Materiały | Interpretacje podatkowe

Materiały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to materiały. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu Materiałów POS oraz wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniem towarów własnych mających następnie być nieodpłatnie przekazywanych, bowiem poniesione wydatki mają związek z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem i wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Co do zasady, prawo do rozporządzania towarami przechodziło na odbiorców Materiałów POS w momencie pobrania ich z magazynu prowadzonego przez A. PL. Ponadto X. obciążał odbiorców Materiałów POS kosztami transportu tych Materiałów. W przypadku, gdy odbiorcą Materiałów POS był podmiot zlokalizowany w innym Państwie członkowskim UE, Spółka rozliczała taką transakcję jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Z uwagi na fakt, że odbiorcami Materiałów POS były podmioty zarejestrowane dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, a ponadto Spółka posiadała dowody dostarczenia Materiałów POS do kontrahenta na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE, w takim przypadku Spółka do przedmiotowych transakcji stosowała 0% stawkę podatku VAT. Dokumentami potwierdzającymi dostarczenie Materiałów POS do kontrahenta X. na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE były dokumenty CMR, na których jako nadawca widniał A. PL. Do dokumentów tych załączane były dokumenty „ Commercial invoice ” oraz specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku wystawione przez A. PL, z których jednoznacznie wynikało, że dostawcą Materiałów POS jest X.. Ponadto, Spółka pragnie podkreślić, że na dokumencie CMR co do zasady zamieszczana była odpowiednia referencja do dokumentu specyfikacji i „ Commercial invoice ”.
2016
26
maj

Istota:
Czy materiały jednorazowego użytku zużywane przy badaniach lekarskich – laryngologicznych: wzierniki uszne, leki (krople, maści, tabletki, itp.), szpatułki, kompresy, materiały opatrunkowe oraz wykorzystywane przy badaniach lekarskich – alergologicznych: leki, testy, nożyki (lancety) do testów, ustniki, należy zakwalifikować do materiałów podstawowych lub materiałów pomocniczych podlegających ujęciu w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz w sporządzanym zgodnie z § 27 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów spisie z natury, czy są to "pozostałe koszty", które należy ująć w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, i nie ujmować ich w sporządzanym zgodnie z § 27 ww. rozporządzenia spisie z natury?
Fragment:
Tym samym w remanencie początkowym oraz końcowym podatnik zobowiązany jest ująć m.in. materiały podstawowe oraz materiały pomocnicze. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji wyżej wskazanych pojęć. Ich wyjaśnienie można odnaleźć w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037). Zgodnie z § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, przez towary należy rozumieć towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że: materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi (§ 3 pkt 1 lit. b), materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które (...)
2016
14
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu czynności nieodpłatnego przekazania klientom materiałów drukowanych oraz prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowej.
Fragment:
Wspomniane materiały reklamowo-informacyjne zawierają logo Spółki. Cena jednostkowa zakupu powyższych materiałów przekracza 10 złotych. Od 1 kwietnia 2014 r. Spółka zaprzestała naliczać podatku VAT od drukowanych materiałów reklamowo-informacyjnych (ulotki, foldery, flagi, plakaty w różnej formie, banery, standy, walizki prezentacyjne z wzorami filtrów, zawieszki wizualizacyjne, kaseton podświetlany), katalogów i cenników, podczas wydawania ich hurtownikom, dystrybutorom, klientom. Drukowane materiały reklamowo-informacyjne nie stanowią czynności, z którą ustawa o podatku od towarów i usług wiązałaby powstanie obowiązku podatkowego. Przyczyną pozostawienia poza zakresem podatku VAT tych przekazań jest brak ich konsumpcyjnego (użytkowego) charakteru. Przedmiotowe materiały reklamowo-informacyjne są wydawane tylko i wyłącznie w celach reklamowych, tj. nie są one przekazywane na potrzeby osobiste konkretnych osób. Wątpliwości Spółki dotyczą m.in. kwestii, czy dokonywane przez Zainteresowanego nieodpłatne wydania (przekazania) materiałów wskazanych w stanie faktycznym (tj. materiałów reklamowych i informacyjnych) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
2016
5
sty

