Materiał dowodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to materiał dowodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

1. Obszar unormowania w art. 272 O.p. czynności sprawdzających nie obejmuje przeprowadzania przesłuchania strony lub świadków, albo czynności dowodowych pozytywnie do wymienionych porównywalnych, w prawnie znaczącym dla art. 20 ust. 3 ustawy o podatku doch. od osób fiz. zakresie ustalania przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Czynności sprawdzających nie można utożsamiać z postępowaniem dowodowym w postępowaniu podatkowym.
2. Organ podatkowy narusza zagwarantowane w art. 199 O.p. prawa strony, jeżeli zamiast przesłuchać stronę zgodnie z dyspozycją tego artykułu, wzywają, pod rygorem odpowiedzialności porządkowej i bez pouczenia w przedmiocie prawa wyrażenia zgody na przesłuchanie, do przekazywania oświadczeń wiedzy, danych i informacji, które mogą zostać uznane za pozytywnie porównywalne do przesłuchania strony.

Fragment:

(...) uchybienia odnoszą się niewątpliwie do przepisów postępowania, a więc, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit c. p.p.s.a., mogły stanowić podstawę uchylenia przez sąd administracyjny zaskarżonej doń decyzji, jeżeli mogły mieć istotny wpływ na wynik kontrolowanej sprawy administracyjnej. Wpływu tego Sąd pierwszej instancji precyzyjnie, dokładnie i wszechstronnie nie uzasadnił, co w szczególności ma znaczenie w świetle stanowiska wnoszącego skargę kasacyjną, że materiał dowodowy w sprawie nie sprowadzał się tylko do przywołanych powyżej kategorii dowodów. Rozważania uzasadnienia zaskarżonego wyroku, z ewidentnym naruszeniem art. 141 § 4 p.p.s.a., pomijają także w istocie rzeczy treść i zakres ocen prawnych oraz zaleceń wydanego uprzednio w sprawie wyroku sądu administracyjnego. Uchybienie to należy do istotnych, ponieważ, na podstawie art. 153 p.p.s.a., ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą (...)

2011
1
lip

Istota:

1. Materiały wskazujące na nieuwzględnienie w samoobliczeniu podatku określone wartości sprzedaży wyrobów i kosztów uzyskania przychodu pozyskane zostały podczas przeszukania prowadzonego w ramach karnego postępowania przygotowawczego, nie zaś nielegalnego postępowania kontrolnego. Okoliczność, że przy konkretnych czynnościach postępowania karnego obecni byli również pracownicy organów skarbowych nie zmienia go ani nie przekształca w skarbowe postępowanie kontrolne. Jeżeli skarżący mieli zastrzeżenia odnośnie legalności przeszukania z postępowania karnego, na przykład z tytułu obecności przy nim funkcjonariuszy skarbowych, mogli to podnieść w tym postępowaniu, a ewentualny pozytywny dla siebie wynik tej interwencji prawnej przedstawić następnie w postępowaniu podatkowym.
2. W obowiązującym stanie prawnym nie ma wymogu, by czynności dowodowe przeprowadzone w postępowaniu karnym były powtarzane w postępowaniu podatkowym. Strona może natomiast wnosić o ponowienie tych dowodów, a organ podatkowy, na podstawie art. 188 O.p., winien żądanie to uwzględnić, jeżeli posłużenie się w postępowaniu podatkowym wyłącznie dowodami z postępowania karnego może - w sposób istotny w relacji do wyniku sprawy - naruszyć prawa strony określone w art. 190 § 1 i 2 O.p.

Fragment:

(...) dowodów i włączenie ich do akt sprawy odbyło się zgodnie z art. 180 i art. 181 § 1 Ordynacji podatkowej. Zdaniem Sądu, dokonana w tej sprawie przez organy skarbowe ocena dowodów całkowicie mieści się w granicach wyznaczonych przez zasadę swobodnej oceny dowodów (art.191 Ordynacji podatkowej). Organy skarbowe podjęły wystarczające działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i nie naruszyły postanowień art. 122 Ordynacji podatkowej, zaś zebrany w sprawie materiał dowodowy w pełni pozwalał na wyciągnięcie wniosku, iż skarżący, w ramach prowadzonej przez siebie działalności w spółce, nie ewidencjonowali dla potrzeb podatkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych. Sąd nie dopatrzył się także naruszenia przez organy art. 122 i art. 123 Ordynacji podatkowej. Zaznaczył, że wykorzystanie dowodów zgromadzonych w innym postępowaniu nie narusza zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w tym postępowaniu. Strona miała nadto możliwość (...)

