IPPB1/4511-681/15-7/AM | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia maszyn, urządzeń i zapasów zapasów magazynowych łącznie ze sprzedażą działki rolnej.
IPPB1/4511-681/15-7/AMinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. gospodarstwo rolne
 3. maszyny
 4. urządzenie
 5. zapasy magazynowe
 6. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) a także piśmie uzupełniającym z dnia 24 sierpnia 2015 r. (data nadania 24 sierpnia 2015 r., wpływ do BKIP 27 sierpnia 2015 r. ) na ponowne wezwanie organu z dnia 19 sierpnia 2015 r. Nr IPPB1/4511-681/15-5/AM (data nadania 19 sierpnia 2015 r., data doręczenia 24 sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia maszyn, urządzeń oraz zapasów magazynowych łącznie ze sprzedażą działki rolnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia maszyn, urządzeń i zapasów zapasów magazynowych łącznie ze sprzedażą działki rolnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Pan Bogdan B., zwany dalej Stroną, Wnioskodawcą lub Podatnikiem, był do dnia 14 marca 2015 r. na prawach majątku osobistego właścicielem zabudowanej nieruchomości rolnej położonej na terenie wsi o powierzchni 31,6325 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów. Głównym przedmiotem działalności gospodarstwa rolnego prowadzonego przez Podatnika była produkcja roślinna oraz hodowla trzody chlewnej. Własność opisanej powyżej nieruchomości Podatnik nabył na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 1 czerwca 2005 r. przysądzającego na jego rzecz własność nieruchomości nabytej w trakcie licytacji komorniczej. Strona w zakresie podatku od podatku od towarów i usług jest podatnikiem VAT czynnym, zobowiązanym do składania w zakresie podatku od towarów i usług deklaracji miesięcznych.

W dniu 14 marca 2015 r. Wnioskodawca sprzedał opisaną powyżej nieruchomość spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność pod nazwą: M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej M. sp. z o. o. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej M. sp. z o. o. jest PKD: 0150Z uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana). W dniu sprzedaży w załączeniu do aktu notarialnego Wnioskodawca przedłożył wypis z rejestru gruntów zbywanej nieruchomości rolnej we wsi N., zwanej dalej w skrócie nieruchomością rolną lub działką rolną, w miejscowości N., wydany w dniu 13 marca 2015 r. przez Starostę, z którego wynikały następujące informacje, a mianowicie, że przedmiotowa działka rolna, na terenie użytków oznaczonych między innymi symbolami: B - RIIIa (0,2970 ha), B - RIIIb (2,1534 ha), B - RIVa (0,0517 ha), RIIIa (1,59820 ha), RIIIb (12,1507 ha), RIVa (10,6611 ha), RIVb (4,5856 ha) i W-RIVa (0,1511 ha). Przedmiotowa działka rolna przed dniem 14 marca 2015 r. była zabudowana szeregiem budynków i budowli, które po ich nabyciu przez Stronę były modernizowane przez Wnioskodawcę i wykorzystywane przy produkcji rolnej, a Podatnik odliczył od podatku należnego, w związku z modernizacją ww. obiektów związanych z produkcją rolną na powyżej opisanej działce rolnej, następujące kwoty podatku naliczonego:

 1. rok 2008 - 4 400,00 zł.
 2. rok 2009
  luty - 323,82 zł.
  marzec – 286,80 zł.
  lipiec - 353,80 zł.
  grudzień - 290,40 zł.
  razem: - 1 254,82 zł.
 3. rok 2010
  marzec - 174,23 zł.
  sierpień - 721,35 zł.
  wrzesień – 1 248,99 zł.
  październik - 753,41 zł.
  listopad - 17,13 zł.
  razem: - 2 915,11 zł.
 4. rok 2011
  styczeń - 41,02 zł.
  kwiecień – 1 682,97 zł.
  czerwiec - 841,46 zł.
  lipiec - 393,13 zł.
  sierpień - 345,93 zł.
  wrzesień - 613,33 zł.
  grudzień - 183,18 zł.
  razem: - 4 101,02 zł.
 5. rok 2012
  styczeń - 15,02 zł.
  luty – 1 221,48 zł.
  marzec - 520,58 zł.
  maj – 1 471,33 zł.
  sierpień – 1 054,84 zł.
  wrzesień – 10 814,00 zł.
  październik - 10,94 zł.
  razem: - 15 108,19 zł.
 6. rok 2013
  styczeń - 100,60 zł.
  listopad - 770,41 zł.
  grudzień – 2 053,32 zł.
  razem: - 2 924,33 zł.
 7. rok 2014
  luty – 1 782,86 zł.
  kwiecień – 1 054,97 zł.
  maj – 1 015,14 zł.
  lipiec – 4 157,03 zł.
  sierpień – 2 485,49 zł.
  październik – 1 023,64 zł.
  grudzień - 483,00 zł.
  razem : - 12 002,13 zł.

