Materiały | Interpretacje podatkowe

Materiały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to materiały. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie:
możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 updop Materiałów B+R wytworzonych we własnym zakresie
Fragment:
W myśl jego zapisów, w statystyce B+R przyjęło się, że nakłady na działalność B+R powinny obejmować wytworzenie prototypu, w tym materiałów niezbędnych do jego wytworzenia. W ocenie Wnioskodawcy, drugi z powyższych warunków również został spełniony w przypadku Materiałów B+R. Na gruncie przedstawionego opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, możliwość uznania Materiałów B+R za materiały (z zakresu przedmiotowego „ materiały i surowce ” z art. 18d ust. 2 pkt 2 updop) nie budzi bowiem wątpliwości. Zdaniem Wnioskodawcy, również spełnienie przez Spółkę trzeciego ze wskazanych warunków, w odniesieniu do Materiałów B+R, nie powinno rodzić zastrzeżeń. Mając na względzie specyfikę działalności B+R, do kosztów kwalifikowanych można również zaliczyć materiały i surowce niezbędne do wytworzenia prototypu, jeżeli bez wyżej opisanych elementów niemożliwe będzie wytworzenie prototypu. Powyższe wynika bezpośrednio z treści art. 4a pkt 26-28 updop (przytoczonych powyżej). Spółka podkreśla ponadto, że interpretacja art. 18d ust. 2 pkt 2 updop inna niż zaproponowana przez Spółkę prowadziłaby do dyskryminacji podatników wytwarzających materiały na potrzeby działalności B+R we własnym zakresie w stosunku do podatników, którzy materiały zużywane do działalności B+R nabywaliby wyłącznie od podmiotów zewnętrznych.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie uznania kosztów materiałów i surowców bezpośrednio wykorzystywanych dla celów prac badawczo-rozwojowych, za koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Wnioskodawca pragnie dodatkowo wskazać, że niektóre ze wskazanych materiałów np. lampy deuterowe, mimo iż przekraczają wartość 3.500 zł, nie są ujmowane jako odrębne środki trwałe. Wnioskodawca traktuje wskazane materiały jako materiały bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Klasyfikowanie wskazanych materiałów jako materiałów i nie wprowadzanie ich do ewidencji środków trwałych jest podyktowane faktem, że materiały te wykorzystywane są do prowadzonych prac B+R w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Wnioskodawca ma możliwość jednoznacznego przyporządkowania poszczególnych materiałów i surowców do prac rozwojowych prowadzonych w ramach działalności badawczo-rozwojowej. W momencie, gdy zaistnieje potrzeba użycia danego materiału lub surowca w konkretnych pracach rozwojowych, jest on pobierany przez Zakład B+R z magazynu. Koszty prowadzonych prac do momentu utworzenia prototypu ujmowane są dla celów podatkowych „ na bieżąco ” w momencie poniesienia. W dalszej fazie prac tj. od momentu utworzenia prototypu do fazy tzw. „ launch-u ”, Spółka rozlicza koszty prowadzonych prac rozwojowych dla celów podatkowych zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 15 ust. 4a ustawy o CIT.
2017
27
maj

Istota:
W zakresie ustalenia momentu poniesienia wydatku z tytułu nabycia materiałów i surowców bezpośrednio wykorzystywanych dla celów prac badawczo-rozwojowych, zgodnie z art. 18d ust. 1 oraz art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Wnioskodawca pragnie dodatkowo wskazać, że niektóre ze wskazanych materiałów np. lampy deuterowe, mimo iż przekraczają wartość 3.500 zł, nie są ujmowane jako odrębne środki trwałe. Wnioskodawca traktuje wskazane materiały jako materiały bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Klasyfikowanie wskazanych materiałów jako materiałów i nie wprowadzanie ich do ewidencji środków trwałych jest podyktowane faktem, że materiały te wykorzystywane są do prowadzonych prac B+R w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Wnioskodawca ma możliwość jednoznacznego przyporządkowania poszczególnych materiałów i surowców do prac rozwojowych prowadzonych w ramach działalności badawczo-rozwojowej. W momencie, gdy zaistnieje potrzeba użycia danego materiału lub surowca w konkretnych pracach rozwojowych, jest on pobierany przez Zakład B+R z magazynu. Koszty prowadzonych prac do momentu utworzenia prototypu ujmowane są dla celów podatkowych „ na bieżąco ” w momencie poniesienia. W dalszej fazie prac tj. od momentu utworzenia prototypu do fazy tzw. „ launch-u ”, Spółka rozlicza koszty prowadzonych prac rozwojowych dla celów podatkowych zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 15 ust. 4a ustawy o CIT.
2017
20
maj