2011
1
maj

Istota:

1. W myśl art. 122 Ordynacji podatkowej nie można wymagać od organów podatkowych podjęcia w toku postępowania działań, które z obiektywnego punktu widzenia są niewykonalne. W taki sposób zakwalifikować należy zadanie w postaci ustalenia, czy wystawca faktur uwzględnił podatek wynikający z tych faktur w deklaracjach na podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe w sytuacji, gdy dysponuje on jedynie tymi deklaracjami i kopiami części z tych faktur, z których pewien odsetek został z pewnością sfałszowany, nie odzwierciedlając ani realnie dokonanej czynności, ani faktycznie uiszczonego podatku, wykazanego w treści faktury.
2. Podatnik nie może czuć się zwolniony od współdziałania z organem podatkowym w realizacji rozpatrywanego obowiązku, zwłaszcza jeśli nieudowodnienie określonych okoliczności faktycznych może prowadzić do rezultatów dla niego niekorzystnych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której pragnie on skorzystać z możliwości obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony.

Fragment:

(...) tegoż podatnika (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 1996 r., sygn. SA/Ka 2015/95). Nie oznacza to oczywiście swoistego „przerzucenia” omówionych obowiązków organów podatkowych na podatnika, w szczególności niekompletność czy też inne mankamenty materiału dowodowego przez niego przedłożonego nie zwalniają organów od ciążących na nich powinności i nie uprawniają do poprzestania jedynie na konstatacji tego stanu rzeczy. Jeśli bowiem ów materiał dowodowy nie ma sam w sobie charakteru przesądzającego, lecz tylko wskazuje na okoliczności mogące mieć znaczenie dla sprawy, to obowiązkiem organów podatkowych jest podjęcie inicjatywy strony i aktywne poszukiwanie dowodów, które albo potwierdzą, albo też wykluczą prezentowane przez tę stronę stanowisko (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 maja 2004 r., sygn. I SA/Ka 902/03). Podatnik nie może jednak czuć się zwolniony od (...)

2011
1
kwi

Istota:


1. Niezależnie od tej kwestii formalnej należy zauważyć, że sad administracyjny nie dokonuje ustaleń faktycznych, nie przeprowadza dowodów (poza dowodami z dokumentów w przypadkach, o których mowa w art. 106 § 2 u.p.p.s.a.), ocenia natomiast legalność zaskarżonej decyzji w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy (art. 133 § 1 u.p.p.s.a).

2. W odniesieniu do darowizn na inne cele niż kościelna działalność charytatywno-opiekuńcza mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe co decyduje w konsekwencji także o tym. że zgodnie z zasadą lex specjalis derogat legi generali darowizny na kościelna działalność charytatywno-opiekuńcza, podlegają wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych bez konieczności spełnienia przesłanek z art. 26 ust. 1 u.p.d.o.f., a warunkiem ich zastosowania jest wyłącznie spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 55 ust. 7 ustawy kościelnej. W szczególności kościelna osoba prawna ma obowiązek przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńcza.

Fragment:

(...) rozprawy. W niniejszej sprawie strona z tych możliwości nie skorzystają, zatem nie może skutecznie powoływać się na swoje wyjaśnienia, które nie znajdują potwierdzenia w protokole rozprawy. Niezależnie od tej kwestii formalnej należy zauważyć, że sad administracyjny nie dokonuje ustaleń faktycznych, nie przeprowadza dowodów (poza dowodami z dokumentów w przypadkach, o których mowa w art. 106 § 2 u.p.p.s.a.), ocenia natomiast legalność zaskarżonej decyzji w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy (art. 133 § 1 u.p.p.s.a). Strona powinna zatem składać wyjaśnienia w kwestiach mających znaczenie dla załatwienia sprawy w toku postępowania administracyjnego (w tym prostować niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenia pełnomocnika). Podnoszenie okoliczności faktycznych znanych stronie w toku postępowania a nie przedstawionych organowi mimo prowadzenia postępowania wyjaśniającego w przedstawionym zakresie z czynnym udziałem stron} nie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Nie było potrzeby uzupełniania materiału dowodowego o dodatkowe wyjaśnienia, czy dokumentację skarżącej (art. 187 § 1 O.p.), a ustalenia faktyczne podjęte na podstawie akt sprawy zostały przez organy podatkowe dokonane bez przekroczenia uprawnienia wskazanego w art. 191 O.p. Stąd też uznać należy, iż w stanie faktycznym niniejszej sprawy Sąd l instancji nie miał podstaw do zastosowania art. 145 § 1 pkt 1 lit. "c" u.p.p.s.a., naruszając tym samym ww. przepisy.

Fragment:

(...) pomiędzy małżonkami z dniem 1 stycznia 1991 r., nie było podstaw do uznania, że okoliczność zakupu przedmiotowej nieruchomości w 1992 r., może świadczyć o zmianie stanu prawnego ustalonego ww. wyrokiem. Tym samym nie było zdaniem organu potrzeby uzupełniania materiału dowodowego (art. 187 § 1 O.p.), który stanowi konkretyzację generalnej reguły określonej w art. 122 O.p. (tzw. zasada prawdy materialnej) i nakazuje organom zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć materiał dowodowy. Zarazem też organ nie mógł naruszyć zasady swobodnej oceny dowodów (art. 191 O.p.), co w efekcie świadczy o wydaniu zaskarżonego wyroku z naruszeniem art. 145 § 1 pkt 1 lit. "c", który obliguje Sąd do uchylenia zaskarżonej decyzji jedynie w wypadku stwierdzenia naruszenia przepisów postępowania, mogącego mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie należy podzielić. Na wstępie podkreślić trzeba, że w konsekwencji wydania (...)

2011
1
mar

Istota:


1. W ramach sądowej kontroli legalności zaskarżonej decyzji Sąd I instancji wykazał, iż dokonana przez organy podatkowe ocena przedstawionych przez podatnika dowodów zawiera nieścisłości i sprzeczności. Dotyczy to zarówno przychodów osiągniętych przed 1994 r., jak i przychodów osiągniętych w 1994 r.
2. Sąd w sposób szczegółowy wykazał wadliwość dokonanej przez organy podatkowe oceny materiału dowodowego, która to ocena skutkowała zaniżeniem przychodu podatnika o wyliczoną kwotę za okres poprzedzający poniesione wydatki na nabycie w 1998 r. mieszkania.
3. Właśnie tak dokonana ocena zebranego przez organy podatkowe materiału dowodowego i ocena dokonanej przez organy podatkowe oceny dowodzi, iż kontrola sądowa regulacji materialnoprawnej leżącej u podstaw stosunku prawnego ze stanem faktycznym nie jest iluzją lecz że Sąd działał w granicach zakreślonych w ustawie. Ocenę dowodów można skutecznie zakwestionować w skardze kasacyjnej tylko wtedy, gdy wykazano, że była ona w sposób oczywisty błędna lub rażąco wadliwa.

Fragment:

(...) że powyższy przepis precyzyjnie wskazuje zasoby ustalenia przychodów nieujawnionych źródeł bądź nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Nie wynika z niego aby organ podatkowy po ustaleniu istnienia przychodów z nieujawnionych źródeł musiał dokonywać kolejnej oceny w zakresie dysproporcji jaka występuje między tym przychodem a posiadanymi przychodami z ujawnionych źródeł. W ocenie autora skargi kasacyjnej, w przedmiotowej sprawie został zebrany i oceniony pełen materiał dowodowy. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika że podatnik środki pieniężne zainwestował na giełdzie a nie można przyjąć, że przeznaczył je na inne cele. Ponadto twierdzi, że upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za 1994 r. nie zwalnia podatnika z obowiązku dowodzenia prawdziwości powoływanych faktów. W odpowiedzi na skargę kasacyjną Dariusz S wniósł o jej oddalenie i obciążenie skarżącego kosztami postępowania kasacyjnego. Naczelny (...)