Maszyny | Interpretacje podatkowe

Maszyny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to maszyny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie usługi najmu maszyn, brak obowiązku rozpoznania WNT
Fragment:
Wnioskodawca posiada w swoim magazynie na terytorium Finlandii maszyny służące do malowania metalu, na które składają się dźwig szynowy, komora do piaskowania, komora do malowania oraz przemysłowe urządzenie grzewcze wraz z elementami (dalej jako: Maszyny). Przedmiotowe Maszyny są własnością Wnioskodawcy, nie są obciążone żadnymi prawami, a Wnioskodawca nie zamierza przenieść na żaden podmiot, pod żadnym tytułem prawnym prawa własności Maszyn. Maszyny stanowią środki trwałe Wnioskodawcy i podlegają amortyzacji przez Wnioskodawcę zgodnie z przepisami prawa fińskiego. Wnioskodawca zamierza przemieścić Maszyny na terytorium Polski w celu wynajęcia ich do używania zgodnie z ich przeznaczeniem polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: Najemca). Najemca prowadzi działalność gospodarczą, w której wykorzystywać będzie Maszyny. Najemca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i VAT-UE w Polsce, posiadającym siedzibę działalności gospodarczej w Polsce. Wnioskodawca zamierza zawrzeć z Najemcą umowę najmu Maszyn na mocy której Wnioskodawca zobowiązuje się dostarczyć Maszyny do fabryki Najemcy i oddać je w najem (dalej jako: Umowa). Najemca zobowiązuje się do zapłaty comiesięcznego czynszu. Intencją stron jest zwrot Maszyn Wnioskodawcy po rozwiązaniu, lub wygaśnięciu Umowy. W związku z zawarciem Umowy własność Maszyn nie zostanie przeniesiona na Najemcę, ani żaden inny podmiot w trakcie obowiązywania, ani po rozwiązaniu Umowy.
2015
3
gru

Istota:
Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia maszyn, urządzeń i zapasów zapasów magazynowych łącznie ze sprzedażą działki rolnej.
Fragment:
Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 14 marca 2015 r. zbył gospodarstwo rolne wraz z maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi wyłącznie w działalności rolniczej. Wszystkie maszyny i urządzenia zostały sprzedane po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło ich nabycie. Na tle zanalizowanych przepisów, w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę rzeczy (maszyn, urządzeń, środków transportu – wykorzystywanych przez niego w gospodarstwie rolnym) dokonane po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, nie stanowi źródła przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, sprzedaż przez Wnioskodawcę w 2015 roku maszyn, urządzeń i zapasów magazynowych łącznie ze sprzedażą działki rolnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
1
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia maszyn rolniczych, wydatków związanych z eksploatacją maszyn rolniczych dotyczących nabycia części (lemieszyków i innych części ścieralnych) oraz pozostałych wydatków związanych z eksploatacją maszyn rolniczych (paliwa, olejów i smarów).
Fragment:
Czy Wnioskodawca i przyszły współwłaściciel maszyn (zapisani wspólnie na fakturach VAT) mogą się ubiegać o zwrot podatku VAT od zakupionych maszyn i urządzeń, a w przyszłości liczyć na zwrot podatku VAT od faktur wynikających z eksploatacji tychże maszyn... Zdaniem Wnioskodawcy, możliwy jest zwrot podatku VAT od współwłasności maszyn, oczywiście na podstawie dokonanych przelewów zapłat a także dołączonej umowy o wspólnym użytkowaniu maszyn. A co do zwrotu podatku VAT od zakupu części do tychże maszyn, to faktury mogą być wystawione indywidualnie w zależności od tego gdzie aktualnie maszyna pracuje (w którym gospodarstwie). Stanowisko Wnioskodawcy jest podparte interpretacją indywidualną z dnia 29 kwietnia 2013 r. wydaną dla brata Zainteresowanego, z którym Wnioskodawca zamierza nabyć ww. maszyny i podpisać umowę w ARiMR. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za: prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia maszyn rolniczych, nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją maszyn rolniczych dotyczących nabycia części (lemieszyków i innych części ścieralnych), nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT od pozostałych wydatków związanych z eksploatacją maszyn rolniczych (paliwa, olejów i smarów).
2015
16
lip

