Meble | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to meble. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
26
wrz

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania 8% stawki podatku VAT dla świadczenia usług opisanych we wniosku, tj. kompleksowej usługi projektowania, wytworzenia, dostawy oraz montażu mebli

Fragment:

Wyprodukowane meble podczas montażu zostają trwale przytwierdzone do ścian lokalu w kilkunastu punktach przy pomocy odpowiedniego rodzaju kołków, dostosowanych do rodzaju i wagi mebli, w związku z czym nie jest możliwa późniejsza zmiana układu zamontowanych mebli bez ich całkowitego demontażu obejmującego rozbiórkę trwałych elementów, jak również bez naruszenia konstrukcji ścian. Jednocześnie brak dokonania przez spółkę montażu wykonanych mebli byłby dla klienta bezcelowy z uwagi na fakt, iż nieodpowiednio dopasowane i nieprzytwierdzone trwale do ściany meble nie mogą spełniać swoich podstawowych funkcji. Świadczenie realizowane przez spółkę ma charakter kompleksowy, obejmujący zarówno przeniesienie własności wytworzonych elementów, jak i usługi. Jednakże głównym elementem świadczenia spółki są usługi polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu i dokonaniu trwałego montażu wykonanych na zamówienie mebli. Wydanie towaru nie będzie elementem dominującym wykonywanej działalności. Dostawa wykonanych na zamówienie mebli ma charakter uboczny względem czynności dominujących, jakimi są zaprojektowanie, dopasowanie i montaż ww. mebli. Montaż komponentów meblowych następować będzie z istotnym wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego, gdyż zasadniczym celem oferowanego przez spółkę świadczenia będzie powstanie trwałej zabudowy o określonych funkcjach użytkowych, która w możliwym stopniu wykorzystywać będzie powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy mebli wolnostojących oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z dokonaną wewnątrzwspólnotową dostawą mebli wolnostojących.

Fragment:

W ramach tych kontraktów Wnioskodawca dokonuje sprzedaży mebli wolnostojących. Wnioskodawca wytwarza we własnym zakresie meble wolnostojące (według indywidualnego projektu dla kontrahenta lub według posiadanego, własnego wzornictwa, wybranego przez klienta). Meble są produkowane według własnych wzorów Wnioskodawcy albo na zamówienie klienta (według jego projektu). W ramach umowy z klientem Wnioskodawca samodzielnie składa meble, zawozi je do miejsca wskazanego przez klienta (na terytorium Francji) i ustawia je tam. Wnioskodawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary (meble wolnostojące opisane w pkt I stanu faktycznego) zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium Francji. Wnioskodawca dokonuje zakupów na terytorium Polski, które służą realizacji sprzedaży mebli wolnostojących. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości opodatkowania dostawy mebli wolnostojących do klienta we Francji jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką w wysokości 0%. Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, spełnione są warunki dla uznania dokonywanej przez Wnioskodawcę dostawy mebli wolnostojących za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy.

2018
10
sty

Istota:

Stawka podatku dla projektowania i montażu szaf wnękowych oraz mebli do zabudowy.

Fragment:

Fachowa obsługa pomaga w aranżacji i doborze mebli według potrzeb klienta. W zakresie zamówionych mebli Zainteresowany świadczy usługi montażu oraz zabudowy meblowej i urządzeń AGD oraz innych komponentów w meblach do mieszkań. Zdarzają się również zlecenia wykonywania usług w lokalach mieszkalnych lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem budownictwa mieszkaniowego. Cena obejmuje wartość zużytych materiałów, a kalkulacja obejmuje: materiał, robociznę (usługa montażu), aranżację, projektowanie, dobór mebli lub konstrukcji. Udział zużytych materiałów w cenie stanowi 76%. Nie następuje odrębne fakturowanie zużytych materiałów i robocizny. Elementem dominującym nie jest wydawanie towaru. Montaż szaf wnękowych oraz mebli do zabudowy następuje z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). Przytwierdzanie dokonywane jest za pomocą haków, wkrętów i kołków rozporowych, a wykonanie szaf wnękowych oraz mebli do zabudowy polega na projektowaniu i realizacji indywidualnego zamówienia klienta na meble kuchenne i sprzęt AGD wraz z usługą aranżacji i doborze mebli według potrzeb klienta, a także usługą montażu oraz zabudowy meblowej i urządzeń AGD oraz innych komponentów w meblach do mieszkań i domów mieszkalnych.

