Materiały drukowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to materiały drukowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
24
lut

Istota:

W zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania materiałów drukowanych, reklamowych lub ekspozycyjnych

Fragment:

Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom przez Wnioskodawcę, w związku z działalnością gospodarczą materiałów drukowanych, reklamowych lub ekspozycyjnych wymienionych w Grupie I stanu faktycznego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zaś przekazanie materiałów określonych w Grupie II podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, przekazywanie kontrahentom nieodpłatnych materiałów drukowanych, reklamowych lub ekspozycyjnych wymienionych w Grupie I, których cena nabycia/jednostkowy koszt wytworzenia przekracza PLN 10 nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na brak konsumpcyjnego charakteru tych przekazań. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega natomiast przekazanie towarów z Grupy II o wartości przekraczającej PLN 10, gdyż tym towarom można przypisać konsumpcyjny charakter z punktu widzenia odbiorcy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie z art. 2 pkt 6, przez towary rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

2017
11
sty

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania materiałów drukowanych (ulotek, folderów, pocztówek, katalogów – informujących o wystawach).

Fragment:

Należy zgodzić się, że wymienione we wniosku materiały drukowane nie mają – jak twierdzi Wnioskodawca – konsumpcyjnego (użytkowego) charakteru, bowiem materiały te wydawane są tylko i wyłącznie w celu promocji Muzeum, zwiększeniu liczby zwiedzających i dochodów (przeznaczonych na działalność kulturalną) ze sprzedaży biletów i nie są przekazywane na potrzeby osobiste konkretnych osób. W związku z tym przekazania te będą następować na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Zatem przekazanie zwiedzającym oraz kontrahentom materiałów drukowanych, reklamowych i informujących o wystawach, gromadzonych zbiorach muzealnych, kolekcjonerach, godzinach prezentacji wystaw – nie spełnia przesłanek określonych w art. 7 ust. 2 ustawy i nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując, nieopłatne przekazanie przez Muzeum materiałów drukowanych (ulotki, foldery, pocztówki, katalogi – informujące o wystawach ) o cenie nabycia jednostkowej powyżej 10 zł (przy braku możliwości prowadzenia ewidencji imiennej prezentów o małej wartości – ze względu na specyfikę działalności), związanych z działalnością bieżącą Muzeum i nie przeznaczonych do celów konsumpcyjnych – nie podlega/nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy.

2015
14
sty

Istota:

Czy należy opodatkować nieodpłatne przekazanie materiałów drukowanych (broszury, programy teatralne, ulotki) o cenie nabycia jednostkowej powyżej 10zł (brak możliwości prowadzenia ewidencji imiennej prezentów o małej wartości – ze względu na specyfikę działalności) związanych działalnością bieżącą teatru i nie przeznaczonych do celów konsumpcyjnych.

Fragment:

Przekazywane materiały drukowane nie mają dla kontrahenta wartości użytkowej. Przy zakupie materiałów drukowanych związanymi ze sprzedażą biletowaną Wnioskodawca odlicza podatek VAT, natomiast jeżeli sprzedaje spektakl ryczałtem przysługuje Jemu zwolnienie, na podstawie art. 43 pkt 1 ust. 33a ustawy, przy równoczesnym spełnieniu przesłanek zawartych w art. 43 ust. 18 ustawy – w takiej sytuacji Wnioskodawca nie odlicza od zakupów podatku VAT. Cena jednostkowa nabycia programów, broszur, ulotek itp., nie przekracza obecnie 10 zł, jednak może zdarzyć się tak, że kwota ta zostanie przekroczona. Teatr nie jest w stanie ze względu na sposób i specyfikę przekazywanych nieodpłatnie drukowanych materiałów reklamowych (anonimowym widzom w trakcie spektakli, przechodniom) prowadzić ewidencji pozwalającej ustalić tożsamość tych osób. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania nieodpłatnego przekazania materiałów drukowanych (broszury, programy teatralne, ulotki) o cenie nabycia jednostkowej powyżej 10zł (brak możliwości prowadzenia ewidencji imiennej prezentów o małej wartości – ze względu na specyfikę działalności) związanych z działalnością bieżącą Teatru i nieprzeznaczonych do celów konsumpcyjnych.

2013
26
lip

Istota:

Czy przekazywanie przez Spółkę drukowanych materiałów informacyjnych i promocyjnych będzie na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. podlegało opodatkowaniu VAT?

