Materiały biurowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to materiały biurowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego przekazania przez Podatnika materiałów biurowych na potrzeby związków zawodowych.

Fragment:

(...) ani też to, że czynność ta nie ma wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jak i na jego wizerunek czy odbiór przez kontrahentów obecnych lub potencjalnych. Kluczowe znaczenie dla uznania omawianej czynności za związaną z prowadzonym przedsiębiorstwem ma bowiem szerokie rozumienie pojęcia "przedsiębiorstwa", którego częścią są również jego pracownicy oraz organizacje związkowe ich zrzeszające. Podkreślenia wymaga, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, materiały biurowe przekazywane są przez Spółkę na rzecz związków zawodowych w wyniku realizacji między innymi obowiązków ustawowych określonych w art. 33 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 854 ze zm.). Zatem działanie Podatnika wynika z obowiązujących regulacji prawnych, które nie dają pracodawcy wyboru, bowiem nie może on skutecznie uchylić się od realizacji obowiązku udostępnienia zakładowej organizacji związkowej urządzeń (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy do kosztów uzyskania przychodów z najmu mieszkania można zaliczyć koszty zakupu materiałów biurowych służących do przechowywania dokumentów i prowadzenia dokumentacji związanej z najmem?

Fragment:

(...) Postanowienie . Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 07.11.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obciążenia przychodów z najmu mieszkania w ... kosztami zakupu materiałów biurowych (segregatory, zawieszki do segregatorów, długopisy żelowe), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w ...stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe . UZASADNIENIE . W dniu 07.11.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Jak stanowi art. 14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego wypłacane na podstawie kodeksu pracy, oraz czy na mocy art. 21 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy ze zwolnienia korzysta ekwiwalent za materiały biurowe?

Fragment:

(...) przez pracownika w związku z używaniem przez niego przy wykonywaniu pracy narzędzi, materiałów i sprzętu stanowiącego jego własność. Reasumując, na podstawie art. 21 ust. pkt 11 ustawy o podatku dochodowym wolne od podatku są ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego, a z mocy art. 21 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy ze zwolnienia korzysta ekwiwalent pieniężny za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy, materiały biurowe stanowiące jego własność . Jednocześnie informuje się, że niniejszej interpretacji dokonano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez podatnika we wniosku oraz stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia. Ponadto organ podatkowy informuje zgodnie z art. 14b § 1 ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Natomiast zgodnie z art. 14b § 2 ordynacji podatkowej - niniejsza interpretacja jest wiążąca dla organów (...)