiczne zawarcia umowy będą wskazywały, że faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zużycie mediów, to świadczenia te powinny być traktowane odrębnie, przykładowo rozdzielenie kosztów mediów na poszczególnych najemców na podstawie wskazań jednego licznika według przyjętych w umowie obiektywnych kryteriów podziału. Natomiast w przypadku gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych pod klucz gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zaznacza się, że okoliczności faktyczne, które były przedmiotem wyroku TSUE w sprawie C-42/14 dotyczyły przypadku, w którym wskazane powyżej dostawy towarów i świadczenie usług były refakturowane, tj. wynajmujący przenosił na najemcę poniesione koszty z tytułu nabycia tych towarów i usług od podmiotów trzecich bez doliczania marży.
2017
17
maj

Istota:
Stawka podatku dla odsprzedaży mediów dla najemców lokali mieszkalnych.
Fragment:
Taką samą zasadę należy również przyjąć w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie wg liczników, uwzględniających zużycie tych mediów przez najemcę. Natomiast w przypadku, gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę, usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem, bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy, bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zaznaczyć należy, że okoliczności faktyczne, które były przedmiotem wyroku TSUE w sprawie C-42/14, dotyczyły przypadku, w którym wskazane dostawy towarów i świadczenie usług były refakturowane, tj. wynajmujący przenosił na najemcę poniesione koszty z tytułu nabycia tych towarów i usług od podmiotów trzecich bez doliczania marży.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie uznania opłat za media jako element kompleksowej usługi najmu i zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony stan prawny należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie w opisanej przez Wnioskodawcę sytuacji a) dotyczącej opłaty za wodę i odbiór nieczystości brak jest podstaw do traktowania tej opłaty za media jako elementu kalkulacyjnego usługi najmu i opodatkowania jej odsprzedaży łącznie z usługą najmu. Kwoty zużycia tych mediów w mieszkaniach wyposażonych w wodomierze są zmienne i zależne od faktycznego zużycia, ponieważ - jak wynika z opisu sprawy - w sytuacji a) zużycie wody i ścieków rozliczane jest na podstawie urządzeń pomiarowych (tj. wodomierzy). Należy zauważyć, że Wnioskodawca w tym przypadku rozlicza należności z tytułu dostawy mediów tj. wody i odbioru nieczystości płynnych na podstawie ich faktycznego zużycia. Najemcy mają wpływ na wielkość zużycia mediów. Mimo, że nie mają możliwości wyboru dostawców ww. mediów, to każdy z nich ma możliwość indywidualnego kształtowania wielkości zużycia wody, a przez to wysokości kosztów ponoszonych za ich zużycie. W konsekwencji dostarczanie wody i odbiór nieczystości płynnych do lokali mieszkalnych traktuje się jako świadczenie odrębne od usługi najmu tych lokali. Tym samym odsprzedaż przez Gminę ww. mediów najemcom lokali mieszkalnych należy opodatkować według stawki właściwej dla dostawy danych mediów. Również dostarczanie energii elektrycznej do lokali mieszkalnych należy traktować jako świadczenie odrębne od usługi udostępniania lokalu mieszkalnego.
2017
16
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Media
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.