Media | Interpretacje podatkowe

Media | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to media. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skoro w okresie od początku roku do dnia złożenia wniosku, tj. 26 lipca 2017 r. łączna wartość świadczonych usług wyniosła 180 000 zł, to Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, do momentu przekroczenia kwoty określonej w tym artykule, tj. 200 000 zł z tytułu refakturowania kosztów zużycia mediów, o których mowa w niniejszym wniosku. Przy czym, jeżeli wartość sprzedaży przekroczy wskazaną w art. 113 ust. 1 ustawy kwotę 200 000 zł, to Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia z opodatkowania począwszy od czynności, którą przekroczy tę kwotę, w myśl art. 113 ust. 5 ustawy o VAT. Ponadto Wnioskodawca utraci ww. zwolnienie, w sytuacji rozpoczęcia wykonywania czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.
Fragment:
Takie uregulowanie jest konsekwencją przyjęcia zasady, że czynność wykonana we własnym imieniu przez podatnika powoduje dla niego powstanie obowiązku podatkowego. (...) Zatem, w sytuacji zawarcia umowy użyczenia pomieszczeń biurowych pomiędzy Wnioskodawcą a jednostkami budżetowymi, przewidujących obciążanie biorących lokale w użyczenie opłatami z tytułu zużycia mediów, prawidłowym jest zastosowanie do czynności refakturowania kosztów mediów stawek podatku VAT wynikających z faktur otrzymywanych od dostawców mediów i usług. Należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie przedmiotem świadczenia Wnioskodawcy jest usługa zdefiniowana w art. 8 ustawy o VAT i na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT kwoty pobierane przez Wnioskodawcę od jednostek budżetowych za zużycie mediów stanowią obrót tytułu świadczenia tej usługi. Powyższa analiza wskazuje, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT, ponieważ na gruncie tego przepisu przewidziano wyłączenie z podstawy opodatkowania VAT kwot stanowiących zwrot wydatków, które zostały - co istotne - poniesione w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy. W analizowanej sprawie zapłata za media dotyczy usługodawcy (podmiotu świadczącego usługę użyczenia pomieszczeń biurowych - Wnioskodawcy), a nie usługobiorcy (jednostek budżetowych, którym użyczono pomieszczenia biurowe). Zatem mimo że Wnioskodawca obciąża, zgodnie z dyspozycją, usługobiorcę poniesionymi wydatkami (kwotą z tytułu zużycia mediów), to nie można mówić, że ponosi je w imieniu usługobiorcy.
2017
14
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłaty za zużycie mediów ustalanej według rzeczywistego zużycia oraz w zakresie opodatkowania opłaty za zużycie mediów ustalanej ryczałtowo.
Fragment:
Koszty mediów rozliczane ryczałtowo Wnioskodawca rozlicza następująco: Dla najemców lokali za najem oraz media, które naliczane są ryczałtowo Wnioskodawca wystawia jedną fakturę ze stawką właściwą dla całej usługi. Koszty mediów rozliczane w oparciu o liczniki Wnioskodawca rozlicza następująco: W przypadku rozliczenia mediów w oparciu o odczyt licznika faktura wystawiana jest osobno za najem z właściwą stawką oraz osobno za media z właściwą dla nich stawką. Media rozliczane ryczałtowo i w oparciu o liczniki: W przypadku, gdy w odniesieniu do jednego lokalu (w przypadku Gminy dotyczy to jednego lokalu użytkowego) część mediów rozliczana jest ryczałtowo (ogrzewanie) oraz w oparciu o liczniki (faktyczne zużycie) – Gmina wystawia odrębną fakturę na najem oraz odrębną fakturę za media (również te rozliczane ryczałtowo). Gmina nie dolicza marży wystawiając faktury na najemców. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku opłaty ustalanej według rzeczywistego zużycia Gmina powinna obciążyć najemców Lokali z tytułu dostarczania mediów przy zastosowaniu stawki właściwej dla dostawy mediów? Czy w przypadku opłaty ustalanej ryczałtowo Gmina powinna obciążyć najemców Lokali z tytułu dostarczania mediów przy zastosowaniu stawki właściwej dla wynajmu Lokali? Zdaniem Wnioskodawcy: W przypadku opłaty ustalanej według rzeczywistego zużycia Gmina powinna obciążyć najemców Lokali z tytułu dostarczania mediów przy zastosowaniu stawki właściwej dla dostawy mediów.
2017
9
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności odsprzedaży przez Gminę mediów.
Fragment:
Ponadto, jeżeli przesłanki ekonomiczne zawarcia umowy będą wskazywały, że faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zużycie mediów, to świadczenia te powinny być traktowane odrębnie (przykładowo rozdzielenie kosztów mediów na poszczególnych najemców/dzierżawców na podstawie wskazań jednego licznika według przyjętych w umowie obiektywnych kryteriów podziału. Natomiast w przypadku gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę najmu/dzierżawy. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych pod klucz gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zaznacza się, że okoliczności faktyczne, które były przedmiotem wyroku TSUE w sprawie C-42/14 dotyczyły przypadku, w którym wskazane powyżej dostawy towarów i świadczenie usług były refakturowane, tj. wynajmujący przenosił na najemcę poniesione koszty z tytułu nabycia tych towarów i usług od podmiotów trzecich bez doliczania marży.
2017
9
paź