Podatnik posiada też gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 4 ha w powiecie ostrowskim, którego to gospodarstwa Strona na dzień złożenia niniejszego wniosku jest nadal właścicielem. W dniu 14 marca 2015 r. Wnioskodawca sprzedał ww. zabudowaną działkę rolną wraz z maszynami rolniczymi, urządzeniami i zapasami, zwaną dalej gospodarstwem rolnym w miejscowości N., dla M. sp. z o. o. za łączną kwotę 1 939 397,00 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych), traktując niniejszą sprzedaż jako sprzedaż gospodarstwa rolnego (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) oraz wskazując w umowie sprzedaży z dnia 14 marca 2015 r., iż niniejsza czynność sprzedaży nie powoduje po stronie Podatnika powstania obowiązku w zakresie podatku od towarów i usług, gdyż M. sp. z o. o. kupuje powyższą nieruchomość rolną, maszyny urządzenia i zapasy na powiększenie gospodarstwa rolnego. Jednocześnie strony w umowie sprzedaży wskazały, iż sprzedaż części działki rolnej oznaczonej B, B-Ł, na którym zlokalizowane są zabudowania następuje za cenę w wysokości 68 049,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych), natomiast pozostałych gruntów za cenę 800 000,00 zł (osiemset tysięcy złotych). Nadto Podatnik sprzedał łącznie z działką rolną zapasy magazynowe zboża, tj. jęczmienia paszowego w ilości 190 ton, pszenicy paszowej w ilości 20 ton i pszenżyta paszowego w ilości 15 ton, na ogólną wartość 124 000,00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Podatnik w dniu 14 marca 2015 r. łącznie z gospodarstwem sprzedał M. sp. z o. o., traktując powyższą sprzedaż jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa następujące maszyny i urządzenia rolnicze, nabyte miedzy innymi od podatników VAT czynnych, udokumentowane fakturami z wyszczególnionym podatkiem naliczonym, który to podatek Wnioskodawca odliczył od podatku należnego w poprzednich okresach rozliczeniowych, między innymi były to wymienione poniżej kwoty podatku naliczonego:

 1. ciągnik rolniczy rok produkcji 2007, nabyty w dniu 30 maja 2007 r., nabyty od podatnika VAT czynnego za kwotę netto 265 229,51 zł, odliczono podatek naliczony w kwocie 58 350,49 zł,
 2. ciągnik rolniczy , rok produkcji 2012, nabyty w dniu 8 lutego 2013 r., nabyty od podatnika VAT czynnego za kwotę netto 275 492,68 zł, odliczono podatek naliczony w kwocie 63 363,32 zł,
 3. opryskiwacz polowy 24 m. , rok produkcji 1992, cena: 10 00,00 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,
 4. przenośnik ślimakowy z silnikiem elektrycznym, rok produkcji 1985, nabyty za kwotę 1 000,00 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,
 5. pług 4 - skibowy obracalny , rok produkcji 1999, nabyty w dniu 3 stycznia 2007 r., nabyty za kwotę 4 000,00 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,
 6. koparko-ładowarka , rok produkcji 2002, nabyty w dniu 5 marca 2008 r., nabyty za kwotę netto 129 161,40 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,
 7. rozsiewacz do wapna - 3, rok produkcji 1992, nabyty za kwotę 1 000,00 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,
 8. mulczarka do trawy szer. 2,2 m. typ S , nabyta za 1 000,00 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,
 9. agregat uprawowy 4 - metrowy bez numeru, rok produkcji 2002, nabyty za kwotę 20 000,00 zł. zakupiono bez odliczenia VAT,
 10. agregat uprawowy K. szer. 5,6 m. bez numeru, rok produkcji 1994, cena: 5 000,00 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,
 11. brona talerzowa firmy B. szer. 4 m bez numeru, rok produkcji 1999, cena: 4 000,00 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,
 12. paszowóz, rok produkcji 2002, nabyty w dniu 19 września 2012 r., za kwotę 22 000,00 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,13. rozsiewacz do nawozów , rok produkcji 2011, nabyty w dniu 27 stycznia 2012 r., nabyty za kwotę netto 44 700,00 zł, odliczono podatek naliczony w kwocie 5 681,00 zł,
 13. przenośnik ślimakowy do zboża, rok produkcji 2012, nabyty w dniu 5 września 2012 r., nabyty za kwotę 11 000,00 zł, odliczono podatek naliczony w kwocie 2 530,00 zł nabyty w dniu 26 września 2012 r., nabyty za kwotę 6 000,00 zł, odliczono podatek naliczony w kwocie 1 380,00 zł,
 14. kosiarka spalinowa, rok produkcji 2014, nabyta w dniu 26 czerwca 2014 r., nabyta za kwotę netto 1 219,51 zł, odliczono podatek naliczony w kwocie 280,49 zł.

