IPPP2/4512-1099/15-2/IZ | Interpretacja indywidualna

VAT - dotyczy braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnych wydań materiałów reklamowych oraz możliwości korekty podstawy opodatkowania.
IPPP2/4512-1099/15-2/IZinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. faktura
 3. faktura wewnętrzna
 4. korekta faktury
 5. materiały reklamowe
 6. podstawa opodatkowania
 7. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony- przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2015 r. (data wpływu 18 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnych wydań materiałów reklamowych oraz możliwości korekty podstawy opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnych wydań materiałów reklamowych oraz możliwości korekty podstawy opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:
 1. Wnioskodawca jest spółką kapitałową, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, mającym siedzibę na terytorium Polski, zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest m.in. dystrybucja pod własną marką na terenie Polski i za granicą wytworzonych przez Spółkę produktów.
 3. Ze względu na dużą konkurencję na rynku, na którym operuje Spółka, w ramach prowadzonej działalności Spółka podejmuje liczne inicjatywy marketingowe, mające na celu zapoznanie obecnych jak i potencjalnych nabywców z szeroką gamą produktów oferowanych przez Spółkę oraz ich właściwościach w celu zwiększenia sprzedaży oferowanych przez Spółkę towarów.
 4. W ramach przedmiotowych działań marketingowych Spółka przekazuje nieodpłatnie swoim partnerom biznesowym, którzy prowadzą dystrybucję produktów Eris w sklepach, aptekach, hurtowniach, zarówno w kraju jak i zagranicą, materiały ekspozycyjne oraz reklamowe („Materiały reklamowe”), służące do odróżnienia produktów Spółki od oferty jej konkurentów oraz poprawienia ich ekspozycji na powierzchni sprzedażowej. Do przekazywanych Materiałów reklamowych należą:
  1. papierowe ulotki reklamowe - informujące o produktach i markach produktów sprzedawanych przez Spółkę;
  2. ulotki informacyjne z wklejoną próbką-saszetką, zawierające informację o produkcie i dające możliwość przetestowania produktu;
  3. ulotki - jednorazowy papierowy materiał edukacyjno-informacyjny o produkcie lub promocji (rozdawany konsumentom);
  4. kompendia produktów, mini-kompendia produktów, ulotki konsumenckie - tj. ulotki informacyjne o całej ofercie produktowej danej marki produktów;
  5. katalogi nagród prezentujące nagrody z programu sprzedaży premiowej w formie papierowej;
  6. listwy półkowe z tworzywa, umieszczana na półce pod produktami, do poprawy widoczności marki;
  7. ramki na zdjęcia z folii magnetycznej, służące jako gadżety reklamowe do powieszenia, lub postawienia w miejscach sprzedaży produktów;
  8. szafy ekspozycyjne, ekspozytory, displaye, stojaki, standy, służące jako miejsce ekspozycji do sprzedaży, wykonane z kartonu, drewna, sklejki lub plastiku;
  9. duże szafy wystawiennicze z tworzywa, służące do ekspozycji kosmetyków kolorowych;
  10. topper-y będące nakładkami na stojaki lub regały - wykonane z kartonu;
  11. katalogi handlowe - prezentujące w formie papierowej lub elektronicznej ofertę produktów Spółki;
  12. wyróżniki, tj. materiały półkowe służące do wyróżnienia i wyeksponowania produktów;
  13. foldery - jednorazowe papierowe materiały edukacyjno-informacyjne o produktach lub promocjach;
  14. wobblery - jednorazowe papierowe materiały edukacyjno-informacyjne o produktach lub promocjach (umieszczane na półce sklepowej);
  15. plakaty - stanowiące jednorazowe papierowe materiały edukacyjno-informacyjne o produktach lub promocjach (umieszczane w witrynach sklepowych).
 5. Na podstawie uzgodnień między Spółką a partnerami biznesowymi, przysługujące partnerom biznesowym prawo do rozporządzania Materiałami reklamowymi jak właściciel jest ograniczone, w szczególności Materiały te mogą być używane przez ww. partnera wyłącznie w sposób ściśle określony w ustaleniach stron, np. materiały ekspozycyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu ekspozycji produktów oferowanych przez Spółkę (nie mogą być wykorzystane w celu ekspozycji produktów firm konkurencyjnych).
 6. Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. Materiałów reklamowych.
 7. Jednostkowa cena nabycia ww. Materiałów reklamowych (bez podatku) może przekroczyć 10 zł.
 8. W okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. Spółka uznawała, że czynność nieodpłatnego wydania Materiałów reklamowych podlega opodatkowaniu VAT i dokumentowała tę czynność fakturą wewnętrzną.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego czynność nieodpłatnego wydania opisanych powyżej Materiałów reklamowych podlega - w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług („VAT”)...
 2. W przypadku uznania przez organ podatkowy, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. opodatkowaniu VAT nie podlega wydanie opisanych powyżej Materiałów reklamowych - w którym okresie rozliczeniowym Spółka będzie uprawniona do uwzględnienia korekty zmniejszającej podstawę opodatkowania i VAT należny, wykazanych na fakturach wewnętrznych, dokumentujących wydanie Materiałów reklamowych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Spółki do Pytania 1 - Zdaniem Spółki, w świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego czynność nieodpłatnego wydania opisanych powyżej Materiałów reklamowych nie podlega w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. opodatkowaniu VAT.