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi na działalność badawczo – rozwojową, o której mowa w art. 18d ustawy.
Fragment:
Stanowisko Podatnika Ad. 2d, 2e, 2f Zdaniem Podatnika, kosztami kwalifikowanymi Prac BR, w rozumieniu art. 18d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są w szczególności: d) koszt materiałów i surowców zużytych przez Centrum BR - w całości, e) koszt materiałów i surowców zużytych podczas Prac BR prowadzonych przez pozostałe jednostki organizacyjne Spółki - w części dotyczącej Prac BR, wynikającej z ewidencji pomocniczej, f) koszt materiałów i surowców zużytych przy eksploatacji samochodów testowych - w całości. Uzasadnienie stanowiska Podatnika Ad 2d, 2e, 2f Jak wskazano wyżej, zgodnie z art. 18d ustęp 2 punkt 2 ustawy CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się m.in. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. W zakresie opisanego stanu faktycznego może pojawić się wątpliwość, co do tego, czy można uznać za koszt kwalifikowany energię elektryczną zużywaną w Pracach BR, która literalnie nie jest ani materiałem, ani surowcem. Druga wątpliwość może dotyczyć kwestii uznania za bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, materiałów i surowców zużytych poza Centrum BR, a mianowicie materiałów i surowców zużytych w okolicznościach opisanych w punktach 27-28 oraz w punktach 50-51 stanu faktycznego. Zdaniem Spółki, na oba pytania należy odpowiedzieć twierdząco.
2017
10
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R kosztów nabycia Materiałów B+R w wysokości ustalonej zgodnie ze stosowaną metodą rachunkowości?
Fragment:
Z tytułu prowadzonej działalności B+R Spółka ponosi różnego rodzaju koszty, w tym koszty nabycia jednakowych (ze względu na rodzaj i przeznaczenie) materiałów i surowców (np. półfabrykaty metalowe, materiały kompozytowe, agregaty elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektronika, tensometry). Część z nich Spółka wykorzystuje do czynności bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R (dalej łącznie: „ Materiały B+R ”). Materiały i surowce, w tym Materiały B+R, mogą być nabywane po różnych cenach, ze względu m.in. na dokonywanie zakupów w walutach, od różnych dostawców, czy w odstępach czasowych. W celu optymalizacji kosztów ponoszonych na nabycie materiałów i surowców dla celów rozmaitych działalności prowadzonych przez Spółkę, część materiałów i surowców wykorzystywanych dla celów poszczególnych działalności (w tym działalności B+R - Materiały B+R) Spółka nabywa je łącznie w ramach większych zakupów i następnie wprowadza do swoich magazynów (powiększając zapasy). Dalej tak nabyte oraz przechowywane materiały i surowce Spółka wydaje poszczególnym jednostkom organizacyjnym Spółki z magazynów zgodnie ze zgłaszanym przez nie zapotrzebowaniem na prowadzoną przez nich działalność. Spółka ewidencjonuje materiały i surowce nabywane w wyżej opisany sposób w systemie SAP.
2017
31
sty

Istota:
Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu Materiałów POS oraz wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniem towarów własnych mających następnie być nieodpłatnie przekazywanych, bowiem poniesione wydatki mają związek z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem i wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Co do zasady, prawo do rozporządzania towarami przechodziło na odbiorców Materiałów POS w momencie pobrania ich z magazynu prowadzonego przez A. PL. Ponadto X. obciążał odbiorców Materiałów POS kosztami transportu tych Materiałów. W przypadku, gdy odbiorcą Materiałów POS był podmiot zlokalizowany w innym Państwie członkowskim UE, Spółka rozliczała taką transakcję jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Z uwagi na fakt, że odbiorcami Materiałów POS były podmioty zarejestrowane dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, a ponadto Spółka posiadała dowody dostarczenia Materiałów POS do kontrahenta na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE, w takim przypadku Spółka do przedmiotowych transakcji stosowała 0% stawkę podatku VAT. Dokumentami potwierdzającymi dostarczenie Materiałów POS do kontrahenta X. na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE były dokumenty CMR, na których jako nadawca widniał A. PL. Do dokumentów tych załączane były dokumenty „ Commercial invoice ” oraz specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku wystawione przez A. PL, z których jednoznacznie wynikało, że dostawcą Materiałów POS jest X.. Ponadto, Spółka pragnie podkreślić, że na dokumencie CMR co do zasady zamieszczana była odpowiednia referencja do dokumentu specyfikacji i „ Commercial invoice ”.
2016
26
maj

