ILPP2/443-1242/14-4/AD | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia maszyn rolniczych, wydatków związanych z eksploatacją maszyn rolniczych dotyczących nabycia części (lemieszyków i innych części ścieralnych) oraz pozostałych wydatków związanych z eksploatacją maszyn rolniczych (paliwa, olejów i smarów).
ILPP2/443-1242/14-4/ADinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. działalność rolnicza
 3. gospodarstwo rolne
 4. maszyny
 5. maszyny rolnicze
 6. nabywca
 7. odliczenie podatku od towarów i usług
 8. podatek od towarów i usług
 9. prawo do odliczenia
 10. rolnicy
 11. współwłasność
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z 19 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z 3 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia maszyn rolniczych,
 • nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją maszyn rolniczych dotyczących nabycia części (lemieszyków i innych części ścieralnych),
 • nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT od pozostałych wydatków związanych z eksploatacją maszyn rolniczych (paliwa, olejów i smarów).

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia maszyn rolniczych oraz wydatków związanych z eksploatacją maszyn rolniczych. Wniosek uzupełniono 5 lutego 2015 r. o wskazanie podmiotu występującego jako Wnioskodawca oraz doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” – z programu PROW 2007-2013. Wnioskodawca jest rolnikiem (płatnikiem podatku VAT od 2011 r.) i chciałby skorzystać z ww. naboru. Złożył wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rolniczego. Aby uzyskać dodatkowe punkty w ocenie wniosku, Zainteresowany postanowił wybrać jedną z zaproponowanych form przyznania pomocy finansowej tj. „Wspólne użytkowanie maszyn”.

Jednym z warunków skorzystania z ww. formy jest wspólny zakup sprzętu rolniczego z drugim rolnikiem (również płatnikiem podatku VAT).

Warunkiem uzyskania dofinansowania od ARiMR jest to, że obaj rolnicy muszą być wpisani na fakturze VAT.

W oddziale ARiMR, odpowiednim do składania wniosków, rolnicy którzy decydują się na wspólny zakup maszyn, sporządzają umowę o „wspólnym użytkowaniu maszyn”, w którym zaznaczony jest procentowy udział własności tego sprzętu.

Po akceptacji wniosku przez ARiMR zostaje wypłacone dofinansowanie na konto Wnioskodawcy i współwłaściciela tychże maszyn według procentowego udziału zawartego w ww. umowach.

Maszyny, które Zainteresowany chce nabyć wraz ze współwłaścicielem tj.

 1. Ciągnik rolniczy,
 2. Suszarka do zboża,
 3. Rozsiewacz do nawozów,
 4. Rozrzutnik do obornika,
 5. Agregat uprawowy,
 6. Siewnik punktowy,
 7. Koparka,
 8. Głębosz KRET,
 9. Zbiornik na paliwo,
 10. Rozsiewacz do wapna,
 11. Przyczepa rolnicza.

Dokładny procentowy udział zostanie ustalony po konsultacjach z ARiMR w dniu podpisywania umowy.

Maszyny, które Wnioskodawca nabędzie wraz z drugim rolnikiem będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT zarówno w jego gospodarstwie jak również w gospodarstwie jego przyszłego wspólnika.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że:

 1. Jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT.
 2. Na fakturach potwierdzających zakup maszyn rolniczych będą wpisane dane Wnioskodawcy (...), jak również dane przyszłego współwłaściciela nabywanych maszyn (również zarejestrowanego i czynnego podatnika podatku VAT).
 3. Koszty związane z eksploatacją maszyn, jakie będzie ponosił Wnioskodawca (jak zakupi te maszyny) to: paliwo, oleje, smary, lemieszyki i inne części ścieralne wynikające z eksploatacji.
 4. Wydatki związane z eksploatacją maszyn będzie ponosił ten współwłaściciel, u którego dana maszyna będzie akurat pracować i wyniknie potrzeba wymiany elementów roboczych i na tego będzie wystawiona faktura VAT. Ale jeśli zaistnieje poważna awaria (kosztowna) to na fakturze będą zapisani obaj współwłaściciele i co za tym idzie obaj zapłacą zgodnie z % udziałem.
 5. Maszyny, które zamierza kupić Wnioskodawca wraz ze współwłaścicielem będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT w gospodarstwie Zainteresowanego jak również w gospodarstwie współwłaściciela.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca i przyszły współwłaściciel maszyn (zapisani wspólnie na fakturach VAT) mogą się ubiegać o zwrot podatku VAT od zakupionych maszyn i urządzeń, a w przyszłości liczyć na zwrot podatku VAT od faktur wynikających z eksploatacji tychże maszyn...

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwy jest zwrot podatku VAT od współwłasności maszyn, oczywiście na podstawie dokonanych przelewów zapłat a także dołączonej umowy o wspólnym użytkowaniu maszyn.

