PM 436-11/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku nabycia w drodze spadku spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn i czy mieszkanie należy do masy spadkowej?

PM 436-11/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. masa spadkowa
  2. przedmiot opodatkowania
  3. spadek
  4. wkład do spółdzielni mieszkaniowej
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki stwierdza, że stanowisko Pani, przestawione we wniosku z dnia 20.03.2006 r., który wpłynął do tut. urzędu w dniu 20.03.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) - jest nieprawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 20.03.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz
(prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w par. 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, iż przedmiotem spadku jest wkład mieszkaniowy wpłacony na poczet spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. x. Powyższy wkład mieszkaniowy został wpłacony przez męża strony przed zawarciem związku małżeńskiego. W lokalu przy ul. xx zamieszkiwał Pan x wraz ze swoim synem .
Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż powyższe mieszkanie nie wchodzi w masę spadkową, a tym samym nie ciąży na wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od spadku.
W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest nieprawidłowe.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechozi na spadkobierców, nie podlega egzekucji.Powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W razie śmierci spółdzielcy prawo to wygasa, jednak o jego przydział można ubiegać się na zasadzie ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). Natomiast zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega wkład mieszkaniowy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy podatkowi od spadków i darowizn zwanemu dalej "podatkiem" podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem spadku. Podstawę opodatkowania zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku dziedziczenia wkładu mieszkaniowego zgodnie z cyt. wyżej przepisami opodatkowaniu podlega zwaloryzowany wkład mieszkaniowy według wartości rynkowej lokalu. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 9637,00 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (art. 9 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku od spadków i darowizn). Podatek oblicza się w I grupie podatkowej od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku według następującej skali:
- do kwoty 10 278,00 zł - podatek wynosi 3%
- ponad 10 278,00 zł do 20 556,00 zł - podatek wynosi 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10 278,00 zł
- ponad 20 556,00 zł - podatek wynosi 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20 556,00 zł
(art. 15 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o podatku od spadków i darowizn)
Z treści powołanych wyżej przepisów wynika, iż w przypadku nabycia praw do spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego opodatkowaniu podlega wniesiony przez spadkodawcę wkład mieszkaniowy zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu. Jeżeli czysta wartość odziedziczonego przez Panią po zmarłym małżonku prawa majątkowego będzie przekraczała kwotę o której mowa w art. 9 cyt. wyżej ustawy o podatku od spadków i darowizn będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia praw do spadku.
Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie sporządzenia wniosku.
Jak stanowi art. 14 b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Na niniejsze postanowienie Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji Podatkowej). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.