Istota:
Czy materiały jednorazowego użytku zużywane przy badaniach lekarskich – laryngologicznych: wzierniki uszne, leki (krople, maści, tabletki, itp.), szpatułki, kompresy, materiały opatrunkowe oraz wykorzystywane przy badaniach lekarskich – alergologicznych: leki, testy, nożyki (lancety) do testów, ustniki, należy zakwalifikować do materiałów podstawowych lub materiałów pomocniczych podlegających ujęciu w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz w sporządzanym zgodnie z § 27 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów spisie z natury, czy są to "pozostałe koszty", które należy ująć w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, i nie ujmować ich w sporządzanym zgodnie z § 27 ww. rozporządzenia spisie z natury?
Fragment:
Tym samym w remanencie początkowym oraz końcowym podatnik zobowiązany jest ująć m.in. materiały podstawowe oraz materiały pomocnicze. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji wyżej wskazanych pojęć. Ich wyjaśnienie można odnaleźć w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037). Zgodnie z § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, przez towary należy rozumieć towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że: materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi (§ 3 pkt 1 lit. b), materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które (...)
2016
14
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu czynności nieodpłatnego przekazania klientom materiałów drukowanych oraz prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowej.
Fragment:
Wspomniane materiały reklamowo-informacyjne zawierają logo Spółki. Cena jednostkowa zakupu powyższych materiałów przekracza 10 złotych. Od 1 kwietnia 2014 r. Spółka zaprzestała naliczać podatku VAT od drukowanych materiałów reklamowo-informacyjnych (ulotki, foldery, flagi, plakaty w różnej formie, banery, standy, walizki prezentacyjne z wzorami filtrów, zawieszki wizualizacyjne, kaseton podświetlany), katalogów i cenników, podczas wydawania ich hurtownikom, dystrybutorom, klientom. Drukowane materiały reklamowo-informacyjne nie stanowią czynności, z którą ustawa o podatku od towarów i usług wiązałaby powstanie obowiązku podatkowego. Przyczyną pozostawienia poza zakresem podatku VAT tych przekazań jest brak ich konsumpcyjnego (użytkowego) charakteru. Przedmiotowe materiały reklamowo-informacyjne są wydawane tylko i wyłącznie w celach reklamowych, tj. nie są one przekazywane na potrzeby osobiste konkretnych osób. Wątpliwości Spółki dotyczą m.in. kwestii, czy dokonywane przez Zainteresowanego nieodpłatne wydania (przekazania) materiałów wskazanych w stanie faktycznym (tj. materiałów reklamowych i informacyjnych) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
2016
5
sty

Istota:
Nieodpłatnego świadczenie usług związane z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na nieodpłatnym udostępnianiu kontrahentom materiałów i narzędzi wspierających sprzedaż tzw. materiałów POS.
Fragment:
Osoby te zweryfikują m.in. czy materiały POS pozostają w miejscach, na które akceptację wyraziła Spółka, czy są wykorzystywane zgodnie z ustaleniami (np. czy nie są wykorzystywane w celu ekspozycji produktów firm konkurencyjnych), czy stopień ich zużycia nie uzasadnia ich wymiany (materiały muszą cechować się odpowiednia estetyką). Warunkiem przekazania nieodpłatnie przez Spółkę materiałów POS jest określony w umowie średni miesięczny poziom obrotów, jaki musi utrzymać kontrahent. Kontrahent potwierdza otrzymanie materiałów reklamowych w protokole odbioru. Materiały POS przekazywane będą z zastrzeżeniem zwrotu, po zakończeniu czasu trwania umowy lub w przypadku gdy kontrahent nie dotrzymuje warunków użytkowania materiałów określonych w umowie. Z uwagi na fakt, że niektóre materiały reklamowe (np. ramki do plakatów reklamowych, tablice i banery reklamowe) ulegają zużyciu lub zniszczeniu, mogą wystąpić sytuacje, że materiały takie nie będą zwrócone Spółce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy opisane powyżej świadczenia Spółki, polegające na nieodpłatnym udostępnieniu materiałów i narzędzi wspierających sprzedaż tzw. materiałów POS kontrahentom stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usług związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2015
24
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku ujmowania w spisie z natury wskazanych we wniosku środków medycznych wykorzystywanych do świadczenia usług dentystycznych.
Fragment:
Przy wykonywaniu ww. usług wykorzystuje materiały do wypełniania zębów i kanałów zębowych, preparaty do lakowania i lakierowania zębów, cementy i inne materiały do mocowania prac protetycznych, preparaty stosowane przy wypełnianiu zębów (wytrawiacze, bondy, itp.), preparaty do płukania kanałów zębowych, masy wyciskowe, leki i znieczulenia, materiały opatrunkowe. Wszystkie ww. materiały nie są przeznaczone do sprzedaży i ulegają zużyciu w trakcie udzielania usługi stomatologicznej. Mając na względzie powołane powyżej przepisy oraz informacje przedstawione we wniosku stwierdzić należy, że finalnym efektem usługi dentystycznej jest wyrób gotowy, zaś wskazane we wniosku materiały zużywane w toku świadczonych usług, które stają się główną substancją (elementem) gotowego wyrobu, bądź bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości, zaliczane są odpowiednio do materiałów podstawowych i pomocniczych, o których mowa w powołanym powyżej § 3 pkt 1 lit. b i c ww. rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W konsekwencji, materiały zużywane w toku świadczonych usług dentystycznych podlegają ujęciu w spisie z natury, jako materiały podstawowe i pomocnicze.
2015
15
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Materiały
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.