Istota:
Zakres sposobu opodatkowania opłat za tzw. media, którymi obciążani są bezumowni użytkownicy lokali mieszkalnych lub użytkowych.
Fragment:
Taką samą zasadę należy również przyjąć w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie wg liczników, uwzględniających zużycie tych mediów przez najemcę. Natomiast w przypadku, gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych pod klucz gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zaznacza się, że okoliczności faktyczne, które były przedmiotem wyroku TSUE w sprawie C-42/14 dotyczyły przypadku, w którym wskazane powyżej dostawy towarów i świadczenie usług były odsprzedawane, tj. wynajmujący przenosił na najemcę poniesione koszty z tytułu nabycia tych towarów i usług od podmiotów trzecich bez doliczania marży.
2017
30
wrz

Istota:
Stawki podatku VAT dla kosztów zużycia mediów oraz dla opłaty związanej z wywozem śmieci.
Fragment:
Wnioskodawca refakturujące koszty za przedmiotowe media, obciąża najemców dokładnie kosztem mediów zużytych (obliczając zużycie indywidualnie w stosunku do każdego najemcy), nie doliczając przy tym żadnej marży. Zatem kwota należna z tytułu umowy najmu składa się czynszu i opłat za media. Jeśli chodzi o czynsz, jego kwota pozostaje niezmienna przez cały okres trwania najmu, jednakże opłaty za media naliczane są wg zużycia, dlatego też nie są to stałe należne kwoty. Kwoty należne za media zmieniają się również w związku z obniżeniem lub podwyższeniem cen sprzedaży przez dostawców tych mediów. Reasumując Najemcy otrzymują oddzielne faktury, które stanowią czynsz najmu i wspólne opłaty eksploatacyjne oraz oddzielne faktury, które stanowią opłaty za zużyte media według wskazań subliczników indywidualnych dla każdego Najemcy lub jeżeli Najemca nie posiada subliczników proporcjonalnie do zajmowanej przez Najemcę powierzchni. Refakturowane koszty mediów Wnioskodawca opodatkowuje również stawką VAT 23%, pomimo, że z tytułu dostawy wody oraz kanalizacji otrzymuje od dostawców faktury ze stawką VAT 8% na te usługi. Na pozostałe usługi dostawy mediów związane z wynajmem Spółka otrzymuje faktury ze stawką VAT 23%.
2017
27
wrz

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla dostawy mediów w związku ze świadczeniem usług najmu
Fragment:
Następnym argumentem przemawiającym za zastosowaniem stawek właściwych dla konkretnych mediów jest zastosowanie przez Spółkę w metodzie kalkulacji obciążenia faktycznej ceny stosowanej przez dostawców mediów. Wnioskodawca nie będzie doliczać żadnych dodatkowych marż lub opłat. To od Najemcy zależeć będzie wielkość ich zużycia. Dodatkową przesłanką, wskazaną przez TSUE i polskie sądy administracyjne, do zastosowania stawki VAT właściwej dla kosztów mediów jest fakt, że Wnioskodawca odrębnie rozlicza czynsz najmu, koszty eksploatacyjne oraz koszty mediów na podstawie odrębnie wystawianych faktur. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie dochodzić do takiej sytuacji. Należy również wskazać że TSUE podkreślił, iż co do zasady najem oraz usługi związane z mediami powinny być rozliczane odrębnie i to powinien być model obowiązujący, a jedynie w wyjątkowych przypadkach powinno się traktować najem i media jako jedną kompleksową usługę. Przykładem takiego wyjątku może być, krótkotrwały wynajem nieruchomości, gdzie najemcy nie interesuje nabywanie usług mediów odrębnie, oraz najemca taki nie ma wpływu na zużycie mediów, a jego celem jest jedynie otrzymanie usługi w postaci korzystania z przedmiotu najmu. Taka sytuacja nie będzie zachodzić jednak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.
2017
16
wrz

