IPPB5/423-958/14-4/KS | Interpretacja indywidualna

Czy dokonywane przez Spółkę odpisy amortyzacyjne od środka trwałego (maszyny produkcyjnej), który zostanie udostępniony imieniu podmiotowi (niemieckiemu producentowi półproduktów) w celu wykorzystania go do produkcji półproduktów niezbędnych do świadczenia przez Spółkę usług produkcji, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
IPPB5/423-958/14-4/KSinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. kontrahenci
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. maszyny
 5. odpisy amortyzacyjne
 6. przekazanie do używania
 7. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 3 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego udostępnionego kontrahentowi na zlecenie Zleceniodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych udostępnionych kontrahentowi na zlecenie Zleceniodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zajmuje się produkcją produktów spożywczych na zlecenie spółek z grupy M. (głównie słodyczy, gum do żucia, jak również produktów kawowych). Część z procesów produkcji odbywa się na materiale powierzonym i zakłada dokonanie szeregu czynności prowadzących do otrzymania produktu finalnego. Przedmiotem niniejszego zapytania jest zdarzenie przyszłe odnoszące się do tej części przychodów podlegających opodatkowaniu, które wynikają ze sprzedaży usług produkcji na materiale powierzonym.

Uwzględniając rozkład ryzyk i funkcji w takim procesie produkcyjnym, Spółka odpowiedzialna jest za zapewnienie bazy maszynowej (linie technologiczne, urządzenia, sprzęty, narzędzia, matryce itp.) i infrastruktury towarzyszącej (pomieszczenia o właściwościach umożliwiających dokonanie procesu produkcyjnego, pomieszczenia o wymaganych parametrach magazynowania itp.), jak również za zapewnienie zasobów ludzkich (pracownicy). W trakcie trwania pełnego procesu produkcji własność materiałów i półproduktów nie przechodzi na Spółkę.

W procesie produkcji Spółka wykorzystuje półprodukty, wyprodukowane przez kontrahenta w Niemczech.

W związku z potrzebami zapewnienia prawidłowości procesu produkcji, Spółka planuje zakup maszyny produkcyjnej umożliwiającej otrzymanie odpowiednich właściwości półproduktów niezbędnych Spółce w procesie produkcji wyrobów gotowych. Maszyna ta zostanie udostępniona kontrahentowi w Niemczech, w celu wykorzystywania jej do wytworzenia odpowiednich półproduktów. Maszyna pozostanie w tym czasie własnością Spółki i będzie mogła być wykorzystana przez niemieckiego kontrahenta do produkcji półproduktów wyłącznie na potrzeby produkcyjne Spółki.

Udostępnienie maszyny stanowić będzie immanentny element podstawowego stosunku umownego łączącego Spółkę i właściciela materiałów oraz półproduktów, na rzecz którego dokonuje usługi produkcji wyrobów gotowych.

Czynność udostępnienia maszyny na rzecz niemieckiego kontrahenta nastąpi bez odrębnie ustalonej opłaty, jednak wartość świadczenia (wartość udostępnienia) zostanie uwzględniona w kalkulacji wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu świadczenia usług produkcyjnych.

Zakupiona maszyna będzie stanowiła środek trwały Spółki. Zakładany okres użytkowania maszyny będzie dłuższy niż 1 rok.

W uzupełnieniu z dnia 19 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że produkcja półproduktów, na maszynie produkcyjnej udostępnionej przez Spółkę niemieckiemu kontrahentowi, odbywać się będzie na zlecenie podmiotu z grupy, który jest jednocześnie Zleceniodawcą usług produkcyjnych świadczonych przez Spółkę.

