Media | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to media. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
cze

Istota:

W zakresie braku obowiązku wliczania do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy sprzedaży mediów do lokali mieszkalnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Fragment:

Należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie czynności Wnioskodawcy związane z dostawą mediów tj. wody i centralnego ogrzewania do lokali (w tym mieszkalnych wykorzystywanych wyłącznie do celów mieszkalnych), które są podstawowymi czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, nie mają charakteru transakcji pomocniczych. W świetle powyższego, odnosząc powyższe rozważania do przedstawionego we wniosku opisu sprawy, stwierdzić należy, że obrót z tytułu dostawy mediów (wody, energii cieplnej i odprowadzania ścieków) do lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe – nawet gdy korzysta on ze zwolnienia od podatku VAT – jako dotyczący transakcji związanych z nieruchomościami, które nie mają charakteru czynności pomocniczych, wliczany jest do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Reasumując w świetle przepisu art. 113 ust. 1 i 2 ustawy oraz zapisów rozporządzenia oraz ich wykładni, Wnioskodawca przy wyliczeniu limitu sprzedaży uprawniającego do korzystania ze zwolnienia powinien uwzględnić czynności związane z dostawą mediów tj.: wody, energii cieplnej i odprowadzania ścieków do lokali mieszkalnych wykorzystywanych wyłącznie do celów mieszkaniowych. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

2018
2
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach związanych z zakupem urządzeń i wyposażenia kuchni szpitalnej, nabyciem mediów, tj. energii elektrycznej, wody oraz gazu zużytego na ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń; obowiązku stosowania częściowego odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług; określenia właściwej stawki dla odsprzedaży mediów w przypadku tzw. refakturowania.

Fragment:

Ponadto, jeżeli przesłanki ekonomiczne zawarcia umowy będą wskazywały, że faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zużycie mediów, to świadczenia te powinny być traktowane odrębnie (przykładowo rozdzielenie kosztów mediów na poszczególnych najemców na podstawie wskazań jednego licznika według przyjętych w umowie obiektywnych kryteriów podziału). Natomiast w przypadku, gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych pod klucz gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Zaznacza się, że okoliczności faktyczne, które były przedmiotem wyroku TSUE w sprawie C-42/14 dotyczyły przypadku, w którym wskazane powyżej dostawy towarów i świadczenie usług były refakturowane, tj. wynajmujący przenosił na najemcę poniesione koszty z tytułu nabycia tych towarów i usług od podmiotów trzecich bez doliczania marży.

2018
10
maj

Istota:

Stawki podatku VAT dla dostawy mediów w związku ze świadczeniem usług najmu

Fragment:

Ponadto, jeżeli przesłanki ekonomiczne zawarcia umowy będą wskazywały, że faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla zużycie mediów, to świadczenia te powinny być traktowane odrębnie (przykładowo rozdzielenie kosztów mediów na poszczególnych najemców na podstawie wskazań jednego licznika według przyjętych w umowie obiektywnych kryteriów podziału). Natomiast w przypadku, gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę, usługę najmu. Sytuacja taka będzie miała miejsce przykładowo w przypadku wynajmu lokali biurowych gotowych do użytku wraz z dostawą mediów lub w przypadku krótkotrwałego najmu nieruchomości w celach wakacyjnych lub zawodowych, jeżeli świadczenia takie są wykonywane na rzecz najemcy bez możliwości oddzielenia mediów. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Wówczas też pobierana jest stała kwota wynagrodzenia za najem, bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy, bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów). Okoliczności te wskazują, że celem zawarcia takiej umowy było wynajęcie lokalu gotowego do użytku wraz z odpowiednimi mediami. Zatem, przy podatkowej kwalifikacji świadczeń polegających na dostawie towarów i świadczeniu usług związanych z usługą najmu nieruchomości w każdym przypadku należy uwzględniać rzeczywisty przebieg transakcji.

