Maszyny rolnicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to maszyny rolnicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
15
cze

Istota:

Czy prawidłowe jest zastosowanie wyłączenia z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziałów we współwłasności maszyn rolniczych będących składnikami majątku rolnika na podstawie art. 10 pkt 1 ust. 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W sierpniu 2015 r. dokonał Pan sprzedaży udziałów we współwłasności maszyn rolniczych wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. Maszyny te nie były nigdy wykorzystywane w działalności gospodarczej. Sprzedał Pan 90% udziałów we współwłasności maszyn - 9 podmiotom, 10% udziału we współwłasności stanowi nadal Pana własność. Zakup ani amortyzacja maszyn rolniczych nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu. Sprzedawane składniki majątku nabywane były w latach 2006, 2008, 2009, a przyjmowane były do użytkowania w gospodarstwie rolnym w latach 2008, 2009, 2010. W konsekwencji, w opisanych we wniosku okolicznościach, osiągnięty przychód ze sprzedaży udziału we współwłasności maszyn rolniczych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, tj. przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skutki podatkowe tej sprzedaży należy więc ocenić w kontekście przesłanek z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powołane przepisy, w odniesieniu do przedstawionego opisu stanu faktycznego należy stwierdzić, że odpłatne zbycie – udziału we współwłasności maszyn rolniczych wykorzystywanych tylko w działalności rolniczej – dokonane po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, nie stanowi źródła przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji oznacza, że dochód uzyskany z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

2012
25
paź

Istota:

1. Czy będąc czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług przysługuje Panu prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie środka trwałego (maszyny rolniczej), zgodnie z przepisami art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług (w związku z rozporządzeniem wykonawczym do tejże ustawy, dotyczącym sposobu wystawiania faktur), w sytuacji gdy faktura VAT dokumentująca to nabycie zostanie wystawiona na rzecz dwóch osób fizycznych (rolników) i każda z tych osób, jako odrębny podatnik w składanej przez siebie deklaracji VAT-7 wpisze i rozliczy część ułamkową (np. 50%) wartości netto i podatku naliczonego z tytułu tego nabycia, a zakupiona maszyna będzie służyła dwóm podatnikom (rolnikom), którzy dokonali jej nabycia?
2. Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tytułu nabycia środka trwałego (maszyny rolniczej), jeśli będzie ona ich wspólną własnością i środki finansowe na jej nabycie będą pochodziły z programu pomocowego dla rolnictwa przyznanego dla dwóch osób, z których każda jest odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług?

Fragment:

Zamierza Pan dokonać zakupu środka trwałego – maszyny rolniczej, która będzie wykorzystywana w prowadzonej działalności rolniczej. Środki finansowe na jej nabycie będą pochodziły z programu pomocowego dla rolnictwa przyznanego dla dwóch osób, z których każda jest odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktura VAT, dokumentująca nabycie przedmiotowej maszyny rolniczej zostanie wystawiona z podaniem imienia i nazwiska każdego ze współwłaścicieli. Z uwagi zatem na fakt, iż w przedmiotowej sprawie nabywane towary będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych – w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż w związku z nabyciem przedmiotowej maszyny rolniczej, będzie przysługiwało Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej zakup środków trwałych w części odpowiadającej prawu do korzystania z ww. środka trwałego, gdyż towary te będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, o ile nie wystąpią ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
paź

Istota:

Obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej w związku ze sprzedażą ciągnika.

Fragment:

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przed podatnika. Zgodnie z poz. 34 tego załącznika, zwalnia z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 2) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę; liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20 3) . Przy czym 2) oznacza, że zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług przed dniem 1 stycznia 2011 r., (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy dokonywana przez Spółkę dostawa ruchomości nabytych ze stawką 0% podatku VAT podlega zwolnieniu od tego podatku?