A co do zwrotu podatku VAT od zakupu części do tychże maszyn, to faktury mogą być wystawione indywidualnie w zależności od tego gdzie aktualnie maszyna pracuje (w którym gospodarstwie). Stanowisko Wnioskodawcy jest podparte interpretacją indywidualną z dnia 29 kwietnia 2013 r. wydaną dla brata Zainteresowanego, z którym Wnioskodawca zamierza nabyć ww. maszyny i podpisać umowę w ARiMR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia maszyn rolniczych,
 • nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją maszyn rolniczych dotyczących nabycia części (lemieszyków i innych części ścieralnych),
 • nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT od pozostałych wydatków związanych z eksploatacją maszyn rolniczych (paliwa, olejów i smarów).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W świetle tego przepisu w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Sposób i termin zwrotu podatku VAT określony został w przepisach art. 87 ust. 2-10a ustawy.

W oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Jak stanowi art. 106a ustawy przepisy Działu XI, Rozdział 1 – Faktury, stosuje się do:

 1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
  1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
  2. państwa trzeciego.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zauważyć należy, że w przywołanych przepisach ustawodawca użył sformułowania „nabywcy” tj. w liczbie pojedynczej – jednakże nie może to oznaczać niestosowanie tego przepisu w przypadku nabycia tej samej rzeczy przez kilku nabywców – zatem z uwagi na fakt, że prawodawca wymaga wpisania do faktury imienia, nazwiska lub nazwy nabywcy, to w wypadku nabycia towaru przez dwóch nabywców wpisaniu podlegają te dwa podmioty występujące jako nabywcy w danej transakcji.

W myśl art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy – faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem (...)

Jak stanowi art. 106g ust. 1 ustawy – faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Z treści wniosku wynika, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” – z programu PROW 2007 -2013. Wnioskodawca jest rolnikiem (płatnikiem podatku VAT od 2011 r.) i chciałby skorzystać z ww. naboru. Złożył wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rolniczego. Aby uzyskać dodatkowe punkty w ocenie wniosku, Zainteresowany postanowił wybrać jedną z zaproponowanych form przyznania pomocy finansowej tj. „Wspólne użytkowanie maszyn”.

Jednym z warunków skorzystania z ww. formy jest wspólny zakup sprzętu rolniczego z drugim rolnikiem (również płatnikiem podatku VAT).

Warunkiem uzyskania dofinansowania od ARiMR jest to, że obaj rolnicy muszą być wpisani na fakturze VAT.

W oddziale ARiMR, odpowiednim do składania wniosków, rolnicy którzy decydują się na wspólny zakup maszyn, sporządzają umowę o „wspólnym użytkowaniu maszyn”, w którym zaznaczony jest procentowy udział własności tego sprzętu.

Po akceptacji wniosku przez ARiMR zostaje wypłacone dofinansowanie na konto Wnioskodawcy i współwłaściciela tychże maszyn według procentowego udziału zawartego w ww. umowach.

Maszyny, które Zainteresowany chce nabyć wraz ze współwłaścicielem to:

 1. Ciągnik rolniczy,
 2. Suszarka do zboża,
 3. Rozsiewacz do nawozów,
 4. Rozrzutnik do obornika,
 5. Agregat uprawowy,
 6. Siewnik punktowy,
 7. Koparka,
 8. Głębosz KRET,
 9. Zbiornik na paliwo,
 10. Rozsiewacz do wapna,
 11. Przyczepa rolnicza.

Dokładny procentowy udział zostanie ustalony po konsultacjach z ARiMR w dniu podpisywania umowy.

Maszyny, które Wnioskodawca nabędzie wraz z drugim rolnikiem będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT zarówno w jego gospodarstwie jak również w gospodarstwie jego przyszłego wspólnika. Zainteresowany jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT. Na fakturach potwierdzających zakup maszyn rolniczych będą wpisane dane Wnioskodawcy, jak również dane przyszłego współwłaściciela nabywanych maszyn (również zarejestrowanego i czynnego podatnika podatku VAT). Koszty związane z eksploatacją maszyn, jakie będzie ponosił Wnioskodawca (jak zakupi te maszyny) to: paliwo, oleje, smary, lemieszyki i inne części ścieralne wynikające z eksploatacji. Wydatki związane z eksploatacją maszyn będzie ponosił ten współwłaściciel, u którego dana maszyna będzie akurat pracować i wyniknie potrzeba wymiany elementów roboczych i na tego będzie wystawiona faktura VAT. Ale jeśli zaistnieje poważna awaria (kosztowna) to na fakturze będą zapisani obaj współwłaściciele i co za tym idzie obaj zapłacą zgodnie z % udziałem. Maszyny, które zamierza kupić Wnioskodawca wraz ze współwłaścicielem będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT w gospodarstwie Zainteresowanego jak również w gospodarstwie współwłaściciela.

Należy wskazać, że z przepisu art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) wynika, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Współwłasność nie jest instytucją samodzielną lecz stanowi odmianę własności i charakteryzuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom. Do współwłasności stosuje się – jeśli co innego nie wynika z przepisów poświęconych specjalnie tej instytucji – przepisy odnoszące się do własności.

