PPII/443-13/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Syndyk zamierza w trybie przetargowym sprzedać w całości przedsiębiorstwo upadłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy w świetle art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług transakcja taka nie podlega przepisom ustawy o podatku VAT?

PPII/443-13/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. masa upadłościowa
  2. sprzedaż przedsiębiorstwa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)

Strona wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie V Wydział Gospodarczy została ogłoszona upadłość Spółki. Syndyk masy upadłości, działając na podstawie art. 316 i następnych ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535), po uzyskaniu zgody Sędziego Komisarza, zamierza w trybie przetargowym sprzedać w całości przedsiębiorstwo upadłej Spółki.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą:

  1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 1.5047 ha.
  2. Prawo własności położonych na ww. nieruchomości gruntowej budynku hali przemysłowej stanowiącej budynek główny i budynek pomocniczy.
  3. Prawa własności ruchomości, w tym zapasów magazynowych wraz z oprogramowaniem.
  4. Należności (wierzytelności) upadłej Spółki.
  5. Księgi i dokumentacja związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą zobowiązania upadłej Spółki albowiem z istoty Prawa upadłościowego i naprawczego wynika, iż długi nie wchodzą w jego skład. Wierzyciele upadłego zgłaszają swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w trybie art. 236 i następnych cyt. Prawa upadłościowego i naprawczego.

Mając powyższe na uwadze strona wnoszącą zapytanie twierdzi, że w świetle art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) transakcja ta nie podlega przepisom ww. ustawy o podatku VAT.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Art. 6 pkt 1 cyt. ustawy o VAT stanowi, iż przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

W opisanym we wniosku przypadku mamy do czynienia ze zbyciem przedsiębiorstwa. Warunkiem uznania transakcji za zbycie przedsiębiorstwa jest dokonanie sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości – wyłączenie ze zbycia części niezbędnych lub ważnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, wchodzących w jego skład, powodowałoby uznanie takich transakcji za zbycie poszczególnych elementów składowych przedsiębiorstwa a nie zbycie przedsiębiorstwa jako całości.

Przedsiębiorstwo w myśl art. 55 Kodeksu Cywilnego jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono m.in.:

  1. Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części,
  2. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jeżeli wnoszący zapytanie dokona transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa w całości będzie miał zastosowanie przepis art. 6 pkt 1 cyt. ustawy o VAT i transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zbycie przez Syndyka masy upadłości przedsiębiorstwa bez długów ciążących na upadłej spółce nie daje podstaw dla uznania tej czynności jako zbycia poszczególnych elementów przedsiębiorstwa. W sytuacji takiej do zobowiązań upadłego zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535).

W myśl przepisu art. 316 cyt. Prawa upadłościowego i naprawczego przedsiębiorstwo upadłego powinno być sprzedane jako całość, chyba że nie jest to możliwe. Art. 317 pkt 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze stanowi, iż nabywca przedsiębiorstwa upadłego nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

Z powyższych przepisów wynika, że długi spółki w przypadku sprzedaży jej przez Syndyka nie wchodzą w zakres sprzedaży przedsiębiorstwa. Zgłaszanie wierzytelności przez wierzycieli upadłego Sędziemu Komisarzowi odbywa się natomiast w trybie przepisów art. 236 i następnych Prawa upadłościowego i naprawczego.

Przy udzieleniu niniejszej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uwzględniono stan faktyczny przedstawiony przez podatnika we wniosku oraz przepisy prawa obowiązujące w dacie zaistnienia opisanego we wniosku zdarzenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sprzedaż przedsiębiorstwa
PP II 443/1231/12i/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.