Strona w dniu sprzedaży dla M. sp. z o. o. opisanej powyżej nieruchomości rolnej prowadziła też samodzielną działalność gospodarczą będąc zobowiązana do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym też w roku 2015. Od uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2015 przychodów Wnioskodawca jest zobowiązany do opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Wnioskodawca w uzupełnieniu z dnia 25 czerwca 20015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.) doprecyzował przedstawiony stan faktyczny wniosku o interpretację indywidualną z dnia 29 maja 2015 r., a mianowicie wskazał:

Strona uzyskała od Wójta Gminy zaświadczenie z dnia 16 czerwca 2015 r., z którego wynika, iż z dniem 31 grudnia 2013 r. plan przestrzennego zagospodarowania Gminy stracił ważność, a w chwili obecnej sprzedana przez ww. w dniu 14 marca 2015 r. działka numer 342/59 nie jest objęta decyzją ustalającą warunki zabudowy, które powodowałby zmianę zagospodarowania terenu.

Nadto w dniu 21 czerwca 2015 r. w Kancelarii Notarialnej została sprostowana treść aktu notarialnego z dnia 14 marca 2015 r. sprzedaży przez ww. gospodarstwa rolnego w następujących częściach:

 1. przyjęto nowe brzmienie załącznika nr 2 do umowy sprzedaży o nazwie wykaz maszyn i urządzeń, wskazując, iż wszelkie maszyny urządzenia i urządzenia wymienione ww załączniku Pan Bogdan B. sprzedaje M. Sp. z o. o. za kwotę brutto 230.000,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych),
 2. przyjęto nowe brzmienie załącznika nr 3 do umowy sprzedaży (wykaz zapasów magazynowych) ustalając, iż opisane we wniosku zapasy wnioskodawca sprzedaje dla M. Sp. z o. o. za kwotę brutto 124.000,00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Nadto sprostowano § 4 umowy sprzedaży dotyczący opisu sprzedanej nieruchomości, poprzez zmianę ostatniego zdania, z którego wynika że w dniu 14 marca 2015r. sprzedaż gruntu oznaczonego jako użytki rolne zabudowane oznaczone symbolami B-Rllla, B-Rlllb i B-RlVa o łącznej powierzchni 2,5021 ha, na którym zlokalizowane są zabudowania następuje za cenę w kwocie brutto 68.049,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych), natomiast pozostałego gruntu rolnego za cenę w kwocie 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych).

W piśmie uzupełniającym z dnia 9 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 7 sierpnia 2015 r. Nr IPPB1/415-681/15-2/AM Wnioskodawca wskazał, że:

Maszyny i urządzenia o których mowa we wniosku podatnika z dnia 29 maja 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej były wykorzystywane wyłącznie przez Bogdana B. w prowadzonej przez ww. działalności rolniczej.

Zapasy magazynowe zboża będące przedmiotem sprzedaży przez stronę w dniu 14 marca 2015 r. dla firmy M. sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości N. były produktami z własnych upraw z prowadzonego przez podatnika gospodarstwa rolnego we wsi N..