2017
13
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawczyni w związku z zakupem przedmiotowego lokalu mieszkalnego może skorzystać z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

A zatem, należy przyjąć stanowisko, zgodnie z którym wydatki poniesione na zakup i montaż sprzętów i urządzeń AGD/RTV (np. pralki, lodówki) oraz mebli (np. lamp, szaf, stołu, krzeseł, kanap) nie stanowią wydatków na remont budynku lub lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe można natomiast zaliczyć przykładowo wydatki na zakup baterii, umywalki, kabiny prysznicowej, brodzika, muszli oraz zlewozmywaka, gdyż nie są to meble ani sprzęty AGD, a jedynie elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 21 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 99/14 potwierdził, że prawidłowe jest stanowisko umożliwiające rozliczenie wydatków na zakup i montaż zlewu. Mając na względzie przywołane wyżej przepisy oraz ugruntowane orzecznictwo sądowoadministracyjne za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni w odniesieniu do wydatkowania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym na: zakup dokonany w dniu 7 czerwca 2017 r. lokalu mieszkalnego, koszty (opłaty) notarialne i sądowe związane z zakupem lokalu mieszkalnego, zakup drzwi wejściowych i wewnętrznych, koszty związane z: wymianą bądź odnowieniem podłóg (szlifowanie, cyklinowanie), wymianą urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej (rury, sedes, umywalka, brodzik prysznica), wymianą lub naprawą sieci elektrycznej, odnowieniem ścian, tj. zakup usługi, farb i płytek.

2017
12
sty

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentuj1cej zakup mebli

Fragment:

Maj1c na uwadze powo3ane powy?ej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, z którego wynika, ?e ww. lokal s3u?y Wnioskodawczyni zarówno jako miejsce prowadzenia dzia3alnooci oraz jako miejsce zamieszkiwania wskazaa nale?y, ?e – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawczyni – nie przys3uguje/nie bedzie przys3ugiwa3o Zainteresowanej prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie mebli, poniewa? przedmiotowe meble stanowi1ce wyposa?enie mieszkania nie s1/nie bed1 wykorzystywane do czynnooci opodatkowanych. Poniesione przez Zainteresowan1 wydatki na zakup mebli s1 ociole zwi1zane z celami mieszkaniowymi Wnioskodawczyni. Podnoszone z kolei przez Zainteresowan1 okolicznooci sposobu prezentacji mebli b1dY ewentualnej sprzeda?y mebli, nie przes1dzaj1 o tym, ?e Wnioskodawczyni naby3a meble jako podatnik VAT w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej i tym samym przys3uguje Jej prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego z tytu3u zakupu mebli. Wobec powy?szego nale?y stwierdzia, ?e Wnioskodawczyni, bed1ca zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, nie ma/nie bedzie mia3a prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie mebli. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni, odnoonie pytania nr 4 we wniosku ORD-IN, nale?y uznaa za nieprawid3owe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawczynie i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz – w przypadku zdarzenia przysz3ego – stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji. Tut.

2016
3
lip

Istota:

Stawka podatku dla czynności sprzedaży zabudowy meblowej i jej montażu.

