IPTPP4/4512-166/15-4/JM | Interpretacja indywidualna

Dot. prawa do zastosowania szczególnej procedury VAT marża.
IPTPP4/4512-166/15-4/JMinterpretacja indywidualna
 1. marża
 2. samochód
 3. samochód używany
 4. towar używany
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zastosowania procedury VAT-marża dla sprzedaży samochodów Lexus RX i Porsche Cayenne – jest prawidłowe;
 • zastosowania procedury VAT-marża dla sprzedaży samochodu BMW – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania procedury VAT-marża dla sprzedaży samochodów.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Spółka nabyła 3 samochody:

 1. w dniu 1 lipca 2010 r. samochód używany Lexus RX z 2007 roku, samochód został nabyty na podstawie faktury VAT marża, cena nabycia 120.000,00 zł;
 2. w dniu 2 września 2010 r. samochód używany Porshe Cayenne z 2008 roku - samochód nabyty na podstawie faktury z komisu samochodowego, przy zastosowaniu procedury VAT marża, cena nabycia 180.000,00 zł;
 3. w dniu 21 czerwca 2012 r. samochód używany BMW, rok produkcji 2006, nabyty na podstawie faktury VAT od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, na podstawie § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów Ustawy o VAT zastosowano dla tej dostawy zwolnienie z VAT, cena nabycia 99.000,00 zł.

Z tytułu nabycia powyższych samochodów Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Samochody zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, wykorzystywanesą w działalności Spółki, jako środki trwałe, dokonywane są od nich odpisy amortyzacyjne.

Samochody nie są i nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionejz VAT. Spółka zamierza dokonać sprzedaży używanych samochodów.

Samochód marki BMW został nabyty na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.), na fakturze zakupu z dnia 21 czerwca 2012 r. sprzedawca wskazał nieaktualną podstawę prawną § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799; ost. zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 100, poz. 638), które obowiązywało do dnia 31 grudnia 2010 r.

Samochód marki BMW został nabyty od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, będącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Sprzedawca zastosował dla tej transakcji zwolnienie od VAT właściwe dla dostawy samochodów osobowych, które były towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Na fakturze zakupu samochodu:

 • Lexus RX jako sprzedawca wskazana jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca podatnikiem VAT;
 • Porsche Cayenne jako sprzedawca wskazana jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będącą podatnikiem VAT, prowadząca komis samochodowy;
 • BMW jako sprzedawca wskazana jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będącą podatnikiem VAT.

Faktura dokumentująca nabycie samochodu Porsche Cayenne z dnia 2 września 2010 r. nie zawiera oznaczenia „VAT-marża”, zawiera natomiast dopisek; „Nie wykazano kwoty VAT na podstawie § 120 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11/03/2004”.

Samochody zostały nabyte:

 • Lexus RX – od podatnika podatku od wartości dodanej, a dostawa była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 ustawy, Spółka posiada fakturę z oznaczeniem „VAT – marża” potwierdzającą nabycie samochodu na zasadach „VAT marża”;
 • Porsche Cayenne – od podatnika podatku od wartości dodanej, a dostawa była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 ustawy, Spółka posiada fakturę VAT bez oznaczenia „VAT – marża”, z dopiskiem „Nie wykazano kwoty VAT na podstawie § 120 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11/03/2004”, potwierdzającą nabycie samochodu na zasadach „VAT marża”.

Spółka planuje sprzedać samochody po cenach niższych niż ceny nabycia tych samochodów, zakładane ceny sprzedaży wynoszą odpowiednio dla poszczególnych samochodów:

 • Lexus RX – około 67.500,00 zł (cena nabycia – 120.000,00 zł)
 • BMW – około 81.000,00 zł (cena nabycia – 99.000,00 zł)
 • Porsche Cayenne – około 98.000,00 zł (cena nabycia – 180.000,00 zł).

