PP/443-P41/05/JK | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy od 1 czerwca 2005 r. przekazywanie materiałów promujących Gminę nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a także wskazanie, czy przekazanie prezentów typu kubki, serwetki, rzeźby na rzecz firm i instytucji należy objąć tym podatkiem?

PP/443-P41/05/JK

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. materiały drukowane
 2. materiały promujące
 3. materiały reklamowe
 4. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach działając w oparciu o przepisy:

<
 • art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.)

po rozpatrzeniu wniosku .............. z dnia 20.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazywanych przez Podatnika prezentów oraz materiałów promujących

stwierdza

że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W dniu 20.05.2005 r. ............... złożył w tut. Organie podatkowym wniosek w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika.

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, że podczas spotkań Podatnika Gminy z władzami różnych szczebli w kraju i za granicą, podczas targów turystycznych oraz różnorodnych imprez organizowanych przez niego rozdawane są materiały go promujące, m.in.:

<
 1. czasopismo
 2. mapa
 3. książka
 4. książka
 5. foldery
 6. widokówki, siatki, kubki z logiem Podatnika
 7. serwetki z haftem kaszubskim itp.

Wymienione materiały są również przekazywane różnym instytucjom krajowym i zagranicznym (np. szkołom, urzędom gmin i miast), a także firmom, które są sponsorami organizowanych imprez.

W myśl art. 14 a § 1 w/cyt. ustawy, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania przekazywanych materiałów oraz prezentów, Podatnik wystąpił do tut. Organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego na pytanie, czy od 1 czerwca 2005 r. przekazywanie w/wym. materiałów promujących Wnioskodawcę nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a także wskazanie, czy przekazanie prezentów typu kubki, serwetki, rzeźby na rzecz firm i instytucji należy objąć tym podatkiem.

Jednocześnie zdaniem Podatnika, w opisanym stanie faktycznym materiały promocyjne wymienione w punktach 1 - 5 będą stanowiły drukowane materiały informacyjne wolne od opodatkowania podatkiem od towarów i usług niezależnie od tego, czy przy ich nabyciu lub wytworzeniu przysługiwało, czy też nie, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, bowiem zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa towarów nie obejmuje przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych bez względu na ich ilość i wartość oraz prezentów o małej wartości i próbek. Natomiast - w rozumieniu Podatnika - towary wymienione w punktach 6 i 7 będą stanowiły prezenty o małej wartości, których przekazanie również nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przy spełnieniu następujących warunków: łączna wartość przekazanych jednej osobie towarów nie przekroczy w roku podatkowym kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), tj. 100 zł oraz będzie prowadzona ewidencja pozwalająca na ustalenie tożsamości osób obdarowanych. Zdaniem Podatnika, również przekazanie prezentów typu kubki, serwetki, rzeźby itp. (wymienionych w punktach 6 i 7) na rzecz firm, instytucji czy też organizacji - które są sponsorami imprez - nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ przy ich nabyciu nie przysługiwało Podatnikowi prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z uwagi na brak związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi, a art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług określa, że przekazanie towarów bez wynagrodzenia nie stanowi dostawy towarów, jeżeli podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie art. 7 ust. 2 w/cyt. ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

<
 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

 3. - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Przy czym zgodnie z art. 7 ust. 3 w/cyt. ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Przez prezenty o małej wartości, stosownie z art. 7 ust. 4 w/cyt. ustawy, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

<
 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazanego towaru nie przekracza 5 zł.

Z przytoczonych unormowań wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa podlega wszelkie przekazanie bez wynagrodzenia przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa - także w formie prezentów (darowizn) przekraczających małą wartość, nie mających statusu próbek oraz nie kwalifikujących się do materiałów informacyjno-reklamowych - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych czynności w całości lub w części.

Jeśli zatem podczas spotkań Podatnika z władzami różnych szczebli w kraju i za granicą, podczas targów turystycznych oraz różnorodnych imprez przez niego organizowanych, a także w ramach podziękowania sponsorom tychże imprez, rozdawane są materiały promujące oraz prezenty (np. czasopisma, mapy, broszury, książki, foldery, widokówki, siatki, kubki, serwetki z haftem kaszubskim, rzeźby itp.), co wiąże się bezpośrednio z prowadzoną przez Podatnika działalnością, przekazanie to podlega opodatkowaniu jako odpłatna dostawa, jeżeli podatek naliczony w związku z nabyciem lub wytworzeniem tych materiałów podlega odliczeniu.

Nie podlega natomiast opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekazanie takich materiałów - pomimo, że podatek związany z ich nabyciem lub wytworzeniem został odliczony - jeżeli spełniają kryteria zakwalifikowania ich do drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów o małej wartości, tj. materiały informujące o Podatniku (wymienione w punktach 1 - 5) oraz prezenty przekazane jednej osobie nie przekraczające w roku podatkowym kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) pod warunkiem prowadzenia ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób obdarowanych (wymienione w punktach 6 i 7). Inaczej potraktowane zostały jedynie takie prezenty, których jednostkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia nie przekroczy 5,00 zł. Pozostaną one poza zakresem opodatkowania, bez względu na fakt nieujęcia ich w prowadzonej ewidencji osób obdarowanych.

Interpretacja ta dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i nie jest wiążąca dla wnioskodawcy.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.