ILPB2/415-703/10-2/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Sposób opodatkowania spłaty wchodzącej w skład masy spadkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2010 r. (data wpływu 4 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania spłaty przysługującej spadkobiercy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania spłaty przysługującej spadkobiercy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 1 stycznia 2010 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni, który był udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie testamentu i postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, Zainteresowana jest jedyną spadkobierczynią.

Umowa spółki przewiduje, iż:

  • „par. 9 - Udziały mogą być umorzone. W szczególności umorzeniu podlegają udziały zmarłego wspólnika bez uchwały Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem par. 10 zdanie trzecie.
  • par. 10 - Wyłącza się wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. Spłata spadkobierców następuje przez nabycie udziałów przez pozostałych wspólników proporcjonalnie do ich partycypacji w kapitale zakładowym. Umowa (lub umowy) w tej sprawie powinna być zawarta w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci wspólnika. Ceną nabycia jest wartość bilansowa udziałów na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego datę śmierci zmarłego wspólnika. Cenę tę ustali bezzwłocznie Zarząd spółki zawiadamiając o tym zarówno wspólników jak i spadkobierców zmarłego wspólnika. Zapłata może nastąpić według wyboru wspólnika nabywającego jednorazowo w terminie 2 tygodni od zawarcia umowy zbycia udziałów lub w ratach półrocznych, przypadających do zapłaty w okresie nie dłuższym aniżeli 2 lata od daty zawarcia umowy zbycia udziałów. Zawarcie przez wspólników umowy ze spadkobiercami powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania przez wspólników wezwania listem poleconym w tej sprawie. Spadkobiercy są zobowiązani okazać akt nabycia praw do spadku po zmarłym wspólniku.”

Jako jedyna spadkobierczyni Wnioskodawczyni nie nabywa udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a dostaje spłatę, która wchodzi wraz z całym majątkiem po mężu do masy spadkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy od otrzymanej spłaty Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też ww. spłata podlegać będzie podatkowi od spadków i darowizn i jednocześnie wyłączona będzie z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, całość masy spadkowej, w tym spłata udziałów, podlega podatkowi od spadków i darowizn i w związku z tym jest wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.), przepisów ww. ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Powyższy przepis należy interpretować w ten sposób, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie podlegają przychody wynikające w sposób bezpośredni ze zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Do wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodzi przy nabyciu majątku w drodze dziedziczenia lub darowizny.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż zmarły mąż Wnioskodawczyni, którego Zainteresowana jest jedyną spadkobierczynią, posiadał udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki przewiduje, że wyłączona jest możliwość wstąpienia do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. Spłata spadkobierców następuje przez nabycie udziałów przez pozostałych wspólników proporcjonalnie do ich partycypacji w kapitale zakładowym.

Zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.), umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców w miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia.

Powyższy przepis oznacza, iż w przypadku wyłączenia wstąpienia do spółki spadkobierców w miejsce zmarłego wspólnika, prawa i obowiązki takiego wspólnika nie wchodzą w skład spadku. W konsekwencji udziały zmarłego wspólnika nie podlegają w ogóle dziedziczeniu. Spadkobiercy uzyskują natomiast prawo do otrzymania stosownych spłat. Nie można jednak powiedzieć, iż spłaty te wchodzą w skład masy spadkowej. W związku z powyższym nie będą one podlegały uregulowaniom określonym w ustawie o podatku od spadków i darowizn, ale przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, przedmiotową spłatę na gruncie powoływanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zakwalifikować do przychodów z tzw. „innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” oznacza, iż definicja źródeł przychodów ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. Przychód podatkowy z innych źródeł powstaje w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Reasumując, otrzymana przez Wnioskodawczynię spłata podlega opodatkowaniu, podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowi ona przychód z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.