Masa spadkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to masa spadkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
9
gru

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży składników masy spadkowej

Fragment:

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisany stan sprawy należy wskazać, iż w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać, że dokonując sprzedaży opisanych elementów masy spadkowej Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika podatku VAT. Zainteresowana nie prowadzi działalności gospodarczej i – jak wynika z wniosku – podjęła decyzję o rezygnacji z kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej przez zmarłego męża. Uwzględniając ponadto fakt otrzymania ww. towarów - ruchomości w drodze spadku stwierdzić należy, iż nic nie wskazuje na to, aby przy ich nabyciu towarzyszył zamiar ich późniejszego zbycia oraz wykorzystywania w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem Zainteresowana, sprzedając wymienione we wniosku elementy masy spadkowej będzie korzystała z przysługującego jej prawa do rozporządzania majątkiem osobistym, co nie jest wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Okoliczność ta pozbawia Wnioskodawczynię cech podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, a dostawę ww. elementów masy spadkowej – cech czynności opodatkowanej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Reasumując, opisana we wniosku dostawa elementów masy spadkowej nie będzie objęta podatkiem VAT, bowiem dostawa tychże elementów nabytych w drodze spadku nie spełnia w przedmiotowej sprawie przesłanek do uznania jej za czynność podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, dokonywaną w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

2011
1
wrz

Istota:

Sposób opodatkowania spłaty wchodzącej w skład masy spadkowej.

Fragment:

Spadkobiercy są zobowiązani okazać akt nabycia praw do spadku po zmarłym wspólniku.” Jako jedyna spadkobierczyni Wnioskodawczyni nie nabywa udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a dostaje spłatę, która wchodzi wraz z całym majątkiem po mężu do masy spadkowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy od otrzymanej spłaty Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też ww. spłata podlegać będzie podatkowi od spadków i darowizn i jednocześnie wyłączona będzie z podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, całość masy spadkowej, w tym spłata udziałów, podlega podatkowi od spadków i darowizn i w związku z tym jest wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego.

2011
1
kwi

Istota:

Czy jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od zbycia w 2005r. akcji otrzymanych w spadku.

Fragment:

Przy nabyciu akcji w drodze spadku element wydatku czy kosztu ponoszenia jednak nie występuje. Stosownie do art.19 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz.1956), przepisów dotyczących opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003r. nie stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art.52 ust.1 lit. b, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed 1 stycznia 2004r. Zgodnie z powołanym art.52 ust.1 lit. b powołanej ustawy podatkowej, zwalnia się od podatku dochodowego dochody m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art.92 i art.93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. W świetle powyższych przepisów, aby dochód uzyskany ze sprzedaży akcji był zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, zbywane akcje muszą być: dopuszczone do obrotu publicznego i nabyte na podstawie publicznej oferty, bądź dopuszczone do publicznego obrotu i nabyte na giełdzie papierów wartościowych, lub dopuszczone do obrotu publicznego i nabyte w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy opodatkowania przychodów z najmu otrzymanych w drodze spadku.

Fragment:

Nr US I-415/6/06 w części dotyczącej powiększenia masy spadkowej o przychody z najmu. Wnioskiem z dnia 10 lutego 2006 r. zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie o interpretację przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Pani zmarły ojciec wspólnie ze swoim bratem, którego był opiekunem prawnym, byli współwłaścicielami nieruchomości, w której znajdowały się lokale przeznaczone na wynajem. Na mocy postanowienia sądowego o zabezpieczeniu masy spadkowej tymczasowy zarząd nad nieruchomością został powierzony Pani siostrze, która innym postanowieniem Sądu Rejonowego została ustanowiona prawnym opiekunem stryja. Wątpliwości Pani dotyczą zasad rozliczania przychodów z najmu przedmiotowej nieruchomości oraz kosztów ich uzyskania, prawidłowość podpisywanych z najemcami i dostawcami usług umów. Organ podatkowy pierwszej instancji w postanowieniu z dnia 26 kwietnia 2005 r. Nr US I-415/6/06 odpowiadając na Pani problem stwierdził równocześnie, iż cyt. "do dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przychody z najmu lub dzierżawy powiększają masę spadkową i powinny zostać opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn". Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje: Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób należy wyliczyć koszty uzyskania przychodu ze zbycia papierów wartościowych nabytych w drodze postępowania spadkowego?

Fragment:

Wysokość zapłaconego podatku spadkowego w części przypadającej na sprzedane akcje należy obliczyć samodzielnie uwzględniając udział procentowy nabytych w drodze spadku akcji do ogólnej kwoty masy spadkowej. W ten sposób obliczony udział procentowy należy pomnożyć przez zapłacony podatek od spadków i darowizn. Można przyjąć, że wyliczona w ten sposób kwota stanowi koszt uzyskania przychodu akcji nabytych w drodze postępowania spadkowego. Końcowo informuje się, że zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 i ust. 4 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego na Podatniku ciąży obowiązek złożenia w terminie do 02.05.2006 r. odrębnego zeznania według ustalonego wzoru (PIT-38 ) o wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu z kapitałów pieniężnych i zapłaty w tym terminie należnego podatku.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku nabycia w drodze spadku spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn i czy mieszkanie należy do masy spadkowej?

