Masa upadłościowa | Interpretacje podatkowe

Masa upadłościowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to masa upadłościowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie odpłatnego zbycia udziału 4/6 w mieszkaniu
Fragment:
W dniu 28 września 2017 r. (Rep A Nr ...) Syndyk sprzedał na rzecz masy upadłościowej należący do Wnioskodawczyni udział 5/6 w mieszkaniu, znajdującym się przy ul. ..., w którym mieszkała Wnioskodawczyni. Udział 4/6 w ww. mieszkaniu, Wnioskodawczyni nabyła aktem notarialnym z dnia 19 maja 2009 r., Rep A Nr ..., zaś udział 1/6 części mieszkania nabyła umową darowizny z dnia 23 lutego 2015 r., Rep A .... Od ww. darowizny, znak sprawy: ..., zastosowano zwolnienie od podatku. Pieniądze uzyskane z ww. sprzedaży udziału w mieszkaniu zostaną przeznaczone na rzecz masy upadłościowej. Pozostała 1/6 części mieszkania nienależąca do Wnioskodawczyni i niewchodząca na rzecz masy upadłościowej została sprzedana w dniu 28 września 2017 r. (Rep A Nr ...). W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że w dniu 19 maja 2009 r. nabyła aktem notarialnym w drodze umowy zamiany spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 15, położone przy ul. .... Prawo to Wnioskodawczyni nabyła łącznie z synem ... oraz córką .... Na skutek umowy zamiany Wnioskodawczyni stała się właścicielką udziału 4/6 prawa do lokalu, a Jej dzieci odpowiednio nabyły udziały w ww. prawie po 1/6. W dniu 23 lutego 2015 r. córka Wnioskodawczyni przeniosła na rzecz Wnioskodawczyni aktem notarialnym w drodze umowy darowizny swój udział 1/6 w ww. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.
2018
6
sty

Istota:
1. Czy syndyk masy upadłości będzie zobowiązany do wystawienia wspólnikowi spółki jawnej pisemnej informacji o przychodach i kosztach, a także o wysokości dochodu związanego ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które przysługują spółce jawnej i wchodzą do masy upadłości?2. Czy syndyk masy upadłości będzie zobowiązany podpisać wraz z wspólnikiem spółki jawnej zeznanie podatkowe PIT-38, w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które przysługują spółce jawnej i wchodzą do masy upadłości?3. Na kim – czy na syndyku masy upadłości spółki jawnej, czy na wspólniku tej spółki, wobec transparentności podatkowej spółki jawnej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ciążyć będzie obowiązek zapłaty podatku od przychodu (dochodu) powstałego w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (lub akcji w spółce akcyjnej), które przysługują spółce jawnej i wchodzą do masy upadłości?
Fragment:
Dla zarządu masą upadłościową spółki jawnej powołano syndyka masy upadłościowej. W wyniku postępowania upadłościowego syndyk masy upadłościowej sprzedaje udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje, które przysługują spółce jawnej. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego na kim ciąży obowiązek w postaci złożenia zeznania rocznego, kto jest zobowiązany do jego podpisania i zapłaty należnego podatku od przychodu ze sprzedaży udziałów lub akcji oraz czy na syndyku masy upadłościowej spoczywa obowiązek wystawienia pisemnej informacji o przychodach i kosztach w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku sprzedaży udziałów i akcji objętych masą upadłościową przez syndyka należy pamiętać, że kwestię opodatkowania przychodu z tego źródła regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Natomiast w myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2015
24
maj

Istota:
1. Czy syndyk masy upadłości będzie zobowiązany do wystawienia wspólnikowi spółki jawnej pisemnej informacji o przychodach i kosztach, a także o wysokości dochodu związanego ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które przysługują spółce jawnej i wchodzą do masy upadłości?2. Czy syndyk masy upadłości będzie zobowiązany podpisać wraz z wspólnikiem spółki jawnej zeznanie podatkowe PIT-38, w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które przysługują spółce jawnej i wchodzą do masy upadłości?3. Na kim – czy na syndyku masy upadłości spółki jawnej, czy na wspólniku tej spółki, wobec transparentności podatkowej spółki jawnej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ciążyć będzie obowiązek zapłaty podatku od przychodu (dochodu) powstałego w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (lub akcji w spółce akcyjnej), które przysługują spółce jawnej i wchodzą do masy upadłości?
Fragment:
Dla zarządu masą upadłościową spółki jawnej powołano syndyka masy upadłościowej. W wyniku postępowania upadłościowego syndyk masy upadłościowej sprzedaje udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje, które przysługują spółce jawnej. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego na kim ciąży obowiązek w postaci złożenia zeznania rocznego, kto jest zobowiązany do jego podpisania i zapłaty należnego podatku od przychodu ze sprzedaży udziałów lub akcji oraz czy na syndyku masy upadłościowej spoczywa obowiązek wystawienia pisemnej informacji o przychodach i kosztach w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku sprzedaży udziałów i akcji objętych masą upadłościową przez syndyka należy pamiętać, że kwestię opodatkowania przychodu z tego źródła regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Natomiast w myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2015
24
maj

Istota:
Syndyk zamierza w trybie przetargowym sprzedać w całości przedsiębiorstwo upadłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy w świetle art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług transakcja taka nie podlega przepisom ustawy o podatku VAT?
Fragment:
Warunkiem uznania transakcji za zbycie przedsiębiorstwa jest dokonanie sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości – wyłączenie ze zbycia części niezbędnych lub ważnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, wchodzących w jego skład, powodowałoby uznanie takich transakcji za zbycie poszczególnych elementów składowych przedsiębiorstwa a nie zbycie przedsiębiorstwa jako całości. Przedsiębiorstwo w myśl art. 55 Kodeksu Cywilnego jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono m.in.: Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części, Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli wnoszący zapytanie dokona transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa w całości będzie miał zastosowanie przepis art. 6 pkt 1 cyt. ustawy o VAT i transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zbycie przez Syndyka masy upadłości przedsiębiorstwa bez długów ciążących na upadłej spółce nie daje podstaw dla uznania tej czynności jako zbycia poszczególnych elementów przedsiębiorstwa. W sytuacji takiej do zobowiązań upadłego zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.