PB I-3/4150/IN-303/US/2006/PM | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy opodatkowania przychodów z najmu otrzymanych w drodze spadku.

PB I-3/4150/IN-303/US/2006/PM

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochód z najmu
  2. masa spadkowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie z dnia 26 kwietnia 2006 r. Nr US I-415/6/06 w części dotyczącej powiększenia masy spadkowej o przychody z najmu.

Wnioskiem z dnia 10 lutego 2006 r. zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie o interpretację przepisów prawa podatkowego.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Pani zmarły ojciec wspólnie ze swoim bratem, którego był opiekunem prawnym, byli współwłaścicielami nieruchomości, w której znajdowały się lokale przeznaczone na wynajem.
Na mocy postanowienia sądowego o zabezpieczeniu masy spadkowej tymczasowy zarząd nad nieruchomością został powierzony Pani siostrze, która innym postanowieniem Sądu Rejonowego została ustanowiona prawnym opiekunem stryja.
Wątpliwości Pani dotyczą zasad rozliczania przychodów z najmu przedmiotowej nieruchomości oraz kosztów ich uzyskania, prawidłowość podpisywanych z najemcami i dostawcami usług umów.

Organ podatkowy pierwszej instancji w postanowieniu z dnia 26 kwietnia 2005 r. Nr US I-415/6/06 odpowiadając na Pani problem stwierdził równocześnie, iż cyt. "do dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przychody z najmu lub dzierżawy powiększają masę spadkową i powinny zostać opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn".

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia z urzędu postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jednym ze źródeł przychodu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przychody ze wspólnej współwłasności u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, /.../, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Stosownie do art. 1035 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów tytułu VIII, tj. art. 1036-1046 Kodeksu cywilnego.
Należy wskazać, iż przepis art. 199 K.c. wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli do rozporządzania rzeczą wspólną oraz innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Przepis art. 207 K.c. stanowi natomiast, że pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Biorąc zatem pod uwagę treść cytowanego art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady przychodem spadkobierców będzie czynsz najmu w części przypadającej im z tytułu udziału w spadku.
W związku z powyższym po zakończeniu postępowania spadkowego otrzymane po dniu śmierci spadkodawcy należności z tytułu wynajmu lokali stanowią przychód spadkobierców w części przypadającej im z tytułu udziału w spadku.

Tak więc przychody z najmu lub dzierżawy nieruchomości wchodzących do masy spadkowej, uzyskane po śmierci spadkodawcy a przed stwierdzeniem praw do spadku, nie powiększają masy spadkowej, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Z uwagi na powyższe, mając na względzie zapis art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, jak w sentencji niniejszej decyzji.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.