Istota:
Czy dokonywane przez Spółkę odpisy amortyzacyjne od środka trwałego (maszyny produkcyjnej), który zostanie udostępniony imieniu podmiotowi (niemieckiemu producentowi półproduktów) w celu wykorzystania go do produkcji półproduktów niezbędnych do świadczenia przez Spółkę usług produkcji, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
Fragment:
W związku z tym Spółka obciąży Zleceniodawcę wynagrodzeniem za świadczenie usług produkcyjnych, które będzie uwzględniało wartość odpisów amortyzacyjnych maszyny produkcyjnej udostępnionej niemieckiemu kontrahentowi w ramach łącznego wynagrodzenia za usługę produkcji (wynagrodzenie będzie wyższe o wartość odpisów amortyzacyjnych maszyny w porównaniu do wynagrodzenia, które byłoby należne, gdyby maszyna nie została przez Spółkę udostępniona niemieckiemu kontrahentowi). Pomiędzy Spółką a niemieckim kontrahentem nie dojdzie zatem do powstania wspólnych rozliczeń, jednakże u każdej ze stron, powstaną dodatkowe zobowiązania wobec innych podmiotów z grupy, a w związku z udostępnieniem maszyny Spółka otrzyma wyższe wynagrodzenie za usługi produkcyjne od Zleceniodawcy. W związku z udostępnieniem maszyny niemieckiemu kontrahentowi Spółka nie naliczy niemieckiemu kontrahentowi odrębnego wynagrodzenia za udostępnienie maszyny np. z tytułu czynszu najmu. Spółka otrzyma natomiast wynagrodzenie z tego tytułu od Zleceniodawcy, jako część wynagrodzenia za usługę produkcji. Biorąc pod uwagę, że to na Zleceniodawcy będzie ciążyć obowiązek wynagrodzenia Spółki za udostępnienie maszyny niemieckiemu kontrahentowi, Spółka podkreśla, że od niemieckiego kontrahenta nie będzie uzyskiwać dodatkowego wynagrodzenia za udostępnienie maszyny. Zgodnie z ustaleniami stron, koszty utrzymania udostępnionej maszyny zostaną wkalkulowane bezpośrednio w cenę półproduktów nabywanych przez Zleceniodawcę (za pośrednictwem podmiotu z grupy, który jest odpowiedzialny za zaopatrywanie grupy w surowce i materiały niezbędne w procesie produkcji).
2015
10
lip

Istota:
Czy na gruncie Ustawy PDOP odpisy amortyzacyjne od Maszyn, za okres wykorzystywania ich przez kooperantów w celu produkcji komponentów na rzecz Spółki, będą mogły być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Maszyny te są środkami trwałymi (wartość początkowa przekraczająca 3500 pln oraz przewidywany okres używania ponad rok, zwane dalej „ Maszynami ”). Maszyny udostępnione będą kooperantom w taki sposób, że zostaną do nich przewiezione. Umowa pomiędzy Spółką i kooperantami przewidywać będzie, że udostępnione Maszyny stanowią nadal własność Spółki, oddane są wyłącznie do czasowego wykorzystania, będą wykorzystywane przez kooperantów wyłącznie w celu wykonywania uzgodnionych komponentów na rzecz Spółki i zostaną zwrócone do Spółki po ustaniu umowy. Z tytułu korzystania z Maszyn kooperanci nie będą uiszczać Spółce żadnego wynagrodzenia. Cena komponentów wytworzonych przy wykorzystaniu Maszyn nie będzie więc zawierała kosztów korzystania z Maszyn przez kooperantów, gdyż takich kosztów nie będą oni ponosić. Cena komponentów będzie więc niższa od ceny komponentów, gdyby produkowane były one przez kooperantów przy wykorzystaniu maszyn będących ich własnością. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy na gruncie Ustawy PDOP odpisy amortyzacyjne od Maszyn, za okres wykorzystywania ich przez kooperantów w celu produkcji komponentów na rzecz Spółki, będą mogły być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów...
2015
4
cze

Istota:
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku rozpoznania przychodu z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia.
Fragment:
Sprzedaż realizowana na podstawie Umowy odbywa się przy pomocy maszyny do dystrybucji produktów typu Vending (dalej: „ maszyna vendingowa ”). Zgodnie z Umową do podstawowych obowiązków Spółki należy w szczególności: (i) zainstalowanie maszyny vendingowej w miejscu wskazanym przez kontrahenta, (ii) dowóz i uzupełnianie produktów w maszynie vendingowej, (iii) utrzymanie maszyny vendingowej w dobrym stanie technicznym i sanitarnym. Do obowiązków kontrahenta należy natomiast w szczególności: (i) zapewnienie dostępu do gniazda z energią elektryczną, (ii) pokrywanie kosztów zasilania maszyny vendingowej w energię elektryczną oraz (iii) zapewnienie ochrony zainstalowanej maszyny vendingowej w granicach w jakich kontrahent chroni mienie własne oraz powierzone. Przez cały okres trwania Umowy, Spółka pozostaje prawnym właścicielem maszyny vendingowej, a kontrahent nie nabywa żadnych praw, ani do maszyny, ant do produktów, które są za jej pomocą dystrybuowane. Spółka posiada również niczym nieograniczoną swobodę w ustalaniu cen po jakich będą sprzedawane produkty Spółki za pomocą maszyn vendingowych. Co do zasady, Umowy podpisywane przez Spółkę z kontrahentami, można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą Umowy, których zapisy przewidują konieczność uiszczenia przez Spółkę na rzecz kontrahenta wynagrodzenia z tytułu najmu przestrzeni zajmowanej przez maszynę vendingową.
2015
20
mar

