Masa spadkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to masa spadkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
wrz

Istota:

W zakresie opodatkowania środków niepochodzących z masy spadkowej.

Fragment:

Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2018 r. (data wpływu 7 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania środków niepochodzących z masy spadkowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 sierpnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania środków niepochodzących z masy spadkowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 13 marca 2017 r. zmarła mama Wnioskodawczyni i zgodnie z prawem w wyznaczonym terminie Wnioskodawczyni złożyła w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe celem uregulowania podatku od spadków i darowizn. W zeznaniu podatkowym wykazała znaną jej na tamten moment masę spadkową. Zgodnie z prawdą Wnioskodawczyni oświadczyła, że na wspólnym koncie bankowym mama nie posiadała żadnych środków pieniężnych. Znajdujące się bowiem na koncie pieniądze pochodziły ze sprzedaży prywatnego mieszkania Wnioskodawczyni – tj. kwota 303.000 zł. Bank, w którym Wnioskodawczyni i jej mama miały wspólne konto, dopiero teraz, po roku czasu przekształcił to konto w takie, którego właścicielem jest jedynie Wnioskodawczyni. Procedury bankowe wymagały jednak, aby na podstawie przedstawionego Aktu Poświadczenia Dziedziczenia zablokować na koncie technicznym połowę środków pieniężnych Wnioskodawczyni, tj. kwotę 8.415,38 zł.

2018
2
sie

Istota:

Opodatkowanie środków niepochodzących z masy spadkowej.

Fragment:

Wnioskodawczyni zgłosiła się do banku z zamiarem likwidacji tego wspólnego rachunku, przy czym bank uznał, że 50% kwoty znajdującej się na rachunku stanowi masę spadkową, w związku z powyższym przelał kwotę 50 438,54 zł na konto osobiste Wnioskodawczyni tytułem „ spadku ”. Zdaniem Wnioskodawczyni, środki, które niefortunnie wpłynęły 13 czerwca 2018 r. na konto jej i jej nieżyjącej matki pochodziły ze wspólnego konta Wnioskodawczyni i jej męża i tym samym nie stanowią masy spadkowej po matce zmarłej 6 lat temu, a podatek z tego tytułu nie jest należny. Biorąc pod uwagę powyższe, skoro jak wskazuje Wnioskodawczyni środki, które wpłynęły na konto wspólne Wnioskodawczyni i jej zmarłej matki, niezlikwidowane po jej śmierci, nie pochodziły z masy spadkowej, na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w odniesieniu do tych środków. Z wniosku wynika, że nie są to środki nabyte tytułem spadku po matce. Są to środki, które wpłynęły 13 lutego 2018 r. na rachunek Wnioskodawczyni i jej męża ze sprzedaży mieszkania. Jeżeli zatem istotnie w rozpatrywanej sprawie otrzymane 13 czerwca 2018 r. środki nie wchodziły w skład masy spadkowej po zmarłej matce Wnioskodawczyni, nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Stanowisko Wnioskodawczyni uznaje się za prawidłowe.

2017
9
gru

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży składników masy spadkowej

Fragment:

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisany stan sprawy należy wskazać, iż w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać, że dokonując sprzedaży opisanych elementów masy spadkowej Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika podatku VAT. Zainteresowana nie prowadzi działalności gospodarczej i – jak wynika z wniosku – podjęła decyzję o rezygnacji z kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej przez zmarłego męża. Uwzględniając ponadto fakt otrzymania ww. towarów - ruchomości w drodze spadku stwierdzić należy, iż nic nie wskazuje na to, aby przy ich nabyciu towarzyszył zamiar ich późniejszego zbycia oraz wykorzystywania w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem Zainteresowana, sprzedając wymienione we wniosku elementy masy spadkowej będzie korzystała z przysługującego jej prawa do rozporządzania majątkiem osobistym, co nie jest wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Okoliczność ta pozbawia Wnioskodawczynię cech podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, a dostawę ww. elementów masy spadkowej – cech czynności opodatkowanej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Reasumując, opisana we wniosku dostawa elementów masy spadkowej nie będzie objęta podatkiem VAT, bowiem dostawa tychże elementów nabytych w drodze spadku nie spełnia w przedmiotowej sprawie przesłanek do uznania jej za czynność podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, dokonywaną w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

2011
1
wrz

Istota:

Sposób opodatkowania spłaty wchodzącej w skład masy spadkowej.

Fragment:

Spadkobiercy są zobowiązani okazać akt nabycia praw do spadku po zmarłym wspólniku.” Jako jedyna spadkobierczyni Wnioskodawczyni nie nabywa udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a dostaje spłatę, która wchodzi wraz z całym majątkiem po mężu do masy spadkowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy od otrzymanej spłaty Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też ww. spłata podlegać będzie podatkowi od spadków i darowizn i jednocześnie wyłączona będzie z podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, całość masy spadkowej, w tym spłata udziałów, podlega podatkowi od spadków i darowizn i w związku z tym jest wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego.

2011
1
kwi

Istota:

Czy jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od zbycia w 2005r. akcji otrzymanych w spadku.

