IPPP3/443-1081/13-2/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Przekazanie przedmiotowych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących dystrybuowanych towarów, tj. kolorowych naklejek kartonowych pudełek reklamowych lub mat i listew magnetycznych z logo Spółki reklamujących jej towary, nie będzie podlegało opodatkowaniu ponieważ nie posiadają one wartości konsumpcyjnej dla kontrahentów. Dlatego też przedmiotowe przekazanie nie wypełnia dyspozycji art. 7 ust. 2 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2013 r. (data wpływu 27 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wydawanych materiałów reklamowych i informacyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wydawanych materiałów reklamowych i informacyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podmiotem dokonującym na terytorium Polski sprzedaży sprzętu elektronicznego własnej marki. Ze względu na dużą konkurencję w tych segmentach rynku, na których sprzedaje swoje towary, Wnioskodawca prowadzi bardzo aktywną politykę reklamową. W jej ramach Wnioskodawca korzysta z różnorodnych form marketingu, obliczonych na dotarcie do potencjalnych klientów, jak również do budowania lojalności nabywców towarów Wnioskodawcy.

Wśród podejmowanych działań marketingowych jest m.in. rozdawanie ulotek, folderów, katalogów itp., reklamujących towary Spółki, jak również wywieszanie plakatów o tym samym przeznaczeniu. Są one rozdawane (umieszczane) w miejscach, w których zdaniem Wnioskodawcy istnieje potencjalna możliwość dotarcia do jak największej liczby odbiorców, m.in. w sklepach dokonujących sprzedaży detalicznej towarów nabytych od Wnioskodawcy. Inną formą aktywności marketingowej jest dostarczanie do sklepów dokonujących sprzedaży towarów nabytych od Wnioskodawcy, cenników towarów spółki, co ukierunkowane jest na zapoznanie się przez potencjalnych klientów z cenami towarów, które znajdują się w ofercie Wnioskodawcy. Spółka rozdaje potencjalnym klientom również inne materiały informacyjne, w których potencjalni nabywcy znaleźć mogą informacje dotyczące istotnych cech towarów, których nabyciem mogliby być zainteresowani, np. parametrów technicznych sprzętu, instrukcji obsługi, itp.

Jednocześnie Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje wydań również innych materiałów reklamowych, które ze względu na swoją specyfikę mają nieco inny charakter, niż opisane powyżej ulotki, foldery czy katalogi lub plakaty. Spółka, w celu zwrócenia uwagi na własne towary, umieszczone w sklepach obok towarów innych producentów, stosuje zabiegi nakierowane na przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów swoją atrakcyjnością wizualną. W związku z tym Spółka wydaje sklepom, będącym nabywcami jej towarów (a następnie sprzedającym towary ostatecznym nabywcom) kolorowe naklejki, kartonowe pudełka reklamowe lub maty i listwy magnetyczne, mające na celu przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów swoją kolorystyką, czy ilustracjami. Na materiałach tych znajduje się logo Spółki i reklamy jej towarów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydawanie opisanych powyżej materiałów reklamowych i informacyjnych podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydanie wskazanych w opisie stanu faktycznego materiałów reklamowych i informacyjnych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. O braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług opisanych czynności świadczy fakt, że ulotki (druki, foldery, katalogi reklamowe, plakaty, maty i listwy magnetyczne itp.) nie przedstawiają dla otrzymującego jakiejkolwiek wartości konsumpcyjnej. Podobnie naklejki, umieszczane na produktach, czy kartonowe pudełka mające charakter reklamowy.

Z całokształtu regulacji dotyczących podatku od towarów i usług w tym przepisów unijnych, a przede wszystkim z samego celu wprowadzenia podatku od wartości dodanej wynika, iż VAT jest podatkiem, który ma obciążać konsumpcję. Ulotki, a także innego rodzaju katalogi firmowe, foldery reklamowe, cenniki itp. nie mogą być uznane za towary konsumpcyjne, ani w konsekwencji za prezenty w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa.

Powyższe stanowisko znajduje oparcie również w orzecznictwie sądów administracyjnych. Tytułem przykładu wskazać można wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lipca 2011 r. sygn. akt I FSK 1201/10, w którym Sąd podniósł, iż „(...) ulotki reklamowe i foldery nie mają charakteru konsumpcyjnego, skoro u otrzymującego je odbiorcy nie powodują żadnego przysporzenia majątkowego, a jedynie przekazują informacje o danym produkcie. Z powyższego zaś wynika, że ulotki i foldery nie mogą być uznane za towar będący przedmiotem czynności opodatkowanej”.

Biorąc pod uwagę powyższe, wniesiono o potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy jako prawidłowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (ust. 3).

W myśl ust. 4 cyt. artykułu, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub ich części składowych, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem dokonującym na terytorium Polski sprzedaży sprzętu elektronicznego własnej marki. Ze względu na dużą konkurencję w tych segmentach rynku, na których sprzedaje swoje towary, Wnioskodawca prowadzi bardzo aktywną politykę reklamową. W jej ramach Wnioskodawca korzysta z różnorodnych form marketingu, obliczonych na dotarcie do potencjalnych klientów, jak również do budowania lojalności nabywców towarów Wnioskodawcy.

