Maszyny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to maszyny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
21
paź

Istota:

Miejsce świadczenia i opodatkowania usług dotyczących maszyn papierniczych zlokalizowanych w zakładach w Hiszpanii oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na nabycie usług od polskich podwykonawców.

Fragment:

Przy prawidłowym prowadzeniu takich czynności nie dochodzi do uszkodzenia czy zniszczenia elementów maszyny, jak i elementów konstrukcji nośnej budynku. W momencie demontażu elementy maszyny odkręca się od ram i płyt stalowych, a same płyty stalowe pozostawia się w danej lokalizacji lub jeśli nie pasują do nowych urządzeń - usuwa się je i instaluje nowe płyty dostosowane do nowych urządzeń. Następnie cała konstrukcja maszyny mocowana jest śrubami do innych ram i płyt stalowych w nowej lokalizacji. Płyty stalowe posadowione na podłożu hali nie stanowią części maszyny (są one jedynie wykorzystywane do prawidłowego ustawienia i precyzyjnego wypoziomowania maszyn papierniczych w halach fabrycznych - nie da się tego technicznie wykonać bezpośrednio na stropie hali ze względu na wymaganą dokładność posadowienia maszyny. Stropu żelbetowego nie można zabetonować z dokładnością do kilku mikronów, co jest wymagane do odpowiedniego mocowania maszyn, na długości maszyny, która wynosi od kilku do kilkudziesięciu metrów. Maszyna w czasie normalnej pracy porusza się z prędkością od 600 do 1.200 obrotów/minutę (dlatego mocuje się ramy maszyny na opisanych płytach stalowych). Płyty te nie stanowią zarazem elementu konstrukcyjnego budynku (nie stanowią części fundamentu budynku).

2017
11
sie

Istota:

Miejsce świadczenia i opodatkowania usługi polegającej na remoncie maszyny papierniczej.

Fragment:

Remontowana maszyna papiernicza znajdowała się i znajduje na Litwie; tam też fizycznie wykonywano prace remontowe. Maszyna papiernicza posadowiona jest w budynku papierni (hali fabrycznej). Konstrukcja (rama) maszyny zamocowana była i pozostaje trwale do płyt fundamentowych. Do ram zamocowane są elementy ruchome, takie jak: wałki, napinacze, taśmy, regulatory, cylindry, nawijaki, itd. W ramach usługi remontowej Wnioskodawca wymieniał wałki, napinacze, regulatory w części suszącej maszyny papierniczej. Należy dodać, że choć aktualnie, jak i w czasie wykonywania usług remontowych, maszyna jest trwale (stabilnie) przymocowana do fundamentu, jest oczywiście potencjalnie możliwa dyslokacja tej i jej podobnych maszyn papierniczych, to jest jej demontaż, załadunek i przewóz do innej lokalizacji, a następnie ponowny montaż i instalacja w innymi budynku (hali) papierni. Elementy maszyn nie są posadowione bezpośrednio na fundamencie, lecz na płytach stalowych, które z kolei zakotwione są w fundamencie szpilkami wklejonymi w fundament i przylegają do tzw. podlewki (podkładu) stabilizującej. Do tych płyt są przykręcane elementy maszyny. W momencie demontażu elementy maszyn odkręca się od płyt, natomiast same płyty (które nie stanowią po dłuższej eksploatacji istotnej wartości i nie ma sensu ich przenosić) pozostawia się, a na nowym miejscu montażu osadza się nowe płyty.

2017
26
cze

Istota:

W zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz opodatkowania wypłaconych zaliczek.