Fragment:

Przy nabyciu akcji w drodze spadku element wydatku czy kosztu ponoszenia jednak nie występuje. Stosownie do art.19 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz.1956), przepisów dotyczących opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003r. nie stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art.52 ust.1 lit. b, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed 1 stycznia 2004r. Zgodnie z powołanym art.52 ust.1 lit. b powołanej ustawy podatkowej, zwalnia się od podatku dochodowego dochody m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art.92 i art.93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. W świetle powyższych przepisów, aby dochód uzyskany ze sprzedaży akcji był zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, zbywane akcje muszą być: dopuszczone do obrotu publicznego i nabyte na podstawie publicznej oferty, bądź dopuszczone do publicznego obrotu i nabyte na giełdzie papierów wartościowych, lub dopuszczone do obrotu publicznego i nabyte w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy opodatkowania przychodów z najmu otrzymanych w drodze spadku.

Fragment:

Nr US I-415/6/06 w części dotyczącej powiększenia masy spadkowej o przychody z najmu. Wnioskiem z dnia 10 lutego 2006 r. zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie o interpretację przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Pani zmarły ojciec wspólnie ze swoim bratem, którego był opiekunem prawnym, byli współwłaścicielami nieruchomości, w której znajdowały się lokale przeznaczone na wynajem. Na mocy postanowienia sądowego o zabezpieczeniu masy spadkowej tymczasowy zarząd nad nieruchomością został powierzony Pani siostrze, która innym postanowieniem Sądu Rejonowego została ustanowiona prawnym opiekunem stryja. Wątpliwości Pani dotyczą zasad rozliczania przychodów z najmu przedmiotowej nieruchomości oraz kosztów ich uzyskania, prawidłowość podpisywanych z najemcami i dostawcami usług umów. Organ podatkowy pierwszej instancji w postanowieniu z dnia 26 kwietnia 2005 r. Nr US I-415/6/06 odpowiadając na Pani problem stwierdził równocześnie, iż cyt. "do dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przychody z najmu lub dzierżawy powiększają masę spadkową i powinny zostać opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn". Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje: Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób należy wyliczyć koszty uzyskania przychodu ze zbycia papierów wartościowych nabytych w drodze postępowania spadkowego?

Fragment:

Wysokość zapłaconego podatku spadkowego w części przypadającej na sprzedane akcje należy obliczyć samodzielnie uwzględniając udział procentowy nabytych w drodze spadku akcji do ogólnej kwoty masy spadkowej. W ten sposób obliczony udział procentowy należy pomnożyć przez zapłacony podatek od spadków i darowizn. Można przyjąć, że wyliczona w ten sposób kwota stanowi koszt uzyskania przychodu akcji nabytych w drodze postępowania spadkowego. Końcowo informuje się, że zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 i ust. 4 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego na Podatniku ciąży obowiązek złożenia w terminie do 02.05.2006 r. odrębnego zeznania według ustalonego wzoru (PIT-38 ) o wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu z kapitałów pieniężnych i zapłaty w tym terminie należnego podatku.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku nabycia w drodze spadku spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn i czy mieszkanie należy do masy spadkowej?

Fragment:

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż powyższe mieszkanie nie wchodzi w masę spadkową, a tym samym nie ciąży na wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od spadku. W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest nieprawidłowe. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechozi na spadkobierców, nie podlega egzekucji.Powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W razie śmierci spółdzielcy prawo to wygasa, jednak o jego przydział można ubiegać się na zasadzie ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). Natomiast zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega wkład mieszkaniowy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy podatkowi od spadków i darowizn zwanemu dalej "podatkiem" podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem spadku. Podstawę opodatkowania zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

2011
1
mar

Istota:

Czy złożone przez Wnioskodawczynię i jej dzieci oświadczenia o prowadzeniu w stanie niepogorszonym przez 5 lat odziedziczonego przedsiębiorstwa daje prawo do skorzystania przez każdego ze spadkobierców ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn ?

Fragment:

Nadto zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. ustawy nabywca musi być obywatelem polskim lub mieć miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego pojęcie "zakład wytwórczy, budowlany, handlowy, usługowy" winno być rozumiane szeroko jako tzw. zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Z powołanego wyżej przepisu wynikają dwa warunki, których zaistnienie powoduje wyłączenie spod obowiązku podatkowego nabycia w drodze spadku zakładu lub jego części, a mianowicie: prowadzenie zakładu przez nabywcę w stanie niepogorszonym, 5 letni okres prowadzenia, rozpoczynający się od daty przyjęcia spadku. Wskazać należy przy tym, iż z treści omawianego przepisu nie wynika obowiązek osobistego działania nabywcy. Prowadzenie zakładu lub jego części nie oznacza zatem konieczności fizycznego, bezpośredniego prowadzenia zakładu przez jego właściciela, możliwe jest również prowadzenie zakładu za pośrednictwem osób trzecich. Ustawodawca nie uzależnia także przedmiotowego zwolnienia od obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym w przypadku, gdy spadkobiercami przedsiębiorcy są żona i małoletnie dzieci, mogą oni skorzystać z przedmiotowego zwolnienia podatkowego składając stosowne oświadczenie o dalszym prowadzeniu zakładu przez okres ustawowo wymagany, tj. co najmniej 5 lat.

2011
1
lut

Istota:

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje: Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowy od osób fizycznych /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z póżn. zmian./ w brzmieniu obowiązującym w 2005 r. wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a : w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. W związku z powyższym zapisem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż jego nabycie nastąpiło w drodze darowizny. Jednocześnie organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.