Materiały reklamowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to materiały reklamowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
lis

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego wydania Kontrahentom drukowanych materiałów informacyjnych i reklamowych oraz standów, banerów, tablic reklamowych (z funkcją informacyjną), których cena nabycia/jednostkowy koszt wytworzenia przekracza 10 zł.

Fragment:

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego celem przekazania materiałów reklamowych nie jest dokonanie w jakimkolwiek stopniu przysporzenia majątkowego po stronie podmiotu otrzymującego te materiały. Przeciwnie, skoro intencją Wnioskodawcy jest dotarcie do jak najszerszego grona potencjalnych Klientów, przekazanie tych materiałów leży wyłącznie w interesie Spółki i z ekonomicznego punktu widzenia to ona jest beneficjentem tego rodzaju przekazań. Dla otrzymującego materiały reklamowe nie stanowią one natomiast żadnej innej wartości niż informacyjna. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych lub informacyjnych, które mają za zadanie informować o dystrybuowanych przez Wnioskodawcę towarach, w tym także ich możliwości zastosowania w zabudowie meblarskiej oraz miejscu ich ewentualnego nabycia, nie ma charakteru dostawy towarów, gdyż przekazywane nieodpłatnie materiały nie wyrażają wartości materialnej - nie mają waloru konsumpcyjnego dla podmiotu otrzymującego tj. klienta Wnioskodawcy, a ich istotą jest jedynie przekazanie informacji. Zatem, przekazywane nieodpłatnie materiały reklamowe i informacyjne, stanowią wyłącznie nośnik informacji. Intencją Wnioskodawcy nie jest w takim przypadku wręczenie klientowi ulotki/broszury/wzornika/baneru/standu jako rzeczy, a jedynie przekazanie informacji, które zapisane są na takim nośniku.

2017
4
paź

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego wydania Kontrahentom Materiałów reklamowych

Fragment:

Wnioskodawca, w celu reklamowania swoich produktów oraz ich odpowiedniego eksponowania, wydaje i zamierza wydawać w przyszłości nieodpłatnie swoim kontrahentom (dystrybutorom towarów oferowanych przez Spółkę - dalej: Kontrahenci) materiały reklamowe w postaci m.in. flag, banerów, „ standów ”, stojaków, kasetonów, plakatów, ulotek, naklejek i tym podobnych przedmiotów [dalej: Materiały reklamowe], które są opatrzone logo Spółki oraz markami produktów sprzedawanych przez Spółkę. Materiały reklamowe po ich wydaniu są/będą ustawiane, wystawiane lub uwidaczniane w inny sposób na terenie punktów sprzedaży Kontrahentów. Materiały reklamowe mają na celu zwrócenie uwagi na aktualną ofertę Spółki oraz promocję jej produktów w punktach handlowych Kontrahentów. Istotą nieodpłatnego wydania Materiałów reklamowych Kontrahentom jest zatem wyłącznie przekazanie informacji o Spółce i jej produktach, ich reklama oraz odpowiednie eksponowanie produktów Wnioskodawcy, mające na celu zachęcenie potencjalnego klienta, robiącego zakupy w punktach Kontrahentów, do zakupu oferowanych przez Wnioskodawcę produktów, a co za tym idzie, intensyfikację ich sprzedaży. Materiały reklamowe nie mogą zostać użyte przez Kontrahentów w inny sposób niż zamierzony przez Spółkę, tj. nie mogą m.in. zostać wykorzystane w celu reklamy i promocji produktów innych marek, które w swojej ofercie ma Kontrahent. Jednostkowa cena nabycia/koszt wytworzenia Materiałów reklamowych przekracza kwotę 10 zł, przy czym Spółka nie prowadzi w odniesieniu do omawianych towarów ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości odbiorców tych Materiałów, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy VAT.

2017
10
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania materiałów reklamowo-informacyjnych

Fragment:

Opisane materiały reklamowe nie posiadają wartości konsumpcyjnej, użytkowej. Przedmiotowe materiały spełniają jedynie rolę informacyjną dotyczącą dystrybuowanych napojów alkoholowych. W tym miejscu należy nadmienić, że nie wszystkie formy przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych będą wyłączone spod opodatkowania jako towary nieposiadające wartości użytkowej. Otóż, drukowane materiały z logo firmy, które obok funkcji reklamowych i informacyjnych, stanowią dla nabywcy wartość użytkową, o ile nie będą wypełniały definicji prezentów o małej wartości, będą objęte podatkiem od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie przekazane materiały pełnią jedynie funkcję informacyjną i nośnika reklamy, i nie przedstawiają dla nabywcy (konsumenta) jakiejkolwiek wartości użytkowej (konsumpcyjnej). Reasumując, przekazanie przedmiotowych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących dystrybuowanych towarów, nie będzie podlegało opodatkowaniu ponieważ nie posiadają one wartości konsumpcyjnej dla kontrahentów. Dlatego też przedmiotowe przekazanie nie wypełnia dyspozycji art. 7 ust. 2 ustawy.” Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego przez Spółkę.

