Materiały budowlane | Interpretacje podatkowe

Materiały budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to materiały budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy powstanie obowiązek korekty zeznania PIT-39 za 2012 r.?
Fragment:
Natomiast w myśl art. 3 ust. 8 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT. Obowiązujący do dnia 31 grudnia 2010 r. wykaz materiałów budowlanych, których zakup uprawniał do otrzymania zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zawarty był w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MTiB z 2006 r., Nr 1, poz. 1). Natomiast od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązuje załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. Min. Infrastruktury Nr 11, poz. 35).
2016
9
kwi

Istota:
Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Fragment:
Zatem nie może on domagać się zwrotu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania innego dokumentu zakupu, z uwagi na to, że sklep w którym dokonał zakupu materiałów budowlanych już nie istnieje. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przywołane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, ponieważ nie posiada faktury dokumentującej poniesione wydatki na zakup materiałów budowlanych (kotła grzewczego). W konsekwencji, na gruncie przedmiotowego stanu faktycznego Zainteresowanemu nie przysługuje prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych (kotła grzewczego), udokumentowanych paragonem. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul.
2015
7
paź

Istota:
Czy w przypadku opisanego powyżej remontu, Wnioskodawca może wnioskować o zwrot części podatku VAT, zgodnie z ustawą o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, za zakupiony kocioł, elementy przyłączeniowe oraz elementy automatyki sterowniczej?
Fragment:
Jak wynika z art. 32 ust. 2 pkt 5 wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Treść zacytowanych przepisów wskazuje, że osobie fizycznej spełniającej warunki określone w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym przysługuje przez określony w ustawie czas prawo do ubiegania się o zwrot ww. wydatków pomimo uchylenia ustawy ten zwrot regulującej. Powyższe oznacza, że na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, na dotychczasowych zasadach o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych według harmonogramu określonego w art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, mają prawo ubiegać się osoby fizyczne, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, przed 1 stycznia 2014 r. Ponadto należy podkreślić, że Wnioskodawca we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego niewłaściwie użył sformułowania „ ... kocioł centralnego ogrzewania domu mieszkalnego oraz elementy przyłącza podlegają uldze budowlanej ... ” ponieważ określenie „ ulga budowlana ” w nazewnictwie podatkowym odnosi się do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej w latach 1992-2001.
2015
1
lip

Istota:
Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie uzyskania prawa do zwrotu części wydatków od zakupów materiałów budowlanych.
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika zatem, że jeżeli osoba fizyczna od 1 stycznia 2014 r. poniesie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z budową domu jednorodzinnego, to po spełnieniu warunków dotyczących zwrotu przewidzianych ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków. Z analizy wniosku jednoznacznie wynika, że Wnioskodawca wraz z małżonką i dziećmi mieszkają u rodziców w domu jednorodzinnym. W dniu 8 kwietnia 2013 r. małżonkowie kupili działkę, na której posadowiony jest budynek mieszkalno-gospodarczy o powierzchni mieszkalnej 60 m 2 , gospodarczej 50 m 2 zamieszkały przez byłych właścicieli. Ponadto Wnioskodawca poinformował, że małżonkowie podjęli decyzję o budowie na ww. działce budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej i posiadają już decyzję otrzymaną 3 czerwca 2014 r. – zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę tego budynku o powierzchni użytkowej 81,51 m 2 . Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy oraz analizując warunki – określone w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – do zwrotu podatku VAT od zakupów materiałów budowlanych tut. Organ przedstawia co następuje.
2015
6
lut

