IPPP2/4512-419/16-2/IZ | Interpretacja indywidualna

Dotyczy prawa do zastosowania procedury VAT marża dla sprzedaży samochodu.
IPPP2/4512-419/16-2/IZinterpretacja indywidualna
 1. jednoosobowa działalność gospodarcza
 2. marża
 3. samochód
 4. sprzedaż samochodu
 5. towar używany
 6. środek trwały
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z póżn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2016 r. (data wpływu 3 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania procedury VAT marża dla sprzedaży samochodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania procedury VAT marża dla sprzedaży samochodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym nr NIP nadany przez Urząd Skarbowy.

Dnia 17 lipca 2014 r. Wnioskodawca nabył w salonie komisowym używany samochód osobowy rok prod. 2009. Sprzedawca był czynnym podatnikiem podatku VAT, który do sprzedaży zastosował opodatkowanie na zasadzie marży - towary używane. Na fakturze została zamieszczona informacja, że transakcja przebiegła na podst. art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wyżej wymieniony samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i do chwili obecnej są dokonywane od niego odpisy amortyzacyjne. Ponadto od dokonywanych zakupów związanych z eksploatacją ww. pojazdu tj. części samochodowe i paliwo, był (zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami) odliczany podatek VAT. Zakupiony samochód osobowy jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotowy pojazd pomimo użytkowania w działalności jako środek trwały, był zakupiony z zamiarem dalszej odsprzedaży w późniejszym czasie, po pewnym okresie eksploatacji.

Wnioskodawca zamierza sprzedać obecnie używany samochód osobowy, rozważając zastosowanie przy jego zbyciu procedury marży dla towarów używanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dokonując sprzedaży samochodu osobowego Wnioskodawca ma prawo zastosować procedurę przewidzianą dla towarów używanych, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli wystawić fakturę zawierającą zgodnie z art. 106e ust. 3 wyrazy „procedura marży - towary używane”...

Zdaniem Wnioskodawcy. właściwe wydaje się wystawienie faktury sprzedaży wg procedury marża, ponieważ samochód osobowy został zakupiony od podatnika, który sprzedał go jako samochód używany i wystawił fakturę VAT marża dla dokonania płatności (art. 120 ust. 10 ustawy o VAT). Zgodnie bowiem z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, który wprowadza do polskiego systemu podatkowego zapis art. 311 ust. 1 pkt 5 Dyrektywy 2006/112/WE procedura marży ma zastosowanie do dokonywanych przez podatnika-pośrednika dostaw towarów używanych, w przypadku, gdy towary te zostały mu dostarczone na terytorium Wspólnoty przez jedną z następujących osób:

 1. osobę niebędącą podatnikiem;
 2. innego podatnika, o ile dokonywana przez tego innego podatnika dostawa towarów jest zwolniona zgodnie z art. 136;
 3. innego podatnika, o ile dokonywana przez tego innego podatnika dostawa towarów objęta jest zwolnieniem dla małych przedsiębiorstw przewidzianym w art. 282-292 i obejmuje dobra inwestycyjne;
 4. innego podatnika-pośrednika, o ile dokonywana przez tego innego podatnika-pośrednika dostawa towarów została opodatkowana VAT zgodnie z niniejszą procedurą marży.

Wyżej wymieniony samochód osobowy będzie spełniał definicję towaru używanego, określonego w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od wartości dodanej oraz w art. 311 ust. 1 pkt 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Ponadto w dniu nabycia środka trwałego, Wnioskodawca miał zamiar późniejszej sprzedaży tego samochodu wynikający ze stałej praktyki sprzedaży używanych środków trwałych, celem dostosowania ich do aktualnych potrzeb firmy.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP2/4512-1-205/16-2/MWZ dnia 12.04.2016 r. gdzie uzasadniono, że „Wnioskodawca będzie miał prawo przy sprzedaży przedmiotowego samochodu do zastosowania procedury opodatkowania marży, o ile przy sprzedaży środka trwałego (samochodu osobowego) - towaru używanego, przy nabyciu którego nie odliczono podatku VAT (nabycie na fakturę VAT - marża), Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT, może skorzystać z zapisu art. 120 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, i dokonać dostawy z zastosowaniem procedury marża -towary używane, pod warunkiem, że nabyciu pojazdu towarzyszył zamiar jego dalszej sprzedaży”.

W sposób analogiczny wypowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 02.01.2015 który stwierdził: „Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro - jak wynika z wniosku przedmiotowy używany samochód osobowy nabyła Pani od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. od podatnika, który przy sprzedaży zastosował procedurę VAT marża, a nabycie tego samochodu - mimo pierwotnego wykorzystywania go w prowadzonej działalności gospodarczej wiązało się docelowo z jego odsprzedażą, przy jego sprzedaży będzie Pani przysługiwało prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ww. ustawy”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Co do zasady, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują także stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży.

Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 (art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy).

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dnia 17 lipca 2014 r. Wnioskodawca nabył w salonie komisowym używany samochód osobowy rok prod. 2009. Sprzedawca do sprzedaży zastosował opodatkowanie na zasadzie marży - towary używane. Na fakturze została zamieszczona informacja, że transakcja przebiegła na podst. art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług. Wyżej wymieniony samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i do chwili obecnej są dokonywane od niego odpisy amortyzacyjne. Ponadto, od dokonywanych zakupów związanych z eksploatacją ww. pojazdu tj. części samochodowe i paliwo, był (zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami) odliczany podatek VAT. Zakupiony samochód osobowy jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przedmiotowy pojazd pomimo użytkowania w działalności jako środek trwały, był zakupiony z zamiarem dalszej odsprzedaży w późniejszym czasie, po pewnym okresie eksploatacji.

Wnioskodawca zamierza sprzedać obecnie używany samochód osobowy, rozważając zastosowanie przy jego zbyciu procedury marży dla towarów używanych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości opodatkowania w systemie VAT marża sprzedaży opisanego we wniosku samochodu.

Do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. Ponadto, jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest to, aby towary zostały nabyte ostatecznie w celu odsprzedaży. Zatem, do sprzedaży towarów używanych, może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 ustawy, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 120 ust. 4 i ust. 10 ustawy.

Z analizy sprawy wynika, że przedmiotowy samochód osobowy (towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy) Wnioskodawca zakupił od podatnika podatku od towarów i usług, a więc od podmiotu wymienionego w ww. art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy, a do jego sprzedaży zastosowano procedurę VAT marża. Przedmiotowy pojazd pomimo użytkowania w działalności jako środek trwały, był zakupiony z zamiarem dalszej odsprzedaży w późniejszym czasie, po pewnym okresie eksploatacji.

Zatem, uwzględniając powyższe okoliczności stwierdzić należy, że Wnioskodawca wypełnia dyspozycje wynikające z przepisów ustawy, pozwalające na zastosowanie szczególnej procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu.

Zgodnie z art. 106e ust. 3 ustawy, w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, faktura – w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1–17 – powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1–8 i 15–17, a także odpowiednio wyrazy „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w złożonym wniosku jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.