2018
27
kwi

Istota:

Opodatkowanie mediów taką samą stawką podatku VAT jak za najem pomieszczeń, skoro zgodnie z zapisami w umowach opłaty za media są wliczane w koszt czynszu

Fragment:

Jak bowiem wynika z opisu sprawy Gmina otrzymuje faktury od dostawców mediów, które to media później są odsprzedawane najemcom (i dokumentowane fakturami). W sytuacjach, gdy obciążenie najemców za dostawę mediów w postaci zużytej wody, energii elektrycznej czy energii cieplnej, następuje w oparciu o wskazania liczników – a więc gdy faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla ich zużycie – wówczas należy traktować je jako odrębne i niezależne od usług najmu świadczenie. Wobec tego brak jest podstaw do traktowania opłat za ww. media jako elementu kalkulacyjnego opłaty czynszowej usług najmu. Skoro opłaty te stanowią odrębne od najmu należności, Wnioskodawca przenosząc koszty tych należności za zużyte media winien opodatkować je odpowiednio stawkami podatku VAT właściwymi dla danego świadczenia. Z jednym świadczeniem kompleksowym będziemy mieć do czynienia jedynie w sytuacji braku możliwości rozliczenia kosztów zużycia mediów, czy to poprzez założenie indywidualnych liczników, czy w oparciu o inne kryteria ustalenia faktycznego zużycia mediów np. na podstawie liczby osób korzystających z wynajmowanych pomieszczeń. Dopiero wtedy kwoty należne z tytułu dostawy mediów pozostają w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług najmu i stanowią część świadczonej usługi zasadniczej, świadczenia dodatkowe (media) są bowiem ściśle związane z usługą najmu i mają w stosunku do niej charakter poboczny (uzupełniający).

2018
20
kwi

Istota:

Wliczanie do wartości limitu sprzedaży mediów na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych korzystającej ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT

Fragment:

Z kolei czynności wykonywane przez Wspólnotę na rzecz właścicieli Lokali związane są z pośredniczeniem Wspólnoty w nabywaniu do poszczególnych Lokali towarów, (takich jak energia cieplna dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej, czy woda) oraz usług, (takich jak usługi odprowadzania nieczystości), związanych z zaopatrzeniem tych Lokali (dalej: „ Media ”). Pośrednictwo Wspólnoty jest tu koniecznością, gdyż dostawa Mediów do poszczególnych Lokali odbywa się w ramach umów dotyczących całej nieruchomości zawieranych przez Wspólnotę z podmiotami trzecimi (dostawcami Mediów). Dodatkowo, jedynym możliwym technicznym sposobem dostarczania Mediów do Lokali Mieszkalnych jest wykorzystanie przez dostawców Mediów instalacji biegnących w Nieruchomości Wspólnej, którą zarządza Wspólnota. Wspólnota dokonuje kompleksowego zakupu wszystkich Mediów do całej nieruchomości, zatem ciąży na niej obowiązek odpowiedniej redystrybucji tych Mediów na rzecz właścicieli poszczególnych Lokali. Wspólnota prowadzi ewidencję wykorzystania Mediów w każdym z Lokali, w celu późniejszego rozliczenia właścicieli poszczególnych Lokali. W celu pokrycia kosztów zaopatrzenia Lokali w Media, właściciele Lokali dokonują na rzecz Wspólnoty wpłat zaliczek ustalanych na podstawie uchwał Wspólnoty (Zaliczki na Media). Następnie, uwzględniając ilość Mediów zużytych w danym Lokalu, Wspólnota dokonuje rozliczenia Zaliczek na Media na koniec każdego półrocza, z uwzględnieniem faktycznego stanu zużycia Mediów, bez doliczania przez Wspólnotę jakiejkolwiek marży.

2018
16
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia mediów odsprzedawanych podmiotom wynajmującym pomieszczenia użytkowe.

