IPTPP2/443-810/14-4/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości opodatkowania dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu marża.
IPTPP2/443-810/14-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. marża
 2. opodatkowanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości opodatkowania dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu marża – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości opodatkowania dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu marża.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 grudnia 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 18 grudnia 2014 r.).

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży używanych części samochodowych. Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach swojej działalności dokonuje zakupu używanych części samochodowych:

 1. od podatników niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej, dokumentem nabycia jest umowa sprzedaży,
 2. od zarejestrowanych podatników podatku od wartości dodanej, którzy dokonują dostaw na rzecz Wnioskodawcy stosując opodatkowanie w systemie marży,
 3. od podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z podatku VAT, dokumentem nabycia jest rachunek lub faktura z zastosowaniem stawki zwolnionej z VAT,
 4. od zarejestrowanych podatników podatku od wartości dodanej, jako nabycie wewnątrzwspólnotowe.

W przypadku 1, 2 i 3 dokument zakupu często nie zawiera szczegółowej specyfikacji używanych części. W przypadku zakupów w Wielkiej Brytanii sprzedawca wpisuje na dokumencie np.: „części używane, 100 kilogramów, kwota do zapłaty = 1000,00 funtów”, albo „części używane, 100 sztuk, kwota do zapłaty = 750,00 funtów”.

Przy dostawie części samochodowych zakupionych w powyższy sposób Wnioskodawca stosuje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, tj. opodatkowując całą wartość towaru stawką 23% VAT. Jedynie w przypadku dostawy części używanych, których zakup udokumentowany jest szczegółowym dokumentem Zainteresowany stosuje opodatkowanie w systemie marży. Na przykład gdy dokument zakupu zawiera nazwę części używanej, jej ilość, cenę i wartość.

Dla celów ewidencji i rozliczeń podatkowych Wnioskodawca sporządza dokładną specyfikację części używanych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży zakupionych pod wspólną nazwą „części używane”. Wykazuje w niej ilość, cenę i wartość poszczególnych rodzajów części, np. lusterko lewe elektryczne Opel Astra, 20 sztuk x 50,00 PLN, lampa przednia lewa Opel Vectra 10 sztuk x 10,00 PLN. Specyfikacja zawiera wszystkie zakupione części samochodowe z danego rachunku zakupu, a jej suma odpowiada zapłaconej kwocie w walucie obcej przeliczonej według właściwego kursu. Wnioskodawca zamierza sprzedawać tak wycenione części używane w systemie marży.

Używane części samochodowe nabyte przez Wnioskodawcę od podmiotów wymienionych w pkt 1, 2 i 3 przedstawionego opisu sprawy stanowią towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Używane części samochodowe nabyte przez Wnioskodawcę to ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, Wnioskodawca ma prawo zastosować opodatkowanie w systemie marży dla dostaw używanych części samochodowych nabytych w sposób określony w części F, pole 68 pkt 1, 2 i 3 niniejszego wniosku, po sporządzeniu szczegółowej specyfikacji i ich wycenie...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma przeszkód na gruncie ustawy o podatku VAT, aby dostawa używanych części samochodowych, nabytych od:

 1. podatnika niebędącego podatnikiem podatku VAT,
 2. zarejestrowanego podatnika podatku VAT, sprzedającego w systemie marży,
 3. podatnika zwolnionego z VAT, sprzedającego z zastosowaniem stawki zwolnionej

została opodatkowana w systemie marży, o ile zostanie ustalona cena nabycia poszczególnych części samochodowych.

W ocenie Wnioskodawcy, używane części samochodowe spełniają definicję towarów używanych według art. 120 ust. l pkt 4 ustawy o VAT, zatem kupując części używane od ww. podmiotów spełnia wszystkie warunki do zastosowania systemu marży od sprzedaży używanych części samochodowych zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z przepisu art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Natomiast w Rozdziale 4 Działu XII ustawy, określone zostały szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

I tak, w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych, ustawodawca określił, iż przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

W myśl art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Z powyższego wynika, iż opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, które podatnik nabył uprzednio w celu ich odsprzedaży. Ponadto wskazać należy, iż istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

W świetle art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży używanych części samochodowych. W ramach swojej działalności dokonuje zakupu używanych części samochodowych:

 1. od podatników niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej, dokumentem nabycia jest umowa sprzedaży,
 2. od zarejestrowanych podatników podatku od wartości dodanej, którzy dokonują dostaw na rzecz Wnioskodawcy stosując opodatkowanie w systemie marży,
 3. od podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z podatku VAT, dokumentem nabycia jest rachunek lub faktura z zastosowaniem stawki zwolnionej z VAT,
 4. od zarejestrowanych podatników podatku od wartości dodanej, jako nabycie wewnątrzwspólnotowe.

W przypadku 1, 2 i 3 dokument zakupu często nie zawiera szczegółowej specyfikacji używanych części. W przypadku zakupów w Wielkiej Brytanii sprzedawca wpisuje na dokumencie np.: „części używane, 100 kilogramów, kwota do zapłaty = 1000,00 funtów”, albo „części używane, 100 sztuk, kwota do zapłaty = 750,00 funtów”. Przy dostawie części samochodowych zakupionych w powyższy sposób Wnioskodawca stosuje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, tj. opodatkowując całą wartość towaru stawką 23% VAT. Jedynie w przypadku dostawy części używanych, których zakup udokumentowany jest szczegółowym dokumentem Zainteresowany stosuje opodatkowanie w systemie marży. Na przykład gdy dokument zakupu zawiera nazwę części używanej, jej ilość, cenę i wartość. Dla celów ewidencji i rozliczeń podatkowych Wnioskodawca sporządza dokładną specyfikację części używanych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży zakupionych pod wspólną nazwą „części używane”. Wykazuje w niej ilość, cenę i wartość poszczególnych rodzajów części, np. lusterko lewe elektryczne Opel Astra, 20 sztuk x 50,00 PLN, lampa przednia lewa Opel Vectra 10 sztuk x 10,00 PLN. Specyfikacja zawiera wszystkie zakupione części samochodowe z danego rachunku zakupu, a jej suma odpowiada zapłaconej kwocie w walucie obcej przeliczonej według właściwego kursu. Wnioskodawca zamierza sprzedawać tak wycenione części używane w systemie marży. Używane części samochodowe nabyte przez Wnioskodawcę od podmiotów wymienionych w pkt 1, 2 i 3 przedstawionego opisu sprawy stanowią towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy. Używane części samochodowe nabyte przez Wnioskodawcę to ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie.

Odnosząc się zatem do wątpliwości Wnioskodawcy w oparciu o tak przedstawiony opis sprawy wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania wszystkiego, co stanowi zapłatę, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów i w celu ich odsprzedaży.

Mając zatem na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku nabycia używanych części samochodowych stanowiących - jak wskazał Wnioskodawca - towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy, w celu ich odsprzedaży, Zainteresowany będzie miał prawo do zastosowania szczególnej procedury zawartej w art. 120 ust. 4 ustawy tj. opodatkowania dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu marża.

Jednocześnie zauważyć należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie uzależniają zastosowania szczególnej procedury zawartej w art. 120 ust. 4 ustawy od sporządzenia przez podatnika szczegółowej specyfikacji i wyceny towarów. Pamiętać jednak trzeba, że wymagane jest od podatnika prowadzenie rzetelnej ewidencji zawierającej w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w powołanych wyżej przepisach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.