2017
11
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego wydania Kontrahentom materiałów reklamowo-promocyjno-informacyjnych

Fragment:

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii rozstrzygnięcia, czy nieodpłatne wydanie Kontrahentom wymienionych w opisie stanu faktycznego materiałów reklamowo-promocyjno-informacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przy rozstrzygnięciu kwestii opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania kontrahentom materiałów reklamowo-promocyjno-informacyjnych, stosownym jest odwołanie się do założeń konstrukcyjnych podatku od towarów i usług. Otóż, u podstaw podatku VAT leży obciążenie tym podatkiem konsumpcji, co jest realizowane poprzez doliczanie go do ceny nabywanych przez konsumentów dóbr. Faktyczny ciężar podatku jest przerzucany na kolejnych nabywców, abyw końcu obciążyć ostatniego nabywcę – konsumenta, który nie uczestniczy już w tym systemie i nie ma możliwości dalszego przerzucenia podatku. Zatem, podatek VAT obciąża konsumpcję danego towaru (lub usługi), przez którą należy rozumieć użycie nabytego towaru (lub usługi) ze skutkiem zaspokojenia jakiejkolwiek potrzeby przez konsumenta. W świetle powyższych okoliczności należy uznać, że nieodpłatne przekazanie kontrahentom materiałów reklamowo-promocyjno-informacyjnych wskazanych w opisie stanu faktycznego nie stanowi czynności, z którą ustawa o VAT wiązałaby powstanie obowiązku podatkowego, bez względu na ich cenę nabycia/koszt wytworzenia.

2016
26
lut

Istota:

VAT - dotyczy braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnych wydań materiałów reklamowych oraz możliwości korekty podstawy opodatkowania.

Fragment:

Materiałów reklamowych. Jednostkowa cena nabycia ww. Materiałów reklamowych (bez podatku) może przekroczyć 10 zł. W okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. Spółka uznawała, że czynność nieodpłatnego wydania Materiałów reklamowych podlega opodatkowaniu VAT i dokumentowała tę czynność fakturą wewnętrzną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego czynność nieodpłatnego wydania opisanych powyżej Materiałów reklamowych podlega - w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług („ VAT ”)... W przypadku uznania przez organ podatkowy, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. opodatkowaniu VAT nie podlega wydanie opisanych powyżej Materiałów reklamowych - w którym okresie rozliczeniowym Spółka będzie uprawniona do uwzględnienia korekty zmniejszającej podstawę opodatkowania i VAT należny, wykazanych na fakturach wewnętrznych, dokumentujących wydanie Materiałów reklamowych... Zdaniem Wnioskodawcy, Stanowisko Spółki do Pytania 1 - Zdaniem Spółki, w świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego czynność nieodpłatnego wydania opisanych powyżej Materiałów reklamowych nie podlega w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. opodatkowaniu VAT.

2015
18
lis

Istota:

Opodatkowanie czynności nieodpłatnego wydania materiałów reklamowych i informacyjnych.

Fragment:

Celem przekazania materiałów reklamowych i informacyjnych jest zatem informacja o sprzedawanym asortymencie, co w efekcie ma prowadzić do zwiększenia obrotów. Przy rozstrzygnięciu kwestii opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowo-informacyjnych, o których mowa we wniosku, stosownym jest także odwołanie się do założeń konstrukcyjnych podatku od towarów i usług. Otóż, u podstaw podatku VAT leży obciążenie tym podatkiem konsumpcji, co jest realizowane poprzez doliczanie go do ceny nabywanych przez konsumentów dóbr. Faktyczny ciężar podatku jest przerzucany na kolejnych nabywców, aby w końcu obciążyć ostatniego nabywcę – konsumenta, który nie uczestniczy już w tym systemie i nie ma możliwości dalszego przerzucenia podatku. Mając powyższe na uwadze, podatek VAT obciąża konsumpcję danego towaru (lub usługi), przez którą należy rozumieć użycie nabytego towaru (lub usługi) ze skutkiem zaspokojenia jakiejkolwiek potrzeby przez konsumenta. W świetle powyższego należy uznać, że nieodpłatne przekazanie potencjalnym klientom materiałów reklamowych w postaci: naczynia szklane takie jak kufle czy dzbanki (obrandowane logo lub markami (...)