Samochody wymienione we wniosku nie były nabyte wyłącznie w celu odsprzedaży, ale Spółka zakładała ich zbycie po okresowym wykorzystaniu na cele działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przy sprzedaży samochodu używanego Lexus RX z 2007 roku, nabytego na podstawie, faktury VAT marża Spółka ma prawo zastosować procedurę szczególną VAT marża wynikającą z art. 120 ust. 4 Ustawy o VAT...
 2. Czy przy sprzedaży samochodu używanego Porsche Cayenne z 2008 roku nabytegona podstawie faktury z komisu samochodowego Spółka ma prawo zastosować procedurę szczególną VAT marża wynikająca z art. 120 ust. 4 Ustawy o VAT...
 3. Czy przy sprzedaży samochodu używanego BMW z 2006 nabytego od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, będącej podatnikiem VAT, na podstawie faktury VAT ze stawką zwolnioną (na podst. § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) Spółka ma prawo zastosować procedurę szczególną VAT marża wynikająca z art. 120 ust. 4 Ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy należy dokonać sprzedaży wszystkich wymienionych samochodów przy zastosowaniu procedury VAT marża na podstawie art. 120 ust. 4 Ustawyo VAT, ponieważ samochody były nabyte, jako towary używane, przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 Ustawy o VAT w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Na regulacje dotyczące procedury szczególnej VAT marża zdefiniowane w Ustawie o VAT należy spojrzeć szerzej, biorąc pod uwagę Dyrektywę 2006/112/WE Rady Europy.

W rozdziale o procedurach szczególnych dotyczących towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków definicja podatnika-pośrednika stosowana dla celów opodatkowania marżą mówi, że jest to każdy podatnik, który w ramach swojej działalności gospodarczej, w celu odsprzedaży, kupuje lub wykorzystuje do celów działalności swojego przedsiębiorstwa lub też importuje towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki, niezależnie od tego, czy podatnik ten działa na własny rachunek, czy też na rzecz osób trzecich na podstawie umowy zgodnie, z którą prowizja jest płacona od zakupu lub sprzedaży.

Definicja taka potwierdza, że procedura marży może zostać zastosowana także u podatników, u których odsprzedawane towary używane były uprzednio wykorzystywane w firmie, nie tylko nabywane w celu odsprzedaży.

Stanowisko to potwierdziło Ministerstwo Finansów, rzeczniczka MF Wiesława Drożdż poinformowała PAP, że sposób rozliczenia VAT od sprzedanego po 1 stycznia 2014 r. samochodu, przy nabyciu, którego nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku, będzie uzależniony od konkretnego stanu faktycznego. Wskazała, że zastosowanie procedury VAT marża będzie możliwe w przypadku zakupu samochodu „na firmę”, jeżeli nie został naliczony podatek VAT, bowiem kupiono go np. od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności bądź chodziło o zakup samochodu zwolnionego z VAT.

W związku z powyższym zdaniem Spółki:

 1. Sprzedaż samochodu używanego Lexus RX nabytego z komisu samochodowego będzie opodatkowaną w systemie VAT marża. Zakładając, że możliwa do uzyskania cena nabycia-będzie niższa od ceny zakupu podstawa opodatkowania wyniesie 0,00.
 2. Sprzedaż samochodu używanego Porsche Cayenne nabytego z komisu samochodowego będzie opodatkowana w systemie VAT marża. Zakładając, że możliwa do uzyskania cena nabycia będzie niższą od ceny zakupu podstawa opodatkowania wyniesie 0,00.
 3. Sprzedaż samochodu używanego BMW nabytego, jako towar używany od osoby fizycznej będącej podatnikiem będzie opodatkowana w systemie VAT marża. Zakładając, że możliwa do uzyskania cena nabycia będzie niższa od ceny zakupu podstawa opodatkowania wyniesie 0,00.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego:
 • jest prawidłowe w zakresie zastosowania procedury VAT-marża dla sprzedaży samochodów Lexus RX i Porsche Cayenne;
 • jest nieprawidłowe w zakresie zastosowania procedury VAT-marża dla sprzedaży samochodu BMW.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podatnikami – w myśl art. 15 ust. 1 ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do ust. 2 tego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 (art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy).

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i ust. 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. Jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest to, aby towary zostały nabyte ostatecznie w celu odsprzedaży. Zatem, do sprzedaży towarów używanych, może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 ustawy, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 120 ust. 4 i ust. 10 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nabył 3 samochody: 1 lipca 2010 r. samochód używany Lexus RX z 2007 roku, 2 września 2010 r. samochód używany Porshe Cayenne z 2008 roku, 21 czerwca 2012 r. samochód używany BMW, rok produkcji 2006. Z tytułu nabycia powyższych samochodów Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Samochody zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, wykorzystywane są w działalności Spółki, jako środki trwałe, dokonywane są od nich odpisy amortyzacyjne. Samochody nie są i nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT. Spółka zamierza dokonać sprzedaży używanych samochodów.