Półprodukty produkowane przez niemieckiego kontrahenta nabywane będą przez inny podmiot z grupy, który jest odpowiedzialny za zaopatrywanie Zleceniodawcy w surowce i materiały niezbędne w procesie produkcji. Nabyty półprodukt zostanie następnie odsprzedany, po tej samej wartości, do Zleceniodawcy. Cena nabywanego półproduktu będzie skalkulowana w oparciu o koszt wytworzenia, marżę oraz koszty utrzymania maszyny produkcyjnej. Cena ta będzie jednakże uwzględniała fakt przekazania maszyny niemieckiemu kontrahentowi przez Spółkę, w związku z czym będzie niższa niż w przypadku gdyby do takiego udostępnienia nie doszło.

Jak Spółka wskazała we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wartość udostępnienia zostanie uwzględniona w kalkulacji wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu świadczenia usług produkcyjnych. W związku z tym Spółka obciąży Zleceniodawcę wynagrodzeniem za świadczenie usług produkcyjnych, które będzie uwzględniało wartość odpisów amortyzacyjnych maszyny produkcyjnej udostępnionej niemieckiemu kontrahentowi w ramach łącznego wynagrodzenia za usługę produkcji (wynagrodzenie będzie wyższe o wartość odpisów amortyzacyjnych maszyny w porównaniu do wynagrodzenia, które byłoby należne, gdyby maszyna nie została przez Spółkę udostępniona niemieckiemu kontrahentowi).

Pomiędzy Spółką a niemieckim kontrahentem nie dojdzie zatem do powstania wspólnych rozliczeń, jednakże u każdej ze stron, powstaną dodatkowe zobowiązania wobec innych podmiotów z grupy, a w związku z udostępnieniem maszyny Spółka otrzyma wyższe wynagrodzenie za usługi produkcyjne od Zleceniodawcy.

W związku z udostępnieniem maszyny niemieckiemu kontrahentowi Spółka nie naliczy niemieckiemu kontrahentowi odrębnego wynagrodzenia za udostępnienie maszyny np. z tytułu czynszu najmu. Spółka otrzyma natomiast wynagrodzenie z tego tytułu od Zleceniodawcy, jako część wynagrodzenia za usługę produkcji. Biorąc pod uwagę, że to na Zleceniodawcy będzie ciążyć obowiązek wynagrodzenia Spółki za udostępnienie maszyny niemieckiemu kontrahentowi, Spółka podkreśla, że od niemieckiego kontrahenta nie będzie uzyskiwać dodatkowego wynagrodzenia za udostępnienie maszyny.

Zgodnie z ustaleniami stron, koszty utrzymania udostępnionej maszyny zostaną wkalkulowane bezpośrednio w cenę półproduktów nabywanych przez Zleceniodawcę (za pośrednictwem podmiotu z grupy, który jest odpowiedzialny za zaopatrywanie grupy w surowce i materiały niezbędne w procesie produkcji).

Wnioskodawca podsumował:

 1. Zleceniodawca zostanie obciążony kosztem odpisów amortyzacyjnych w ramach wynagrodzenia za usługi produkcyjne przez Spółkę (w ramach istniejącej umowy na produkcję).
 2. Zleceniodawca nabędzie półprodukty niezbędne do produkcji zleconej Spółce taniej (bez uwzględnienia kosztu maszyny) od niemieckiego kontrahenta (za pośrednictwem podmiotu odpowiedzialnego za zaopatrywanie grupy w surowce).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dokonywane przez Spółkę odpisy amortyzacyjne od środka trwałego (maszyny produkcyjnej), który zostanie udostępniony imieniu podmiotowi (niemieckiemu producentowi półproduktów) w celu wykorzystania go do produkcji półproduktów niezbędnych do świadczenia przez Spółkę usług produkcji, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonywane odpisy amortyzacyjne od maszyny udostępnionej innemu podmiotowi będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w okresie jej udostępnienia, ponieważ będzie ona wykorzystywana przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością (półprodukty wytwarzane przy wykorzystaniu maszyny niezbędne są do świadczenia przez Spółkę usług produkcji wyrobów gotowych), a ponoszone koszty będą miały na celu wygenerowanie przychodu dla Spółki (uzyskania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług produkcji).