Fragment:

Z wniosku wynika, że Spółka zleciła specjalistyczne prace związane z uruchomieniem instalacji przeciwdziałającej powstaniu wybuchu w ww. maszynie innej firmie niemieckiej, która wykonywała odpowiednie prace w okresie 4 dni w czerwcu 2016 roku. Fizycznie prace montażowe rozpoczęły się w dniu 18 kwietnia 2016 roku i zakończyły się w czerwcu 2016 r. Jednakże do chwili obecnej dostawa zamontowanej maszyny zgodnie z Umową nie została dokonana ze względu na brak zakończenia testów jakościowych maszyny pozwalających na jej wykorzystanie. Do chwili pozytywnego zakończenia testów jakościowych Strona pozostanie właścicielem maszyny i Zainteresowany nie ma możliwości korzystania z niej i faktycznie nie korzysta z niej zgodnie z jej przeznaczeniem. Trzeba zauważyć, że realizacja Umowy, która ma charakter dostawy towaru z montażem, różni się od klasycznego wydania towaru, gdyż wiąże się ona, obok fizycznego przekazania poszczególnych elementów specjalistycznej maszyny, z wykonaniem prac montażowych oraz próbnym uruchomieniem. Zatem o wykonaniu dostawy ww. maszyny decyduje faktyczne jej wykonanie, tj. zakończenie montażu i próbne uruchomienie maszyny. Na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

2015
3
gru

Istota:

Opodatkowanie usługi najmu maszyn, brak obowiązku rozpoznania WNT

Fragment:

Wnioskodawca posiada w swoim magazynie na terytorium Finlandii maszyny służące do malowania metalu, na które składają się dźwig szynowy, komora do piaskowania, komora do malowania oraz przemysłowe urządzenie grzewcze wraz z elementami (dalej jako: Maszyny). Przedmiotowe Maszyny są własnością Wnioskodawcy, nie są obciążone żadnymi prawami, a Wnioskodawca nie zamierza przenieść na żaden podmiot, pod żadnym tytułem prawnym prawa własności Maszyn. Maszyny stanowią środki trwałe Wnioskodawcy i podlegają amortyzacji przez Wnioskodawcę zgodnie z przepisami prawa fińskiego. Wnioskodawca zamierza przemieścić Maszyny na terytorium Polski w celu wynajęcia ich do używania zgodnie z ich przeznaczeniem polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: Najemca). Najemca prowadzi działalność gospodarczą, w której wykorzystywać będzie Maszyny. Najemca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i VAT-UE w Polsce, posiadającym siedzibę działalności gospodarczej w Polsce. Wnioskodawca zamierza zawrzeć z Najemcą umowę najmu Maszyn na mocy której Wnioskodawca zobowiązuje się dostarczyć Maszyny do fabryki Najemcy i oddać je w najem (dalej jako: Umowa). Najemca zobowiązuje się do zapłaty comiesięcznego czynszu. Intencją stron jest zwrot Maszyn Wnioskodawcy po rozwiązaniu, lub wygaśnięciu Umowy. W związku z zawarciem Umowy własność Maszyn nie zostanie przeniesiona na Najemcę, ani żaden inny podmiot w trakcie obowiązywania, ani po rozwiązaniu Umowy.

2015
1
lis

Istota:

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia maszyn, urządzeń i zapasów zapasów magazynowych łącznie ze sprzedażą działki rolnej.

Fragment:

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 14 marca 2015 r. zbył gospodarstwo rolne wraz z maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi wyłącznie w działalności rolniczej. Wszystkie maszyny i urządzenia zostały sprzedane po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło ich nabycie. Na tle zanalizowanych przepisów, w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę rzeczy (maszyn, urządzeń, środków transportu – wykorzystywanych przez niego w gospodarstwie rolnym) dokonane po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, nie stanowi źródła przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, sprzedaż przez Wnioskodawcę w 2015 roku maszyn, urządzeń i zapasów magazynowych łącznie ze sprzedażą działki rolnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2015
16
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia maszyn rolniczych, wydatków związanych z eksploatacją maszyn rolniczych dotyczących nabycia części (lemieszyków i innych części ścieralnych) oraz pozostałych wydatków związanych z eksploatacją maszyn rolniczych (paliwa, olejów i smarów).