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla dostawy mediów w związku ze świadczeniem usług najmu
Fragment:
Następnym argumentem przemawiającym za zastosowaniem stawek właściwych dla konkretnych mediów jest zastosowanie przez Spółkę w metodzie kalkulacji obciążenia faktycznej ceny stosowanej przez dostawców mediów. Wnioskodawca nie będzie doliczać żadnych dodatkowych marż lub opłat. To od Najemcy zależeć będzie wielkość ich zużycia. Dodatkową przesłanką, wskazaną przez TSUE i polskie sądy administracyjne, do zastosowania stawki VAT właściwej dla kosztów mediów jest fakt, że Wnioskodawca odrębnie rozlicza czynsz najmu, koszty eksploatacyjne oraz koszty mediów na podstawie odrębnie wystawianych faktur. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie dochodzić do takiej sytuacji. Należy również wskazać że TSUE podkreślił, iż co do zasady najem oraz usługi związane z mediami powinny być rozliczane odrębnie i to powinien być model obowiązujący, a jedynie w wyjątkowych przypadkach powinno się traktować najem i media jako jedną kompleksową usługę. Przykładem takiego wyjątku może być, krótkotrwały wynajem nieruchomości, gdzie najemcy nie interesuje nabywanie usług mediów odrębnie, oraz najemca taki nie ma wpływu na zużycie mediów, a jego celem jest jedynie otrzymanie usługi w postaci korzystania z przedmiotu najmu. Taka sytuacja nie będzie zachodzić jednak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.
2017
16
wrz

Istota:
W zakresie odrębnego rozliczania usługi najmu lokalu mieszkalnego/użytkowego i kosztów mediów doprowadzanych do wynajmowanego lokalu
Fragment:
Jak wynika z opisu sprawy sposób naliczania opłat za zużycie ww. mediów umożliwia najemcom decydowanie o ilości ich zużycia, gdyż koszty tych mediów są rozliczane na podstawie indywidualnego ich zużycia wynikającego z opomiarowania według podliczników. Wnioskodawca będący stroną umów z dostawcami mediów traktuje ich dostarczanie do lokali jako samoistne usługi całkowicie niezależne od zawartych umów najmu, a to powoduje konieczność ich odrębnego fakturowania, gdyż jak wynika z treści wniosku, zgodnie z zapisami zawieranych umów, najemca, odrębnie od czynszu, jest obciążany kosztami opłat dodatkowych tzw. „ media ” (media nie stanowią składnika czynszu). Zatem dostawę ww. mediów (energii elektrycznej, ciepła, wody i odprowadzania ścieków) należy traktować odrębnie od usługi najmu i w konsekwencji, wystawiając dla najemców faktury za dostarczanie ww. mediów, na gruncie podatku od towarów i usług Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania stawek właściwych dla tych mediów, zgodnie z fakturami otrzymanymi od dostawców mediów. W przypadku najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, które opodatkowane są stawką zwolnioną od podatku oraz 23% stawką podatku VAT, usługa dostawy wody, energii, odprowadzania ścieków a także dostawy ciepła z centralnego ogrzewania, które rozliczane są na podstawie odczytów z indywidualnych podliczników powinny być opodatkowana według stawek właściwych dla poszczególnych ww. dostaw, a nie dla usługi najmu pomieszczeń i nie podlegają włączeniu do podstawy opodatkowania usługi najmu na podstawie cyt. przepisów art. 29a ustawy.
2017
12
wrz

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku czynności odsprzedaży mediów w ramach umów najmu lokali mieszkalnych, będących własnością Wnioskodawcy administrowanych przez wspólnoty mieszkaniowe
Fragment:
Ponadto, jeżeli przesłanki ekonomiczne zawarcia umowy będą wskazywały, że faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zużycie mediów, to świadczenia te powinny być traktowane odrębnie (przykładowo rozdzielenie kosztów mediów na poszczególnych najemców na podstawie wskazań jednego licznika według przyjętych w umowie obiektywnych kryteriów podziału). Natomiast w przypadku, gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych pod klucz gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zatem przy podatkowej kwalifikacji świadczeń polegających na dostawie towarów i świadczeniu usług związanych z usługą najmu nieruchomości, w każdym przypadku należy uwzględniać rzeczywisty przebieg transakcji.
2017
12
wrz

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku czynności odsprzedaży mediów (centralne ogrzewanie, gaz, woda, ścieki) w ramach umów najmu lokali mieszkalnych, będących własnością Wnioskodawcy
Fragment:
Ponadto, jeżeli przesłanki ekonomiczne zawarcia umowy będą wskazywały, że faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zużycie mediów, to świadczenia te powinny być traktowane odrębnie (przykładowo rozdzielenie kosztów mediów na poszczególnych najemców na podstawie wskazań jednego licznika według przyjętych w umowie obiektywnych kryteriów podziału). Natomiast w przypadku, gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych pod klucz gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zatem przy podatkowej kwalifikacji świadczeń polegających na dostawie towarów i świadczeniu usług związanych z usługą najmu nieruchomości, w każdym przypadku należy uwzględniać rzeczywisty przebieg transakcji.
2017
12
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Media
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.