IPPB4/4511-1448/15-5/MS | Interpretacja indywidualna

Czy powstanie obowiązek korekty zeznania PIT-39 za 2012 r.?
IPPB4/4511-1448/15-5/MSinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. materiały budowlane
 3. prace wykończeniowe
 4. zwrot wydatków
 5. zwrot wydatków związanych z budownictwem
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 17 grudnia 2015 r.), uzupełnione pismem z dnia 16 lutego 2016 r. (data nadania 18 lutego 2016 r., data wpływu 22 lutego 2016 r.) na wezwanie Nr IPPB4/415-1448/16-2/MS z dnia 9 lutego 2016 r. (data nadania 9 lutego 2016 r., data doręczenia 12 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie zachowania prawa do zwrotu podatku VAT w przypadku darowania przedmiotowej nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie zachowania prawa do zwrotu podatku VAT w przypadku darowania przedmiotowej nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-1448/16-2/MS z dnia 9 lutego 2016 r. (data nadania 9 lutego 2016 r., data doręczenia 12 lutego 2016 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o dokonanie stosownej opłaty d wniosku, doprecyzowanie stanu faktycznego, przeformułowanie pytania Nr 4, przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego do przeformułowanego pytania Nr 4.

Pismem z dnia 16 lutego 2016 r. (data nadania 18 lutego 2016 r., data wpływu 22 lutego 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2006 r. Wnioskodawca zakupił wraz z żoną działkę Nr ewid. 14/1 na podstawie umowy kupna-sprzedaży aktem notarialnym. W dniu 6 grudnia 2010 r. Wnioskodawca wraz z żoną uzyskali pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W dniu 9 lipca 2012 r. rozpoczęto prace budowlane. W dniu 5 listopada 2012 r. zakończono całość robót stanu surowego otwartego. W sierpniu 2015 roku założono instalację elektryczną, tynki, obsadzono stolarkę okienną.

W dniu 8 stycznia 2006 roku Wnioskodawca wraz z żoną zawarli przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego. W dniu 16 stycznia 2009 r. Wnioskodawca wraz z żoną zakupił aktem notarialnym ww. lokal mieszkalny, który następnie sprzedał w dniu 18 czerwca 2012 r. Dochód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego Wnioskodawca wraz żoną wykazał w zeznaniach PIT-39 za 2012 r. Część dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawca zadeklarował jako dochód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe do końca 2014 r., tj. na budowę ww. budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W dniu 26 lutego 2013 r. Wnioskodawca wraz z żoną złożył wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym VZM-1. Wnioskowana kwota zwrotu wyniosła 10.366,60 zł. W dniu 10 lutego 2014 r. Wnioskodawca z żoną złożyli kolejny wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym VZM-1. Wnioskowana kwota zwrotu 2.506,15 zł. W przyszłym roku Wnioskodawca wraz z żoną zamierza przekazać w formie darowizny wyżej opisaną nieruchomość córce.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że celem budowy budynku mieszkalnego była realizacja własnych celów mieszkaniowych z zamiarem zamieszkania. Środki ze sprzedaży nieruchomości - lokalu mieszkalnego zostały wydatkowane na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i remont starego demu z lat 50-tych po babci żony Wnioskodawcy, w którym Wnioskodawca zamieszkuje, od czasu przejęcia go od babci w formie darowizny. W nowo wybudowanym budynku jednorodzinnym Wnioskodawca nie zamieszkał, gdyż roboty budowlane zostały zakończone na stanie surowym zamkniętym. Wnioskodawca posiadał nieruchomość, w której ma stałe miejsce zamieszkania, jest to stary budynek z lat 50-tych po rozbudowie, z którego chcieli się przeprowadzić do nowo wybudowanego domu położonego w spokojniejszej lokalizacji. Sytuacja rodzinna, tj. małżeństwo córki i narodziny wnuczki spowodowały zmiany decyzji. Brak jest w tej chwili środków finansowych na wykończenie domu, córka z zięciem byliby w stanie poradzić sobie z tą kwestią w najbliższej perspektywie. Zamieszkiwany przez nich dom nie jest dostosowany do funkcjonowania i życia w nim dwóch rodzin, szczególnie biorąc pod uwagę ewentualne pojawienie się kolejnych dzieci.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego w przypadku darowizny nieruchomości córce, dla Wnioskodawcy i Jego żony, jako właścicieli i rodziców obdarowanej...
 2. Czy powstanie obowiązek korekty zeznania PIT-39 za 2012 r....
 3. Czy powstanie obowiązek zwrotu otrzymanego podatku VAT za materiały budowlane...
 4. Czy w przypadku orzeczenia jakichkolwiek ograniczeń co do terminu ewentualnej darowizny, skutkujących negatywnymi konsekwencjami finansowymi względem Urzędu Skarbowego Wnioskodawca prosi o określenie daty od jakiej wspomniana darowizna może nastąpić...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 3, tj. w zakresie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie zachowania prawa do zwrotu podatku VAT. Natomiast w zakresie pytania Nr 1 i 2 i 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Darowizna nieruchomości, tj. budynku mieszkalnego w budowie wraz z gruntem nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ datą nabycia nieruchomości jest rok 2006, tj. nabycie działki niezabudowanej. Budynek nie jest odrębnym przedmiotem własności, jest częścią składową nieruchomości, trwale związaną z gruntem zgodnie z definicją zawartą w ustawie Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późm. zm.). Darowizną nie jest również odpłatnym zbyciem. Istotą umowy darowizny jest bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. W tym przypadku na rzecz córki zamieszkującej z Wnioskodawcą pod jednym dachem od urodzenia.