Zasady kwalifikacji odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 ustawy o CIT.

W przepisach art. 16a-16m ustawy o CIT zostały wskazane składniki majątku danego podatnika, które podlegają odpisom amortyzacyjnym. Przepisy te wskazują również sposób dokonywania tych odpisów.

Jak wskazuje art. 16a ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT odpisom amortyzacyjnym podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia i środki transportu o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, zwane środkami trwałymi.

W związku z powyższym, w celu uznania odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego (maszyny produkcyjnej) jako kosztów uzyskania przychodów, poniższe warunki powinny zostać łącznie spełnione:

 1. środek trwały powinien stanowić własność podatnika,
 2. środek trwały powinien być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 3. przewidywany okres używania środka trwałego powinien być dłuższy niż rok,
 4. środek trwały powinien być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
 5. odpisy amortyzacyjne od tego środka trwałego nie mogą znajdować się w katalogu wyłączeń wskazanych w art. 16 ustawy o CIT.

W zakresie warunku piątego, art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy o CIT wskazuje przypadki, w jakich odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W szczególności nie są kosztem podatkowym odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oddanych do nieodpłatnego używania (za miesiące oddania do nieodpłatnego używania).

Przepisy ustawy o CIT nie zawierają szczegółowych regulacji odnoszących się do sytuacji przekazania w posiadanie środka trwałego z ograniczonych prawem wykorzystania wyłącznie na rzecz właściciela środka trwałego, dla której odpłatność wbudowano w kalkulację ceny dla podstawowego stosunku umownego łączącego strony.

Spełnienie przez Spółkę warunków do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów

W opisanym zdarzeniu przyszłym zakupiona przez Spółkę maszyna produkcyjna spełniać będzie wskazane powyżej warunki zakwalifikowania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe wynika z następujących przesłanek wskazanych w stanie faktycznym:

 1. Spółka nabędzie maszynę we własnym imieniu, w związku z czym stanie się jej właścicielem.
 2. Maszyna będzie kompletna i będzie umożliwiała wytworzenie potrzebnych Spółce półproduktów.
 3. Zakładany okres używania maszyny produkcyjnej będzie dłuższy niż rok.
 4. Maszyna będzie wykorzystywana w celu zapewnienia odpowiednich właściwości półproduktów, których wykorzystanie w usłudze produkcji wyrobów gotowych w bezpośredni sposób przekłada się na osiągnięcie przychodów podlegających opodatkowaniu z tytułu sprzedaży usług produkcji tychże wyrobów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Zdaniem Spółki pojęcie „wykorzystywania przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością” należy rozumieć, jako używanie środka trwałego do celów lub potrzeb dotyczących prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Podatnik może taki środek trwały wykorzystywać:
  • samodzielnie, poprzez wykorzystanie go we własnym zakładzie produkcyjnym, bądź
  • poprzez przekazanie środka trwałego innemu podmiotowi, który będzie zobowiązany do używania go wyłącznie na potrzeby właściciela maszyny.
  W tym drugim przypadku udostępnienie tego środka trwałego innemu podmiotowi zostanie dokonane dla zaspokojenia własnych potrzeb właściciela środka trwałego (Spółki) wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż dzięki jego udostępnieniu Spółka będzie świadczyć usługi produkcji z wykorzystaniem półproduktu o odpowiednich parametrach, natomiast cena uzyskana z tytułu świadczenia usług produkcji będzie uwzględniała przekazanie maszyny kontrahentowi (w przypadku braku przekazania maszyny cena sprzedaży usług byłaby niższa, co wpływałoby na zmniejszenie przychodów podlegających opodatkowaniu).
  W związku z tym środek trwały będzie wykorzystywany przez podatnika (Spółkę) dla celów prowadzonej działalności, pomimo że fizycznie będzie używany przez inny podmiot. W przypadku gdyby ten środek nie był wykorzystywany, doprowadziłoby to do braku półproduktu o odpowiednich właściwościach i zakłócenia procesu produkcyjnego Spółki, co w rezultacie mogłoby bezpośrednio doprowadzić do utraty źródła przychodów.
 6. Sposób wykorzystania maszyny produkcyjnej przez Spółkę nie został odrębnie uregulowany w ustawie o CIT, zatem nie stosuje się do niego wyłączeń wskazanych w art. 16 ustawy o CIT. W szczególności, w stanie taktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku nie dochodzi do oddania do nieodpłatnego używania maszyny, w konsekwencji brak jest podstaw do zastosowania dyspozycji zawartej w art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy o CIT.

