Masa spadkowa | Interpretacje podatkowe

Masa spadkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to masa spadkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposób opodatkowania spłaty wchodzącej w skład masy spadkowej.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2010 r. (data wpływu 4 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania spłaty przysługującej spadkobiercy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 czerwca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od zbycia w 2005r. akcji otrzymanych w spadku.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a§1-4 w związku z art.216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa t. j. /Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm./ postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oceniając stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia ...(uzupełnionym w dniu ...) o udzielenie interpretacji odnośnie rozliczenia podatku dochodowego od zbycia w 2005r., akcji otrzymanych w spadku jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Zgodnie z postanowieniem sądowym, uprawomocnionym w dniu 02.01.2001r., podatniczka otrzymała w spadku po zmarłym w dniu 11.09.2000r. ojcu Kazimierzu Zajączkowskim akcje pracownicze "ORLEN" S.A. Od w/w akcji w 2001 roku podatniczka zapłaciła podatek od spadku. Podatniczka część akcji zbyła w dniu 24.02.2005r. Dochód z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy opodatkowania przychodów z najmu otrzymanych w drodze spadku.
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie z dnia 26 kwietnia 2006 r. Nr US I-415/6/06 w części dotyczącej powiększenia masy spadkowej o przychody z najmu. Wnioskiem z dnia 10 lutego 2006 r. zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie o interpretację przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Pani zmarły ojciec wspólnie ze swoim bratem, którego był opiekunem prawnym, byli współwłaścicielami nieruchomości, w której znajdowały się lokale przeznaczone na wynajem. Na mocy postanowienia sądowego o zabezpieczeniu masy spadkowej tymczasowy zarząd nad nieruchomością został powierzony Pani siostrze, która innym postanowieniem Sądu Rejonowego została ustanowiona prawnym opiekunem stryja. Wątpliwości Pani dotyczą (...)
2011
1
kwi

Istota:
W jaki sposób należy wyliczyć koszty uzyskania przychodu ze zbycia papierów wartościowych nabytych w drodze postępowania spadkowego?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późń. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku xxx z dnia 15.02.2006 r. (data wpływu 16.02.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia wielkości kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia papierów wartościowych nabytych w drodze postępowania spadkowego. stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Podatnik w 2003 r. w drodze postępowania spadkowego odziedziczył po zmarłej małżonce majątek, w skład którego weszły między innymi papiery wartościowe. Podatnik wystąpił z zapytaniem w jaki sposób należy wyliczyć koszty uzyskania przychodu ze zbycia papierów wartościowych nabytych w drodze postępowania spadkowego. Jego zdaniem za koszt uzyskania przychodu z w/w źródła (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku nabycia w drodze spadku spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn i czy mieszkanie należy do masy spadkowej?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki stwierdza, że stanowisko Pani, przestawione we wniosku z dnia 20.03.2006 r., który wpłynął do tut. urzędu w dniu 20.03.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.03.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy złożone przez Wnioskodawczynię i jej dzieci oświadczenia o prowadzeniu w stanie niepogorszonym przez 5 lat odziedziczonego przedsiębiorstwa daje prawo do skorzystania przez każdego ze spadkobierców ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Pani z dnia 11.04.2005 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia, iż: - stanowisko wyrażone w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11.04.2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego pisemny wniosek Pani z dnia 07.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Wniosek ten został złożony osobiście w dniu 11.04.2005 r. Składając przedmiotowy wniosek Wnioskodawczyni przedstawiła następujący stan faktyczny. W dniu 11 lutego 2005 r. zmarł tragicznie mąż wnioskodawczyni, który prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Postanowieniem Sądu Rejonowego z (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 9.03.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku, jako prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na mocy postanowienia sądu nabył Pan w 1 / 2 części spadku po zmarłym w 2000 r. ojcu 1 / 2 nieruchomości w postaci bliźniaczego domu mieszkalnego. Podatek od spadków i darowizn został zapłacony. Zdaniem Pana w opisanej sytuacji, nie będzie Pan zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży opisanej nieruchomości. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży akcji uzyskanych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
(...) Dnia 21.01.2005r. Podatniczka złożyła w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Zapytanie dotyczyło opodatkowania kwoty przychodu ze sprzedaży akcji uzyskanych w drodze spadku. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie, w dniu 03.04.2001r., postanowieniem Sądu Rejonowego, stwierdzono nabycie spadku po zmarłym ojcu, na mocy którego Podatniczka nabyła m. in. 1/3 część należących do spadku akcji pracowniczych. Z uwagi na fakt, iż wartość otrzymanego po ojcu spadku mieściła się w kwocie wolnej od podatku, podatek od spadków i darowizn nie został w stosunku do Podatniczki ustalony. Należące do masy spadkowej akcje zostały przed śmiercią zdeponowane przez ojca Podatniczki na rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim. Dnia 28.12.2004r. Podatniczka wraz z pozostałymi spadkobiercami (...)
2011
1
lut

Istota:
Pod pojęciem „nabycie w drodze spadku" mieści się zarówno nabycie na podstawie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku jak i nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego w drodze działu spadku.
Fragment:
(...) Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 grudnia 2003 r. sygn. akt SA/Sz 254/02 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie uznał zasadność skargi K i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego koszty postępowania sądowego. Decyzją z dnia 4 stycznia 2002 r. Izba Skarbowa w Szczecinie po rozpatrzeniu odwołania K utrzymała w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 20 września 2001 r. odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w kwocie 2.162,50 zł w podatku dochodowym od przychodu uzyskanego ze sprzedaży w 2001 r., w 1/4 części udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie. W uzasadnieniu podano, że przedmiotowe mieszkanie przysługiwało na zasadzie (...)
2011
1
lut

Istota:
W jaki sposób należy rozliczyć otrzymaną gotówkę ze spółdzielni mieszkaniowej za wymianę stolarki okiennej dokonanej w latach 2001-2002r. przez zmarłego 18 października 2002r spadkodawcę?
Fragment:
(...) Pismem z dnia 21 kwietnia 2004r. wystąpiła Pani z zapytaniem w jaki sposób ma rozliczyć otrzymaną gotówkę ze spółdzielni mieszkaniowej za wymianę stolarki okiennej dokonanej w latach 2001-2002r. przez zmarłą 18 października 2002r. mamę , której jest Pani jedyną spadkobierczynią. Stosownie do art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 97,poz.926 z późn.zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje: Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 1997r. Nr 16 poz.89 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie m.in. tytułem spadku przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ ustawa od spadków i darowizn nie zawiera definicji pojęcia "spadek" należy w tym zakresie odwołać się do przepisów ustawy (...)
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.