Samochody zostały nabyte:

 • Lexus RX – od podatnika podatku od wartości dodanej, a dostawa była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 ustawy, Spółka posiada fakturę z oznaczeniem „VAT – marża” potwierdzającą nabycie samochodu na zasadach „VAT marża”;
 • Porsche Cayenne – od podatnika podatku od wartości dodanej, a dostawa była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 ustawy, Spółka posiada fakturę VAT bez oznaczenia „VAT – marża”, z dopiskiem „Nie wykazano kwoty VAT na podstawie § 120 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11/03/2004”, potwierdzającą nabycie samochodu na zasadach „VAT marża”.

Na fakturze zakupu samochodu:

 • Lexus RX jako sprzedawca wskazana jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca podatnikiem VAT;
 • Porsche Cayenne jako sprzedawca wskazana jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będącą podatnikiem VAT, prowadząca komis samochodowy;

Samochody wymienione we wniosku nie były nabyte wyłącznie w celu odsprzedaży, ale Spółka zakładała ich zbycie po okresowym wykorzystaniu na cele działalności gospodarczej.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że, skoro – jak wynika z wniosku - przedmiotowe używane samochody Lexus RX i Porsche Cayenne Spółka nabyła, od podatników, którzy przy sprzedaży zastosowali procedurę VAT marża, a nabycie tych samochodów – mimo pierwotnego wykorzystywania ich w prowadzonej działalności gospodarczej - wiązało się docelowo z ich odsprzedażą, przy ich sprzedaży Spółce będzie przysługiwało prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że samochód BMW został nabyty na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Na fakturze zakupu samochodu BMW jako sprzedawca wskazana jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będącą podatnikiem VAT.

Stosownie do § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247, z pózn. zm.), obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r., zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

 1. określonej w fakturze lub
 2. wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub
 3. należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
 4. należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

- nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy.

Na podstawie ww. przepisu zwolniona od podatku była dostawa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, dokonywana przez podatników, którym przy nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku określonej w fakturze dokumentującej nabycie danego pojazdu i nie więcej, niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, pod warunkiem, że samochody te i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy. Zgodnie z ww. regulacją, mimo prawa do odliczenia podatku naliczonego, podatnik stosował zwolnienie od podatku przy sprzedaży samochodów używanych.

Należy zaakcentować, że § 13 cyt. rozporządzenia zawierał dodatkowy katalog czynności zwolnionych od podatku, a nie rozwinięcie katalogu czynności wskazanych w art. 43 ustawy, do którego odwołuje się art. 120 ust. 10 ustawy.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że dokonując sprzedaży samochodu BMW nabytego od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka nie będzie mogła skorzystać z zastosowania procedury VAT-marża, gdyż nie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w przepisie art. 120 ust. 10 ustawy. Istotą zastosowania opodatkowania dostawy marżą jest, aby na wcześniejszym etapie obrotu sprzedającemu przy nabyciu towaru nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. W rozpatrywanym przypadku sprzedającemu Wnioskodawcy przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego. W zaistniałej sytuacji należy taką transakcję opodatkować na zasadach ogólnych.

Stanowisko tut. organu potwierdza orzeczenie TSUE. Należy bowiem zauważyć, że w analogicznej sprawie zapadło rozstrzygnięcie podjęte przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 19 lipca 2012 r. w sprawie C-160/11 Bawaria Motors Sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów, potwierdzające prawidłowość przyjętego przez tut. Organ rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

W orzeczeniu tym TSUE orzekł, że artykuł 313 ust. 1 i art. 314 w związku z art. 136 i 313 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podatnik – pośrednik nie ma prawa do stosowania procedury opodatkowania marży przy dostawie pojazdów uznawanych za towary używane w rozumieniu art. 311 ust. 1 pkt 1 Dyrektywy, nabytych uprzednio ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej od innego podatnika, który skorzystał z prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od ceny tych pojazdów na wcześniejszym etapie obrotu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.