Za oddanie środka trwałego do nieodpłatnego używania można bowiem uznać wyłącznie takie przekazanie, które nie wymaga od beneficjenta świadczenia wzajemnego, swoistej „opłaty”. W opisanym zdarzeniu przyszłym nie będzie to miało miejsca, bowiem kontrahent będzie zobowiązany do wykorzystania maszyny w celu wytworzenia niezbędnego Spółce półproduktu o odpowiednich właściwościach, bez którego Spółka nie będzie w stanie świadczyć usług produkcji. Ponadto, fakt udostępnienia maszyny kontrahentowi będzie miał również odzwierciedlenie w kalkulacji ceny należnej z tytułu świadczonych usług produkcji.

W konsekwencji, wobec spełnienia warunków kwalifikacji odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów - dokonywane odpisy amortyzacyjne od maszyny udostępnionej innemu podmiotowi będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w okresie jej udostępnienia, ponieważ będzie ona wykorzystywana przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością (półprodukty wytwarzane przy wykorzystaniu maszyny niezbędne są do świadczenia usług produkcji wyrobów gotowych przez Spółkę), a ponoszone koszty będą miały na celu wygenerowanie przychodu dla Spółki (uzyskania wynagrodzenia z tytułu sprzedaży usług produkcji wyrobów gotowych).

Na prawidłowość powyższego stanowiska Spółki wskazują również pozytywne interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, m.in. z dnia 21 maja 2010 r. (sygn. IPPB5/423-191/10-2/AM), z dnia 11 lutego 2011 r. (sygn. IPPB3/423-792/10-2/GJ), jak również z dnia 9 września 2013 r. (sygn. IPPB3/423-504/13-2/MS1). Również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził w interpretacji indywidualnej z dnia 10 czerwca 2014 r. (sygn. ILPB4/423-153/14-4/MC) prawidłowość takiego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek poza wyraźnie wskazanym w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem jego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu, a także racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu. Nadto, zgodnie z ukształtowanym stanowiskiem doktryny (w tym sądowej), obowiązkiem każdego podatnika jest odpowiednie udokumentowanie poniesionego wydatku.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16.

Stosownie do art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Spółka zajmuje się produkcją produktów spożywczych na zlecenie spółek z grupy M. Część z procesów produkcji odbywa się na materiale powierzonym i zakłada dokonanie szeregu czynności prowadzących do otrzymania produktu finalnego. Przedmiotem niniejszego zapytania jest zdarzenie odnoszące się do tej części przychodów podlegających opodatkowaniu, które wynikają ze sprzedaży usług produkcji na materiale powierzonym.

W związku z potrzebami zapewnienia prawidłowości procesu produkcji, Spółka planuje zakup maszyny produkcyjnej umożliwiającej otrzymanie odpowiednich właściwości półproduktów niezbędnych Spółce w procesie produkcji wyrobów gotowych. Maszyna ta zostanie udostępniona kontrahentowi w Niemczech, w celu wykorzystywania jej do wytworzenia odpowiednich półproduktów. Maszyna pozostanie w tym czasie własnością Spółki i będzie mogła być wykorzystana przez niemieckiego kontrahenta do produkcji półproduktów wyłącznie na potrzeby produkcyjne Spółki. Zakładany okres użytkowania maszyny będzie dłuższy niż 1 rok.

