1419/UPO-415-79A/06/AZ | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od zbycia w 2005r. akcji otrzymanych w spadku.

1419/UPO-415-79A/06/AZ

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. masa spadkowa
  2. sprzedaż akcji
  3. zapłata podatku
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a§1-4 w związku z art.216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa t. j. /Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm./ postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oceniając stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia ...(uzupełnionym w dniu ...) o udzielenie interpretacji odnośnie rozliczenia podatku dochodowego od zbycia w 2005r., akcji otrzymanych w spadku jako nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Zgodnie z postanowieniem sądowym, uprawomocnionym w dniu 02.01.2001r., podatniczka otrzymała w spadku po zmarłym w dniu 11.09.2000r. ojcu Kazimierzu Zajączkowskim akcje pracownicze "ORLEN" S.A. Od w/w akcji w 2001 roku podatniczka zapłaciła podatek od spadku. Podatniczka część akcji zbyła w dniu 24.02.2005r. Dochód z akcji wykazała w zeznaniu podatkowym PIT-38, podatek dochodowy w kwocie 3.282,00 zł zapłaciła w dniu 02.05.2006r.

Przedmiot interpretacji: Podatniczka prosi o urzędową interpretację przepisów podatkowych, czy jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od zbycia w 2005r. akcji otrzymanych w spadku.

Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem podatniczki nie powinna dwukrotnie płacić podatku od posiadanych akcji.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy: Zgodnie z art.10 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.) źródłem przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt.8 lit. a-c. Artykuł 17 ust.1 pkt 6 lit. a ) w/w ustawy wskazuje, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz.447, z późn. zm.) papierami wartościowymi są m in. akcje.

W myśl art.30b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (...), podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem podatnika jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust.1 f lub 1g lub art. 23 ust.1 pkt 38 , z zastrzeżeniem art.24 ust.13 i 14 - osiągnięta w roku podatkowym /art.30b ust.2 pkt 1 w/w ustawy/. Zgodnie z art.17 ust.2 ustawy przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust.1 pkt 6, tj. m.in. przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych stosuje się odpowiednio przepisy art.19, co oznacza, iż przychodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji, uważa się wydatki na objęcie lub nabycie tych akcji- art.23 ust.1 pkt 38 w/w ustawy. Przy nabyciu akcji w drodze spadku element wydatku czy kosztu ponoszenia jednak nie występuje.

Stosownie do art.19 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz.1956), przepisów dotyczących opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003r. nie stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art.52 ust.1 lit. b, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed 1 stycznia 2004r. Zgodnie z powołanym art.52 ust.1 lit. b powołanej ustawy podatkowej, zwalnia się od podatku dochodowego dochody m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art.92 i art.93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. W świetle powyższych przepisów, aby dochód uzyskany ze sprzedaży akcji był zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, zbywane akcje muszą być: dopuszczone do obrotu publicznego i nabyte na podstawie publicznej oferty, bądź dopuszczone do publicznego obrotu i nabyte na giełdzie papierów wartościowych, lub dopuszczone do obrotu publicznego i nabyte w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż nabycie akcji nie nastąpiło na podstawie oferty publicznej. Zatem nie są spełnione wszystkie wymogi określone w art.52 ust.1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uzyskany ze zbycia akcji dochód nie będzie podlegał regulacji art.19 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

W rozpatrywanym przypadku, jako że akcje zostały nabyte w drodze spadku, zastosowanie może znaleźć zwolnienie przedmiotowe zawarte w art.21 ust.1 pkt 105 ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane ze zbycia akcji otrzymanych w drodze spadku - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od darowizny; o ile podatek ten został zapłacony.

Dochodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art.27 tj. wg skali podatkowej (art.30b ust.5) ustawy. Stosownie do przepisów art.45 ust. 1a pkt1 i ust.1b oraz ust.4 pkt 2 w/w ustawy w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art.30 b w/w ustawy oraz wpłacić należny podatek wynikający z zeznania. Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.