Materiał dowodowy | Interpretacje podatkowe

Materiał dowodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to materiał dowodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Obszar unormowania w art. 272 O.p. czynności sprawdzających nie obejmuje przeprowadzania przesłuchania strony lub świadków, albo czynności dowodowych pozytywnie do wymienionych porównywalnych, w prawnie znaczącym dla art. 20 ust. 3 ustawy o podatku doch. od osób fiz. zakresie ustalania przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Czynności sprawdzających nie można utożsamiać z postępowaniem dowodowym w postępowaniu podatkowym.
2. Organ podatkowy narusza zagwarantowane w art. 199 O.p. prawa strony, jeżeli zamiast przesłuchać stronę zgodnie z dyspozycją tego artykułu, wzywają, pod rygorem odpowiedzialności porządkowej i bez pouczenia w przedmiocie prawa wyrażenia zgody na przesłuchanie, do przekazywania oświadczeń wiedzy, danych i informacji, które mogą zostać uznane za pozytywnie porównywalne do przesłuchania strony.
Fragment:
(...) uchybienia odnoszą się niewątpliwie do przepisów postępowania, a więc, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit c. p.p.s.a., mogły stanowić podstawę uchylenia przez sąd administracyjny zaskarżonej doń decyzji, jeżeli mogły mieć istotny wpływ na wynik kontrolowanej sprawy administracyjnej. Wpływu tego Sąd pierwszej instancji precyzyjnie, dokładnie i wszechstronnie nie uzasadnił, co w szczególności ma znaczenie w świetle stanowiska wnoszącego skargę kasacyjną, że materiał dowodowy w sprawie nie sprowadzał się tylko do przywołanych powyżej kategorii dowodów. Rozważania uzasadnienia zaskarżonego wyroku, z ewidentnym naruszeniem art. 141 § 4 p.p.s.a., pomijają także w istocie rzeczy treść i zakres ocen prawnych oraz zaleceń wydanego uprzednio w sprawie wyroku sądu administracyjnego. Uchybienie to należy do istotnych, ponieważ, na podstawie art. 153 p.p.s.a., ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą (...)
2011
1
lip

Istota:
1. Materiały wskazujące na nieuwzględnienie w samoobliczeniu podatku określone wartości sprzedaży wyrobów i kosztów uzyskania przychodu pozyskane zostały podczas przeszukania prowadzonego w ramach karnego postępowania przygotowawczego, nie zaś nielegalnego postępowania kontrolnego. Okoliczność, że przy konkretnych czynnościach postępowania karnego obecni byli również pracownicy organów skarbowych nie zmienia go ani nie przekształca w skarbowe postępowanie kontrolne. Jeżeli skarżący mieli zastrzeżenia odnośnie legalności przeszukania z postępowania karnego, na przykład z tytułu obecności przy nim funkcjonariuszy skarbowych, mogli to podnieść w tym postępowaniu, a ewentualny pozytywny dla siebie wynik tej interwencji prawnej przedstawić następnie w postępowaniu podatkowym.
2. W obowiązującym stanie prawnym nie ma wymogu, by czynności dowodowe przeprowadzone w postępowaniu karnym były powtarzane w postępowaniu podatkowym. Strona może natomiast wnosić o ponowienie tych dowodów, a organ podatkowy, na podstawie art. 188 O.p., winien żądanie to uwzględnić, jeżeli posłużenie się w postępowaniu podatkowym wyłącznie dowodami z postępowania karnego może - w sposób istotny w relacji do wyniku sprawy - naruszyć prawa strony określone w art. 190 § 1 i 2 O.p.
Fragment:
(...) dowodów i włączenie ich do akt sprawy odbyło się zgodnie z art. 180 i art. 181 § 1 Ordynacji podatkowej. Zdaniem Sądu, dokonana w tej sprawie przez organy skarbowe ocena dowodów całkowicie mieści się w granicach wyznaczonych przez zasadę swobodnej oceny dowodów (art.191 Ordynacji podatkowej). Organy skarbowe podjęły wystarczające działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i nie naruszyły postanowień art. 122 Ordynacji podatkowej, zaś zebrany w sprawie materiał dowodowy w pełni pozwalał na wyciągnięcie wniosku, iż skarżący, w ramach prowadzonej przez siebie działalności w spółce, nie ewidencjonowali dla potrzeb podatkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych. Sąd nie dopatrzył się także naruszenia przez organy art. 122 i art. 123 Ordynacji podatkowej. Zaznaczył, że wykorzystanie dowodów zgromadzonych w innym postępowaniu nie narusza zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w tym postępowaniu. Strona miała nadto możliwość (...)
2011
1
lip