Istota:
Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Fragment:
Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przywołane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, ponieważ faktury dokumentujące poniesione wydatki na zakup materiałów budowlanych zostały wystawione na Spółkę, a nie – jak wymaga tego ustawa – na rzecz osoby fizycznej, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych. W przedstawionym stanie faktycznym nabywcą nie jest Wnioskodawca, a jest nim Spółka Cywilna jako odrębny podmiot gospodarczy i to jej dane (np. nazwa, adres, numer NIP) widnieją na wystawionych fakturach. Z tego też względu nie można uznać, że jeżeli faktury VAT wystawione są na Spółkę Cywilną jako nabywcę towarów, to są to jednocześnie faktury VAT wystawione na osoby fizyczne, które są wspólnikami Spółki. W konsekwencji, na gruncie przedmiotowego stanu faktycznego Zainteresowanemu nie przysługuje prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, udokumentowanych fakturami wystawionymi na Spółkę Cywilną. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2014
11
lis

Istota:
Czy koszty zakupów materiałów budowlanych poniesionych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego uprawniają do ubiegania się o zwrot części podatku VAT od wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.)?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, ma Ona prawo do zwrotu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, których dokonała przed otrzymaniem pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego. Ustawa nie przewiduje obowiązku posiadania pozwolenia na budowę przed dokonaniem zakupu materiałów budowlanych. Wnioskodawczyni nadmieniła, że zakupiony materiał został wykorzystany na budowę domu mieszkalnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części zostały uregulowane w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.). Jak stanowi art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z: budową budynku mieszkalnego; nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach; remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
2014
9
paź

Istota:
Wnioskodawczyni będącej czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT za materiały budowlane
Fragment:
(...) materiały budowlane – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku VAT za materiały budowlane. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 grudnia 2013 r. poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W maju 2013 roku Wnioskodawczyni rozpoczęła gruntowny remont budynku. Całą przebudową Wnioskodawczyni kieruje tak, żeby w przyszłości budynek spełniał warunki do prowadzenia placówki z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. I na tej podstawie US odmówił Zainteresowanej wypłaty zwrotu z podatku VAT za materiały budowlane użyte do przebudowy. Na chwilę obecną Wnioskodawczyni jest płatnikiem podatku VAT, gdyż wydzierżawia grunt pod nadajnik znajdujący się na tej samej działce. W przebudowywanym obiekcie nie była i nie jest prowadzona działalność zwolniona z podatku VAT, ponieważ Wnioskodawczyni nie ma wymaganych kwalifikacji do prowadzenia takiej działalności, ani też nawet stosownego zezwolenia do prowadzenia tego typu usług.
2014
28
sty

Istota:
Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwał zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych materiałów budowlanych użytych do remontu ww. lokalu mieszkalnego będącego współwłasnością małżeńską?
Fragment:
Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (art. 3 ust. 3 ww. ustawy). Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej (art. 3 ust. 4 ww. ustawy). W myśl art. 3 ust. 8 ww. ustawy minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT. Wykaz taki zawarty został w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz.
2013
20
paź

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo do uzyskania zwrotu części podatku VAT zawartego w cenie zakupionych materiałów budowlanych, niezbędnych do wykończenia mieszkania?
Fragment:
Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby m.in. w związku z remontem budynku mieszkalnego lub jego części regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177 poz. 1468 ze zm.). W myśl art. 3 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Ilekroć w ustawie jest mowa o remoncie rozumie się przez to wykonanie robót określonych w załączniku do ustawy (art. 2 pkt 5 ww. ustawy). Przepis art. 3 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT. Z treści art. 3 ust. 4 tej ustawy wynika, że dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.
2013
16
paź

Istota:
Czy przysługuje wnioskodawcy wraz z małżonkiem prawo do zwrotu części wydatków poniesionych przy zakupie materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę ww. nieruchomości tj. budynku letniskowego, który w rzeczywistości będzie zaspokajał ich podstawowe potrzeby mieszkaniowe?
Fragment:
Natomiast w myśl art. 3 ust. 8 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT. Obowiązujący do 31 grudnia 2010 r. wykaz materiałów budowlanych, których zakup uprawniał do otrzymania zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zawarty był w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MTiB z 2006 r. Nr 1, poz. 1). Natomiast od 01 stycznia 2011 r. obowiązuje załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 01 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. Min. Infrastruktury Nr 11, poz. 35).
2013
2
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.