Fragment:

Przenosząc powołane przepisy prawa oraz wnioski płynące z ww. wyroku TSUE na grunt niniejszej sprawy, należy stwierdzić, że skoro z zawartych umów najmu wynika, że Strony odrębnie rozliczają czynsz z najmu oraz opłaty za media, to świadczenie to powinno być uważane za odrębne od usługi najmu, bowiem – jak wynika z opisu sprawy – najemca ma możliwość decydowania o wielkości zużycia mediów, rozliczanych na podstawie klucza podziału według powierzchni lub osób zatrudnionych u najemcy do wszystkich osób korzystających z mediów w obiekcie. Tym samym odsprzedaż mediów należy opodatkować według stawki właściwej dla dostawy tych mediów. Zatem w stosunku do odsprzedawanych mediów nie należy stosować jednolitej stawki podatku VAT – jak dokonuje tego Wnioskodawca, lecz stawki właściwe dla danej dostawy towarów lub świadczonej usługi. Podatek należny z tytułu refakturowania mediów na najemców lokali użytkowych daje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupowych, dokumentujących zużycie mediów. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy prawidłowo dokonuje on odliczenia podatku naliczonego VAT od refakturowanych kosztów mediów nie stosując prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, lecz dokonując odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości w części dotyczącej odsprzedaży mediów. Jak wskazano powyżej, powołane przepisy art. 86 ust. 2a-2h ustawy mają zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

2018
24
mar

Istota:

 • zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla dostawy mediów w związku ze świadczeniem usług najmu,
 • zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla dostawy mediów do lokali mieszkalnych należących do wspólnoty mieszkaniowej, których właścicielem jest Miasto.
 • Fragment:

  W przypadku odsprzedaży mediów, przedmiotem działań Miasta, tj. dostarczania mediów do lokali objętych zakresem wniosku, jest/będzie wyłącznie odsprzedaż mediów bez jakiejkolwiek marży (Miasto przenosi na najemców/użytkowników lokali jedynie koszty poniesione na dostarczanie mediów). Ponadto, w przypadku, w którym media są wytwarzane dla najemców/użytkowników lokali (bądź rozliczane) przez jednostkę organizacyjną Miasta odpowiedzialną za rozliczenie mediów z najemcami - ZGM (ogrzewanie), Miasto również nie nakłada na najemców/użytkowników lokali żadnej marży (przenosi na najemców/użytkowników lokali tylko koszt poniesiony na dostarczenie mediów). Miasto nie zamierza uzyskiwać zysku z tytułu dostarczania mediów, stąd z użytkownikami rozlicza się na zasadzie rozliczenia kosztów. Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał możliwość decydowania o ilości zużycia mediów przez najemców/właścicieli lokali, objętych zakresem wniosku. Najemcy/właściciele lokali mają/będą mieli wpływ na wielkość zużycia mediów objętych zakresem wniosku. Finalna wartość (koszt mediów), jaką obciążany jest użytkownik zależy od użytkownika. Miasto nie zawiera dodatkowych umów z najemcami/użytkownikami lokali na dostawy mediów. Umowy na media w związku z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych nienależących do wspólnoty mieszkaniowej są/będą zawarte w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. Powyższe media objęte są mechanizmem tzw. „ refakturowania ” (chyba że są wytwarzane przez jednostkę organizacyjną Miasta odpowiedzialną za rozliczenie mediów z najemcami/użytkownikami - ZGM; w takiej sytuacji ZGM dokonuje bezpośredniej sprzedaży - poprzez przeniesienie na użytkowników sumy kosztów ich dostarczenia).

  2018
  9
  mar

  Istota:

  W zakresie:
  - zwolnienia od podatku VAT podatku czynności polegających na zaopatrzeniu najemców lokali mieszkalnych w media zlokalizowanych w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe,
  - zastosowania stawki właściwej dla dostawy odsprzedawanych mediów dostarczanych do lokali użytkowych będących własnością spółki położonych w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe.