Istota:
1. W myśl art. 122 Ordynacji podatkowej nie można wymagać od organów podatkowych podjęcia w toku postępowania działań, które z obiektywnego punktu widzenia są niewykonalne. W taki sposób zakwalifikować należy zadanie w postaci ustalenia, czy wystawca faktur uwzględnił podatek wynikający z tych faktur w deklaracjach na podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe w sytuacji, gdy dysponuje on jedynie tymi deklaracjami i kopiami części z tych faktur, z których pewien odsetek został z pewnością sfałszowany, nie odzwierciedlając ani realnie dokonanej czynności, ani faktycznie uiszczonego podatku, wykazanego w treści faktury.
2. Podatnik nie może czuć się zwolniony od współdziałania z organem podatkowym w realizacji rozpatrywanego obowiązku, zwłaszcza jeśli nieudowodnienie określonych okoliczności faktycznych może prowadzić do rezultatów dla niego niekorzystnych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której pragnie on skorzystać z możliwości obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony.
Fragment:
(...) tegoż podatnika (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 1996 r., sygn. SA/Ka 2015/95). Nie oznacza to oczywiście swoistego „przerzucenia” omówionych obowiązków organów podatkowych na podatnika, w szczególności niekompletność czy też inne mankamenty materiału dowodowego przez niego przedłożonego nie zwalniają organów od ciążących na nich powinności i nie uprawniają do poprzestania jedynie na konstatacji tego stanu rzeczy. Jeśli bowiem ów materiał dowodowy nie ma sam w sobie charakteru przesądzającego, lecz tylko wskazuje na okoliczności mogące mieć znaczenie dla sprawy, to obowiązkiem organów podatkowych jest podjęcie inicjatywy strony i aktywne poszukiwanie dowodów, które albo potwierdzą, albo też wykluczą prezentowane przez tę stronę stanowisko (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 maja 2004 r., sygn. I SA/Ka 902/03). Podatnik nie może jednak czuć się zwolniony od (...)
2011
1
maj

Istota:

1. Niezależnie od tej kwestii formalnej należy zauważyć, że sad administracyjny nie dokonuje ustaleń faktycznych, nie przeprowadza dowodów (poza dowodami z dokumentów w przypadkach, o których mowa w art. 106 § 2 u.p.p.s.a.), ocenia natomiast legalność zaskarżonej decyzji w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy (art. 133 § 1 u.p.p.s.a).