Istota:
Nieodpłatnego świadczenie usług związane z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na nieodpłatnym udostępnianiu kontrahentom materiałów i narzędzi wspierających sprzedaż tzw. materiałów POS.
Fragment:
Osoby te zweryfikują m.in. czy materiały POS pozostają w miejscach, na które akceptację wyraziła Spółka, czy są wykorzystywane zgodnie z ustaleniami (np. czy nie są wykorzystywane w celu ekspozycji produktów firm konkurencyjnych), czy stopień ich zużycia nie uzasadnia ich wymiany (materiały muszą cechować się odpowiednia estetyką). Warunkiem przekazania nieodpłatnie przez Spółkę materiałów POS jest określony w umowie średni miesięczny poziom obrotów, jaki musi utrzymać kontrahent. Kontrahent potwierdza otrzymanie materiałów reklamowych w protokole odbioru. Materiały POS przekazywane będą z zastrzeżeniem zwrotu, po zakończeniu czasu trwania umowy lub w przypadku gdy kontrahent nie dotrzymuje warunków użytkowania materiałów określonych w umowie. Z uwagi na fakt, że niektóre materiały reklamowe (np. ramki do plakatów reklamowych, tablice i banery reklamowe) ulegają zużyciu lub zniszczeniu, mogą wystąpić sytuacje, że materiały takie nie będą zwrócone Spółce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy opisane powyżej świadczenia Spółki, polegające na nieodpłatnym udostępnieniu materiałów i narzędzi wspierających sprzedaż tzw. materiałów POS kontrahentom stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usług związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2015
24
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku ujmowania w spisie z natury wskazanych we wniosku środków medycznych wykorzystywanych do świadczenia usług dentystycznych.
Fragment:
Przy wykonywaniu ww. usług wykorzystuje materiały do wypełniania zębów i kanałów zębowych, preparaty do lakowania i lakierowania zębów, cementy i inne materiały do mocowania prac protetycznych, preparaty stosowane przy wypełnianiu zębów (wytrawiacze, bondy, itp.), preparaty do płukania kanałów zębowych, masy wyciskowe, leki i znieczulenia, materiały opatrunkowe. Wszystkie ww. materiały nie są przeznaczone do sprzedaży i ulegają zużyciu w trakcie udzielania usługi stomatologicznej. Mając na względzie powołane powyżej przepisy oraz informacje przedstawione we wniosku stwierdzić należy, że finalnym efektem usługi dentystycznej jest wyrób gotowy, zaś wskazane we wniosku materiały zużywane w toku świadczonych usług, które stają się główną substancją (elementem) gotowego wyrobu, bądź bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości, zaliczane są odpowiednio do materiałów podstawowych i pomocniczych, o których mowa w powołanym powyżej § 3 pkt 1 lit. b i c ww. rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W konsekwencji, materiały zużywane w toku świadczonych usług dentystycznych podlegają ujęciu w spisie z natury, jako materiały podstawowe i pomocnicze.
2015
15
mar

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych i informacyjnych, których cena nabycia przekracza 10 zł.
Fragment:
W celu zwiększenia atrakcyjności produktów, Spółka prowadzi szereg działań promocyjnych, jednym z takich działań jest przekazywanie kontrahentom nieodpłatnie materiałów o charakterze reklamowym i informacyjnym. Wśród materiałów jakie są przekazywane kontrahentom znajdują się wykonane z kartonu materiały. Materiały te służą wyłącznie do ekspozycji produktów Spółki i oznaczone są jej logo oraz/lub logo marek, których dystrybutorem jest Spółka. Rolą tych materiałów jest wyróżniać produkty Spółki na tle innych produktów, wprowadzać porządek i ułatwiać prezentację produktów, mającą na celu zachęcenie potencjalnych konsumentów do zakupu. Jednostkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia przekazywanych materiałów wynosi powyżej 10 zł. Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT związanego z zakupem ww. materiałów. Przekazywane materiały pełnią jedynie funkcję informacyjną i nośnika reklamy wspomagającego sprzedaż produktów. W związku z tym, że celem przekazywanych materiałów jest wyeksponowanie, prezentacja produktów w punktach sprzedaży, nie posiadają one dla otrzymującego je kontrahenta jakiejkolwiek wartości użytkowej. Brak wartości użytkowej i handlowej materiałów dla kontrahenta Spółki wynika z faktu, iż są one przeznaczone dla konkretnych produktów danego producenta (oznaczone logo) oraz ich nietrwałości, a w konsekwencji braku możliwości ich dalszej eksploatacji.
2015
11
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania honorarium płaconego na rzecz podmiotu z Niemiec oraz podmiotu z Francji .
Fragment:
Zgodnie z umową dostarczenie nasion bazowych przez Licencjodawcę oznacza udzielenie prawa do jednokrotnego rozmnożenia materiału siewnego. na mocy umowy z kontrahentem z Francji: Wnioskodawca uzyskuje niewyłączną licencję do produkcji, wprowadzania do obrotu i komercjalizacji kwalifikowanego materiału siewnego (R1) licencjonowanej odmiany na terytorium Polski. Wnioskodawca nie ma prawa do sublicencjonowania (podlicencjonowania) swoich praw bez uprzedniej pisemnej zgody licencjodawcy lub o ile nie określono inaczej w umowie licencyjnej w ramach przyznanych praw. W konsekwencji Wnioskodawca na podstawie umów licencyjnych zakupuje materiał siewny w postaci jęczmienia oraz pszenicy od kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą odpowiednio we Francji oraz w Niemczech. Nabywany materiał siewny służy Wnioskodawcy do produkcji, rozumianej jako rozmnażanie zakupionego materiału siewnego o klasę niżej (odpowiednio R1 i C1). Na mocy umów licencyjnych Wnioskodawca jako licencjobiorca ponosi opłatę licencyjną za możliwość rozmnożenia i sprzedaży materiału siewnego wyprodukowanego przez licencjodawców (kontrahentów). Podstawą do naliczenia opłaty licencyjnej jest – ilość materiału siewnego wyprodukowana i sprzedawana na terytorium Polski, w danym roku, na podstawie umowy.
2014
11
gru

