0115-KDIT1-2.4012.899.2017.1.AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Dotyczy możliwości zastosowania procedury opodatkowania marży do transakcji dostawy ciągnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu 11 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury opodatkowania marży do transakcji dostawy ciągnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury opodatkowania marży do transakcji dostawy ciągnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 4 września 2015 r. nabyła Pani do celów prowadzonej działalności ciągnik marki John Deere J 3640 wraz z tuzem. Zakup, od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, został udokumentowany fakturą VAT marża. Zamiarem Pani było świadczenie usług dla innych podmiotów, a po ustaniu popytu na te usługi odsprzedaż tego ciągnika. Cena zakupu 47.000,00 zł została w całości przez Panią zapłacona. Ciągnik został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i podlegał amortyzacji.

W związku z tym, iż obecnie ciągnik nie jest Pani potrzebny do prowadzenia działalności zamierza Pani dokonać jego sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku sprzedaży ciągnika może Pani zastosować procedurę VAT marża na podstawie art. 120 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przedmiotowego ciągnika może podlegać procedurze VAT marża. Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

W nawiązaniu do powyższego przepisu zamierza Pani dokonać sprzedaży towaru używanego spełniającego przesłanki określone w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, który nabyła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponownie wskazała Pani, że zamiarem jej przy zakupie było wykorzystywanie ciągnika do świadczenia usług, a w przypadku braku popytu na te usługi, sprzedaż przedmiotowego ciągnika.

Ponadto, ciągnik został nabyty od osoby fizycznej wymienionej w art. 120 ust. 10 ustawy prowadzącej działalność gospodarczą, a zakup został udokumentowany fakturą VAT marża.

Na podstawie analizy powołanych przepisów uważa Pani, że sprzedaż używanego ciągnika może być opodatkowana na zasadzie procedury VAT marża.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.