2. W odniesieniu do darowizn na inne cele niż kościelna działalność charytatywno-opiekuńcza mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe co decyduje w konsekwencji także o tym. że zgodnie z zasadą lex specjalis derogat legi generali darowizny na kościelna działalność charytatywno-opiekuńcza, podlegają wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych bez konieczności spełnienia przesłanek z art. 26 ust. 1 u.p.d.o.f., a warunkiem ich zastosowania jest wyłącznie spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 55 ust. 7 ustawy kościelnej. W szczególności kościelna osoba prawna ma obowiązek przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńcza.
Fragment:
(...) rozprawy. W niniejszej sprawie strona z tych możliwości nie skorzystają, zatem nie może skutecznie powoływać się na swoje wyjaśnienia, które nie znajdują potwierdzenia w protokole rozprawy. Niezależnie od tej kwestii formalnej należy zauważyć, że sad administracyjny nie dokonuje ustaleń faktycznych, nie przeprowadza dowodów (poza dowodami z dokumentów w przypadkach, o których mowa w art. 106 § 2 u.p.p.s.a.), ocenia natomiast legalność zaskarżonej decyzji w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy (art. 133 § 1 u.p.p.s.a). Strona powinna zatem składać wyjaśnienia w kwestiach mających znaczenie dla załatwienia sprawy w toku postępowania administracyjnego (w tym prostować niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenia pełnomocnika). Podnoszenie okoliczności faktycznych znanych stronie w toku postępowania a nie przedstawionych organowi mimo prowadzenia postępowania wyjaśniającego w przedstawionym zakresie z czynnym udziałem stron} nie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Nie było potrzeby uzupełniania materiału dowodowego o dodatkowe wyjaśnienia, czy dokumentację skarżącej (art. 187 § 1 O.p.), a ustalenia faktyczne podjęte na podstawie akt sprawy zostały przez organy podatkowe dokonane bez przekroczenia uprawnienia wskazanego w art. 191 O.p. Stąd też uznać należy, iż w stanie faktycznym niniejszej sprawy Sąd l instancji nie miał podstaw do zastosowania art. 145 § 1 pkt 1 lit. "c" u.p.p.s.a., naruszając tym samym ww. przepisy.
Fragment:
(...) pomiędzy małżonkami z dniem 1 stycznia 1991 r., nie było podstaw do uznania, że okoliczność zakupu przedmiotowej nieruchomości w 1992 r., może świadczyć o zmianie stanu prawnego ustalonego ww. wyrokiem. Tym samym nie było zdaniem organu potrzeby uzupełniania materiału dowodowego (art. 187 § 1 O.p.), który stanowi konkretyzację generalnej reguły określonej w art. 122 O.p. (tzw. zasada prawdy materialnej) i nakazuje organom zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć materiał dowodowy. Zarazem też organ nie mógł naruszyć zasady swobodnej oceny dowodów (art. 191 O.p.), co w efekcie świadczy o wydaniu zaskarżonego wyroku z naruszeniem art. 145 § 1 pkt 1 lit. "c", który obliguje Sąd do uchylenia zaskarżonej decyzji jedynie w wypadku stwierdzenia naruszenia przepisów postępowania, mogącego mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie należy podzielić. Na wstępie podkreślić trzeba, że w konsekwencji wydania (...)
2011
1
kwi

Istota:

1. W ramach sądowej kontroli legalności zaskarżonej decyzji Sąd I instancji wykazał, iż dokonana przez organy podatkowe ocena przedstawionych przez podatnika dowodów zawiera nieścisłości i sprzeczności. Dotyczy to zarówno przychodów osiągniętych przed 1994 r., jak i przychodów osiągniętych w 1994 r.
2. Sąd w sposób szczegółowy wykazał wadliwość dokonanej przez organy podatkowe oceny materiału dowodowego, która to ocena skutkowała zaniżeniem przychodu podatnika o wyliczoną kwotę za okres poprzedzający poniesione wydatki na nabycie w 1998 r. mieszkania.
3. Właśnie tak dokonana ocena zebranego przez organy podatkowe materiału dowodowego i ocena dokonanej przez organy podatkowe oceny dowodzi, iż kontrola sądowa regulacji materialnoprawnej leżącej u podstaw stosunku prawnego ze stanem faktycznym nie jest iluzją lecz że Sąd działał w granicach zakreślonych w ustawie. Ocenę dowodów można skutecznie zakwestionować w skardze kasacyjnej tylko wtedy, gdy wykazano, że była ona w sposób oczywisty błędna lub rażąco wadliwa.
Fragment:
(...) że powyższy przepis precyzyjnie wskazuje zasoby ustalenia przychodów nieujawnionych źródeł bądź nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Nie wynika z niego aby organ podatkowy po ustaleniu istnienia przychodów z nieujawnionych źródeł musiał dokonywać kolejnej oceny w zakresie dysproporcji jaka występuje między tym przychodem a posiadanymi przychodami z ujawnionych źródeł. W ocenie autora skargi kasacyjnej, w przedmiotowej sprawie został zebrany i oceniony pełen materiał dowodowy. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika że podatnik środki pieniężne zainwestował na giełdzie a nie można przyjąć, że przeznaczył je na inne cele. Ponadto twierdzi, że upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za 1994 r. nie zwalnia podatnika z obowiązku dowodzenia prawdziwości powoływanych faktów. W odpowiedzi na skargę kasacyjną Dariusz S wniósł o jej oddalenie i obciążenie skarżącego kosztami postępowania kasacyjnego. Naczelny (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.