Stanowisko Spółki do Pytania 2 - Zdaniem Spółki, w przypadku uznania przez organ podatkowy, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. opodatkowaniu VAT nie podlega wydanie opisanych powyżej Materiałów reklamowych - Spółka będzie uprawniona do uwzględnienia korekty zmniejszającej podstawę opodatkowania i VAT należny, wykazanych na fakturach wewnętrznych, dokumentujących wydanie Materiałów reklamowych, w rozliczeniu za okres, w którym Spółka wystawiła fakturę wewnętrzną korygującą.

Uzasadnienie do Pytania 1

Argumentacja Spółki

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („ustawa o VAT”, Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.):
  1. opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 5);
  2. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1);
  3. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
   • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia
   • wszelkie inne darowizny
   - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (art. 7 ust. 2);
  4. przepisu art. 7 ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3); przez prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
   • o łącznej wartości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
   • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł (art. 7 ust. 4);
  5. pod pojęciem towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6);
  6. przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium kraju, z pewnymi zastrzeżeniami (art. 13 ust. 1);
  7. pod pojęciem eksportu towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej (...) (art. 2 pkt 8).
 2. W świetle powyższych przepisów zdaniem Spółki, co do zasady każde nieodpłatnie przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu VAT - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 3. Jednocześnie, Spółka pragnie wskazać, że jednym z elementów konstrukcyjnych podatku VAT jest faktyczne opodatkowanie wyłącznie konsumpcji, co oznacza, że ciężar tego podatku nie powinien obciążać żadnego innego podmiotu, występującego w łańcuchu dostaw oprócz finalnego nabywcy (konsumenta). Pod pojęciem konsumpcji towaru należy natomiast rozumieć zaspokojenie jakiejkolwiek potrzeby przez konsumenta wynikającej z wartości użytkowej tego towaru.
 4. Mając powyższe na uwadze, skoro przekazywane przez Spółkę Materiały reklamowe mają na celu poinformowanie potencjalnych klientów o produktach oferowany przez Spółkę oraz ich właściwościach, odróżnienie produktów Spółki od oferty jej konkurentów oraz poprawienie ekspozycji produktów Spółki na powierzchni sprzedażowej, tj. zdaniem Spółki pełnią one wyłącznie funkcję reklamową i informacyjną, to w tym przypadku nie występuje żadna konsumpcja (nie kreuje jej czynność wydania Materiałów reklamowych). W związku z tym, mając na uwadze elementy konstrukcyjne podatku VAT, nie znajduje uzasadnienia obejmowanie opodatkowaniem VAT ww. przekazania Materiałów reklamowych.
 5. W konsekwencji, zdaniem Spółki, w świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego czynność nieodpłatnego wydania opisanych powyżej Materiałów reklamowych nie podlega w stanie prawnym obowiazuiacym od dnia 1 kwietnia 2013 r. opodatkowaniu VAT.