Produkcja półproduktów, na maszynie produkcyjnej udostępnionej przez Wnioskodawcę niemieckiemu kontrahentowi, odbywać się będzie na zlecenie podmiotu z grupy, który jest jednocześnie Zleceniodawcą usług produkcyjnych świadczonych przez Spółkę. Półprodukty produkowane przez niemieckiego kontrahenta nabywane będą przez inny podmiot z grupy, który jest odpowiedzialny za zaopatrywanie Zleceniodawcy w surowce i materiały niezbędne w procesie produkcji. Nabyty półprodukt zostanie następnie odsprzedany, po tej samej wartości, do Zleceniodawcy. Cena nabywanego półproduktu będzie skalkulowana w oparciu o koszt wytworzenia, marżę oraz koszty utrzymania maszyny produkcyjnej. Cena ta będzie jednakże uwzględniała fakt przekazania maszyny niemieckiemu kontrahentowi przez Spółkę, w związku z czym będzie niższa niż w przypadku gdyby do takiego udostępnienia nie doszło. W trakcie trwania pełnego procesu produkcji własność materiałów i półproduktów nie przechodzi na Spółkę, mimo że w procesie produkcji Spółka wykorzystuje półprodukty, wyprodukowane przez kontrahenta w Niemczech.

Czynność udostępnienia maszyny na rzecz niemieckiego kontrahenta nastąpi bez odrębnie ustalonej opłaty, jednak wartość świadczenia (wartość udostępnienia) zostanie uwzględniona w kalkulacji wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu świadczenia usług produkcyjnych. W związku z tym Spółka obciąży Zleceniodawcę wynagrodzeniem za świadczenie usług produkcyjnych, które będzie uwzględniało wartość odpisów amortyzacyjnych maszyny produkcyjnej udostępnionej niemieckiemu kontrahentowi w ramach łącznego wynagrodzenia za usługę produkcji (wynagrodzenie będzie wyższe o wartość odpisów amortyzacyjnych maszyny w porównaniu do wynagrodzenia, które byłoby należne, gdyby maszyna nie została przez Spółkę udostępniona niemieckiemu kontrahentowi).

Pomiędzy Spółką a niemieckim kontrahentem nie dojdzie zatem do powstania wspólnych rozliczeń, jednakże u każdej ze stron, powstaną dodatkowe zobowiązania wobec innych podmiotów z grupy, a w związku z udostępnieniem maszyny Spółka otrzyma wyższe wynagrodzenie za usługi produkcyjne od Zleceniodawcy.

W związku z udostępnieniem maszyny niemieckiemu kontrahentowi Spółka nie naliczy niemieckiemu kontrahentowi odrębnego wynagrodzenia za udostępnienie maszyny np. z tytułu czynszu najmu. Spółka otrzyma natomiast wynagrodzenie z tego tytułu od Zleceniodawcy, jako część wynagrodzenia za usługę produkcji. Biorąc pod uwagę, że to na Zleceniodawcy będzie ciążyć obowiązek wynagrodzenia Spółki za udostępnienie maszyny niemieckiemu kontrahentowi, Spółka podkreśla, że od niemieckiego kontrahenta nie będzie uzyskiwać dodatkowego wynagrodzenia za udostępnienie maszyny.

Zgodnie z ustaleniami stron, koszty utrzymania udostępnionej maszyny zostaną wkalkulowane bezpośrednio w cenę półproduktów nabywanych przez Zleceniodawcę (za pośrednictwem podmiotu z grupy, który jest odpowiedzialny za zaopatrywanie grupy w surowce i materiały niezbędne w procesie produkcji).