Fragment:

Czy Wnioskodawca i przyszły współwłaściciel maszyn (zapisani wspólnie na fakturach VAT) mogą się ubiegać o zwrot podatku VAT od zakupionych maszyn i urządzeń, a w przyszłości liczyć na zwrot podatku VAT od faktur wynikających z eksploatacji tychże maszyn... Zdaniem Wnioskodawcy, możliwy jest zwrot podatku VAT od współwłasności maszyn, oczywiście na podstawie dokonanych przelewów zapłat a także dołączonej umowy o wspólnym użytkowaniu maszyn. A co do zwrotu podatku VAT od zakupu części do tychże maszyn, to faktury mogą być wystawione indywidualnie w zależności od tego gdzie aktualnie maszyna pracuje (w którym gospodarstwie). Stanowisko Wnioskodawcy jest podparte interpretacją indywidualną z dnia 29 kwietnia 2013 r. wydaną dla brata Zainteresowanego, z którym Wnioskodawca zamierza nabyć ww. maszyny i podpisać umowę w ARiMR. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za: prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia maszyn rolniczych, nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją maszyn rolniczych dotyczących nabycia części (lemieszyków i innych części ścieralnych), nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT od pozostałych wydatków związanych z eksploatacją maszyn rolniczych (paliwa, olejów i smarów).

2015
10
lip

Istota:

Czy dokonywane przez Spółkę odpisy amortyzacyjne od środka trwałego (maszyny produkcyjnej), który zostanie udostępniony imieniu podmiotowi (niemieckiemu producentowi półproduktów) w celu wykorzystania go do produkcji półproduktów niezbędnych do świadczenia przez Spółkę usług produkcji, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

W związku z tym Spółka obciąży Zleceniodawcę wynagrodzeniem za świadczenie usług produkcyjnych, które będzie uwzględniało wartość odpisów amortyzacyjnych maszyny produkcyjnej udostępnionej niemieckiemu kontrahentowi w ramach łącznego wynagrodzenia za usługę produkcji (wynagrodzenie będzie wyższe o wartość odpisów amortyzacyjnych maszyny w porównaniu do wynagrodzenia, które byłoby należne, gdyby maszyna nie została przez Spółkę udostępniona niemieckiemu kontrahentowi). Pomiędzy Spółką a niemieckim kontrahentem nie dojdzie zatem do powstania wspólnych rozliczeń, jednakże u każdej ze stron, powstaną dodatkowe zobowiązania wobec innych podmiotów z grupy, a w związku z udostępnieniem maszyny Spółka otrzyma wyższe wynagrodzenie za usługi produkcyjne od Zleceniodawcy. W związku z udostępnieniem maszyny niemieckiemu kontrahentowi Spółka nie naliczy niemieckiemu kontrahentowi odrębnego wynagrodzenia za udostępnienie maszyny np. z tytułu czynszu najmu. Spółka otrzyma natomiast wynagrodzenie z tego tytułu od Zleceniodawcy, jako część wynagrodzenia za usługę produkcji. Biorąc pod uwagę, że to na Zleceniodawcy będzie ciążyć obowiązek wynagrodzenia Spółki za udostępnienie maszyny niemieckiemu kontrahentowi, Spółka podkreśla, że od niemieckiego kontrahenta nie będzie uzyskiwać dodatkowego wynagrodzenia za udostępnienie maszyny. Zgodnie z ustaleniami stron, koszty utrzymania udostępnionej maszyny zostaną wkalkulowane bezpośrednio w cenę półproduktów nabywanych przez Zleceniodawcę (za pośrednictwem podmiotu z grupy, który jest odpowiedzialny za zaopatrywanie grupy w surowce i materiały niezbędne w procesie produkcji).

