1437/US37/ZI/115A/MJ/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

1437/US37/ZI/115A/MJ/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. masa spadkowa
  2. sprzedaż budynków
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek


postanawia


uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 9.03.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku, jako prawidłowe.


UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na mocy postanowienia sądu nabył Pan w 1/2 części spadku po zmarłym w 2000 r. ojcu 1/2 nieruchomości w postaci bliźniaczego domu mieszkalnego. Podatek od spadków i darowizn został zapłacony.

Zdaniem Pana w opisanej sytuacji, nie będzie Pan zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży opisanej nieruchomości.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje:

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowy od osób fizycznych /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z póżn. zmian./ w brzmieniu obowiązującym w 2005 r. wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a : w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

W związku z powyższym zapisem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż jego nabycie nastąpiło w drodze darowizny.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.