Fragment:

Natomiast, w przypadku takich materiałów drukowanych, jak torebki, naklejki, wooblery, kalendarze (ścienne w formie plakatów oraz małe w formie kartoników), zaproszenia, zawieszki na butelki, ulotki, foldery, papier pakowy, ich jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł. Wszystkie nieodpłatne przekazania materiałów informacyjnych i promocyjnych opisane we wniosku, niezależnie, czy możliwa jest ich kwalifikacja, jako prezentów o małej wartości, czy nie, będą dokonywane przez Spółkę na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki. Jako cel nieodpłatnych przekazań materiałów drukowanych, również przekazywane przez Spółkę katalogi/foldery/mini książeczki zawierają informacje o danym produkcie (wizerunek produktu, logo, itp.) lub o promocji dotyczącej produktu i mają za zadanie pogłębiać znajomość marki i informować konsumenta o produktach. Torebki papierowe, które Spółka przekazuje partnerom handlowym są torebkami specjalnie przeznaczonymi do pakowania alkoholu. Torebki te związane są tylko z wybranymi produktami (zawierają logo lub wizerunek produktu, do zapakowania którego są przeznaczone), wobec tego, w ocenie Spółki, możliwość ich użycia wyczerpuje się w jednym wydaniu związanym z zakupem konkretnego produktu (konsument raczej nie będzie wykorzystywał takiej torby do zapakowania innego alkoholu lub innego produktu).

2012
24
lut

Istota:

Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych

Fragment:

Zakres znaczeniowy pojęcia materiały drukowane Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002) słowo drukować oznacza „ wykonywać odbitki z formy drukarskiej, odbijać litery, teksty, rysunki na papierze za pomocą specjalnych maszyn drukarskich ”, jak również „ odbijać, wyciskać, wytłaczać desenie na tkaninie za pomocą specjalnych urządzeń, barwić tkaninę przez nanoszenie farby na ściśle określone miejsca w celu uzyskania wzoru ”. Biorąc pod uwagę powyższą definicję, w opinii Spółki za bezsporny należy uznać fakt, iż przekazywane przez Spółkę siatki spełniają kryteria określone dla materiałów drukowanych: są wytwarzane przy użyciu technik drukarskich, a druk odbywa się materiale za pomocą specjalnych urządzeń drukarskich. Zakres znaczeniowy pojęcia materiałów reklamowych i informacyjnych Słownik Języka Polskiego PWN wskazuje, iż pojęcie reklamować oznacza m.in.; „ propagować, zachwalać coś za pomocą środków właściwych reklamie ”, natomiast informacyjny to: „ mający charakter informacji, zawierający wiadomości, wskazówki, informujący, objaśniający ”. Podobnie orzecznictwo sądowe uznaje, że „celem reklamy jest przekazywanie informacji o towarach (usługach) i nakłanianie potencjalnych klientów do ich nabycia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku ze zmianą przepisów art.7 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług od dnia 01 czerwca 2005r. Podatnik nabywając tego typu materiały drukowane oraz towary spełniające warunki o których mowa w art.7 us.4 pkt.2 ustawy i przekazując je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu, jeżeli z tytułuich wydania nie powstaje obowiązek w podatku należnym?

Fragment:

Podatnik nabywając tego typu materiały drukowane oraz towary spełniające warunki o których mowa w art.7 us.4 pkt.2 ustawy i przekazując je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu, jeżeli z tytułuich wydania nie powstaje obowiązek w podatku należnym? 3) Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:Zdaniem Podatnika, niezależnie od zapisu art.7 ust.3 i ust.4 pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług Podatnikowi przy nabyciu tych towarów przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w ustawie. Przedstawiając powyższe, podatnik zwraca się z prośbą o potwierdzenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów do których odnoszą się przepisy art.7 ust. 3 i ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz.535 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 113 i Nr 90 poz. 756) 4) Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym: Na podstawie art.7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz.535 z późn. zmianami) w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01.06.2005r. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka zwraca się z zapytaniem, czy nieodpłatne przekazanie na cele reprezentacji i reklamy drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych stanowi dostawę towarów w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o p.t.u.

Fragment:

(...) domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2.wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia w szczególności darowizny- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części. Z treści art. 7 ust. 3 ustawy o p.t.u. który stanowi, iż przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek wynika, że przekazanie towarów, które nie są opisanymi wyżej towarami będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Odnosząc się do zapytania Strony stwierdzić należy, iż czynność nieodpłatnego przekazania kalendarzy reklamowych wyłączona została z zakresu przepisu art. 7 ust. 2, a więc w świetle ustawy o p.t.u. nie stanowi dostawy towarów. Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny tut. Urząd stoi na stanowisku, iż przekazanie przez Spółkę drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, jeżeli będzie wiązać się bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze powyższy stan prawny i faktyczny orzeczono jak w sentencji. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań Nowe – Miasto informuje, że powyższa interpretacja jest oparta o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia przedstawionego zdarzenia.