ILPB2/4511-1-150/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
ILPB2/4511-1-150/15-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. faktura VAT
 2. materiały budowlane
 3. paragony
 4. zwrot podatku od towarów i usług
 1. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) -> Uprawnienia osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do zwrotu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do zwrotu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W roku 2013 Wnioskodawca przeprowadził remont w budynku mieszkalnym. Polegał on w szczególności na wymianie i modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej oraz wymianie kotła grzewczego. Zakup kotła grzewczego, czyli właściwie podstawowy koszt przeprowadzonego remontu, został udokumentowany paragonem.

W roku 2014 Wnioskodawca złożył wniosek o zwrot wydatków związanych z budownictwem VZM-1. Niestety z informacji uzyskanych od pracownika urzędu skarbowego zakup kotła udokumentowany paragonem nie mógł zostać uwzględniony we wniosku, ponieważ według wyjaśnień urzędu, dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków jest wystawiona faktura. Problem polega na tym, że sklep, w którym Wnioskodawca dokonał zakupu materiałów budowlanych, już nie istnieje i nie ma możliwości uzyskania innego dokumentu zakupu, od tego, który Zainteresowany posiada, czyli paragonu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku opisanej sytuacji istnieje możliwość zwrotu części wydatku (podatku VAT) poniesionego na zakup kotła na podstawie posiadanego paragonu fiskalnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w roku 2014 złożył on wniosek VZM-1 wraz z załącznikiem VZM-1/C oraz kserokopie wszystkich faktur dokumentujących poniesione wydatki na wymianę i modernizację instalacji wodnokanalizacyjnej i grzewczej w budynku mieszkalnym.

Wnioskodawca posiada paragon fiskalny, który dokumentuje zakup najistotniejszego elementu inwestycji, czyli kotła grzewczego. Ponieważ punkt sprzedaży kotła nie istnieje, Wnioskodawca nie ma możliwości w żaden inny sposób potwierdzić transakcję.

W związku z powyższym uważa, że należy uwzględnić we wniosku VZM-1 zakup kotła potwierdzony paragonem i w konsekwencji zgłosić żądanie zwrotu części wydatku na jego zakup.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.), na mocy art. 38 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2014 r. utraciła moc.

Jednakże zgodnie z art. 32 ww. ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach.

Jednocześnie ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, wskazuje terminy, w których osoby mogą wystąpić o zwrot wydatków.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ww. ustawy, wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

 1. od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
 2. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 3. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 4. od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 5. od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie natomiast z art. 3 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 1. budową budynku mieszkalnego;
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. (art. 3 ust. 2 ww. ustawy).

Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (art. 3 ust. 3 ww. ustawy).

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej (art. 3 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 3 ust. 8 ww. ustawy, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Stosownie do art. 4 ust. 2 ww. ustawy, prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust 1, przysługuje pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

 1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
 2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Wśród wymienionych powyżej warunków, od których ustawodawca uzależnił prawo do zwrotu części wydatków poniesionych przez osoby fizyczne na ww. inwestycje mieszkaniowe jest właściwe ich udokumentowanie. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa wyżej, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej (art. 3 ust. 4 ww. ustawy).

Zatem, osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, żeby otrzymać zwrot, musi udokumentować wysokość poniesionych wydatków fakturami wystawionymi na jej rzecz. Wynika z tego, że podatnik nie może domagać się zwrotu przedstawiając np. paragon.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika natomiast, że zakup kotła grzewczego, czyli właściwie podstawowy koszt przeprowadzonego remontu, Wnioskodawca ma udokumentowany paragonem. Zatem nie może on domagać się zwrotu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

Nie ma przy tym znaczenia fakt, że Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania innego dokumentu zakupu, z uwagi na to, że sklep w którym dokonał zakupu materiałów budowlanych już nie istnieje.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przywołane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, ponieważ nie posiada faktury dokumentującej poniesione wydatki na zakup materiałów budowlanych (kotła grzewczego).

W konsekwencji, na gruncie przedmiotowego stanu faktycznego Zainteresowanemu nie przysługuje prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych (kotła grzewczego), udokumentowanych paragonem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.