Praktyka organów podatkowych jednoznacznie potwierdzająca stanowisko Spółki.

Stanowisko zaprezentowane przez Spółkę w przedmiotowym wniosku o wydanie interpretacji podatkowej znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych, w szczególności:

 • Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku, znak IPPP3/443-251/14-3/IG: „W świetle powyższego należy uznać; że nieodpłatne przekazanie potencjalnym klientom drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, lub materiałów rozstawianych w sklepach, nie stanowi czynności, z którą ustawa o VAT wiązałaby powstanie obowiązku podatkowego. Przyczyną pozostawienia poza zakresem podatku VAT tych przekazań jest brak ich konsumpcyjnego charakteru. Oznacza to, że odbiorca przekazywanych towarów nie konsumuje ich, nie jest też w wyniku dokonanej dostawy zaspokojona jakakolwiek potrzeba, ani też nie pojawia się wskutek tego przysporzenie majątkowe. Opisane materiały reklamowe nie posiadają wartości konsumpcyjnej, użytkowej. Przedmiotowe materiały spełniają jedynie rolę informacyjną dotyczącą dystrybuowanych artykułów kosmetycznych.
 • Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 maja 2015 roku, znak IPPP1/4512-417/15-3/AW: „Zatem stwierdzić należy, że dokonywane przez Spółkę nieodpłatne wydania towarów - materiałów reklamowo-promocyjno-informacyjnych - z uwagi na fakt, że nie mają one dla nabywcy (Kontrahentów) wartości użytkowej i waloru konsumpcyjnego, nie będą stanowić dostawy towarów i nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Uzasadnienie do Pytania 2

Argumentacja Spółki

 1. Zgodnie z ustawą o VAT:
  1. obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę; uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29a ust. 13);
  2. przepis art. 29a ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14).
 2. Z dniem 1 stycznia 2014 r. uchylony został obowiązek dokumentowania nieodpłatnych wydań towarów fakturami wewnętrznymi.
 3. Zdaniem Spółki, w świetle powyższego, obowiązująca ustawa o VAT nie przewiduje obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych, nie ma jednak przeszkód by podatnik takie wydania dokumentował ww. fakturami i jednocześnie, w przypadku korekty rozliczeń w tym zakresie, zarówno w odniesieniu do wydań dokonanych przed jak i po 1 stycznia 2014 wystawiał faktury wewnętrzne korygujące.
 4. Jednocześnie ustawa o VAT nie reguluje, w którym okresie rozliczeniowym należy uwzględnić korektę zmniejszającą podstawę opodatkowania i VAT należny od nieodpłatnych przekazań.
 5. Niemniej jednak, zdaniem Spółki, mając na uwadze aktualne brzmienie obowiązującego art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, należy uznać, że skoro przyjmuje się fikcję, iż dla celów opodatkowania VAT nieodpłatnych wydań podatnik jest traktowany zarówno jako dostawca jak i odbiorca, to w konsekwencji data wystawienia faktury wewnętrznej korygującej jest jednocześnie datą potwierdzenia otrzymania tej faktury.
 6. W konsekwencji, zdaniem Spółki. w przypadku uznania przez organ podatkowy, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. opodatkowaniu VAT nie podlega wydanie opisanych powyżej Materiałów reklamowych - Spółka będzie uprawniona do uwzględnienia korekty zmniejszającej podstawę opodatkowania i VAT należny, wykazanych na fakturze wewnętrznej. dokumentującej wydanie Materiałów reklamowych, w rozliczeniu za okres, w którym Spółka wystawiła fakturę wewnętrzna korygująca.