W związku z powyższym, to Zleceniodawca zostanie obciążony kosztem odpisów amortyzacyjnych w ramach wynagrodzenia za usługi produkcyjne przez Spółkę (w ramach istniejącej umowy na produkcję). Ponadto, Zleceniodawca nabędzie półprodukty niezbędne do produkcji zleconej Spółce taniej (bez uwzględnienia kosztu maszyny) od niemieckiego kontrahenta (za pośrednictwem podmiotu odpowiedzialnego za zaopatrywanie grupy w surowce).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że działania Wnioskodawcy spełniają założenia, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, to znaczy skierowane są na osiąganie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Ponadto, Wnioskodawca spełnia także przesłanki art. 16a ust. 1 ustawy. Zakładany okres użytkowania zakupionej maszyny produkcyjnej będzie dłuższy niż 1 rok, a także przedmiotowa maszyna wykorzystywana będzie przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą – Wnioskodawca będzie czerpał dochody z tytułu posiadania i udostępniania maszyny. Jak sama Spółka podaje „produkcja półproduktów, na maszynie produkcyjnej udostępnionej przez Spółkę niemieckiemu kontrahentowi, odbywać się będzie na zlecenie podmiotu z grupy, który jest jednocześnie Zleceniodawcą usług produkcyjnych świadczonych przez Spółkę”, a „wartość udostępnienia zostanie uwzględniona w kalkulacji wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu świadczenia usług produkcyjnych. W związku z tym Spółka obciąży Zleceniodawcę wynagrodzeniem za świadczenie usług produkcyjnych, które będzie uwzględniało wartość odpisów amortyzacyjnych maszyny produkcyjnej udostępnionej niemieckiemu kontrahentowi w ramach łącznego wynagrodzenia za usługę produkcji (wynagrodzenie będzie wyższe o wartość odpisów amortyzacyjnych maszyny w porównaniu do wynagrodzenia, które byłoby należne, gdyby maszyna nie została przez Spółkę udostępniona niemieckiemu kontrahentowi)”.

W związku z powyższym, w przedstawionych okolicznościach Spółka nie oddaje środka trwałego (maszyny produkcyjnej) do nieodpłatnego używania, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) ww. ustawy. Zarówno wykładnia językowa, jak i systemowa art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje jednoznacznie, że poza zakresem hipotezy tej normy prawnej znajdują się prawnopodatkowe stany faktyczne, w których użyczenie maszyn, czy urządzeń związane jest z obowiązkiem jakiegokolwiek wzajemnego świadczenia.

Okoliczność przekazania maszyny produkcyjnej niemieckiemu kontrahentowi na zlecenie Zleceniodawcy za wynagrodzeniem należnym Wnioskodawcy wkalkulowanym w wartość wynagrodzenia za świadczenie usług produkcyjnych przez Spółkę stanowi dostateczną przesłankę do stwierdzenia, że użyczenie maszyny nie jest związane z nieodpłatnym świadczeniem.

W związku z powyższym, zdaniem organu, istnieje związek przyczynowo-skutkowy określony w art. 15 ust. 1 powołanej ustawy występujący pomiędzy kosztami związanymi z amortyzacją przedmiotowej maszyny produkcyjnej użyczonej niemieckiemu kontrahentowi na zlecenie Zleceniodawcy, a przychodami uzyskiwanymi z tytułu wykonywania usług produkcji przez Spółkę, do wielkości których wkalkulowane jest wynagrodzenie z tytułu udostępnienia przez Spółkę przedmiotowej maszyny.

Wobec powyższego, skoro koszty związane z amortyzacją przedmiotowej maszyny produkcyjnej użyczanej kontrahentowi niemieckiemu na zlecenie Zleceniodawcy, spełniają przesłanki określone w art. 15 ust. 1 ustawy, uznać należy, że w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego i powołanych przepisów prawa, odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej danej maszyny, dokonywane zgodnie z przepisami art. 16a – 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.