2015
4
cze

Istota:

Czy na gruncie Ustawy PDOP odpisy amortyzacyjne od Maszyn, za okres wykorzystywania ich przez kooperantów w celu produkcji komponentów na rzecz Spółki, będą mogły być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Maszyny te są środkami trwałymi (wartość początkowa przekraczająca 3500 pln oraz przewidywany okres używania ponad rok, zwane dalej „ Maszynami ”). Maszyny udostępnione będą kooperantom w taki sposób, że zostaną do nich przewiezione. Umowa pomiędzy Spółką i kooperantami przewidywać będzie, że udostępnione Maszyny stanowią nadal własność Spółki, oddane są wyłącznie do czasowego wykorzystania, będą wykorzystywane przez kooperantów wyłącznie w celu wykonywania uzgodnionych komponentów na rzecz Spółki i zostaną zwrócone do Spółki po ustaniu umowy. Z tytułu korzystania z Maszyn kooperanci nie będą uiszczać Spółce żadnego wynagrodzenia. Cena komponentów wytworzonych przy wykorzystaniu Maszyn nie będzie więc zawierała kosztów korzystania z Maszyn przez kooperantów, gdyż takich kosztów nie będą oni ponosić. Cena komponentów będzie więc niższa od ceny komponentów, gdyby produkowane były one przez kooperantów przy wykorzystaniu maszyn będących ich własnością. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy na gruncie Ustawy PDOP odpisy amortyzacyjne od Maszyn, za okres wykorzystywania ich przez kooperantów w celu produkcji komponentów na rzecz Spółki, będą mogły być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów...

2015
20
mar

Istota:

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku rozpoznania przychodu z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia.

Fragment:

Sprzedaż realizowana na podstawie Umowy odbywa się przy pomocy maszyny do dystrybucji produktów typu Vending (dalej: „ maszyna vendingowa ”). Zgodnie z Umową do podstawowych obowiązków Spółki należy w szczególności: (i) zainstalowanie maszyny vendingowej w miejscu wskazanym przez kontrahenta, (ii) dowóz i uzupełnianie produktów w maszynie vendingowej, (iii) utrzymanie maszyny vendingowej w dobrym stanie technicznym i sanitarnym. Do obowiązków kontrahenta należy natomiast w szczególności: (i) zapewnienie dostępu do gniazda z energią elektryczną, (ii) pokrywanie kosztów zasilania maszyny vendingowej w energię elektryczną oraz (iii) zapewnienie ochrony zainstalowanej maszyny vendingowej w granicach w jakich kontrahent chroni mienie własne oraz powierzone. Przez cały okres trwania Umowy, Spółka pozostaje prawnym właścicielem maszyny vendingowej, a kontrahent nie nabywa żadnych praw, ani do maszyny, ant do produktów, które są za jej pomocą dystrybuowane. Spółka posiada również niczym nieograniczoną swobodę w ustalaniu cen po jakich będą sprzedawane produkty Spółki za pomocą maszyn vendingowych. Co do zasady, Umowy podpisywane przez Spółkę z kontrahentami, można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą Umowy, których zapisy przewidują konieczność uiszczenia przez Spółkę na rzecz kontrahenta wynagrodzenia z tytułu najmu przestrzeni zajmowanej przez maszynę vendingową.

2014
26
cze

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących dostawę ruchomości-maszyn

Fragment:

Żona Wnioskodawcy przed przekształceniem zamierza zbyć-przekazać do używania do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy część posiadanych przez nią ruchomości-maszyn produkcyjnych - stanowiących środki trwałe przedsiębiorstwa żony. Żona przy nabyciu wszystkich maszyn, które zamierza przekazać odliczała podatek VAT. Na okoliczność przekazania ruchomości-maszyn zostanie między małżonkami podpisany odrębny dokument o przekazaniu i zostaną wystawione faktury VAT, a podatkowo i księgowo zostaną one wycofane z ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej żony i wprowadzone do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Oba przedsiębiorstwa są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT. Składniki majątku małżonków, pomimo że niektóre z nich zostały nabyte tylko przez jedno z małżonków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należą do majątku wspólnego małżonków, w związku z czym mogą być wykorzystywane przez każdego z małżonków zgodnie z zasadami określonymi w art. 34 (1) KRiO. Zakupione maszyny będą używane w firmie Wnioskodawcy i będą służyć czynnościom opodatkowanym VAT np. będą wynajmowane innym podmiotom gospodarczym. Przekazanie środków trwałych z przedsiębiorstwa żony do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nastąpi za wynagrodzeniem.