US.V/4061-1/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy złożone przez Wnioskodawczynię i jej dzieci oświadczenia o prowadzeniu w stanie niepogorszonym przez 5 lat odziedziczonego przedsiębiorstwa daje prawo do skorzystania przez każdego ze spadkobierców ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn ?

US.V/4061-1/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kontynuacja działalności przez spadkobiercę
  2. masa spadkowa
  3. spadek
  4. spadkobiercy
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Zwolnienia

POSTANOWIENIE

Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Pani z dnia 11.04.2005 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia, iż:

- stanowisko wyrażone w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.04.2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego pisemny wniosek Pani z dnia 07.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Wniosek ten został złożony osobiście w dniu 11.04.2005 r.

Składając przedmiotowy wniosek Wnioskodawczyni przedstawiła następujący stan faktyczny. W dniu 11 lutego 2005 r. zmarł tragicznie mąż wnioskodawczyni, który prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 23.02.2005 r. prawo do spadku po zmarłym nabyła Wnioskodawczyni oraz dwoje nieletnich dzieci - każde z nich po 1/3 części. Po śmierci męża Wnioskodawczyni nadal prowadzi działalność gospodarczą. Postanowieniem z dnia 18.03.2005 r. Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich ustanowił kuratora do sprawowania zarządu majątkiem małoletnich dzieci.

Wnioskodawczyni przedstawiła zapytanie, czy złożone przez Nią i jej dzieci oświadczenia o prowadzeniu w stanie niepogorszonym przez 5 lat odziedziczonego przedsiębiorstwa dają prawo do skorzystania przez każdego ze spadkobierców ze zwolnienia od podatku o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni przedstawiła w tej sprawie własne stanowisko, iż nie budzi wątpliwości możliwość zwolnienia od podatku odziedziczonego przedsiębiorstwa w świetle art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli wnioskodawczyni oraz kurator małoletnich dzieci złożą oświadczenie, że odziedziczone przedsiębiorstwo będą prowadzić w stanie niepogorszonym przez 5 lat.

Stosownie do regulacji art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) zwalnia się od przedmiotowego podatku nabycie przez małżonka lub zstępnych w drodze spadku lub darowizny zakładu wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego lub jego części, pod warunkiem, że zakład ten będzie prowadzony przez nabywcę w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia spadku lub darowizny; nie dotrzymanie tych warunków powoduje utratę zwolnienia od podatku z wyjątkiem niemożności dalszego prowadzenia tej działalności na skutek zdarzeń losowych; w wypadkach tych podatek obniża się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności przez spadkobiercę lub obdarowanego. Nadto zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. ustawy nabywca musi być obywatelem polskim lub mieć miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego pojęcie "zakład wytwórczy, budowlany, handlowy, usługowy" winno być rozumiane szeroko jako tzw. zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Z powołanego wyżej przepisu wynikają dwa warunki, których zaistnienie powoduje wyłączenie spod obowiązku podatkowego nabycia w drodze spadku zakładu lub jego części, a mianowicie:

<
  • prowadzenie zakładu przez nabywcę w stanie niepogorszonym,
<
  • 5 letni okres prowadzenia, rozpoczynający się od daty przyjęcia spadku.

Wskazać należy przy tym, iż z treści omawianego przepisu nie wynika obowiązek osobistego działania nabywcy. Prowadzenie zakładu lub jego części nie oznacza zatem konieczności fizycznego, bezpośredniego prowadzenia zakładu przez jego właściciela, możliwe jest również prowadzenie zakładu za pośrednictwem osób trzecich. Ustawodawca nie uzależnia także przedmiotowego zwolnienia od obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym w przypadku, gdy spadkobiercami przedsiębiorcy są żona i małoletnie dzieci, mogą oni skorzystać z przedmiotowego zwolnienia podatkowego składając stosowne oświadczenie o dalszym prowadzeniu zakładu przez okres ustawowo wymagany, tj. co najmniej 5 lat. Oświadczenie takie w imieniu małoletnich spadkobierców może złożyć ich przedstawiciel ustawowy. Co do zasady przedstawicielem ustawowym małoletnich dzieci są ich rodzice (art. 98 K. r. i o.). W opisanym przypadku z uwagi, iż dla zarządu majątkiem małoletnich spadkobierców sąd ustanowił kuratora, stosowne oświadczenie przed organem podatkowym winien złożyć działający w imieniu i na rzecz małoletniego dziecka kurator, po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak na wstępie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany bądź uchylenia.

Od niniejszego postanowienia służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia (art. 14 a § 4, art. 223 § 1, art. 236 § 1 i 2 oraz art. 239 Ordynacji podatkowej).

Wnosząc zażalenie Strona obowiązana jest do uiszczenia opłaty skarbowej znakami w wysokości 5,00 zł od podania i 0,50 zł od każdego załącznika do podania.

Zażalenie od postanowienia organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 oraz art. 239 Ordynacji podatkowej).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ podatkowy, który wydał postanowienie, może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Strony, wstrzymać jego wykonanie (art. 238 Ordynacji podatkowej).

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.