PF/415-48/I/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jaki sposób należy wyliczyć koszty uzyskania przychodu ze zbycia papierów wartościowych nabytych w drodze postępowania spadkowego?

PF/415-48/I/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. masa spadkowa
  3. papier wartościowy
  4. spadek
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późń. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku xxx z dnia 15.02.2006 r. (data wpływu 16.02.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia wielkości kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia papierów wartościowych nabytych w drodze postępowania spadkowego.

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Podatnik w 2003 r. w drodze postępowania spadkowego odziedziczył po zmarłej małżonce majątek, w skład którego weszły między innymi papiery wartościowe.

Podatnik wystąpił z zapytaniem w jaki sposób należy wyliczyć koszty uzyskania przychodu ze zbycia papierów wartościowych nabytych w drodze postępowania spadkowego.

Jego zdaniem za koszt uzyskania przychodu z w/w źródła można przyjąć kwotę zapłaconego podatku od całej masy spadkowej.

Wśród określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmian.) źródeł przychodów, wymienione zostały w punkcie 7 kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Za przychody z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 uważa się między innymi przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Dochodem z tego źródła jest osiągnięta w danym roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. W przypadku sprzedaży akcji, do kosztów uzyskania zalicza się koszty związane ze sprzedażą tych akcji np. opłatę notarialną, opłatę skarbową, prowizję biura maklerskiego.

Stosownie do art. 9 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów , od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Żaden przepis cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zwalnia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku. W myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy wolny od podatku dochodowego jest jedynie dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Z przestawionego stanu faktycznego wynika, że zapłacony należny podatek spadkowy dotyczył całego dziedziczonego majątku spadkowego, w tym również dziedziczonych akcji.

Wysokość zapłaconego podatku spadkowego w części przypadającej na sprzedane akcje należy obliczyć samodzielnie uwzględniając udział procentowy nabytych w drodze spadku akcji do ogólnej kwoty masy spadkowej.

W ten sposób obliczony udział procentowy należy pomnożyć przez zapłacony podatek od spadków i darowizn. Można przyjąć, że wyliczona w ten sposób kwota stanowi koszt uzyskania przychodu akcji nabytych w drodze postępowania spadkowego.

Końcowo informuje się, że zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 i ust. 4 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego na Podatniku ciąży obowiązek złożenia w terminie do 02.05.2006 r. odrębnego zeznania według ustalonego wzoru (PIT-38 ) o wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu z kapitałów pieniężnych i zapłaty w tym terminie należnego podatku.

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.