W związku z darowizną Wnioskodawca nie jest zobowiązany do korekty zeznania PIT-39 w zakresie zadeklarowanego dochodu zwolnionego, ponieważ środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczone zostały na własne cele mieszkaniowe w obowiązującym terminie.

W związku z darowizną nieruchomości córce nie powstanie również obowiązek zwrotu odzyskanych kwot podatku VAT za materiały budowlane. Darowizna odbędzie się w kręgu najbliższej rodziny i nie przyniesie nam żadnych profitów finansowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.) osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 1. budową budynku mieszkalnego;
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Przepis art. 3 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że zwrot, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ww. ustawy zwrot, o którym mowa powyżej, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

W świetle art. 3 ust. 4 ww. ustawy, dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Z kolei w myśl art. 2 pkt 3 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – ilekroć w ustawie jest mowa o fakturze – rozumie się przez to fakturę VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, dokumentującą zakupy, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 3 ust. 8 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Obowiązujący do dnia 31 grudnia 2010 r. wykaz materiałów budowlanych, których zakup uprawniał do otrzymania zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zawarty był w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MTiB z 2006 r., Nr 1, poz. 1).

Natomiast od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązuje załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. Min. Infrastruktury Nr 11, poz. 35). Wykaz ten opiera się na symbolach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług opublikowanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym , prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Prawo do zwrotu przysługuje również pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

 1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
 2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, że prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków związanych z nabyciem materiałów budowlanych przysługuje m. in. Pod warunkiem, że osoba fizyczna poniosła wydatki na realizację określonych w ustawie inwestycji budowlanych (mieszkaniowych), oraz posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3, oraz faktury, które potwierdzają poniesienie wydatków i są wystawione na osobę fizyczną ubiegającą się o zwrot.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane zgodnie z art. 3 pkt 11 definiuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jako tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2006 r. zakupił wraz z żoną działkę na podstawie umowy kupna-sprzedaży aktem notarialnym. Wnioskodawca z żoną uzyskali pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Celem budowy budynku mieszkalnego była realizacja własnych celów mieszkaniowych z zamiarem zamieszkania. W nowo wybudowanym budynku jednorodzinnym Wnioskodawca nie zamieszkał, gdyż roboty budowlane zostały zakończone na stanie surowym zamkniętym. W przyszłym roku Wnioskodawca wraz z żoną zamierza przekazać w formie darowizny nieruchomość córce. Wnioskodawca posiadał nieruchomość, w której ma stałe miejsce zamieszkania. W dniu 16 stycznia 2009 r. Wnioskodawca wraz z żoną zakupił aktem notarialnym lokal mieszkalny, który następnie sprzedał w dniu 18 czerwca 2012 r. Dochód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego Wnioskodawca wraz żoną wykazał w zeznaniach PIT-39 za 2012 r. Część dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawca zadeklarował jako dochód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ze sprzedaży lokal mieszkalnego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe do końca 2014 r., tj. na budowę ww. budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W dniu 26 lutego 2013 r. Wnioskodawca wraz z żoną złożył wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym VZM-1. W dniu 10 lutego 2014 r. Wnioskodawca z żoną złożyli kolejny wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym VZM-1.

W przedmiotowej sprawie, podstawą rozstrzygnięcia jest zatem ustalenie, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych na budowę budynku mieszkalnego.

Ponadto, przepisy ustawy nie precyzują momentu na jaki osoba fizyczna, ubiegająca się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, musi posiadać prawo lub tytuł, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy. Należy zatem przyjąć, że spełnienie powyższego warunku powinno być rozpatrywane w okresie realizacji inwestycji, nie zaś wyłącznie w dacie złożenia wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy. Przepis art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy mówi bowiem o prawie do zwrotu a nie o prawie wystąpienia o zwrot, czy dokonania zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego.

Ustawa ta nie przewiduje także utraty ulgi, w przypadku przeniesienia prawa własności na inną osobę.

Zatem biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że Wnioskodawca spełnił warunki określone w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym i był uprawniony do zwrotu części wydatków poniesionych za zakup materiałów budowlanych w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej.

Zatem późniejsza darowizna nieruchomości, której dotyczyły złożone przez Wnioskodawcę wnioski VZM otrzymane z tego tytułu zwroty podatku VAT, nie wpłynie na obowiązek zwrotu przez Wnioskodawcę.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (tj. żony). Małżonka Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.