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących dostawę ruchomości-maszyn
Fragment:
Żona Wnioskodawcy przed przekształceniem zamierza zbyć-przekazać do używania do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy część posiadanych przez nią ruchomości-maszyn produkcyjnych - stanowiących środki trwałe przedsiębiorstwa żony. Żona przy nabyciu wszystkich maszyn, które zamierza przekazać odliczała podatek VAT. Na okoliczność przekazania ruchomości-maszyn zostanie między małżonkami podpisany odrębny dokument o przekazaniu i zostaną wystawione faktury VAT, a podatkowo i księgowo zostaną one wycofane z ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej żony i wprowadzone do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Oba przedsiębiorstwa są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT. Składniki majątku małżonków, pomimo że niektóre z nich zostały nabyte tylko przez jedno z małżonków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należą do majątku wspólnego małżonków, w związku z czym mogą być wykorzystywane przez każdego z małżonków zgodnie z zasadami określonymi w art. 34 (1) KRiO. Zakupione maszyny będą używane w firmie Wnioskodawcy i będą służyć czynnościom opodatkowanym VAT np. będą wynajmowane innym podmiotom gospodarczym. Przekazanie środków trwałych z przedsiębiorstwa żony do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nastąpi za wynagrodzeniem.
2014
26
cze

Istota:
Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia ani odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości budynkowych oraz zespołu maszyn i urządzeń służących do produkcji osi napędowych. Majątek rzeczowy został nabyty przez Wnioskodawcę na podstawie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa od podmiotu trzeciego. W skład tego majątku zalicza się m.in. ponad 100 maszyn i urządzeń wytworzonych lub nabytych w latach 1955-2007. Wnioskodawca zamierza dokonać dostaw wyżej wymienionych maszyn. Wszystkie maszyny są rzeczami ruchomymi. Maszyny były użytkowane przez Wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ich nabycia. Przy nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym maszyn i urządzeń, nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy przy nabyciu maszyn, Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz przedmiotowe maszyny były użytkowane przez Wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ich nabycia. Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że dostawa ww. maszyn korzystać będzie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2013
27
paź

Istota:
Zasady opodatkowania i dokumentowania usług polegających na wynajmie maszyn rolniczych.
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje maszyny rolnicze: ciągnik rolniczy z przyczepą, prasy do słomy i inne maszyny, które następnie są podnajmowane innym podmiotom gospodarczym w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Maszyny, które Wnioskodawca wynajmuje nie są wykorzystywane w gospodarstwie rolnym do produkcji rolnej ani przez Wnioskodawcę, ani przez nabywców usług najmu tych maszyn. Świadczone przez Pana usługi są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 77.31.10.0. Obecnie gospodarstwo rolne Wnioskodawcy pozostaje wydzierżawione w całości, w związku z czym nie dokonuje on dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i nie świadczy usług rolniczych w ramach posiadanego gospodarstwa rolnego. W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w opisanych okolicznościach winien dokumentować usługi najmu maszyn rolniczych fakturami VAT, czy też fakturami VAT RR, uznając go - w świetle ustawy o podatku od towarów i usług - jako posiadającego status rolnika ryczałtowego. Odnosząc powołane regulacje do przedstawionej we wniosku sytuacji należy stwierdzić, iż usługi polegające na wynajmowaniu maszyn rolniczych, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 77.31.10.0, stanowią – wbrew stanowisku Wnioskodawcy – usługi rolnicze w rozumieniu art. 2 pkt 21 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż na wprost są wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy.
2013
24
paź

Istota:
W związku z otrzymaniem zwrotu kosztów z tytułu naprawy maszyny oraz z tytułu opóźnień z nią związanych w oparciu o zawarte z kontrahentem włoskim porozumienie, Wnioskodawca nie dokonuje odpłatnego świadczenia usług, w rozumieniu przepisów ustawy. Nie występuje w tym przypadku wzajemność świadczenia, bowiem płatności tych nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
Fragment:
W sierpniu 2012 roku zakupił nową maszynę – piłę do cięcia płyt kamiennych od kontrahenta z Włoch w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia. Maszyna została postawiona na dwóch murkach jednakowej wysokości. Przy uruchomieniu maszyny Wnioskodawca zetknął się z problemem jej właściwej pracy. Wspólnie z kontrahentem włoskim próbował go zdiagnozować. Jednomyślnie stwierdzili usterkę maszyny z tytułu wad ukrytych. Niezbędnymi okazały się: wymiana uszczelek i łożysk, przefrezowanie prowadnic na moście, wymiana prowadnic i łożysk jezdnych, modyfikacja stołu, wymiana wiązki przewodów od szafy elektrycznej do urządzenia wraz z prowadnicami, wymiana bariery ochronnej. Wspólnie ustalono i zaakceptowano wartość kosztów całkowitej naprawy maszyny oraz dodatkowo kwotę za opóźnienia w pracy maszyny spowodowanej awarią przez okres 30 dni. Obopólnie zawarto porozumienie, że naprawy maszyny nie będzie wykonywał Sprzedawca w ramach gwarancji, ale Wnioskodawca – Kupujący we własnym zakresie oczywiście za uzgodnioną wcześniej kwotę, a następnie wystawi fakturę na rzecz kontrahenta włoskiego obejmującą koszty naprawy i związanych z nią opóźnień. Ponadto w piśmie z dnia 15 kwietnia 2013 r.
2013
23
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Maszyny
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.