Praktyka organów podatkowych jednoznacznie potwierdzająca stanowisko Spółki.

Stanowisko zaprezentowane przez Spółkę w przedmiotowym wniosku o wydanie interpretacji podatkowej znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji podatkowych, w szczególności:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 września 2014 roku, sygn. IPPP1/443-698/14-2/KC: „Tym samym, zdaniem Spółki, w sytuacjach, gdy ujęta w rozliczeniach VAT Spółki podstawa opodatkowania i/lub VAT należny z tytułu nieodpłatnych wydań towarów zostały zawyżone, lub opodatkowane zostały wydania próbek lub prezentów o małej wartości, wówczas korektę VAT z tego tytułu należy ująć w deklaracji VAT za okres, w którym Spółka wystawi odpowiednie dokumenty korygujące.
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r. sygn. ILPP1/443-129/14-5/AI: „W przypadku korekty podatku należnego z tytułu wystawienia faktury wewnętrznej, wystawca i odbiorca faktury są tożsami - jest to ten sam podmiot, wobec czego moment wystawienia faktury wewnętrznej korygującej jest równocześnie momentem jej otrzymania. Jeśli więc Spółka wystawi faktury wewnętrzne korygujące (zmniejszające podstawę opodatkowania VAT i VAT należny z tytułu nieodpłatnych przekazań Towarów), to będzie uprawniona do skorygowania podstawy opodatkowania VAT/VAT należnego w okresie (w deklaracji VAT składanej za okres), w którym wystawi te korekty (będzie to bowiem również okres ich otrzymania).
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 maja 2014 r., sygn. IPPP1/443-201/14-2/AP: „ W przypadku korekty podatku należnego z tytułu wystawienia faktury wewnętrznej wystawca i odbiorca faktury są tożsami - jest to ten sam podmiot, wobec czego moment wystawienia faktury wewnętrznej korygującej jest równocześnie momentem jej otrzymania. Jeśli więc Spółka wystawi faktury wewnętrzne korygujące (zmniejszające podstawę opodatkowania VAT i VAT należny z tytułu nieodpłatnych przekazań Towarów), to będzie uprawniona do skorygowania podstawy opodatkowania VAT/VAT należnego w okresie (w deklaracji VAT składanej za okres), w którym wystawi te korekty (będzie to bowiem również okres ich otrzymania).
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2014 r., sygn. ITPP1/443-1375/13/DM: „Spółka wskazała, że w przypadku korekty podatku należnego z tytułu wystawienia faktury wewnętrznej, wystawca/odbiorca faktury są tożsami - jest to ten sam podmiot, wobec czego moment wystawienia faktury wewnętrznej korygującej jest równocześnie momentem jej otrzymania. W konsekwencji również na gruncie stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., jeśli Spółka wystawi faktury wewnętrzne korygujące (zmniejszające podstawę opodatkowania VAT i VAT należy z tytułu nieodpłatnych przekazań Towarów), to będzie uprawniona do skorygowania podstawy opodatkowania VAT/VAT należnego w okresie (w deklaracji VAT składanej za okres), w którym wystawi te korekty (będzie to bowiem również okres ich otrzymania).
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 marca 2014 r., sygn. IPPP1/443-1352/13-2/AP: „W przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących Spółka jako wystawca faktury nie przesyła jej do żadnego innego podmiotu. Nie może zatem otrzymać potwierdzenia odbioru wewnętrznej faktury korygującej. Tak więc w przypadku wystawienia korekty do faktury wewnętrznej (wystawionej w trybie art. 106 ust. 7 ustawy o VAT), Spółka jako wystawca korekt faktur wewnętrznych jest równocześnie ich odbiorcą, a to powoduje, że data wystawienia korekt faktur wewnętrznych, jest jednocześnie datą potwierdzenia ich odbioru.
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 marca 2014 r., sygn. IPPP1/443-1354/13-2/AP: „Tym samym, w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających kwotę podatku VAT należnego, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawi faktury korygujące do faktur wewnętrznych”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.