Wśród podejmowanych działań marketingowych jest m.in. rozdawanie ulotek, folderów, katalogów itp., reklamujących towary Spółki, jak również wywieszanie plakatów o tym samym przeznaczeniu. Są one rozdawane (umieszczane) w miejscach, w których zdaniem Wnioskodawcy istnieje potencjalna możliwość dotarcia do jak największej liczby odbiorców, m.in. w sklepach dokonujących sprzedaży detalicznej towarów nabytych od Wnioskodawcy.

Inną formą aktywności marketingowej jest dostarczanie do sklepów dokonujących sprzedaży towarów nabytych od Wnioskodawcy, cenników towarów spółki, co ukierunkowane jest na zapoznanie się przez potencjalnych klientów z cenami towarów, które znajdują się w ofercie Wnioskodawcy. Spółka rozdaje potencjalnym klientom również inne materiały informacyjne, w których potencjalni nabywcy znaleźć mogą informacje dotyczące istotnych cech towarów, których nabyciem mogliby być zainteresowani, np. parametrów technicznych sprzętu, instrukcji obsługi, itp.

Jednocześnie Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje wydań również innych materiałów reklamowych, które ze względu na swoją specyfikę mają nieco inny charakter, niż opisane powyżej ulotki, foldery czy katalogi lub plakaty. Spółka, w celu zwrócenia uwagi na własne towary, umieszczone w sklepach obok towarów innych producentów, stosuje zabiegi nakierowane na przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów swoją atrakcyjnością wizualną. W związku z tym Spółka wydaje sklepom, będącym nabywcami jej towarów (a następnie sprzedającym towary ostatecznym nabywcom) kolorowe naklejki, kartonowe pudełka reklamowe lub maty i listwy magnetyczne, mające na celu przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów swoją kolorystyką, czy ilustracjami. Na materiałach tych znajduje się logo Spółki i reklamy jej towarów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy wydawanie materiałów reklamowych i informacyjnych w postaci: kolorowych naklejek, kartonowych pudełek reklamowych lub mat i listew magnetycznych, mających na celu przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów swoją kolorystyką, czy ilustracjami, na których znajduje się logo Spółki i reklamy jej towarów, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Rozstrzygając kwestię opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania kontrahentom drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących dystrybuowanych towarów wymienionych powyżej, stosownym jest także odwołanie się do założeń konstrukcyjnych podatku od towarów i usług. Otóż, u podstaw podatku VAT leży obciążenie tym podatkiem konsumpcji, co jest realizowane poprzez doliczanie go do ceny nabywanych przez konsumentów dóbr. Faktyczny ciężar podatku jest przerzucany na kolejnych nabywców, aby w końcu obciążyć ostatniego nabywcę – konsumenta, który nie uczestniczy już w tym systemie i nie ma możliwości dalszego przerzucenia podatku. Mając powyższe na uwadze, podatek VAT obciąża konsumpcję danego towaru (lub usługi), przez którą należy rozumieć użycie nabytego towaru (lub usługi) ze skutkiem zaspokojenia jakiejkolwiek potrzeby przez konsumenta.

W świetle powyższego należy uznać, że nieodpłatne przekazanie kontrahentom ww. drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych nie stanowi czynności, z którą ustawa o VAT wiązałaby powstanie obowiązku podatkowego. Przyczyną pozostawienia poza zakresem podatku VAT tych przekazań jest brak ich konsumpcyjnego charakteru. Oznacza to, że odbiorca przekazywanych towarów nie konsumuje ich, nie jest też w wyniku dokonanej dostawy zaspokojona jakakolwiek potrzeba, ani też nie pojawia się wskutek tego przysporzenie majątkowe. Opisane materiały reklamowe nie posiadają wartości konsumpcyjnej, użytkowej. Przedmiotowe materiały spełniają jedynie rolę informacyjną dystrybuowanych w Polsce towarów.

W tym miejscu należy nadmienić, że nie wszystkie formy przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych będą wyłączone spod opodatkowania jako towary nieposiadające wartości użytkowej. Otóż, drukowane materiały z logo firmy, które obok funkcji reklamowych i informacyjnych, stanowią dla nabywcy wartość użytkową, o ile nie będą wypełniały definicji prezentów o małej wartości, będą objęte podatkiem od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie przekazane materiały pełnią jedynie funkcję informacyjną i nośnika reklamy, i nie przedstawiają dla nabywcy (kontrahenta) jakiejkolwiek wartości użytkowej (konsumpcyjnej).

Reasumując, przekazanie przedmiotowych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących dystrybuowanych towarów, tj. kolorowych naklejek kartonowych pudełek reklamowych lub mat i listew magnetycznych z logo Spółki reklamujących jej towary, nie będzie podlegało opodatkowaniu ponieważ nie posiadają one wartości konsumpcyjnej dla kontrahentów. Dlatego też przedmiotowe przekazanie nie wypełnia dyspozycji art. 7 ust. 2 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.