Należy zatem uznać, że udział każdego ze współwłaścicieli jest ze swej istoty szczególną postacią prawną własności.

Z kolei zgodnie z art. 196 Kodeksu cywilnego współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w rzeczy. Udział wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej. Współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, jako wyłącznego prawa współwłaściciela, zasadą jest, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 Kodeksu cywilnego). Współwłaściciele są zatem odrębnymi podmiotami prawa.

Z treści przywołanych przepisów nie wynika zakaz wystawiania faktur na więcej niż jeden podmiot. Zatem nabywcą towaru, czy usługi może być więcej niż jedna osoba, zaś dane zwarte w fakturze VAT muszą umożliwiać jednoznaczną identyfikację stron transakcji gospodarczej, zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedawcy.

Zatem, może być wystawiona jedna faktura dla kilku podmiotów, przy czym każdy z nabywców jest uprawniony do otrzymania egzemplarza faktury, jednakże oryginał otrzyma tylko jeden z nabywców. Jednocześnie, w przypadku nabycia tej samej rzeczy, czy też usługi przez kilku nabywców, na fakturze muszą być wpisanie imiona, nazwiska lub nazwy każdego z nabywcy, oraz ich adresy, a ponadto numer NIP-u każdego nabywcy.

Ponadto, skoro należny podatek został uregulowany w poprzedniej fazie obrotu i znajdował odbicie w cenie, kolejny nabywca może przy obliczaniu swojego podatku odliczyć odpowiednią część podatku, w zależności od swojego udziału. Zatem wystawienie faktury na dwa lub więcej podmiotów, które nabyły wspólnie ten sam towar, nie stoi na przeszkodzie obniżaniu przez każdy z nich należnego podatku o odpowiadającą udziałowi we współwłasności część kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towaru.

Wobec powyższego, w przypadku transakcji – jak ma to miejsce w niniejszej sprawie – w której po stronie nabywcy występuje dwóch współwłaścicieli, będących odrębnymi podatnikami VAT, faktura potwierdzająca dokonanie sprzedaży na ich rzecz, może być wystawiona na wszystkich współwłaścicieli jako osobnych nabywców, z których każdy identyfikowany jest oprócz imienia i nazwiska, odrębnym numerem identyfikacji podatkowej.

Z przedstawionego w złożonym wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wraz z innym rolnikiem, będącym odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług, Wnioskodawca zamierza nabyć maszyny, które będą wykorzystywane w produkcji rolnej – do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Wskazać należy, że zgodnie z powołanymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

A zatem, analizując powołane przepisy prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie maszyn oraz niektóre poniesione wydatki związane z ich eksploatacją dotyczące nabycia części (lemieszyki i inne części ścieralne wynikające z eksploatacji), do wysokości posiadanego udziału, gdyż jak wskazał sam Zainteresowany, maszyny te będą wykorzystywane do wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, o ile nie wystąpią ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie, podstawą do odliczenia podatku naliczonego będzie oryginał faktury VAT, z tym że gdy oryginał faktury będzie w posiadaniu drugiego z nabywców – w dokumentacji dotyczącej podatku od towarów i usług u Wnioskodawcy winna znajdować się kserokopia oryginału faktury na podstawie której dokonano odliczenia podatku naliczonego, wraz ze wskazaniem miejsca, w którym przechowywany jest oryginał faktury VAT.

Reasumując, Wnioskodawca będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, będzie miał prawo do odliczenia oraz ewentualnego zwrotu naliczonego podatku VAT z tytułu zakupu maszyn, w części (w %) odpowiadającej prawu własności do ww. środków trwałych, bowiem maszyny, które zamierza nabyć Zainteresowany wraz z drugim współwłaścicielem będą wykorzystywane do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W tym zakresie stanowisko Zainteresowanego uznano za prawidłowe.

Ponadto, w odniesieniu do faktur dokumentujących poniesione koszty związane z późniejszą eksploatacją nabytych maszyn dotyczące nabycia części (lemieszyki i inne części ścieralne wynikające z eksploatacji) Wnioskodawca ma prawo do odliczenia oraz ewentualnego zwrotu naliczonego podatku VAT z faktur w części (w %) odpowiadającej prawu własności do ww. środków trwałych, przy czym faktury także winny być wystawione na obu współwłaścicieli maszyn.

W tym zakresie stanowisko Zainteresowanego, zgodnie z którym, faktura winna być wystawiona na wspólnika u którego aktualnie maszyna pracuje, uznano za nieprawidłowe.

Z kolei, w odniesieniu do faktur dokumentujących poniesione koszty związane bezpośrednio z eksploatacją maszyn u Wnioskodawcy, tj.: paliwo, oleje, smary, ma on prawo do odliczenia oraz ewentualnego zwrotu naliczonego podatku VAT, w części w jakiej są one faktycznie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych u Wnioskodawcy.

W tym zakresie stanowisko Zainteresowanego, zgodnie z którym, faktura winna być wystawiona na wspólnika u którego aktualnie maszyna pracuje, uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.