Masa upadłościowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to masa upadłościowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
sty

Istota:

Opodatkowanie odpłatnego zbycia udziału 4/6 w mieszkaniu

Fragment:

W dniu 28 września 2017 r. (Rep A Nr ...) Syndyk sprzedał na rzecz masy upadłościowej należący do Wnioskodawczyni udział 5/6 w mieszkaniu, znajdującym się przy ul. ..., w którym mieszkała Wnioskodawczyni. Udział 4/6 w ww. mieszkaniu, Wnioskodawczyni nabyła aktem notarialnym z dnia 19 maja 2009 r., Rep A Nr ..., zaś udział 1/6 części mieszkania nabyła umową darowizny z dnia 23 lutego 2015 r., Rep A .... Od ww. darowizny, znak sprawy: ..., zastosowano zwolnienie od podatku. Pieniądze uzyskane z ww. sprzedaży udziału w mieszkaniu zostaną przeznaczone na rzecz masy upadłościowej. Pozostała 1/6 części mieszkania nienależąca do Wnioskodawczyni i niewchodząca na rzecz masy upadłościowej została sprzedana w dniu 28 września 2017 r. (Rep A Nr ...). W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że w dniu 19 maja 2009 r. nabyła aktem notarialnym w drodze umowy zamiany spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 15, położone przy ul. .... Prawo to Wnioskodawczyni nabyła łącznie z synem ... oraz córką .... Na skutek umowy zamiany Wnioskodawczyni stała się właścicielką udziału 4/6 prawa do lokalu, a Jej dzieci odpowiednio nabyły udziały w ww. prawie po 1/6. W dniu 23 lutego 2015 r. córka Wnioskodawczyni przeniosła na rzecz Wnioskodawczyni aktem notarialnym w drodze umowy darowizny swój udział 1/6 w ww. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

2015
24
maj

Istota:

1. Czy syndyk masy upadłości będzie zobowiązany do wystawienia wspólnikowi spółki jawnej pisemnej informacji o przychodach i kosztach, a także o wysokości dochodu związanego ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które przysługują spółce jawnej i wchodzą do masy upadłości?2. Czy syndyk masy upadłości będzie zobowiązany podpisać wraz z wspólnikiem spółki jawnej zeznanie podatkowe PIT-38, w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które przysługują spółce jawnej i wchodzą do masy upadłości?3. Na kim – czy na syndyku masy upadłości spółki jawnej, czy na wspólniku tej spółki, wobec transparentności podatkowej spółki jawnej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ciążyć będzie obowiązek zapłaty podatku od przychodu (dochodu) powstałego w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (lub akcji w spółce akcyjnej), które przysługują spółce jawnej i wchodzą do masy upadłości?

Fragment:

Dla zarządu masą upadłościową spółki jawnej powołano syndyka masy upadłościowej. W wyniku postępowania upadłościowego syndyk masy upadłościowej sprzedaje udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje, które przysługują spółce jawnej. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego na kim ciąży obowiązek w postaci złożenia zeznania rocznego, kto jest zobowiązany do jego podpisania i zapłaty należnego podatku od przychodu ze sprzedaży udziałów lub akcji oraz czy na syndyku masy upadłościowej spoczywa obowiązek wystawienia pisemnej informacji o przychodach i kosztach w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku sprzedaży udziałów i akcji objętych masą upadłościową przez syndyka należy pamiętać, że kwestię opodatkowania przychodu z tego źródła regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Natomiast w myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2015
24
maj

Istota:

1. Czy syndyk masy upadłości będzie zobowiązany do wystawienia wspólnikowi spółki jawnej pisemnej informacji o przychodach i kosztach, a także o wysokości dochodu związanego ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które przysługują spółce jawnej i wchodzą do masy upadłości?2. Czy syndyk masy upadłości będzie zobowiązany podpisać wraz z wspólnikiem spółki jawnej zeznanie podatkowe PIT-38, w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które przysługują spółce jawnej i wchodzą do masy upadłości?3. Na kim – czy na syndyku masy upadłości spółki jawnej, czy na wspólniku tej spółki, wobec transparentności podatkowej spółki jawnej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ciążyć będzie obowiązek zapłaty podatku od przychodu (dochodu) powstałego w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (lub akcji w spółce akcyjnej), które przysługują spółce jawnej i wchodzą do masy upadłości?

Fragment:

Dla zarządu masą upadłościową spółki jawnej powołano syndyka masy upadłościowej. W wyniku postępowania upadłościowego syndyk masy upadłościowej sprzedaje udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje, które przysługują spółce jawnej. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego na kim ciąży obowiązek w postaci złożenia zeznania rocznego, kto jest zobowiązany do jego podpisania i zapłaty należnego podatku od przychodu ze sprzedaży udziałów lub akcji oraz czy na syndyku masy upadłościowej spoczywa obowiązek wystawienia pisemnej informacji o przychodach i kosztach w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku sprzedaży udziałów i akcji objętych masą upadłościową przez syndyka należy pamiętać, że kwestię opodatkowania przychodu z tego źródła regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Natomiast w myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2011
1
lut

Istota:

Syndyk zamierza w trybie przetargowym sprzedać w całości przedsiębiorstwo upadłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy w świetle art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług transakcja taka nie podlega przepisom ustawy o podatku VAT?

Fragment:

Warunkiem uznania transakcji za zbycie przedsiębiorstwa jest dokonanie sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości – wyłączenie ze zbycia części niezbędnych lub ważnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, wchodzących w jego skład, powodowałoby uznanie takich transakcji za zbycie poszczególnych elementów składowych przedsiębiorstwa a nie zbycie przedsiębiorstwa jako całości. Przedsiębiorstwo w myśl art. 55 Kodeksu Cywilnego jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono m.in.: Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części, Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli wnoszący zapytanie dokona transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa w całości będzie miał zastosowanie przepis art. 6 pkt 1 cyt. ustawy o VAT i transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zbycie przez Syndyka masy upadłości przedsiębiorstwa bez długów ciążących na upadłej spółce nie daje podstaw dla uznania tej czynności jako zbycia poszczególnych elementów przedsiębiorstwa. W sytuacji takiej do zobowiązań upadłego zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.