Fragment:

Nabywając maszyny rolnicze, o których mowa, Spółka nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego. Należy zaznaczyć, iż prawo takie nie mogło wówczas zaistnieć z uwagi na niewystąpienie podatku należnego (a zatem i naliczonego). W świetle brzmienia przepisów warunek braku prawa do odliczenia należy więc uznać za spełniony. Ponadto należy zaznaczyć, że warunek ten dotyczy wszelkich sytuacji, w których podatnik nie mógł dokonać odliczenia (niezależnie z jakich względów). Powyższe potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z 14 grudnia 2007 r. (sygn. I FSK 40/07) NSA stanął na stanowisku, iż brak prawa do odliczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 dotyczy również sytuacji, gdy podatek naliczony w ogóle nie powstał. W sprawie będącej przedmiotem tego rozstrzygnięcia spór dotyczył takiej samej kwestii, co niniejsze zapytanie, a mianowicie możliwości zastosowania zwolnienia z VAT w odniesieniu do dostawy maszyny rolniczej, która została uprzednio zakupiona ze stawką 0% podatku VAT. NSA w wyroku wskazał m.in.: „Ustawodawca zwolnienie od podatku dostawy towarów używanych określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. ograniczył do sytuacji, gdy w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2011
1
cze

Istota:

Zbycie maszyny rolniczej jako towaru używanego zakupionego ze stawką VAT 0%.

Fragment:

Ograniczenie takie odnosi się jednak tylko do budynków i budowli, nie ma zatem zastosowania do rzeczy ruchomych takich jak maszyny rolnicze. Zgodnie ze stanem faktycznym zawartym we wniosku, Zainteresowany nabył w roku 2003 maszynę rolniczą, tj. kombajn zbożowy, korzystając ze stawki podatku VAT 0%. Zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług jest od dnia 1 marca 2007 r. Zatem przy nabyciu przedmiotowego kombajnu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku ze względu na fakt, iż nie był podatnikiem VAT. Odliczenia takiego Zainteresowany nie mógł dokonać również ze względu na samą stawkę podatku, tj. 0%. Aktualnie Wnioskodawca zamierza zbyć maszynę stosując analogiczną stawkę podatkową. Uwzględniając treść powołanych przepisów prawnych oraz zdarzenie przyszłe opisane we wniosku, stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo zbycia maszyny rolniczej z zastosowaniem zwolnienia od podatku VAT, przy spełnieniu jednakże obligatoryjnych przesłanek. Przesłanki te powołano w art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 43 ust. 2 ustawy o VAT. Przepisy wymagają, by Wnioskodawcy w związku z nabyciem maszyny nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz by użytkował rzecz w okresie dłuższym niż 6 miesięcy.

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku VAT przy zbyciu maszyn rolniczych jako towaru używanego zakupionego ze stawką VAT 0%.

Fragment:

Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy maszyn rolniczych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy maszyn rolniczych. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży maszyn rolniczych, używanych w okresie dłuższym niż sześciomiesięczny. Przedmiotowe maszyny nabyte zostały z zerową stawką podatku od towarów i usług. Zainteresowany jest podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dokonując sprzedaży maszyn rolniczych... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż maszyn rolniczych korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ponieważ wypełniają one przesłanki określone w art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, tj.: okres ich używania przekracza 6 miesięcy, w stosunku do tych towarów (maszyn) nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ostatni z ww. warunków został spełniony gdyż – w opinii Wnioskodawcy – maszyny zostały nabyte z zerową stawką podatku VAT.

2011
1
cze

Istota:

Zbycie maszyny rolniczej jako towaru używanego zakupionego ze stawką VAT 0% - przysługuje zwolnienie z VAT

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Natomiast art. 43 ust. 2 cytowanej ustawy stanowi, że przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się: budynki i budowle lub ich części – jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat; pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. Z opisanego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza on dokonać sprzedaży kombajnu po kilku latach używania, a więc po okresie dłuższym niż pół roku, co oznacza, że był on towarem używanym w rozumieniu ustawy o VAT. Przedmiotowa maszyna nabyta została przy zastosowaniu zerowej stawki podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługiwało zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ aby takie odliczenie było możliwe musi istnieć kwota podatku naliczonego. W przypadku stawki VAT 0% kwota taka nie istnieje. Uwzględniając treść przywołanych przepisów prawnych oraz dokonując oceny przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy uznać, że Wnioskodawca wypełnia ustawowe przesłanki, powołane w art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 43 ust. 2 pkt 2, do zastosowania zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży przedmiotowej maszyny.