Fragment:

Do wytworzenia mebli Spółka nie używa betonu, które nie jest niezbędny do wybudowania domu, więc niezasadne jest określanie go jako elementu decydującego, czy coś jest trwałą zabudową, czy nie. Sposób zamontowania mebli umożliwia późniejszy ich demontaż. Meble nie stanowi elementów konstrukcyjnych budynku. Prawo budowlane obowiązujące w Polce nie pozwala na konstruowanie budynków opartych na meblach. Zastępowanie elementów konstrukcyjnych meblami jest niedozwolone. Łączenie elementów meblowych z elementami konstrukcji budynku w taki sposób, by po ich usunięciu budynek uległ zniszczeniu jest niedozwolone. Zdarza się, że w ścianach lub sufitach budynku instalowana jest przez firmy budowlane specjalna konstrukcja umożliwiająca zamontowanie nietypowych części zabudów meblowych. Demontaż zabudów meblowych wykonanych pod konkretny wymiar będzie skutkować uszkodzeniem elementów meblowych oraz uszkodzeniem ścian, sufitów i podłóg pomieszczenia. Typy uszkodzeń meblowych: połamanie przyklejonych elementów, obicia, otarcia, odpryski lakieru, dziury po śrubach. Po demontażu w ścianach znajdować się będą otwory po kołkach, hakach. Meble niejednokrotnie przyklejane są do ścian i mogą powstać ubytki tynku.

2016
24
maj

Istota:

Uznanie za świadczenie usługi produkcję mebli przez producentów mebli, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz miejsce świadczenia usługi produkcji mebli przez producenta mebli

Fragment:

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Zleceniodawca będzie zlecać Producentom Mebli produkcję skórzanych mebli. W tym celu E. będzie powierzać Producentom Mebli skóry, które przez okres przetwarzania będą pozostawać własnością E. oraz będą objęte procedurą przetwarzania pod kontrolą celną. Powierzane skóry są dla klientów ostatecznych składnikiem decydującym o zakupie skórzanych mebli, tj. kluczowym i strategicznym składnikiem skórzanych mebli, które będą wytwarzane przez Producentów Mebli. Oprócz skór E. powierzać będzie Producentom Mebli inne elementy, które po wytworzeniu gotowych mebli będą widoczne i w związku z tym mogą mieć istotne znaczenie dla klientów, jak okucia, uchwyty, nóżki. Ponadto E. dostarczy Producentom Mebli modele i wzory skórzanych mebli, na podstawie których Producenci Mebli będą realizować zamówienia przekazane im przez E.. Do produkcji skórzanych mebli Producenci Mebli będą natomiast wykorzystywać w szczególności nabywane we własnym zakresie sprężyny, gąbki, stelaże. Dla E. istotą planowanego nowego sposobu współpracy z Producentami Mebli w odniesieniu do skórzanych mebli jest usługa produkcji, tj. wykonanie przez Producentów Mebli usług przetworzenia powierzonych skór i elementów dodatkowych przy wykorzystaniu również materiałów własnych na podstawie modeli i wzorów udostępnionych im przez Zleceniodawcę.

2015
21
sie

Istota:

Jeżeli Wnioskodawczyni nie podejmuje czynności w wyniku których dochodzi do zmiany (przekształcenia) zakupionych uprzednio mebli - to należy uznać, że przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię jest działalność usługowa w zakresie handlu, która może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3,0% przychodów.

Fragment:

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni zajmuje się sprzedażą starych, używanych mebli. Meble są kupowane od importera mebli. Większość z mebli sprzedaje swoim klientom bez żadnej przeróbki czy dalszego przygotowania. Czasem jednak trochę odświeża meble tj. maluje, impregnuje. Nie wykonywała póki co usługi renowacji przedmiotów przyniesionych przez klienta, czy produkcji jakiegoś mebla a jedynie odświeżała używane meble które sama nabyła u importera, a następnie sprzedawała je w sklepie internetowym. Firma Wnioskodawczyni opiera się na sprzedaży starych (czasem trochę odświeżonych mebli a nie na usługach renowacji przedmiotów przyniesionych przez klienta). Do tej pory przy ewidencjonowaniu sprzedaży i rozliczaniu Wnioskodawczyni stosowała ryczałt 3%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy obrany przez Wnioskodawczynię ryczałt 3% jest odpowiedni dla tego typu działalności... Zdaniem Wnioskodawcy, powinna do rozliczeń przyjmować ryczałt 3% gdyż nie jest to działalność typowo usługowa, jak tapicer, czy produkcyjna. Wnioskodawczyni zajmuje się odsprzedażą używanych mebli, które wcześniej zakupiła. Czasem impregnuje, maluje nabyte meble i dalej sprzedaje je w sklepie internetowym. Zarówno Urząd Skarbowy jak i księgowi potwierdzili że obrany ryczałt 3% jest odpowiedni.

2015
31
lip

Istota:

Możliwość zastosowania 8% stawki podatku VAT dla świadczenia usług opisanych we wniosku, tj. kompleksowej usługi projektowania, wytworzenia, dostawy oraz montażu mebli

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 12 marca 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 8% stawki podatku VAT dla świadczenia usług opisanych we wniosku, tj. kompleksowej usługi projektowania, wytworzenia, dostawy oraz montażu mebli. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawcy prowadzą w formie spółki cywilnej działalność gospodarczą, w ramach której zajmują się projektowaniem, wytwarzaniem, dostawą oraz montażem mebli pod zabudowę według indywidualnych potrzeb danego klienta. Przedmiotem zapytania są wyłącznie czynności dotyczące obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wyprodukowane meble podczas montażu zostają trwale przytwierdzone do ścian lokalu w kilkunastu punktach przy pomocy odpowiedniego rodzaju kołków, dostosowanych do rodzaju i wagi mebli, w związku z czym nie jest możliwa późniejsza zmiana układu zamontowanych mebli bez ich całkowitego demontażu obejmującego rozbiórkę trwałych elementów, jak również bez naruszenia konstrukcji ścian. Jednocześnie brak dokonania przez spółkę montażu wykonanych mebli byłby dla klienta bezcelowy z uwagi na fakt, iż nieodpowiednio dopasowane i nieprzytwierdzone trwale do ściany meble nie mogą spełniać swoich podstawowych funkcji. Świadczenie realizowane przez spółkę ma charakter kompleksowy, obejmujący zarówno przeniesienie własności wytworzonych elementów, jak i usługi.

2015
19
mar

Istota:

Stawka podatku dla projektowania i montażu szaf wnękowych oraz mebli do zabudowy.

Fragment:

Fachowa obsługa pomaga w aranżacji i doborze mebli według potrzeb klienta. W zakresie zamówionych mebli Zainteresowany świadczy usługi montażu oraz zabudowy meblowej i urządzeń AGD oraz innych komponentów w meblach do mieszkań. Zdarzają się również zlecenia wykonywania usług w lokalach mieszkalnych lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem budownictwa mieszkaniowego. Cena obejmuje wartość zużytych materiałów, a kalkulacja obejmuje: materiał, robociznę (usługa montażu), aranżację, projektowanie, dobór mebli lub konstrukcji. Udział zużytych materiałów w cenie stanowi 76%. Nie następuje odrębne fakturowanie zużytych materiałów i robocizny. Elementem dominującym nie jest wydawanie towaru. Montaż szaf wnękowych oraz mebli do zabudowy następuje z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). Przytwierdzanie dokonywane jest za pomocą haków, wkrętów i kołków rozporowych, a wykonanie szaf wnękowych oraz mebli do zabudowy polega na projektowaniu i realizacji indywidualnego zamówienia klienta na meble kuchenne i sprzęt AGD wraz z usługą aranżacji i doborze mebli według potrzeb klienta, a także usługą montażu oraz zabudowy meblowej i urządzeń AGD oraz innych komponentów w meblach do mieszkań i domów mieszkalnych.