  Fragment:

  Wszystkie umowy o dostawę mediów do danej nieruchomości tworzącej wspólnotę mieszkaniową (tj. dostawa energii cieplnej, wody i kanalizacji, gazu, energii elektrycznej) są zawierane z dostawcami przez wspólnoty mieszkaniowe reprezentowane przez Zarządców nieruchomości lub Zarząd a następnie wspólnoty dokonują obciążenia kosztami mediów poszczególnych właścicieli, w tym Spółkę. W analizowanym przypadku odsprzedawane media (tj.: za energię cieplną, wodę i kanalizację, gaz) dostarczane do lokali użytkowych będących własnością spółki położonych w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe stanowią odrębne świadczenia, tj. usługi najmu oraz czynności dostarczania ww. mediów do tych lokali. Wobec tego, w przypadku obciążania najemców lokali użytkowych opłatami za ww. media według zużycia określonego na podstawie podliczników lub według innych kryteriów, tj. np. proporcjonalnie do powierzchni lokalu do ogólnej powierzchni użytkowej budynku brak jest podstaw do traktowania opłat za ww. media jako elementu kalkulacyjnego opłaty czynszowej usługi najmu lokalu użytkowego. W konsekwencji, odsprzedaż przez Wnioskodawcę ww. mediów najemcom lokali użytkowych należy opodatkować według stawki właściwej dla dostawy konkretnych mediów, zgodnie z fakturami otrzymanymi od dostawców mediów. Natomiast, w odniesieniu do opłat za wywóz nieczystości (jeżeli następuje w oparciu o przepisy art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), energię elektryczną (...)

  2018
  1
  mar

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy odsprzedaży mediów najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych rozliczanych na podstawie ryczałtu.

  Fragment:

  (...) mediów, 5) z zakładem dostarczającym tzw. media do lokalu najemcy rozliczenia dokonuje wynajmujący ”. W sytuacji natomiast, gdy powyższe kryteria nie są spełnione, np. w przypadku wynajmu lokali z dostawą mediów nierozliczanych w oparciu o faktyczne zużycie przez najemcę (np. w oparciu o skalkulowany ryczałt niezależny od faktycznego zużycia – jak to ma miejsce w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym), świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę wynajmu. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. W zaistniałym stanie faktycznym, przy rozliczaniu mediów na podstawie ryczałtu najemcy są pozbawieni możliwości swobodnego decydowania o ilości dostarczanych im mediów, za które są obciążani. W efekcie regulowania przez najemców opłat za media ryczałtowo nie można uznać, że są obciążani jedynie za własne zużycie mediów, w wysokości rzeczywistego wykorzystania przez nich danych mediów. Przez takie ukształtowanie sposobu rozliczania dostawy mediów, najemcy są zobowiązani do ponoszenia opłat za media niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym faktycznie z nich korzystali (przykładowo, najemca w danym miesiącu może w ogóle nie korzystać z wody, niemniej zgodnie z przykładem podanym w stanie faktycznym może być zobowiązany do zapłaty 25% wartości wody zużytej w budynku, jeśli ryczałt byłby kalkulowany w oparciu o iloczyn procentu najmowanej powierzchni i łącznego zużycia danych mediów w budynku).

  2018
  1
  mar

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy odsprzedaży mediów najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych rozliczanych na podstawie podliczników

  Fragment:

  Gmina zwraca uwagę, że pod pojęciem ryczałtu rozumie ona również obciążanie najemców na podstawie proporcji powierzchniowej zajmowanego w danym obiekcie lokalu przykładowo, gdy dany najemca zajmuje 25% powierzchni budynku, a nie jest możliwe określenie faktycznego zużycia danych mediów w danym lokalu ze względu na brak podlicznika, wówczas najemca jest obciążany za media kwotą stanowiącą iloczyn wartości zużytych mediów w budynku (na podstawie faktur od dostawcy mediów) oraz procentowego udziału powierzchni lokalu w budynku. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2). Czy w przypadku refakturowania kosztami mediów rozliczanych na podstawie faktycznego zużycia (podliczników), właściwą stawką VAT będzie stawka właściwa dla danych mediów (tj. stawka VAT identyczna jak na fakturach od dostawców mediów)? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku refakturowania kosztami mediów rozliczanych na podstawie faktycznego zużycia (podliczników), właściwą stawką VAT będzie stawka właściwa dla danych mediów (tj. stawka VAT identyczna jak na fakturach od dostawców mediów). Uzasadnienie stanowiska Gminy. Uwagi ogólne. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).