2011
1
cze

Istota:

Prawo do zwolnienia od podatku VAT dla dostawy towarów używanych.

Fragment:

Natomiast przepis art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy stanowi, że przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się: pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. Z powyższych regulacji prawnych wynika, iż zakup towarów opodatkowanych według stawki 0% nie wyklucza zwolnienia dostawy takich towarów jako towarów używanych, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Aby zaistniało prawo do odliczenia, do którego odwołuje się powołany przepis, musi bowiem istnieć kwota podatku naliczonego, o którą następuje obniżenie kwoty podatku należnego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż zakupił Pan ciągnik oraz przyczepę, które w dniu nabycia opodatkowane były stawką podatku 0%. Nie przysługiwało zatem prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego, gdyż podatek ten równy był zero. Okres użytkowania przez Pana tych towarów był dłuższy niż pół roku – spełniony jest tym samym warunek zawarty w przepisie art. 43 ust. 2 ustawy, aby zakwalifikować je jako towary używane. Z uwagi na powyższe przy dostawie ciągnika i przyczepy mógł Pan zastosować zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2011
1
maj

Istota:

Stawka podatku na odpłatne użytkowanie maszyn rolniczych przez członków Kółka Rolniczego, na cele związane z uprawami rolnymi

Fragment:

Od 2001r. jest podatnikiem podatku VAT, dochód z dzierżawy nieruchomości przeznaczony jest na działalność statutową oraz na niezbędne remonty.Maszyny rolnicze – kombajn ziemniaczany, czyszczalnia zboża, siewnik kukurydzy, młyn do kukurydzy i owijarka bel – są użytkowane po kilka godzin w sezonie przez rolników – członków Kółka Rolniczego. Dochód za użytkowanie maszyn rolniczych stanowi około 2%.Do 2004r. działalność usługowa związana z uprawami rolnymi – ex 01.4 – była zwolniona z podatku VAT. Od 2004r. Wnioskodawca odprowadza 3% podatku VAT. Jednak według ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi te mieszczą się w 2 grupowaniach: 01.41.11-00.00 – usługi związane z uprawami rolnymi z obsługą i wtedy stawka podatku VAT wynosi 3%. 71.31.10-00.00 – usługi dzierżawy lub wynajmu maszyn rolniczych i urządzeń rolniczych bez obsługi - stawka podatku wynosi 22%.Rolnicy są przeszkoleni w użytkowaniu i obsłudze maszyn rolniczych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jaką stawką podatku VAT powinno być opodatkowane użytkowanie maszyn rolniczych przez członków Kółka Rolniczego, na cele związane z uprawami rolnymi... Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowe użytkowanie maszyn rolniczych przez rolników – członków Kółka Rolniczego uznać należy za usługi związane z uprawami rolnymi – PKWiU ex 01.41 – opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%.

2011
1
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem części do naprawy kombajnu oraz paliwa.

Fragment:

W myśl art. 88 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3. Stosownie natomiast do art. 86 ust. 3 cyt. wyżej ustawy, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonego w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł. Ograniczenia tego nie stosuje się jednak do pojazdów samochodowych spełniających określone warunki wymienione w przepisach art. 86 ust. 4 ww. ustawy o VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęć: samochodu osobowego, pojazdu samochodowego, czy masy całkowitej. Jednakże w art. 86 ust. 4 cyt. ustawy o VAT, ustawodawca określając pojazdy specjalne odsyła do przepisów prawa o ruchu drogowym. Oznacza to, iż dla potrzeb prawa podatkowego nie mogą być formułowane odrębne definicje, jeśli uprzednio zostały zdefiniowane w innych ustawach właściwych dla tego rodzaju zagadnień.