2015
18
lis

Istota:

Opodatkowanie czynności nieodpłatnego wydania materiałów reklamowych i informacyjnych

Fragment:

Opisane materiały reklamowe nie posiadają wartości konsumpcyjnej, użytkowej. Przedmiotowe materiały spełniają jedynie rolę informacyjną dotyczącą dystrybuowanych napojów alkoholowych. W tym miejscu należy nadmienić, że nie wszystkie formy przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych będą wyłączone spod opodatkowania jako towary nieposiadające wartości użytkowej. Otóż, drukowane materiały z logo firmy, które obok funkcji reklamowych i informacyjnych, stanowią dla nabywcy wartość użytkową, o ile nie będą wypełniały definicji prezentów o małej wartości, będą objęte podatkiem od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie przekazane materiały pełnią jedynie funkcję informacyjną i nośnika reklamy, i nie przedstawiają dla nabywcy (konsumenta) jakiejkolwiek wartości użytkowej (konsumpcyjnej). Reasumując, przekazanie przedmiotowych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących dystrybuowanych towarów, nie będzie podlegało opodatkowaniu ponieważ nie posiadają one wartości konsumpcyjnej dla kontrahentów. Dlatego też przedmiotowe przekazanie nie wypełnia dyspozycji art. 7 ust. 2 ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę istanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego dniu wydania interpretacji.

2015
29
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania wzorników.

Fragment:

W świetle powołanych wyżej norm prawnych oraz opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wymienione we wniosku materiały reklamowe i informacyjne – wzorniki –nie mają/nie będą miały dla nabywcy wartości użytkowej, gdyż nie mają one waloru konsumpcyjnego dla nabywcy, bowiem istotą przekazania ww. towarów będzie prezentowanie działalności Spółki (poinformowanie klientów o przeznaczeniu i zastosowaniu tych produktów, ich jakości i gamie kolorystycznej, a tym samym – zachęcenie klientów do skorzystania z oferty Spółki), w związku z czym przekazania te będą następować na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki. Podsumowując, w świetle przedstawionego opisu sprawy oraz przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2011 r. należy stwierdzić, że wymienione we wniosku materiały reklamowe i informacyjne – wzorniki – nie mają dla nabywcy wartości użytkowej, nie mają waloru konsumpcyjnego, bowiem istotą przekazania ww. towarów jest/będzie prezentowanie oferty Spółki oraz zachęcenie potencjalnych odbiorców do zakupu tych produktów, w związku z czym przekazania te następują/będą następować na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki. W konsekwencji, przekazanie przez Spółkę ww. wzorników, nie podlega/nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy.

2015
24
wrz

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych

Fragment:

Przekazywane materiały reklamowe, które mają wartość użytkową dla konsumenta (takie jak gadżety z logo i/lub nazwą Spółki, w tym kubki, długopisy, parasolki, kalendarze, koszulki), o ile ich jednostkowa cena nabycia netto, bądź jednostkowy koszt wytworzenia netto przekracza 10 zł stanowią prezenty o małej wartości. W zamian za przekazane materiały reklamowe, o których mowa we wniosku, kontrahenci nie są zobowiązani do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Spółki. Przekazywanie materiałów reklamowych, które są przedmiotem wniosku następuje wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą i ma na celu intensyfikację sprzedaży produktów Spółki. Materiały te pełnią rolę informacyjną dotyczącą produkowanych przez Spółkę wyrobów. Przekazania materiałów reklamowych, o których mowa we wniosku, związane są z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka może nie naliczać i nie odprowadzać do urzędu skarbowego podatku VAT od nieodpłatnego przekazania poniższych materiałów reklamowych: banerów reklamowych, plakatów, w celu wywieszenia ich na witrynie bądź wewnątrz sklepu, katalogów produktowych służących do prezentacji kolekcji konsumentom bądź do składania zamówień przez sklepy, wzorników czyli katalogów z wyklejonymi wewnątrz fragmentami produktów Wnioskodawcy, ulotek, nalepek informacyjnych...

2015
24
wrz

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych

Fragment:

Przekazywane materiały reklamowe, które mają wartość użytkową dla konsumenta (takie jak gadżety z logo i/lub nazwą Spółki, w tym kubki, długopisy, parasolki, kalendarze, koszulki), o ile ich jednostkowa cena nabycia netto, bądź jednostkowy koszt wytworzenia netto przekracza 10 zł stanowią prezenty o małej wartości. W zamian za przekazane materiały reklamowe, o których mowa we wniosku, kontrahenci nie są zobowiązani do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Spółki. Przekazywanie materiałów reklamowych, które są przedmiotem wniosku następuje wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą i ma na celu intensyfikację sprzedaży produktów Spółki. Materiały te pełnią rolę informacyjną dotyczącą produkowanych przez Spółkę wyrobów. Przekazania materiałów reklamowych, o których mowa we wniosku, związane są z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka może nie naliczać i nie odprowadzać do urzędu skarbowego podatku VAT od nieodpłatnego przekazania poniższych materiałów reklamowych: banerów reklamowych, plakatów, w celu wywieszenia ich na witrynie bądź wewnątrz sklepu, katalogów produktowych służących do prezentacji kolekcji konsumentom bądź do składania zamówień przez sklepy, wzorników czyli katalogów z wyklejonymi wewnątrz fragmentami produktów Wnioskodawcy, ulotek, nalepek informacyjnych...