Jednocześnie pismem z dnia 24 sierpnia 2015 r. (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 19 sierpnia 2015 r. Nr IPPB1/4511-681/15-5/AM Wnioskodawca wskazał, że wszystkie maszyny i urządzenia o których mowa we wniosku zostały sprzedane przez podatnika po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło ich nabycie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż w dniu 14 marca 2015 r. przez Wnioskodawcę dla M. sp. z o. o. gospodarstwa rolnego w miejscowości N. (tj. zabudowanej nieruchomości rolnej, w tym części działki rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów oznaczonej B, B-Ł, na której są zlokalizowane zabudowania gospodarcze oraz sprzedaż jednocześnie wraz z działką rolną maszyn, urządzeń i zapasów, stanowi zespół składników materialnych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, co skutkuje, że Wnioskodawca miał prawo do uznania, że niniejsza sprzedaż gospodarstwa rolnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy na podatniku w związku ze sprzedażą w dniu 14 marca 2015 r. dla M. sp. z o. o. gospodarstwa rolnego, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, spoczywa obowiązek korekty podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 91 ust. 1 - 9 ustawy o podatku od towarów i usług, w deklaracji dla podatku od towarów i usług za marzec 2015 r., odliczonego od podatku naliczonego, do dnia 14 marca 2015 r., z faktur dokumentujących nabycie materiałów budowlanych zużytych na modernizację budynków i budowli znajdujących się działce rolnej oraz z faktur dokumentujących nabycie przez Podatnika maszyn i urządzeń sprzedanych łącznie z działką rolną oraz podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie zapasów...
 3. Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę w dniu 14 marca 2015 r. dla M. sp. z o. o. maszyn i urządzeń oraz zapasów łącznie ze sprzedażą działki rolnej podlega w roku 2015 opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a przychód z niniejszej sprzedaży będzie Wnioskodawca miał obowiązek zadeklarować w zeznaniu podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015 ...

Odpowiedź na pytanie trzecie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek Pana w zakresie pytania pierwszego i drugiego został rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 3

Zdaniem strony sprzedaż w dniu 14 marca 2015r. dla M. sp. z o. o. maszyn i urządzeń opisanych powyżej związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego we wsi N. nie należy zaliczać do źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując powyższe należy uznać, że sprzedaż przez Wnioskodawcę w dniu 14 marca 2015 r. dla M. sp. z o. o. maszyn i urządzeń oraz zapasów łącznie ze sprzedażą gospodarstwa rolnego nie podlega w roku 2015 opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a przychodu z niniejszej sprzedaży Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zadeklarować w zeznaniu podatkowym w zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2015. Zdaniem strony powyższa sprzedaż podlegałaby opodatkowaniu, gdyby okres od daty nabycia urządzenia lub maszyny rolniczej do dnia ich sprzedaży nastąpiłby przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca daty nabycia poszczególnej maszyny lub urządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - źródłem przychodu jest - z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie m.in.:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Natomiast zbycie innych rzeczy nie stanowi źródła przychodu jeżeli sprzedaż następuje po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło nabycie.

W myśl natomiast art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

miesiąc - w przypadku roślin,

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Zauważyć przy tym należy, iż ustawodawca precyzuje wyraźnie, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 ww. ustawy ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Oznacza to, że przychody ze sprzedaży zapasów magazynowych (zbóż pochodzących z własnych upraw) nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej - nie stanowią przychodów z tej działalności. Przychody te, mimo iż uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ustawie.

Działalności rolniczej nie stanowią więc m. in. przychody uzyskane ze sprzedaży rzeczowych składników majątku (ruchomych i nieruchomych) wykorzystywanych dla celów prowadzenia działalności rolniczej. Dlatego też przychody uzyskane z ich sprzedaży będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 14 marca 2015 r. zbył gospodarstwo rolne wraz z maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi wyłącznie w działalności rolniczej. Wszystkie maszyny i urządzenia zostały sprzedane po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło ich nabycie.

Na tle zanalizowanych przepisów, w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę rzeczy (maszyn, urządzeń, środków transportu – wykorzystywanych przez niego w gospodarstwie rolnym) dokonane po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, nie stanowi źródła przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, sprzedaż przez Wnioskodawcę w 2015 roku maszyn, urządzeń i zapasów magazynowych łącznie ze sprzedażą działki rolnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.