Istota:
Czy wykonując wyroby (m. in. furtki, poręcze, balustrady) z własnych materiałów do opodatkowania przychodu ma zastosowanie stawka ryczałtu 5,5%, natomiast w przypadku wyrobów wytworzonych z materiałów powierzonych stawka 8,5% ryczałtu?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wykonując wyroby (m. in. furtki, poręcze, balustrady) z własnych materiałów do opodatkowania przychodu ma zastosowanie stawka ryczałtu 5,5%, natomiast w przypadku wyrobów wytworzonych z materiałów powierzonych stawka 8,5% ryczałtu... Zdaniem Wnioskodawcy, do opodatkowania przychodu z wykonywanej działalności gospodarczej stosuje przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. Zgodnie z treścią ustawy wykonując z własnych materiałów takie wyroby jak bramy, ogrodzenia, balustrady na zamówienie bezpośredniego odbiorcy, do opodatkowania przychodu stosuje się stawkę 5,5% ryczałtu. Natomiast w przypadku, gdy materiały na wykonanie wyrobów są Jemu powierzone przez odbiorcę – stawką 8,5% ryczałtu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie określenia stawki ryczałtu: w części dotyczącej opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży wytwarzanych wyrobów z własnych materiałów na indywidualne zamówienia klientów - jest nieprawidłowe, w pozostałej części – jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.
2014
18
lip

Istota:
Materiały zużywane w toku świadczonych usług stomatologicznych wymienione w punkcie a) przedstawionego opisu stanu faktycznego, tj.: kubki papierowe wraz z wieczkiem oraz przeźroczyste kubki wraz z wieczkiem należy ująć w podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 10 – „Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu”. Materiały te podlegają ujęciu w spisie z natury jako materiały podstawowe.
Fragment:
Tym samym w remanencie początkowym oraz końcowym podatnik zobowiązany jest ująć m.in. materiały podstawowe oraz materiały pomocnicze. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji obu wyżej wskazanych pojęć. Wyjaśnienie tych pojęć można odnaleźć w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475, z późn. zm.). W świetle § 3 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi. Materiałami pomocniczymi są natomiast materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości (§ 3 pkt 1 lit. c) ww. rozporządzenia).
2014
18
lut

Istota:
Materiały zużywane w toku świadczonych usług stomatologicznych należy ująć w podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 10 – „Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu”. Materiały te podlegają ujęciu w spisie z natury jako materiały podstawowe i pomocnicze.
Fragment:
Od początku prowadzenia działalności gospodarczej sporządzała spis z natury a zakup materiałów, tj.: leków i znieczuleń, środków do płukania kanałów, elementów i części do mocowania uzupełnień stomatologicznych, wkładów i włókien do leczenia i odbudowy zębów, mas wyciskowych, materiałów do wypełnienia zęba i kanałów zębowych, sączków, ćwieków i pozostałych akcesoriów drobnych, traktowała jako zakup materiałów służących do prowadzenia działalności gospodarczej, ujmując je w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zatem, finalny efekt usługi stomatologicznej jest wyrobem gotowym, zaś materiały zużywane w toku świadczonych usług, które stają się główną substancją (budulcem, elementem) gotowego wyrobu (jak np. leki, materiały do wypełnienia zęba i kanałów zębowych), bądź bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości (jak np. masy wyciskowe, sączki, ćwieki), zaliczane są odpowiednio do materiałów podstawowych i pomocniczych. Reasumując, materiały zużywane w toku świadczonych usług stomatologicznych należy ująć w podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 10 – „ Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu ”. Materiały te podlegają ujęciu w spisie z natury jako materiały podstawowe i pomocnicze. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnych, tut. Organ stwierdza, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.
2014
29
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Materiały
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.