Fragment:

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż powyższe mieszkanie nie wchodzi w masę spadkową, a tym samym nie ciąży na wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od spadku. W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest nieprawidłowe. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechozi na spadkobierców, nie podlega egzekucji.Powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W razie śmierci spółdzielcy prawo to wygasa, jednak o jego przydział można ubiegać się na zasadzie ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). Natomiast zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega wkład mieszkaniowy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy podatkowi od spadków i darowizn zwanemu dalej "podatkiem" podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem spadku. Podstawę opodatkowania zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

2011
1
mar

Istota:

Czy złożone przez Wnioskodawczynię i jej dzieci oświadczenia o prowadzeniu w stanie niepogorszonym przez 5 lat odziedziczonego przedsiębiorstwa daje prawo do skorzystania przez każdego ze spadkobierców ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn ?

Fragment:

Nadto zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. ustawy nabywca musi być obywatelem polskim lub mieć miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego pojęcie "zakład wytwórczy, budowlany, handlowy, usługowy" winno być rozumiane szeroko jako tzw. zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Z powołanego wyżej przepisu wynikają dwa warunki, których zaistnienie powoduje wyłączenie spod obowiązku podatkowego nabycia w drodze spadku zakładu lub jego części, a mianowicie: prowadzenie zakładu przez nabywcę w stanie niepogorszonym, 5 letni okres prowadzenia, rozpoczynający się od daty przyjęcia spadku. Wskazać należy przy tym, iż z treści omawianego przepisu nie wynika obowiązek osobistego działania nabywcy. Prowadzenie zakładu lub jego części nie oznacza zatem konieczności fizycznego, bezpośredniego prowadzenia zakładu przez jego właściciela, możliwe jest również prowadzenie zakładu za pośrednictwem osób trzecich. Ustawodawca nie uzależnia także przedmiotowego zwolnienia od obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym w przypadku, gdy spadkobiercami przedsiębiorcy są żona i małoletnie dzieci, mogą oni skorzystać z przedmiotowego zwolnienia podatkowego składając stosowne oświadczenie o dalszym prowadzeniu zakładu przez okres ustawowo wymagany, tj. co najmniej 5 lat.

2011
1
lut

Istota:

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje: Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowy od osób fizycznych /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z póżn. zmian./ w brzmieniu obowiązującym w 2005 r. wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a : w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. W związku z powyższym zapisem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż jego nabycie nastąpiło w drodze darowizny. Jednocześnie organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

2011
1
lut

Istota:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży akcji uzyskanych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

Należące do masy spadkowej akcje zostały przed śmiercią zdeponowane przez ojca Podatniczki na rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim. Dnia 28.12.2004r. Podatniczka wraz z pozostałymi spadkobiercami (matką i siostrą) złożyła w biurze maklerskim zlecenie sprzedaży akcji. Operacja została dokonana poprzez rachunek nieżyjącego ojca a uzyskana kwota podzielona odpowiednio pomiędzy uprawnionych spadkobierców. W opinii Podatniczki, przychód ze zbycia pracowniczych akcji nabytych w drodze spadku po ojcu jest zwolniony z opodatkowania. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzychodzie postanowieniem z dnia 08.03.2005r. stanowisko strony uznał za prawidłowe. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, a także treści w/w postanowienia oraz odnoszących się do przedmiotowego zagadnienia przepisów prawnych – stwierdzam, iż przedstawione wyżej stanowisko jest nieprawidłowe. Wśród określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26. 07. 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) źródeł przychodów, wymienione zostały w punkcie 7 kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Za przychody z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 6 uważa się m. in. przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

2011
1
lut

Istota:

Pod pojęciem „nabycie w drodze spadku" mieści się zarówno nabycie na podstawie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku jak i nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego w drodze działu spadku.

Fragment:

W przypadku będącym przedmiotem skargi, takie „wymuszone" przepisem prawa zniesienie współwłasności spółdzielczego prawa do lokalu powodowało, iż ułamkowa część tego prawa, jako zbywana przez osobę, która nie nabyła tego prawa do dysponowania tą częścią ułamkową w drodze dziedziczenia, nie mogła korzystać ze zwolnienia określonego wskazanym wyżej przepisem. Skoro przepis prawa spółdzielczego wprowadzał nierówność w zakresie korzystania z praw rzeczowych, której konsekwencje przekładały się również na stosowanie przepisów prawa podatkowego, nałożenie na podatnika obowiązku zapłaty podatku narusza zasadę państwa prawa wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP. Zmiany w przepisach prawa spółdzielczego dokonane po wskazanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego wprowadziły regulacje, które eliminują w przypadku dziedziczenia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu konieczność działu spadku, gdy spadkobiercy odziedziczonym prawem, chcą rozporządzić wspólnie i tym samym, spadkobiercy w przypadku zbycia takiego prawa korzystają ze zwolnienia uzyskanych przychodów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. c ustawy podatkowej. Działając na podstawie art. 101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) od doręczonego w dniu 17 grudnia 2003 r. wyroku Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie domagając się uchylenia tego wyroku w całości i oddalenie skargi oraz zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego, względnie uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.